Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Koronarajoitukset
Viimeisin tunti
Ruotsiin pääsee perjantaista lähtien jälleen koronapassilla

Ruot­siin pääsee per­jan­tais­ta lähtien jälleen ko­ronapas­sil­la

17:03
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Kolarilaiset yrittäjät ideoivat hiljaisen kynttilämielenilmauksen hallituksen koronatoimia vastaan – "Ihmisillä alkaa usko loppua"

Ko­la­ri­lai­set yrit­tä­jät ideoi­vat hil­jai­sen kynt­ti­lä­mie­len­il­mauk­sen hal­li­tuk­sen ko­ro­na­toi­mia vastaan – "Ih­mi­sil­lä alkaa usko loppua"

13:36 6
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Hallitus neuvottelee tänään koronatilanteesta  – THL:ltä odotetaan tuoretta epidemiaennustetta mahdollisen koronastrategian muutoksen pohjaksi

Hal­li­tus neu­vot­te­lee tänään ko­ro­na­ti­lan­tees­ta – THL:ltä odo­te­taan tuo­ret­ta epi­de­mia­en­nus­tet­ta mah­dol­li­sen ko­ro­na­stra­te­gian muu­tok­sen poh­jak­si

05:00
Viikko
Sairaanhoitopiirit ja Lapin aluehallintovirasto käsittelevät koronarajoituksia alkuviikolla – Länsi-Pohjassa sairaalahoidon tarve kasvoi yhä

Sai­raan­hoi­to­pii­rit ja Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­to kä­sit­te­le­vät ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia al­ku­vii­kol­la – Län­si-Poh­jas­sa sai­raa­la­hoi­don tarve kasvoi yhä

17.01.2022 11:22 3
Tilaajille
Hallitus aloittaa anniskeluravintoloita koskevan täyssulun valmistelun – voimaantulo "kolmen–neljän viikon" päässä

Hal­li­tus aloit­taa an­nis­ke­lu­ra­vin­to­loi­ta kos­ke­van täys­su­lun val­mis­te­lun – voi­maan­tu­lo "kol­men–­nel­jän viikon" päässä

14.01.2022 20:19 4
Kittilässä vierailukielto terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosastolla

Kit­ti­läs­sä vie­rai­lu­kiel­to ter­veys­kes­kuk­sen akuut­ti- ja kun­tou­tus­osas­tol­la

13.01.2022 20:30
Tilaajille
Hallituksen koronaryhmä puntaroi ravintolasulun tarvetta perjantaina – voimaantulo joka tapauksessa viikkojen päässä

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­ryh­mä pun­ta­roi ra­vin­to­la­su­lun tar­vet­ta per­jan­tai­na – voi­maan­tu­lo joka ta­pauk­ses­sa viik­ko­jen päässä

13.01.2022 19:10 2
Rovaniemen teatterin esitystauko jatkuu

Ro­va­nie­men teat­te­rin esi­tys­tau­ko jatkuu

13.01.2022 15:33
Tilaajille
Menevätkö hiihtokeskusten rinneravintolat kiinni jos THL:n esittämä ravintoloiden täyssulku toteutuu?

Me­ne­vät­kö hiih­to­kes­kus­ten rin­ne­ra­vin­to­lat kiinni jos THL:n esit­tä­mä ra­vin­to­loi­den täys­sul­ku to­teu­tuu?

14.01.2022 19:35 21
Tilaajille

STM ja THL ar­vioi­vat tänään ro­ko­tus­ten edis­ty­mis­tä ja ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta – katso suora lähetys kello 10

13.01.2022 06:00
Tilaajille
THL esittää anniskelupainotteisten ravintoloiden täyssulkua kolmeksi viikoksi

THL esittää an­nis­ke­lu­pai­not­teis­ten ra­vin­to­loi­den täys­sul­kua kol­mek­si vii­kok­si

12.01.2022 19:51
Rajoituksia jatketaan Lapissa ja Itä-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalle ja Vaasaan valmistellaan uusia rajoituspäätöksiä

Ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan Lapissa ja Itä-Suo­mes­sa, Ete­lä-Poh­jan­maal­le ja Vaasaan val­mis­tel­laan uusia ra­joi­tus­pää­tök­siä

12.01.2022 19:28
Kuka päättää, saako elokuvateatteri olla auki? – Lue tästä, mikä virasto käyttää suurinta valtaa koronarajoitusten asettamisessa

Kuka päät­tää, saako elo­ku­va­teat­te­ri olla auki? – Lue tästä, mikä virasto käyttää suu­rin­ta valtaa ko­ro­na­ra­joi­tus­ten aset­ta­mi­ses­sa

12.01.2022 18:54
Tilaajille
Kemin Sauvosaaren sairaalaan kuukauden vierailukielto

Kemin Sau­vo­saa­ren sai­raa­laan kuu­kau­den vie­rai­lu­kiel­to

12.01.2022 15:49
Tilaajille
Ilta-Sanomat: THL suosittaa anniskeluravintoloiden täyssulkua kolmeksi viikoksi, hallitus käsittelee asiaa tällä viikolla

Il­ta-Sa­no­mat: THL suo­sit­taa an­nis­ke­lu­ra­vin­to­loi­den täys­sul­kua kol­mek­si vii­kok­si, hal­li­tus kä­sit­te­lee asiaa tällä vii­kol­la

12.01.2022 14:19 1
Koronarajoitusten nopeat muutokset rassaavat rajakauppaa – Kun rajan yli pääsee, tullaan joukolla hamstraamaan suosikkituotteita

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten nopeat muu­tok­set ras­saa­vat ra­ja­kaup­paa – Kun rajan yli pääsee, tullaan jou­kol­la hamst­raa­maan suo­sik­ki­tuot­tei­ta

12.01.2022 06:00 2
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Ruotsi muuttaa maahantulosääntöjä aikaisintaan ensi tiistaina – koululaiset voivat kuitenkin ylittää rajan ilman negatiivista koronatestiä

Ruotsi muuttaa maa­han­tu­lo­sään­tö­jä ai­kai­sin­taan ensi tiis­tai­na – kou­lu­lai­set voivat kui­ten­kin ylittää rajan ilman ne­ga­tii­vis­ta ko­ro­na­tes­tiä

11.01.2022 17:44
Tilaajille
Ravintoloiden aukioloa rajoittava asetus valmistui – keskiviikosta alkaen kaikkien ravintoloiden ovet kiinni iltakuudelta

Ra­vin­to­loi­den au­ki­oloa ra­joit­ta­va asetus val­mis­tui – kes­ki­vii­kos­ta alkaen kaik­kien ra­vin­to­loi­den ovet kiinni il­ta­kuu­del­ta

11.01.2022 18:28 21
Lasten ja nuorten harrastustoimintaa ei saa keskeyttää, jos sen hyödyt ovat haittoja pienemmät
Pääkirjoitus

Lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taa ei saa kes­keyt­tää, jos sen hyödyt ovat hait­to­ja pie­nem­mät

11.01.2022 05:00
Tilaajille
Lapin aluehallintovirasto ei rajoita lasten ja nuorten harrastustoimintaa – kokoontumisrajoitukset jatkuvat ennallaan

Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­to ei rajoita lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taa – ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat en­nal­laan

10.01.2022 15:33 2
Tilaajille