Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ravintolarajoitukset
Alkon myynti laski helmikuussa 8,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna – Lapissa kokonaismyynti sen sijaan hieman nousussa

Alkon myynti laski hel­mi­kuus­sa 8,7 pro­sent­tia vuoden ta­kai­seen ver­rat­tu­na – Lapissa ko­ko­nais­myyn­ti sen sijaan hieman nou­sus­sa

09.03.2022 18:26 2
Tilaajille
Ravintolarajoituksista luovutaan maaliskuun alussa – yleiset hygieniavelvoitteet säilyy voimassa kaikilla alueilla

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta luo­vu­taan maa­lis­kuun alussa – yleiset hy­gie­nia­vel­voit­teet säilyy voi­mas­sa kai­kil­la alueil­la

24.02.2022 13:42
Tilaajille
Koronaministeriryhmä esittää ravintolarajoituksista luopumista maaliskuun alusta alkaen

Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­ryh­mä esittää ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta luo­pu­mis­ta maa­lis­kuun alusta alkaen

22.02.2022 19:32 2
Baarit saavat anniskella nyt kuusi tuntia pidempään – "Vielä ei olla lähelläkään normaalia tilannetta"

Baarit saavat an­nis­kel­la nyt kuusi tuntia pi­dem­pään – "Vielä ei olla lä­hel­lä­kään nor­maa­lia ti­lan­net­ta"

14.02.2022 14:24 2
Tilaajille
Koronarajoituksia aletaan purkaa kuun puolivälissä – ravintolat saavat olla auki ensin puoleenyöhön

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia aletaan purkaa kuun puo­li­vä­lis­sä – ra­vin­to­lat saavat olla auki ensin puo­leen­yö­hön

02.02.2022 14:27 4
Koronaministerityöryhmä pidensi ruokaravintoloiden aukioloaikoja kolmella tunnilla – ministereillä haluja jatkaa rajoitusten keventämistä myös esimerkiksi teattereissa ja kuntosaleilla

Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

27.01.2022 22:03 5
THL:n mukaan ruokaravintolat voisivat olla jopa puoleenyöhön auki riippuen alueen sairaanhoidon tilanteesta – koronaministerit koolla tänä iltana

THL:n mukaan ruo­ka­ra­vin­to­lat voi­si­vat olla jopa puo­leen­yö­hön auki riip­puen alueen sai­raan­hoi­don ti­lan­tees­ta – ko­ro­na­mi­nis­te­rit koolla tänä iltana

27.01.2022 16:47
Kolarilaiset yrittäjät ideoivat hiljaisen kynttilämielenilmauksen hallituksen koronatoimia vastaan – "Ihmisillä alkaa usko loppua"

Ko­la­ri­lai­set yrit­tä­jät ideoi­vat hil­jai­sen kynt­ti­lä­mie­len­il­mauk­sen hal­li­tuk­sen ko­ro­na­toi­mia vastaan – "Ih­mi­sil­lä alkaa usko loppua"

18.01.2022 13:36 19
Tilaajille
Lapland Hotels ja Lapland Safaris aloittavat koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut – menettelyllä tavoitellaan enintään 90 päivän lomautuksia ilman irtisanomisia

Lapland Hotels ja Lapland Safaris aloit­ta­vat koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut – me­net­te­lyl­lä ta­voi­tel­laan enin­tään 90 päivän lo­mau­tuk­sia ilman ir­ti­sa­no­mi­sia

13.01.2022 15:31 22
Tilaajille

STM ja THL ar­vioi­vat tänään ro­ko­tus­ten edis­ty­mis­tä ja ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta – katso suora lähetys kello 10

13.01.2022 06:00
Tilaajille
THL esittää anniskelupainotteisten ravintoloiden täyssulkua kolmeksi viikoksi

THL esittää an­nis­ke­lu­pai­not­teis­ten ra­vin­to­loi­den täys­sul­kua kol­mek­si vii­kok­si

12.01.2022 19:51
Ilta-Sanomat: THL suosittaa anniskeluravintoloiden täyssulkua kolmeksi viikoksi, hallitus käsittelee asiaa tällä viikolla

