Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Korona-aika
Koronarajoitusten vastustajat houkuttelevat nyt poliiseja mukaan toimintaansa – poliisitarkastaja ei usko poliisien liittyvän liikkeeseen

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vas­tus­ta­jat hou­kut­te­le­vat nyt po­lii­se­ja mukaan toi­min­taan­sa – po­lii­si­tar­kas­ta­ja ei usko po­lii­sien liit­ty­vän liik­kee­seen

13.11.2021 08:00 5
Tilaajille
Rovaniemen hallintoylilääkäri jättää tehtävänsä: "Tuli vastaan niin houkutteleva tarjous, että päätin tarttua"

Ro­va­nie­men hal­lin­to­yli­lää­kä­ri jättää teh­tä­vän­sä: "Tuli vastaan niin hou­kut­te­le­va tar­jous, että päätin tart­tua"

08.11.2021 20:46 13
Tilaajille
Tunturikeskusten mökit ja tontit käyvät kaupaksi huippuvuosien tahtiin – korona muistutti kotimaan matkailun hyvistä puolista

Tun­tu­ri­kes­kus­ten mökit ja tontit käyvät kau­pak­si huip­pu­vuo­sien tahtiin – korona muis­tut­ti ko­ti­maan mat­kai­lun hyvistä puo­lis­ta

04.10.2021 06:30 1
Tilaajille
Uusi maskisuositus korostaa omaa harkintaa – esimerkiksi julkisessa liikenteessä maskia hyvä käyttää

Uusi mas­ki­suo­si­tus ko­ros­taa omaa har­kin­taa – esi­mer­kik­si jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä maskia hyvä käyttää

30.09.2021 11:05 2
Alijäämät uhkaavat Rovaniemeä, mutta koronatuet ja verotulot saattavat vielä pelastaa kaupungin kassan

Ali­jää­mät uh­kaa­vat Ro­va­nie­meä, mutta ko­ro­na­tuet ja ve­ro­tu­lot saat­ta­vat vielä pe­las­taa kau­pun­gin kassan

28.09.2021 18:30 6
Tilaajille
Jääkäriprikaatissa eletään edelleen tiukasti korona-arjessa – "Minkäänlaisia löysennyksiä ei ole vielä tehty"

Jää­kä­ri­pri­kaa­tis­sa eletään edel­leen tiu­kas­ti ko­ro­na-ar­jes­sa – "Min­kään­lai­sia löy­sen­nyk­siä ei ole vielä tehty"

27.09.2021 18:00 2
Tilaajille
Salla aloittaa kolmannen koronarokotuksen antamisen

Salla aloit­taa kol­man­nen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen an­ta­mi­sen

22.09.2021 08:18
Rovaniemen kulttuuritalojen yleisömäärää nostetaan – kaupunki tiedottaa jatkossa erikseen vain yli 50 hengen altistumistapauksista

Ro­va­nie­men kult­tuu­ri­ta­lo­jen ylei­sö­mää­rää nos­te­taan – kau­pun­ki tie­dot­taa jat­kos­sa erik­seen vain yli 50 hengen al­tis­tu­mis­ta­pauk­sis­ta

21.09.2021 14:36
Työvoiman kysyntä on jatkunut Lapissa ennätyksellisen vilkkaana

Työ­voi­man kysyntä on jat­ku­nut Lapissa en­nä­tyk­sel­li­sen vilk­kaa­na

21.09.2021 09:11 5
Tilaajille
Kunnat ovat ison muutoksen kourissa ja kuntien talous hyppii laidasta toiseen – Kannattaako järkevää taloudenpitoa edes toivoa?
Pääkirjoitus

Kunnat ovat ison muu­tok­sen kou­ris­sa ja kuntien talous hyppii lai­das­ta toiseen – Kan­nat­taa­ko jär­ke­vää ta­lou­den­pi­toa edes toivoa?

16.09.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­te­taan ta­sa-ar­vo

23.08.2021 07:01 4
Tilaajille
Marjanpoimijoiden karanteenin pettäminen osoittaa, ettei kaikkeen oltu varauduttu. Viranomaisten ja yritysten välillä tieto ei ole kulkenut.
Pääkirjoitus

Mar­jan­poi­mi­joi­den ka­ran­tee­nin pet­tä­mi­nen osoit­taa, ettei kaik­keen oltu va­rau­dut­tu. Vi­ran­omais­ten ja yri­tys­ten välillä tieto ei ole kul­ke­nut.

17.08.2021 18:26 8
Tilaajille
Hallitus on hoitanut koronatilanteen surkeasti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus on hoi­ta­nut ko­ro­na­ti­lan­teen sur­keas­ti

28.07.2021 20:30 3
Tilaajille
Kuntosaliyrittäjät uskovat syksyn tuovan helpotusta arkeen – "Tämä on ollut selviytymiskamppailua"

Kun­to­sa­li­yrit­tä­jät uskovat syksyn tuovan hel­po­tus­ta arkeen – "Tämä on ollut sel­viy­ty­mis­kamp­pai­lua"

06.07.2021 06:30 2
Tilaajille
Korona-ajan suuri voittaja on Hangossa –Helkaman pyörätehtaan koko tuotanto viedään käsistä

Ko­ro­na-ajan suuri voit­ta­ja on Han­gos­sa –Hel­ka­man pyö­rä­teh­taan koko tuo­tan­to viedään käsistä

19.06.2021 08:00
Tilaajille
Yrittäjä Laura Peippo pelkäsi menettävänsä kaiken – "Muistan ajatelleeni silloin, ettei tästä ikinä selvittäisi"

Yrit­tä­jä Laura Peippo pelkäsi me­net­tä­vän­sä kaiken – "Muis­tan aja­tel­lee­ni sil­loin, ettei tästä ikinä sel­vit­täi­si"

14.06.2021 17:00
Tilaajille
Rovaniemellä rokotusvuorossa 30-vuotiaat – Oulussa piikille pääsevät jo viisi vuotta nuoremmat

Ro­va­nie­mel­lä ro­ko­tus­vuo­ros­sa 30-vuo­tiaat – Oulussa pii­kil­le pää­se­vät jo viisi vuotta nuo­rem­mat

08.06.2021 09:17 2
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri palaa perustasolle – kokoontumisrajoitukset lievenevät kesäkuussa

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri palaa pe­rus­ta­sol­le – ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set lie­ve­ne­vät ke­sä­kuus­sa

26.05.2021 11:53
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri palkitsee henkilöstön ylimääräisellä vapaapäivällä

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri pal­kit­see hen­ki­lös­tön yli­mää­räi­sel­lä va­paa­päi­väl­lä

26.05.2021 12:58 1
Tilaajille
Hallituksen maahantulomalli: Matkailijalla pitää olla todistus sairastetusta koronasta, todistus koronarokotussarjasta tai negatiivinen testitulos

Hal­li­tuk­sen maa­han­tu­lo­mal­li: Mat­kai­li­jal­la pitää olla to­dis­tus sai­ras­te­tus­ta ko­ro­nas­ta, to­dis­tus ko­ro­na­ro­ko­tus­sar­jas­ta tai ne­ga­tii­vi­nen tes­ti­tu­los

25.05.2021 17:16 4
Tilaajille