Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Koronarajoitukset
Koronapositiivisten potilaiden määrä sairaaloissa rikkoi ennätyksen – STM:n Puumalainen: "Keväistä käännettä parempaan ei ole vielä nähty"

Ko­ro­na­po­si­tii­vis­ten po­ti­lai­den määrä sai­raa­lois­sa rikkoi en­nä­tyk­sen – STM:n Puu­ma­lai­nen: "Ke­väis­tä kään­net­tä pa­rem­paan ei ole vielä nähty"

31.03.2022 10:30 2
Tilaajille
Aluehallintovirasto muistuttaa, ettei korona ole vielä ohi, ja jatkaa Lapin ohjeistuksia

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to muis­tut­taa, ettei korona ole vielä ohi, ja jatkaa Lapin oh­jeis­tuk­sia

28.03.2022 10:45
Tilaajille
Lapin koronahuippu ei ole ohi vielä moneen viikkoon – rajoitusten purku on silti järkevää, sanovat ylilääkärit

Lapin ko­ro­na­huip­pu ei ole ohi vielä moneen viik­koon – ra­joi­tus­ten purku on silti jär­ke­vää, sanovat yli­lää­kä­rit

16.02.2022 18:36 8
Tilaajille
Hiukset on hoidettu suluista huolimatta – Parturi-kampaajat ovat olleet harvinaisuus koronarajoitusten viidakossa: "Ei pykäliä sulkemiseen"

Hiukset on hoi­det­tu su­luis­ta huo­li­mat­ta – Par­tu­ri-kam­paa­jat ovat olleet har­vi­nai­suus ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vii­da­kos­sa: "Ei pykäliä sul­ke­mi­seen"

11.02.2022 18:30
Tilaajille
Viikon kuva: Rymistelyä rajoitusten jälkeen
Kolumni

Viikon kuva: Ry­mis­te­lyä ra­joi­tus­ten jälkeen

11.02.2022 06:00
Tilaajille
Ruotsin koronarajoitukset voimassa viimeistä päivää – keskiviikkona joukkokokoontumiset, kulttuuri- ja urheilutapahtumat sekä suuret tilaisuudet ovat taas sallittuja

Ruotsin ko­ro­na­ra­joi­tuk­set voi­mas­sa vii­meis­tä päivää – kes­ki­viik­ko­na jouk­ko­ko­koon­tu­mi­set, kult­tuu­ri- ja ur­hei­lu­ta­pah­tu­mat sekä suuret ti­lai­suu­det ovat taas sal­lit­tu­ja

08.02.2022 06:00
Tilaajille
Pohjoisen Suomen musiikkifestivaaleja valmistellaan odottavissa tunnelmissa – "Pakko uskoa tulevaan", vakuuttaa Satama Open Airin promoottori Markku Köngäs

Poh­joi­sen Suomen mu­siik­ki­fes­ti­vaa­le­ja val­mis­tel­laan odot­ta­vis­sa tun­nel­mis­sa – "Pakko uskoa tu­le­vaan", va­kuut­taa Satama Open Airin pro­moot­to­ri Markku Köngäs

07.02.2022 17:30 2
Tilaajille
Tutkimus: Suomalaisten tyytyväisyys koronatoimiin on laskenut – 34 prosenttia piti rajoituksia liian tiukkoina, 23 prosenttia vastaajista kaipasi kovempia rajoituksia

Tut­ki­mus: Suo­ma­lais­ten tyy­ty­väi­syys ko­ro­na­toi­miin on las­ke­nut – 34 pro­sent­tia piti ra­joi­tuk­sia liian tiuk­koi­na, 23 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta kaipasi ko­vem­pia ra­joi­tuk­sia

07.02.2022 14:10
Tilaajille
Moni yritys kysyy edelleen koronapassia – ravintola-alan etujärjestö ei suosita tätä, mutta pitää jatkovalmistelua tärkeänä

