Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Koronatilanne
THL: Koronapandemiasta on siirrytty koronaendemiaan – rokotteet saattaneet pelastaa kuluvana vuonna yli 10 000 henkeä

THL: Ko­ro­na­pan­de­mias­ta on siir­ryt­ty ko­ro­naen­de­miaan – ro­kot­teet saat­ta­neet pe­las­taa ku­lu­va­na vuonna yli 10 000 henkeä

27.07.2022 16:08 1
Koronatartuntojen määrä laskee Suomessa yhä – kotitestien käyttö on runsasta

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä laskee Suo­mes­sa yhä – ko­ti­tes­tien käyttö on run­sas­ta

19.05.2022 11:08
THL:n suositus neljänsistä koronarokotteista laajenee – koronaepidemia helpottanut

THL:n suo­si­tus nel­jän­sis­tä ko­ro­na­ro­kot­teis­ta laa­je­nee – ko­ro­na­epi­de­mia hel­pot­ta­nut

05.05.2022 10:47 2
Koronarajoituksia aletaan purkaa kuun puolivälissä – ravintolat saavat olla auki ensin puoleenyöhön

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia aletaan purkaa kuun puo­li­vä­lis­sä – ra­vin­to­lat saavat olla auki ensin puo­leen­yö­hön

02.02.2022 14:27 4
"Olemme tiellä  kohti normaalia" – koronatilanne on Lapin sairaanhoitopiirissä tasaisen rauhallinen, sairaalassa on viisi potilasta

"Olemme tiellä kohti nor­maa­lia" – ko­ro­na­ti­lan­ne on Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä ta­sai­sen rau­hal­li­nen, sai­raa­las­sa on viisi po­ti­las­ta

02.02.2022 14:15 5
Tilaajille
Lapin aluehallintovirasto käsittelee koronarajoituksia tällä viikolla – päätöksiä tulossa aikaisintaan keskiviikkona

Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­to kä­sit­te­lee ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia tällä vii­kol­la – pää­tök­siä tulossa ai­kai­sin­taan kes­ki­viik­ko­na

01.02.2022 09:45 7
Tilaajille
"Olemme todella ylikuormitettuja ja kaikki muut virkavastuuasiat jäävät nyt hoitamatta" – koronaan sairastunut määrätään Lapissa edelleen eristykseen, etelässä toimitaan toisin

"Olemme todella yli­kuor­mi­tet­tu­ja ja kaikki muut vir­ka­vas­tuu­asiat jäävät nyt hoi­ta­mat­ta" – ko­ro­naan sai­ras­tu­nut mää­rä­tään Lapissa edel­leen eris­tyk­seen, ete­läs­sä toi­mi­taan toisin

21.01.2022 12:46 4
Tilaajille
Rajoitusten asteittainen purku ja koronapassin käyttöönotto mahdollista helmikuun puolen välin jälkeen

Ra­joi­tus­ten as­teit­tai­nen purku ja ko­ronapas­sin käyt­töön­ot­to mah­dol­lis­ta hel­mi­kuun puolen välin jälkeen

20.01.2022 11:06 8
Tilaajille
Joko tautihuippu lähenee, miten rokotukset ovat edenneet?  –Katso STM:n ja THL:n suora tilannekatsaus koronavirustilanteesta tästä

Joko tau­ti­huip­pu lä­he­nee, miten ro­ko­tuk­set ovat eden­neet? –Katso STM:n ja THL:n suora ti­lan­ne­kat­saus ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta tästä

20.01.2022 10:01
THL hallitukselle: Testaus ja jäljitys ei suuressa osassa maata enää toimi – pääpaino rokotuksiin, kotieristyksiin ja korkean tartuntariskin tilanteiden rajoituksiin

THL hal­li­tuk­sel­le: Testaus ja jäl­ji­tys ei suu­res­sa osassa maata enää toimi – pää­pai­no ro­ko­tuk­siin, ko­ti­eris­tyk­siin ja korkean tar­tun­ta­ris­kin ti­lan­tei­den ra­joi­tuk­siin

18.01.2022 16:43
Tartunnanjäljityksessä voi olla Rovaniemellä jopa yli viikon viive, yleisemmin 1–2 päivää – tartunnan saaneen kannattaa itse kertoa lähikontakteilleen sairastumisestaan

Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­sä voi olla Ro­va­nie­mel­lä jopa yli viikon viive, ylei­sem­min 1–2 päivää – tar­tun­nan saaneen kan­nat­taa itse kertoa lä­hi­kon­tak­teil­leen sai­ras­tu­mi­ses­taan

18.01.2022 18:40 1
Tilaajille
Koronatartuntojen jäljittäminen katsotaan Lapissa yhä kannattavaksi – työllä hillitään tartuntahuippua ja säästetään kustannuksissa

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen jäl­jit­tä­mi­nen kat­so­taan Lapissa yhä kan­nat­ta­vak­si – työllä hil­li­tään tar­tun­ta­huip­pua ja sääs­te­tään kus­tan­nuk­sis­sa

17.01.2022 19:41 4
Tilaajille

Suo­mes­sa on ra­por­toi­tu per­jan­tain jälkeen runsaat 22  000 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

17.01.2022 18:35
Lapin sairaanhoitopiirissä todettu viikonlopun ja maanantain aikana lähes 740 tartuntaa, matkailijoiden osuus tartunnoista laskussa, Sodankylä kertoo keskittävänsä jäljityksen todellisiin lähikontakteihin

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä todettu vii­kon­lo­pun ja maa­nan­tain aikana lähes 740 tar­tun­taa, mat­kai­li­joi­den osuus tar­tun­nois­ta las­kus­sa, So­dan­ky­lä kertoo kes­kit­tä­vän­sä jäl­ji­tyk­sen to­del­li­siin lä­hi­kon­tak­tei­hin

17.01.2022 18:00 6
Pekingin olympialaisten lipunmyynti pantiin jäihin

Pe­kin­gin olym­pia­lais­ten li­pun­myyn­ti pantiin jäihin

17.01.2022 15:22
Sairaanhoitopiirit ja Lapin aluehallintovirasto käsittelevät koronarajoituksia alkuviikolla – Länsi-Pohjassa sairaalahoidon tarve kasvoi yhä

Sai­raan­hoi­to­pii­rit ja Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­to kä­sit­te­le­vät ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia al­ku­vii­kol­la – Län­si-Poh­jas­sa sai­raa­la­hoi­don tarve kasvoi yhä

17.01.2022 11:22 3
Tilaajille
Sallassa todettiin viikonlopun aikana neljä uutta koronatartuntaa

Sal­las­sa to­det­tiin vii­kon­lo­pun aikana neljä uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

17.01.2022 09:23 2
Tilaajille
Terveysasemien takaisinsoittopalvelu ja sähköinen yhteydenottokanava ovat suljettuna Rovaniemellä tammikuun loppuun

Ter­veys­ase­mien ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu ja säh­köi­nen yh­tey­den­ot­to­ka­na­va ovat sul­jet­tu­na Ro­va­nie­mel­lä tam­mi­kuun loppuun

17.01.2022 09:05 2
Tilaajille
"Iso kysymys on, voivatko ihmiset lipsahtaa tukemaan äärioikeistoa esimerkiksi koronasalaliittojen myötä" – äärioikeisto pyrkii rekrytoimaan yhä nuorempia henkilöitä riveihinsä ja käyttää hyväkseen koronan tuomaa epävarmuutta

"Iso kysymys on, voi­vat­ko ihmiset lip­sah­taa tu­ke­maan ää­ri­oi­keis­toa esi­mer­kik­si ko­ro­na­sa­la­liit­to­jen myötä" – ää­ri­oi­keis­to pyrkii rek­ry­toi­maan yhä nuo­rem­pia hen­ki­löi­tä ri­vei­hin­sä ja käyttää hy­väk­seen koronan tuomaa epä­var­muut­ta

15.01.2022 11:00 2
Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu tällä viikolla yli 770  koronatartuntaa, osassa kuntia on vaikeuksia tartuntojen jäljitystyössä

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on todettu tällä vii­kol­la yli 770 ko­ro­na­tar­tun­taa, osassa kuntia on vai­keuk­sia tar­tun­to­jen jäl­ji­tys­työs­sä

14.01.2022 14:02
Tilaajille