Pääkirjoitus: Liit­ty­mi­nen Poh­jois-Poh­jan­maa­han tuskin pe­las­tai­si Län­si-Poh­jan syn­ny­tyk­siä

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Koronaeristys
Miten pitää toimia, jos sairastuu koronaan? Entä jos joku muu perheessä sairastuu? – Kokosimme vastauksia uuteen tilanteeseen, kun eristyspäätöksiä ei enää tehdä

Miten pitää toimia, jos sai­ras­tuu ko­ro­naan? Entä jos joku muu per­hees­sä sai­ras­tuu? – Ko­ko­sim­me vas­tauk­sia uuteen ti­lan­tee­seen, kun eris­tys­pää­tök­siä ei enää tehdä

17.02.2022 19:33 3
Tilaajille
Koronaan sairastuneiden eristäminen loppuu Kolarissa – tartuntoja silti edelleen paljon

Ko­ro­naan sai­ras­tu­nei­den eris­tä­mi­nen loppuu Ko­la­ris­sa – tar­tun­to­ja silti edel­leen paljon

15.02.2022 21:49 1
Tilaajille
Sodankylässä koronatartunnan saaneiden eristyspäätökset lopetetaan torstaista alkaen – kunta siirtyy normaaleihin sairauspoissaolokäytäntöihin

So­dan­ky­läs­sä ko­ro­na­tar­tun­nan saa­nei­den eris­tys­pää­tök­set lo­pe­te­taan tors­tais­ta alkaen – kunta siirtyy nor­maa­lei­hin sai­raus­pois­sa­olo­käy­tän­töi­hin

14.02.2022 17:26
Tilaajille
"Olemme todella ylikuormitettuja ja kaikki muut virkavastuuasiat jäävät nyt hoitamatta" – koronaan sairastunut määrätään Lapissa edelleen eristykseen, etelässä toimitaan toisin

"Olemme todella yli­kuor­mi­tet­tu­ja ja kaikki muut vir­ka­vas­tuu­asiat jäävät nyt hoi­ta­mat­ta" – ko­ro­naan sai­ras­tu­nut mää­rä­tään Lapissa edel­leen eris­tyk­seen, ete­läs­sä toi­mi­taan toisin

21.01.2022 12:46 4
Tilaajille
Etäopetus ei oikeuta tartuntautipäivärahaan – oikeus etuuteen vaatii virallisen päätöksen karanteenista tai eristyksestä

Etä­ope­tus ei oikeuta tar­tun­tau­ti­päi­vä­ra­haan – oi­keus etuu­teen vaatii vi­ral­li­sen pää­tök­sen ka­ran­tee­nis­ta tai eris­tyk­ses­tä

17.01.2022 19:38
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirin karanteeni- ja eristysajat lyhenevät – tuplarokotettuja ei aseteta karanteeniin, mutta työnantajilta toivotaan heille kotitestejä

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin ka­ran­tee­ni- ja eris­tys­ajat ly­he­ne­vät – tup­la­ro­ko­tet­tu­ja ei aseteta ka­ran­tee­niin, mutta työn­an­ta­jil­ta toi­vo­taan heille ko­ti­tes­te­jä

14.01.2022 14:34 4
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä uusi ohje työpaikoille: Rokotetuille ei karanteenia, vaan kuusi päivää testausta

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä uusi ohje työ­pai­koil­le: Ro­ko­te­tuil­le ei ka­ran­tee­nia, vaan kuusi päivää tes­taus­ta

10.01.2022 16:20 28
Tilaajille
Jo useamman Lapin-loma on jatkunut kymmenen päivän koronaeristyksellä – kuluista vastaa ensisijaisesti matkailija itse

Jo useam­man La­pin-lo­ma on jat­ku­nut kym­me­nen päivän ko­ro­na­eris­tyk­sel­lä – ku­luis­ta vastaa en­si­si­jai­ses­ti mat­kai­li­ja itse

14.12.2021 08:41 9
Tilaajille
Uutisanalyysi: Karanteenitilojen tarpeen ei olisi pitänyt tulla yllätyksenä marjanpoimintayrityksille

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ka­ran­tee­ni­ti­lo­jen tarpeen ei olisi pitänyt tulla yl­lä­tyk­se­nä mar­jan­poi­min­ta­yri­tyk­sil­le

18.08.2021 19:30 10
Tilaajille
Poliisi on saanut alkuvuoden aikana kolme rikosilmoitusta Kittilässä koronaeristystä rikkoneista henkilöistä – Yksi henkilöistä lähetti väärennetyn testituloksen työnantajalleen

Poliisi on saanut al­ku­vuo­den aikana kolme ri­kos­il­moi­tus­ta Kit­ti­läs­sä ko­ro­na­eris­tys­tä rik­ko­neis­ta hen­ki­löis­tä – Yksi hen­ki­löis­tä lähetti vää­ren­ne­tyn tes­ti­tu­lok­sen työn­an­ta­jal­leen

30.03.2021 13:26 2
Tilaajille
Kittilän Levillä epäily koronaeristyksen rikkomisesta – "Nyt tulisi olla vastuuntuntoa jokaisella kansalaisella"

Kit­ti­län Levillä epäily ko­ro­na­eris­tyk­sen rik­ko­mi­ses­ta – "Nyt tulisi olla vas­tuun­tun­toa jo­kai­sel­la kan­sa­lai­sel­la"

12.03.2021 16:12 14
Tilaajille
Professori Tomi Voutilainen: Lakiin perustuvaa opetusta antavalla oppilaitoksella ei ole toimivaltaa ulottaa tenttien etävalvontaa opiskelijan kotiin

Pro­fes­so­ri Tomi Vou­ti­lai­nen: Lakiin pe­rus­tu­vaa ope­tus­ta an­ta­val­la op­pi­lai­tok­sel­la ei ole toi­mi­val­taa ulottaa tent­tien etä­val­von­taa opis­ke­li­jan kotiin

13.10.2020 15:15
Tilaajille
Karanteenimääräys, eristys vai suositus karanteenin omaisista olosuhteista? – Selvitimme, mitä eroa näillä koronaepidemiaa suitsivilla toimenpiteillä on

Ka­ran­tee­ni­mää­räys, eristys vai suo­si­tus ka­ran­tee­nin omai­sis­ta olo­suh­teis­ta? – Sel­vi­tim­me, mitä eroa näillä ko­ro­na­epi­de­miaa suit­si­vil­la toi­men­pi­teil­lä on

15.07.2020 20:22
Tilaajille