Moni yritys kysyy edel­leen ko­ronapas­sia – ra­vin­to­la-alan etu­jär­jes­tö ei suosita tätä, mutta pitää jat­ko­val­mis­te­lua tär­keä­nä

06.02.2022 11:02
Kemin ihmettelykerho on niin hyvä idea, että se pitäisi palkita mitalilla
Kolumni

Kemin ih­met­te­ly­ker­ho on niin hyvä idea, että se pitäisi palkita mi­ta­lil­la

05.02.2022 05:00 4
Tilaajille
Koronarajoitukset kevenevät Lapissa – yleisötilaisuuksien järjestäminen mahdollista lauantaista alkaen, edellytyksenä laajat terveysturvallisuustoimet

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ke­ve­ne­vät Lapissa – ylei­sö­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­nen mah­dol­lis­ta lauan­tais­ta alkaen, edel­ly­tyk­se­nä laajat ter­veys­tur­val­li­suus­toi­met

04.02.2022 11:13 7
Tilaajille
Ruotsi purkaa koronarajoitukset ensi viikolla – Ruotsin kansanterveysvirasto haluaisi, että covid-19 poistetaan yleisvaarallisten tartuntatautien listalta

Ruotsi purkaa ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ensi vii­kol­la – Ruotsin kan­san­ter­veys­vi­ras­to ha­luai­si, että covid-19 pois­te­taan yleis­vaa­ral­lis­ten tar­tun­ta­tau­tien lis­tal­ta

03.02.2022 20:03
Kaksoisajattelun voima
Kolumni

Kak­sois­ajat­te­lun voima

03.02.2022 05:00 1
Tilaajille
Koronarajoituksia aletaan purkaa kuun puolivälissä – ravintolat saavat olla auki ensin puoleenyöhön

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia aletaan purkaa kuun puo­li­vä­lis­sä – ra­vin­to­lat saavat olla auki ensin puo­leen­yö­hön

02.02.2022 14:27 4
Tartuntamäärät kasvussa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä – tautihuippu vielä saavuttamatta

Tar­tun­ta­mää­rät kas­vus­sa Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä – tau­ti­huip­pu vielä saa­vut­ta­mat­ta

02.02.2022 13:56 2
Tilaajille

Voi­daan­ko lo­put­kin ko­ro­na­ra­joi­tuk­set jo pois­taa? Ote­taan­ko ko­ronapas­si vielä käyt­töön? Hal­li­tus neu­vot­te­lee ko­ro­na­stra­te­gias­ta tänään kello 9.30 alkaen

02.02.2022 06:00
Tilaajille
Kansan enemmistö on menettänyt luottamuksensa viranomaisten ja poliitikkojen koronaviestintään, mikä ei lupaa hyvää kriisin loppuhoidolle
Kolumni

Kansan enem­mis­tö on me­net­tä­nyt luot­ta­muk­sen­sa vi­ran­omais­ten ja po­lii­tik­ko­jen ko­ro­na­vies­tin­tään, mikä ei lupaa hyvää kriisin lop­pu­hoi­dol­le

01.02.2022 16:35 11
Tilaajille
Lapin aluehallintovirasto käsittelee koronarajoituksia tällä viikolla – päätöksiä tulossa aikaisintaan keskiviikkona

Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­to kä­sit­te­lee ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia tällä vii­kol­la – pää­tök­siä tulossa ai­kai­sin­taan kes­ki­viik­ko­na

01.02.2022 09:45 7
Tilaajille
Marin: Koronarajoituksista syytä luopua helmikuun aikana

Marin: Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta syytä luopua hel­mi­kuun aikana

31.01.2022 14:13 13
Koronaministerityöryhmä pidensi ruokaravintoloiden aukioloaikoja kolmella tunnilla – ministereillä haluja jatkaa rajoitusten keventämistä myös esimerkiksi teattereissa ja kuntosaleilla

Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

27.01.2022 22:03 5