Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

STM:n ja THL:n ti­lan­ne­kat­saus ko­ro­na­ti­lan­tees­ta klo 10 – Seuraa ti­lai­suut­ta suorana tästä

03.06.2021 09:46
Tilaajille

Kym­me­niä tu­han­sia ko­ro­na­ta­pauk­sia jää tes­taa­mat­ta – tar­tun­to­ja voi to­del­li­suu­des­sa olla kak­sin­ker­tai­nen määrä

29.04.2021 18:30
Tilaajille

Mihin suun­taan Suomen ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne ke­hit­tyy? So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön vii­koit­tai­nen ti­lan­ne­kat­saus – katso tal­len­ne tästä

29.04.2021 09:45
Tilaajille

Suomen tar­tun­ta­lu­vut jat­ka­vat las­kuaan – katso so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön ti­lan­ne­kat­saus suorana tästä

22.04.2021 10:09 1
Tilaajille

STM ja THL ker­toi­vat tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­tees­ta ja ro­ko­tus­ten edis­ty­mi­ses­tä – "Ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­sen aika ei ole nyt"

08.04.2021 11:12

Pää­siäi­sen ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapissa rau­hal­lis­ta tar­tun­to­jen osalta, maa­nan­tai­na koko maassa todettu 341 tar­tun­taa, Ko­ro­na­ro­kot­teen saanut lähes mil­joo­na suo­ma­lais­ta, Norjan sai­raa­lois­sa lähes en­nä­tys­mää­rä ko­ro­na­po­ti­lai­ta, nuorten tar­tun­nat he­rät­tä­vät huolta Norr­bot­te­nis­sa

05.04.2021 19:50 11

THL kes­keyt­tää Astra Ze­ne­cal­la teh­tä­vät ro­ko­tuk­set ainakin vii­kok­si – Lue tästä toi­min­ta­oh­jeet

19.03.2021 18:14 5

Ovatko 70–79-vuo­tiaat vä­liin­pu­toa­jia ko­ro­na­ro­kot­tei­den an­ta­mi­ses­sa? Maa­lis­kuus­sa voi tulla pää­tök­siä myös nuo­rem­pien ro­ko­tus­jär­jes­tyk­ses­tä

24.02.2021 06:30
Tilaajille

Ko­ro­na­vi­rus­ta on löy­det­ty Lapin jä­te­ve­sis­tä jo kuu­kau­sien ajan – "Jos tar­tun­nan saanut henkilö sattuu lähelle puh­dis­ta­moa, voidaan yk­sit­täi­nen­kin tar­tun­ta ha­vai­ta"

03.02.2021 20:34
Tilaajille

Ro­ko­tea­sian­tun­ti­ja, THL:n entinen pää­joh­ta­ja Juhani Eskola: "Liian vähän huo­mio­ta ro­kot­tei­den tuo­tan­toon ja ja­ke­luun, in­nos­tus koh­dis­tui ke­hit­tä­mi­seen"

03.02.2021 18:30
Tilaajille

Kym­me­niä ihmisiä opas­tet­tu ta­kai­sin Ruot­siin – Sel­vi­tim­me, pitääkö ko­ro­na­ro­kot­teen saaneen mennä rajalla testiin ja voiko töihin pääsyyn luottaa

29.01.2021 14:18
Tilaajille

Tut­ki­mus: Ho­pea­ve­den juo­mi­nen voi johtaa todella ikäviin seu­rauk­siin – mark­ki­noi­tu netissä ku­lut­ta­jil­le väärin pe­rus­tein

03.02.2021 06:54
Tilaajille

Joh­ta­van yli­lää­kä­rin mie­les­tä Ko­ro­na­vil­kun mer­ki­tys jäl­ji­tyk­ses­sä on "ää­rim­mäi­sen mar­gi­naa­li­nen" – THL ke­hot­taa kui­ten­kin käyt­tä­mään so­vel­lus­ta näistä syistä

10.01.2021 11:30
Tilaajille

Suo­mes­sa on todettu 331 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa kes­ki­viik­ko­na

06.01.2021 14:12

THL suo­sit­taa it­se­näi­syys­päi­vän jälkeen Bri­tan­nias­ta Suomeen mat­kus­ta­neil­le ko­ro­na­tes­te­jä

21.12.2020 16:03

Ro­va­nie­mi saa lisää inf­luens­sa­ro­kot­tei­ta Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sel­ta

12.11.2020 20:27
Tilaajille

THL: Tar­tun­ta­tau­ti­re­kis­te­ris­sä on häiriö, päi­vä­koh­tai­sia ko­ro­na­lu­ku­ja saa­te­taan joutua odot­ta­maan maa­nan­tai­hin saakka

07.11.2020 14:44

STM ja THL: Suomen ko­ro­na­ti­lan­ne ei ole rau­hoit­ta­va – se on rä­jäh­dys­herk­kä

05.11.2020 13:22

Lapin korkeat abort­ti­lu­vut ovat las­kus­sa – Suomen vanhaa abort­ti­la­kia esi­te­tään uu­dis­tet­ta­vak­si OmaTahto2020-kam­pan­jal­la

23.10.2020 17:31
Tilaajille

Ko­ro­na­vil­kun koodien jaossa on ollut jopa kym­me­nen päivän vii­vei­tä – ketju katkeaa usein jul­ki­sen ja yk­si­tyi­sen ter­vey­den­huol­lon välillä

23.10.2020 14:05
Tilaajille