Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin sairaanhoitopiiri
Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikka muuttaa uusiin tiloihin – ensi viikolla päivystyksen toiminnassa hidastuksia, terveyskeskukset varautuneet lisäresurssoinneilla

Lapin kes­kus­sai­raa­lan päi­vys­tys­po­li­kli­nik­ka muuttaa uusiin ti­loi­hin – ensi vii­kol­la päi­vys­tyk­sen toi­min­nas­sa hi­das­tuk­sia, ter­veys­kes­kuk­set va­rau­tu­neet li­sä­re­surs­soin­neil­la

06.06.2023 13:05 2
Tilaajille
Hivpoint: Seksitautitesteihin ei pääse  niin kuin pitäisi – Lapissa testauksen vakuutellaan toimivan hyvin

Hiv­point: Sek­si­tau­ti­tes­tei­hin ei pääse niin kuin pitäisi – Lapissa tes­tauk­sen va­kuu­tel­laan toi­mi­van hyvin

15.05.2023 20:27
Tilaajille
Lapin keskussairaalat onnistuivat purkamaan erikoissairaanhoidon jonoja viime vuonna – muualla maassa kehitys oli enemmänkin päinvastainen

Lapin kes­kus­sai­raa­lat on­nis­tui­vat pur­ka­maan eri­kois­sai­raan­hoi­don jonoja viime vuonna – muualla maassa kehitys oli enem­män­kin päin­vas­tai­nen

13.04.2023 06:30 6
Tilaajille
Yhdeksän hyvinvointialuetta luovuttaa koronarokotteita yksityisille yrityksille – mukana Lapin hyvinvointialue

Yh­dek­sän hy­vin­voin­ti­aluet­ta luo­vut­taa ko­ro­na­ro­kot­tei­ta yk­si­tyi­sil­le yri­tyk­sil­le – mukana Lapin hy­vin­voin­ti­alue

11.01.2023 16:24
Uutisanalyysi: Rahakiistat paljastavat rintamalinjat Lapin sote-valmistelun pinnan alla

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ra­ha­kiis­tat pal­jas­ta­vat rin­ta­ma­lin­jat Lapin sote-val­mis­te­lun pinnan alla

29.12.2022 20:00 10
Tilaajille
Kipeästi odotetut leikkaukset siirtyvät, kun hoitoketju on jumissa – kotinsa vankina ollut rovaniemeläinen Tuula sai keskiviikkona kauan odottamansa joululahjan

Ki­peäs­ti odo­te­tut leik­kauk­set siir­ty­vät, kun hoi­to­ket­ju on jumissa – kotinsa vankina ollut ro­va­nie­me­läi­nen Tuula sai kes­ki­viik­ko­na kauan odot­ta­man­sa jou­lu­lah­jan

23.12.2022 05:00 13
Tilaajille
"Pitää olla pää kainalossa, että pääsee lääkäriin" – Lapin Kansan kyselyyn vastanneet ovat turhautuneet siihen, ettei terveyskeskukseen saa yhteyttä

"Pitää olla pää kai­na­los­sa, että pääsee lää­kä­riin" – Lapin Kansan ky­se­lyyn vas­tan­neet ovat tur­hau­tu­neet siihen, ettei ter­veys­kes­kuk­seen saa yh­teyt­tä

23.12.2022 05:00 17
Tilaajille
STM:n ohjauskirje koronarokotuksista hämmentää Lapissa – "On erittäin valitettavaa, että tällainen epämääräinen ohjauskirje on tullut"

STM:n oh­jaus­kir­je ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta häm­men­tää Lapissa – "On erit­täin va­li­tet­ta­vaa, että täl­lai­nen epä­mää­räi­nen oh­jaus­kir­je on tullut"

16.11.2022 16:30 7
Tilaajille
STM:n ja THL:n erilaiset, osin ristiriitaiset näkemykset neljänsien koronarokotteiden tarpeellisuudesta herättävät hämmennystä ja nakertavat luottamusta terveysviranomaisiin
Pääkirjoitus

STM:n ja THL:n eri­lai­set, osin ris­ti­rii­tai­set nä­ke­myk­set nel­jän­sien ko­ro­na­ro­kot­tei­den tar­peel­li­suu­des­ta he­rät­tä­vät häm­men­nys­tä ja na­ker­ta­vat luot­ta­mus­ta ter­veys­vi­ran­omai­siin

26.10.2022 18:59 3
Tilaajille
Markku Broas koronarokotuskohusta: "Joskus pitää uskaltaa olla tiennäyttäjä"

