Aluevaltuusto: Tässä on Lapin uusi alue­val­tuus­to – katso val­tuu­tet­tu­jen kuvat

Tulospalvelu: Katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

Aluevaalit: Uusi alue­val­tuus­to on valittu – Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

Ravintolarajoitukset
Kuukausi
Kolarilaiset yrittäjät ideoivat hiljaisen kynttilämielenilmauksen hallituksen koronatoimia vastaan – "Ihmisillä alkaa usko loppua"

Ko­la­ri­lai­set yrit­tä­jät ideoi­vat hil­jai­sen kynt­ti­lä­mie­len­il­mauk­sen hal­li­tuk­sen ko­ro­na­toi­mia vastaan – "Ih­mi­sil­lä alkaa usko loppua"

18.01.2022 13:36 19
Tilaajille
Lapland Hotels ja Lapland Safaris aloittavat koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut – menettelyllä tavoitellaan enintään 90 päivän lomautuksia ilman irtisanomisia

Lapland Hotels ja Lapland Safaris aloit­ta­vat koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut – me­net­te­lyl­lä ta­voi­tel­laan enin­tään 90 päivän lo­mau­tuk­sia ilman ir­ti­sa­no­mi­sia

13.01.2022 15:31 22
Tilaajille

STM ja THL ar­vioi­vat tänään ro­ko­tus­ten edis­ty­mis­tä ja ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta – katso suora lähetys kello 10

13.01.2022 06:00
Tilaajille
THL esittää anniskelupainotteisten ravintoloiden täyssulkua kolmeksi viikoksi

THL esittää an­nis­ke­lu­pai­not­teis­ten ra­vin­to­loi­den täys­sul­kua kol­mek­si vii­kok­si

12.01.2022 19:51
Ilta-Sanomat: THL suosittaa anniskeluravintoloiden täyssulkua kolmeksi viikoksi, hallitus käsittelee asiaa tällä viikolla

Il­ta-Sa­no­mat: THL suo­sit­taa an­nis­ke­lu­ra­vin­to­loi­den täys­sul­kua kol­mek­si vii­kok­si, hal­li­tus kä­sit­te­lee asiaa tällä vii­kol­la

12.01.2022 14:19 1
Ravintoloiden aukioloa rajoittava asetus valmistui – keskiviikosta alkaen kaikkien ravintoloiden ovet kiinni iltakuudelta

Ra­vin­to­loi­den au­ki­oloa ra­joit­ta­va asetus val­mis­tui – kes­ki­vii­kos­ta alkaen kaik­kien ra­vin­to­loi­den ovet kiinni il­ta­kuu­del­ta

11.01.2022 18:28 21
"Surua ja murhetta tulee useaan perheeseen, jos henkilökuntaa joudutaan lomauttamaan" – hallitukselta odotetaan päätöksiä uusista ravintolarajoituksista

"Surua ja mur­het­ta tulee useaan per­hee­seen, jos hen­ki­lö­kun­taa jou­du­taan lo­maut­ta­maan" – hal­li­tuk­sel­ta odo­te­taan pää­tök­siä uusista ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta

11.01.2022 14:40 10
Tilaajille
"Ravintoloiden täyssulku on mahdollinen", kertoi Sanna Marin Ylellä

"Ra­vin­to­loi­den täys­sul­ku on mah­dol­li­nen", kertoi Sanna Marin Ylellä

08.01.2022 13:26 8
Lapin Yrittäjien mukaan koronarajoitukset on asetettu mielivaltaisesti – ravintolarajoitukset aiheuttavat kestämättömän tilanteen ravitsemusliikkeille

Lapin Yrit­tä­jien mukaan ko­ro­na­ra­joi­tuk­set on ase­tet­tu mie­li­val­tai­ses­ti – ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set ai­heut­ta­vat kes­tä­mät­tö­män ti­lan­teen ra­vit­se­mus­liik­keil­le

30.12.2021 20:45 9
Tilaajille
Uusia rajoituksia voimaan myös Lapissa – pääsenkö konserttiin, ravintolaan tai ostoksille Ruotsiin?

Uusia ra­joi­tuk­sia voimaan myös Lapissa – pää­sen­kö kon­sert­tiin, ra­vin­to­laan tai os­tok­sil­le Ruot­siin?

