suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Koronajohtajana tunnetuksi tullut Mika Salminen vaihtaa tehtävää

Ko­ro­na­joh­ta­ja­na tun­ne­tuk­si tullut Mika Sal­mi­nen vaihtaa teh­tä­vää

16.06.2022 10:02
Kaupoissa luovutaan maskisuosituksesta

Kau­pois­sa luo­vu­taan mas­ki­suo­si­tuk­ses­ta

19.04.2022 09:14 8
Tilaajille
Puutiaisaivotulehduksen tapausmäärät kasvoivat viime vuonna selvästi – Simossa maan neljänneksi korkein ilmaantuvuus

Puu­tiais­ai­vo­tu­leh­duk­sen ta­paus­mää­rät kas­voi­vat viime vuonna sel­väs­ti – Simossa maan nel­jän­nek­si korkein il­maan­tu­vuus

01.03.2022 14:33
Tilaajille

Te­ho­hoi­don tarve Suo­mes­sa pie­nen­ty­nyt sel­väs­ti tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­tä – ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ra­joi­tuk­sis­ta py­ri­tään luo­pu­maan jo lä­hi­päi­vi­nä

10.02.2022 16:41
Mitä Suomen koronatilanteelle kuuluu? – katso STM:n ja THL:n tilannekatsaus suorana kello 10.00

Mitä Suomen ko­ro­na­ti­lan­teel­le kuuluu? – katso STM:n ja THL:n ti­lan­ne­kat­saus suorana kello 10.00

10.02.2022 06:00
Tilaajille
THL: Vanhuspalveluita vaivaa työvoimapula, huonoin tilanne on kotihoidon yksiköissä

THL: Van­hus­pal­ve­lui­ta vaivaa työ­voi­ma­pu­la, huonoin tilanne on ko­ti­hoi­don yk­si­köis­sä

21.01.2022 14:13
Menevätkö hiihtokeskusten rinneravintolat kiinni jos THL:n esittämä ravintoloiden täyssulku toteutuu?

Me­ne­vät­kö hiih­to­kes­kus­ten rin­ne­ra­vin­to­lat kiinni jos THL:n esit­tä­mä ra­vin­to­loi­den täys­sul­ku to­teu­tuu?

14.01.2022 19:35 21
Tilaajille
Lapissa kolmannen koronarokotuksen on saanut yli 43 000 ihmistä

Lapissa kol­man­nen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen on saanut yli 43 000 ihmistä

03.01.2022 10:26 4
Tilaajille
THL:n Salminen kehottaa päättäjiä harkitsemaan terveydenhuollon resurssien lisäämistä – "Koronaan ei voida ikuisesti suhtautua toisin kuin muihin tauteihin"

THL:n Sal­mi­nen ke­hot­taa päät­tä­jiä har­kit­se­maan ter­vey­den­huol­lon re­surs­sien li­sää­mis­tä – "Ko­ro­naan ei voida ikui­ses­ti suh­tau­tua toisin kuin muihin tau­tei­hin"

31.12.2021 08:00 5
Tilaajille
Miltä koronatilanne näyttää? STM:n ja THL:n koronakatsauksessa arvioidaan koronavirustilannetta ja rokotusten edistymistä – katso suora lähetys kello 14

Miltä ko­ro­na­ti­lan­ne näyt­tää? STM:n ja THL:n ko­ro­na­kat­sauk­ses­sa ar­vioi­daan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja ro­ko­tus­ten edis­ty­mis­tä – katso suora lähetys kello 14

29.12.2021 07:00
Tilaajille
THL ja STM järjestävät tiistaina koronainfon –  aiotaanko koronapassista luopua, jotta rajoituksia voidaan koventaa?

THL ja STM jär­jes­tä­vät tiis­tai­na ko­ro­na­in­fon –  aio­taan­ko ko­ronapas­sis­ta luopua, jotta ra­joi­tuk­sia voidaan ko­ven­taa?