Il­ta-Sa­no­mat: THL suo­sit­taa an­nis­ke­lu­ra­vin­to­loi­den täys­sul­kua kol­mek­si vii­kok­si, hal­li­tus kä­sit­te­lee asiaa tällä vii­kol­la

12.01.2022 14:19 1
Ravintoloiden aukioloa rajoittava asetus valmistui – keskiviikosta alkaen kaikkien ravintoloiden ovet kiinni iltakuudelta

Ra­vin­to­loi­den au­ki­oloa ra­joit­ta­va asetus val­mis­tui – kes­ki­vii­kos­ta alkaen kaik­kien ra­vin­to­loi­den ovet kiinni il­ta­kuu­del­ta

11.01.2022 18:28 21
"Surua ja murhetta tulee useaan perheeseen, jos henkilökuntaa joudutaan lomauttamaan" – hallitukselta odotetaan päätöksiä uusista ravintolarajoituksista

"Surua ja mur­het­ta tulee useaan per­hee­seen, jos hen­ki­lö­kun­taa jou­du­taan lo­maut­ta­maan" – hal­li­tuk­sel­ta odo­te­taan pää­tök­siä uusista ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta

11.01.2022 14:40 10
Tilaajille
"Ravintoloiden täyssulku on mahdollinen", kertoi Sanna Marin Ylellä

"Ra­vin­to­loi­den täys­sul­ku on mah­dol­li­nen", kertoi Sanna Marin Ylellä

08.01.2022 13:26 8
Lapin Yrittäjien mukaan koronarajoitukset on asetettu mielivaltaisesti – ravintolarajoitukset aiheuttavat kestämättömän tilanteen ravitsemusliikkeille

Lapin Yrit­tä­jien mukaan ko­ro­na­ra­joi­tuk­set on ase­tet­tu mie­li­val­tai­ses­ti – ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set ai­heut­ta­vat kes­tä­mät­tö­män ti­lan­teen ra­vit­se­mus­liik­keil­le

30.12.2021 20:45 9
Tilaajille
Uusia rajoituksia voimaan myös Lapissa – pääsenkö konserttiin, ravintolaan tai ostoksille Ruotsiin?

Uusia ra­joi­tuk­sia voimaan myös Lapissa – pää­sen­kö kon­sert­tiin, ra­vin­to­laan tai os­tok­sil­le Ruot­siin?

28.12.2021 12:12 2
Tilaajille
Kiristyneet ravintolarajoitukset tietävät monelle tulonmenetyksiä – anniskeluravintolat sulkevat oviaan ja lomauttavat henkilöstöä

Ki­ris­ty­neet ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set tie­tä­vät monelle tu­lon­me­ne­tyk­siä – an­nis­ke­lu­ra­vin­to­lat sul­ke­vat oviaan ja lo­maut­ta­vat hen­ki­lös­töä

27.12.2021 19:42 14
Tilaajille
Mara aikoo kannella ravintoloihin kohdistuvista rajoituksista: "Edessä tuhansien henkilöiden lomautukset"

Mara aikoo kan­nel­la ra­vin­to­loi­hin koh­dis­tu­vis­ta ra­joi­tuk­sis­ta: "Edessä tu­han­sien hen­ki­löi­den lo­mau­tuk­set"

27.12.2021 08:21 10
Tilaajille
Ylläksen ravintolayrittäjien hätähuuto pääministerille: "Kittilään saapuvat lentokoneet ovat täynnä ja kaupat  tukossa – miksi pienen koronapassia käyttävän ravintolan pitää sulkea ovensa?"

Yl­läk­sen ra­vin­to­la­yrit­tä­jien hä­tä­huu­to pää­mi­nis­te­ril­le: "Kit­ti­lään saa­pu­vat len­to­ko­neet ovat täynnä ja kaupat tukossa – miksi pienen ko­ronapas­sia käyt­tä­vän ra­vin­to­lan pitää sulkea oven­sa?"

25.12.2021 13:50 92
Tilaajille