Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Koronatilanne
Viimeisin 24 tuntia

Päi­vit­ty­vä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

27.07.2021 17:08
Vanhemmat

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta – Jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen kit­ti­lä­läi­ses­sä pal­ve­lu­ta­los­sa

25.07.2021 15:52 6

MTV: Suo­mes­sa on nyt ko­ro­na­vi­ruk­sen neljäs aalto, mah­dol­li­sis­ta li­sä­ra­joi­tuk­sis­ta pää­te­tään tällä vii­kol­la

20.07.2021 15:48 5

Poliisi jou­dut­tu soit­ta­maan apuun Län­si-Poh­jan ra­jan­yli­tys­pai­koil­le – Ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­set kiel­täy­ty­vät yh­teis­työs­tä tar­tun­ta­tau­ti­vi­ran­omais­ten kanssa

03.06.2021 09:38 8
Tilaajille

Ju­han­nus­saa­ren päi­vä­ko­dis­sa Tor­nios­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen ko­ro­na­vi­ruk­sel­le – Useita kym­me­niä ka­ran­tee­niin, päi­vä­ko­ti sul­jet­tiin kah­dek­si vii­kok­si

03.06.2021 11:09 1
Tilaajille

Ris­ki­mais­ta Lapin ra­jan­yli­tys­paik­ko­jen kautta Suomeen tulevat pa­kol­li­seen ter­veys­tar­kas­tuk­seen – Tar­kas­tuk­sen jär­jes­tää kunta tai sai­raan­hoi­to­pii­ri

01.06.2021 10:18 1

Ko­ro­na­vi­rus pääsi val­loil­leen Ham­mer­fes­tis­sa Nor­jas­sa – Koulut ja päi­vä­ko­dit kiinni, sai­raa­la hä­ly­tys­ti­las­sa

21.05.2021 10:40 1
Tilaajille

En­sim­mäi­nen ko­ro­na­ro­ko­te­an­nos on annettu jo­kai­sel­le ha­lua­val­le ai­kui­sel­le hei­nä­kuun loppuun men­nes­sä, uskoo THL

20.05.2021 11:06

Mikä on Suomen ko­ro­na­ti­lan­ne nyt? STM ja THL ker­to­vat suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä – Katso tästä kello 10

20.05.2021 09:45
Tilaajille

THL: Suo­mes­sa on ra­por­toi­tu 227 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

16.05.2021 12:28

THL: Suo­mes­sa on ra­por­toi­tu 192 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, en­sim­mäi­sen ro­ko­te­an­nok­sen saanut jo lähes 38 pro­sent­tia väes­tös­tä

15.05.2021 15:27

Neljä uutta ko­ro­na­ta­paus­ta Län­si-Poh­jas­sa – Tar­tun­nois­ta kaksi Ruotsin puo­lel­la asu­vil­la

14.05.2021 10:36
Tilaajille

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 143 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Län­si-Poh­ja erottuu muita kor­keam­mal­la il­maan­tu­vuus­lu­vul­la, Po­siol­la alkaa 40–49-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set

10.05.2021 12:55 1

Ruotsin eri­lai­set ka­ran­tee­ni­käy­tän­nöt vai­keut­ta­vat ko­ro­na­ti­lan­teen rau­hoit­tu­mis­ta län­si­ra­jal­la – Län­si-Poh­jas­sa to­det­tiin viime vii­kol­la 13 uutta tar­tun­taa

10.05.2021 12:28 2
Tilaajille

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 254 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa kolme, osa tar­tun­nois­ta ka­ran­tee­nien sisältä

07.05.2021 13:34

Yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta So­dan­ky­läs­sä – Ka­ran­tee­nis­sa noin 30 vi­ruk­sel­le al­tis­tu­nut­ta

05.05.2021 15:04

In­tias­sa on nyt kir­jat­tu yli 20 mil­joo­naa ko­ro­na­tar­tun­taa, to­del­li­sen määrän ar­vioi­daan olevan suu­rem­pi

04.05.2021 08:23

Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, tar­tun­to­ja ilmenee ka­ran­tee­nien sisältä – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yksi uusi tar­tun­ta

25.04.2021 19:08 2
Tilaajille

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Astra Zenecan ko­ro­na­ro­kot­teet voivat mennä hukkaan Suo­mes­sa, 1,5 mil­joo­naa suo­ma­lais­ta on saanut ko­ro­na­ro­kot­teen en­sim­mäi­sen an­nok­sen, Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

25.04.2021 19:11 2

Kolme uutta ko­ro­na­tar­tun­taa Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä – Mat­kus­ta­mis­ta kiih­ty­mis- tai le­viä­mis­alueil­le ei suo­si­tel­la

23.04.2021 14:51
Tilaajille