28.12.2021 12:12 2
Tilaajille
Kiristyneet ravintolarajoitukset tietävät monelle tulonmenetyksiä – anniskeluravintolat sulkevat oviaan ja lomauttavat henkilöstöä

Ki­ris­ty­neet ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set tie­tä­vät monelle tu­lon­me­ne­tyk­siä – an­nis­ke­lu­ra­vin­to­lat sul­ke­vat oviaan ja lo­maut­ta­vat hen­ki­lös­töä

27.12.2021 19:42 14
Tilaajille
Mara aikoo kannella ravintoloihin kohdistuvista rajoituksista: "Edessä tuhansien henkilöiden lomautukset"

Mara aikoo kan­nel­la ra­vin­to­loi­hin koh­dis­tu­vis­ta ra­joi­tuk­sis­ta: "Edessä tu­han­sien hen­ki­löi­den lo­mau­tuk­set"

27.12.2021 08:21 10
Tilaajille
Vanhemmat
Ylläksen ravintolayrittäjien hätähuuto pääministerille: "Kittilään saapuvat lentokoneet ovat täynnä ja kaupat  tukossa – miksi pienen koronapassia käyttävän ravintolan pitää sulkea ovensa?"

Yl­läk­sen ra­vin­to­la­yrit­tä­jien hä­tä­huu­to pää­mi­nis­te­ril­le: "Kit­ti­lään saa­pu­vat len­to­ko­neet ovat täynnä ja kaupat tukossa – miksi pienen ko­ronapas­sia käyt­tä­vän ra­vin­to­lan pitää sulkea oven­sa?"

25.12.2021 13:50 92
Tilaajille
Hallitus vetää hätäjarrusta, koronapassi osittain pois käytöstä kolmeksi viikoksi

Hal­li­tus vetää hä­tä­jar­rus­ta, ko­ronapas­si osit­tain pois käy­tös­tä kol­mek­si vii­kok­si

22.12.2021 15:04 3
"Päättäjät heittivät meille tällaisen pommin ja lähtevät itse lomille" – Uudet rajoitukset keljuttavat ravintolayrittäjiä Lapissa, missä matkailuala elää kiivainta joulusesonkia

"Päät­tä­jät heit­ti­vät meille täl­lai­sen pommin ja läh­te­vät itse lo­mil­le" – Uudet ra­joi­tuk­set kel­jut­ta­vat ra­vin­to­la­yrit­tä­jiä La­pis­sa, missä mat­kai­lu­ala elää kii­vain­ta jou­lu­se­son­kia

22.12.2021 16:47 53
Tilaajille
Ravintoloiden aukioloaikoihin kiristyksiä ja koronapassiin rajoituksia, lapsilla lähiopetus jatkuu

Ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­koi­hin ki­ris­tyk­siä ja ko­ronapas­siin ra­joi­tuk­sia, lap­sil­la lä­hi­ope­tus jatkuu

22.12.2021 08:07 1
Koronapassi lisäsi nuorten aikuisten rokotuksia, mutta tilastopiikki oli pieni ja lyhyt – katso oman kuntasi uusimmat rokotusluvut

Ko­ronapas­si lisäsi nuorten ai­kuis­ten ro­ko­tuk­sia, mutta ti­las­to­piik­ki oli pieni ja lyhyt – katso oman kuntasi uu­sim­mat ro­ko­tus­lu­vut

22.12.2021 08:49 1
Tilaajille
Kiuru: Sote-ministeriryhmässä näkemyseroja omikronin torjunnasta

Kiuru: So­te-mi­nis­te­ri­ryh­mäs­sä nä­ke­mys­ero­ja omik­ro­nin tor­jun­nas­ta

21.12.2021 20:07 3
Pääministeri Marin väläytti Ylellä ravintolarajoitusten tiukentamista – hallitus käsittelee koronatilannetta tiistaina

Pää­mi­nis­te­ri Marin vä­läyt­ti Ylellä ra­vin­to­la­ra­joi­tus­ten tiu­ken­ta­mis­ta – hal­li­tus kä­sit­te­lee ko­ro­na­ti­lan­net­ta tiis­tai­na

19.12.2021 17:11 2
Leviämisalueen rajoitukset käyttöön koko Lapin ravintoloissa – rajoitukset voi kiertää koronapassilla

Le­viä­mis­alueen ra­joi­tuk­set käyt­töön koko Lapin ra­vin­to­lois­sa – ra­joi­tuk­set voi kiertää ko­ronapas­sil­la

16.12.2021 15:09 5
Tilaajille