Markku Broas ko­ro­na­ro­ko­tus­ko­hus­ta: "Joskus pitää us­kal­taa olla tien­näyt­tä­jä"

26.10.2022 17:59 22
Tilaajille
THL ei toistaiseksi suosittele sote-ammattilaisille neljättä koronarokotetta – Nohynek: "Toive tai halu saada tehosterokote ei ole riittävä peruste suosituksen antamiselle"

THL ei tois­tai­sek­si suo­sit­te­le sote-am­mat­ti­lai­sil­le nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta – No­hy­nek: "Toive tai halu saada te­hos­te­ro­ko­te ei ole riit­tä­vä peruste suo­si­tuk­sen an­ta­mi­sel­le"

26.10.2022 17:57 2
Lapin sairaanhoitopiiri suosittelee neljännen koronarokotusten antamista sote-henkilöstölle – suositus  poikkeaa THL:n linjasta

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri suo­sit­te­lee nel­jän­nen ko­ro­na­ro­ko­tus­ten an­ta­mis­ta sote-hen­ki­lös­töl­le – ­suo­si­tus poik­keaa THL:n lin­jas­ta

25.10.2022 15:48 11
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallitukselle esitetään, ettei se palauttaisi siirtoviivemaksuja jäsenkunnille

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin yh­ty­mä­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään, ettei se pa­laut­tai­si siir­to­vii­ve­mak­su­ja jä­sen­kun­nil­le

20.10.2022 20:21 2
Tilaajille
Rovaniemi kuuli hyvinvointialuetta ja jättänee perustamatta valtaosan suunnittelemistaan sote-vakansseista

Ro­va­nie­mi kuuli hy­vin­voin­ti­aluet­ta ja jät­tä­nee pe­rus­ta­mat­ta val­ta­osan suun­nit­te­le­mis­taan sote-va­kans­seis­ta

19.10.2022 15:55 1
Tilaajille
Lääkärit haluaisivat Lapin sote-alan työntekijöille neljännen koronarokotteen, THL eri kannalla – terveydenhoidon resurssiongelma voi paheta sairastelun takia

Lää­kä­rit ha­luai­si­vat Lapin sote-alan työn­te­ki­jöil­le nel­jän­nen ko­ro­na­ro­kot­teen, THL eri kan­nal­la – ter­vey­den­hoi­don re­surs­si­on­gel­ma voi paheta sai­ras­te­lun takia

10.10.2022 18:00 7
Tilaajille
Rovaniemi irtisanoo sopimuksensa Sarastian kanssa ja toteuttaa palkkahallinnon jatkossa itse – säästöä tulisi 300 000 euroa

Ro­va­nie­mi ir­ti­sa­noo so­pi­muk­sen­sa Sa­ras­tian kanssa ja to­teut­taa palk­ka­hal­lin­non jat­kos­sa itse – säästöä tulisi 300 000 euroa

10.10.2022 17:47 10
Tilaajille
Lapin sairaaloiden synnytyksille saadaan jatkoluvat – hyvinvointialueiden starttiin ei haluta ministeriöstä lisätä enää byrokratiaongelmia

Lapin sai­raa­loi­den syn­ny­tyk­sil­le saadaan jat­ko­lu­vat – hy­vin­voin­ti­aluei­den start­tiin ei haluta mi­nis­te­riös­tä lisätä enää by­ro­kra­tia­on­gel­mia

06.10.2022 19:00 3
Tilaajille
Neuvottelua siirtoviivemaksuista esitetään jatkettavaksi Rovaniemellä

Neu­vot­te­lua siir­to­vii­ve­mak­suis­ta esi­te­tään jat­ket­ta­vak­si Ro­va­nie­mel­lä

05.10.2022 21:58
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiiri lopettaa siirtoviivemaksujen perimisen – Rovaniemelle ehti tulla iso lasku, kun potilaita ei saatu siirrettyä sairaalasta terveyskeskukseen

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri lo­pet­taa siir­to­vii­ve­mak­su­jen pe­ri­mi­sen – Ro­va­nie­mel­le ehti tulla iso lasku, kun po­ti­lai­ta ei saatu siir­ret­tyä sai­raa­las­ta ter­veys­kes­kuk­seen

26.09.2022 12:17 1
Tilaajille
Tehy ja Super järjestävät mielenilmauksen Rovaniemellä

Tehy ja Super jär­jes­tä­vät mie­len­il­mauk­sen Ro­va­nie­mel­lä

15.09.2022 11:16 5
Tilaajille