21.12.2021 07:00 2
Tilaajille
Hidastaisiko joululoman pidentäminen koululaisten rokotuksia? Asiantuntija toppuuttelee pelkoja

Hi­das­tai­si­ko jou­lu­lo­man pi­den­tä­mi­nen kou­lu­lais­ten ro­ko­tuk­sia? Asian­tun­ti­ja top­puut­te­lee pelkoja

21.12.2021 06:00
Tilaajille
THL suosittelee kolmatta koronarokotusta riskiryhmille 3–4 kuukauden kuluttua toisesta rokotteesta – muilla väli lyhenee 4–6 kuukauteen

THL suo­sit­te­lee kol­mat­ta ko­ro­na­ro­ko­tus­ta ris­ki­ryh­mil­le 3–4 kuu­kau­den ku­lut­tua toi­ses­ta ro­kot­tees­ta – muilla väli lyhenee 4–6 kuu­kau­teen

17.12.2021 17:33 1
THL kehottaa alkuvuodesta asepalveluksensa aloittavia hakemaan influenssarokotuksen hyvissä ajoin

THL ke­hot­taa al­ku­vuo­des­ta ase­pal­ve­luk­sen­sa aloit­ta­via ha­ke­maan inf­luens­sa­ro­ko­tuk­sen hyvissä ajoin

13.12.2021 12:25
Tutkimus: Joka kolmas korkeakouluopiskelija kärsii ahdistuksen ja masennuksen oireista

Tut­ki­mus: Joka kolmas kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­ja kärsii ah­dis­tuk­sen ja ma­sen­nuk­sen oi­reis­ta

13.12.2021 08:02 1
THL:n koronatartuntaluvut eivät päivity enää viikonloppuisin – rokotusten edistymisestä kerrotaan

THL:n ko­ro­na­tar­tun­ta­lu­vut eivät päivity enää vii­kon­lop­puisin – ro­ko­tus­ten edis­ty­mi­ses­tä ker­ro­taan

30.09.2021 14:30
Korona leviää edelleen erityisesti rokottamattomien 20–49-vuotiaiden ryhmässä – THL:n kanta sosiaali- ja terveysalan henkilöstön pakolliseen rokottamiseen on ehkä muuttumassa

Korona leviää edel­leen eri­tyi­ses­ti ro­kot­ta­mat­to­mien 20–49-vuo­tiai­den ryh­mäs­sä – THL:n kanta so­siaa­li- ja ter­veys­alan hen­ki­lös­tön pa­kol­li­seen ro­kot­ta­mi­seen on ehkä muut­tu­mas­sa

16.09.2021 12:58
THL:n tutkimus: Kahdella koronarokotteella saadaan erinomaisen hyvä teho vakavaa koronatautia vastaan – myös kahta eri rokotetta käyttämällä

THL:n tut­ki­mus: Kah­del­la ko­ro­na­ro­kot­teel­la saadaan erin­omai­sen hyvä teho vakavaa ko­ro­na­tau­tia vastaan – myös kahta eri ro­ko­tet­ta käyt­tä­mäl­lä

03.09.2021 07:43
THL: Koronarokotettujen kuolleisuus matalampi heti rokotusten jälkeen kuin rokottamattomien – "On mahdollista, että hyväkuntoiset ja terveet ihmiset ottavat rokotteita aktiivisemmin kuin muut

THL: Ko­ro­na­ro­ko­tet­tu­jen kuol­lei­suus ma­ta­lam­pi heti ro­ko­tus­ten jälkeen kuin ro­kot­ta­mat­to­mien – "On mah­dol­lis­ta, että hy­vä­kun­toi­set ja terveet ihmiset ottavat ro­kot­tei­ta ak­tii­vi­sem­min kuin muut

27.08.2021 21:15
Tilaajille
Lappi laahaa jäljessä nuorten rokotuksissa – Perää pitävät Ranua, Utsjoki ja Rovaniemi

Lappi laahaa jäl­jes­sä nuorten ro­ko­tuk­sis­sa – Perää pitävät Ranua, Utsjoki ja Ro­va­nie­mi

26.08.2021 18:20 1
Tilaajille