Lapin sairaanhoitopiiri
Viimeisin tunti

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri otti käyt­töön säh­köi­sen tie­don­ke­ruu­jär­jes­tel­män – Maa­han­tu­li­ja voi täyttää tie­ton­sa en­nak­koon

13:45
Tilaajille
Kuukausi

3,5-vuo­tias Milana on käynyt ko­ro­na­tes­tis­sä kym­men­kun­ta kertaa – "Kun katsoo tar­tun­ta­lu­ku­ja La­pis­sa, tuntuu aika koh­tuut­to­mal­ta ki­dut­taa lasta"

05.05.2021 06:30
Tilaajille

Avi korjasi pää­tös­tään: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä tulee voimaan 50 hengen, ei yli 50 hengen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus

04.05.2021 18:30
Tilaajille

Avi: Yli 50 hen­ki­lön ti­lai­suu­det mah­dol­li­sia Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la tou­ko­kuus­sa eri­tyi­sin va­ro­toi­min

30.04.2021 15:04 1
Tilaajille

Län­si-Poh­jas­sa viisi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – muun­to­vi­rus jyllää alueel­la, lak­kiai­sia ke­ho­te­taan siir­tä­mään

28.04.2021 13:14
Tilaajille

Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, tar­tun­to­ja ilmenee ka­ran­tee­nien sisältä – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yksi uusi tar­tun­ta

25.04.2021 19:08 2
Tilaajille

Kolme uutta ko­ro­na­tar­tun­taa Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä – Mat­kus­ta­mis­ta kiih­ty­mis- tai le­viä­mis­alueil­le ei suo­si­tel­la

23.04.2021 14:51
Tilaajille

Yli­lää­kä­ri yl­lät­tyi, miten kovaa korona iski – "Toi­pu­mi­ses­ta tuli hurja fiilis"

23.04.2021 06:30 1
Tilaajille

Ro­kot­tei­den niuk­kuus hi­das­taa Lappia – "On myös epi­de­mia-aluei­den etu, että Lappi saisi pian muut kiinni ro­ko­tus­kat­ta­vuu­des­sa"

23.04.2021 06:30 6
Tilaajille

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Tor­nios­sa on voinut al­tis­tua ra­vin­to­lois­sa ja kau­pois­sa, Ko­la­ris­sa lauan­tai­na yksi tar­tun­ta, Ro­va­nie­mel­lä ro­ko­tuk­sen laa­je­ne­vat

18.04.2021 18:06 6

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa yksi uusi tar­tun­ta, Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä sel­väs­sä las­kus­sa, te­ho­hoi­dos­sa viime vii­kol­la 34 po­ti­las­ta

15.04.2021 10:39 1

Muu maa meni jo Lapin ohi ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa – Tahti vaih­te­lee alueit­tain ja ikä­ryh­mit­täin

13.04.2021 18:30 5
Tilaajille
Vanhemmat

Ro­va­nie­mel­lä ra­vin­to­la-alal­la työs­ken­te­le­vän hen­ki­lön ko­ro­na­tar­tun­nan ai­heut­ti Ete­lä-Af­ri­kan vi­rus­muun­nos – Ta­pauk­sen ym­pä­ril­tä aloi­te­taan laa­jem­mat jouk­ko­tes­tauk­set

09.04.2021 14:10 1
Tilaajille

Lapin sai­raan­hoi­to­piirs­sä kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Kum­pi­kaan tar­tun­nan saa­neis­ta ei oles­ke­le alueel­la

08.04.2021 14:39 1
Tilaajille

Inf­luens­sa­epi­de­mia jäi tu­le­mat­ta: Lapissa ei tänä talvena yhtään tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa viisi

08.04.2021 07:00 2
Tilaajille

AVI:n päätös ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta tulee lä­hi­päi­vi­nä ja astuu voimaan maa­nan­tai­na – Höl­len­nys tulee hel­pot­ta­maan opis­ke­li­joi­den arkea

07.04.2021 20:30
Tilaajille

Puu­tiais­ten ai­heut­ta­mia ai­vo­kuu­me­ta­pauk­sia en­nä­tys­mää­rä viime vuonna – Lapissa määrät edel­leen vä­häi­siä

07.04.2021 09:17
Tilaajille

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri palaa ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian pe­rus­ta­sol­le: har­ras­tus­toi­min­ta voi palata en­nal­leen, etä­ope­tus ei enää tar­peen, Kit­ti­län ra­vin­to­la­su­lun purkua esi­te­tään

06.04.2021 18:48 5
Tilaajille

THL: Suo­mes­sa todettu 302 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Lapissa kaksi uutta tar­tun­taa

04.04.2021 12:10
Tilaajille

Pää­siäi­sen ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapissa rau­hal­lis­ta tar­tun­to­jen osalta, maa­nan­tai­na koko maassa todettu 341 tar­tun­taa, Ko­ro­na­ro­kot­teen saanut lähes mil­joo­na suo­ma­lais­ta, Norjan sai­raa­lois­sa lähes en­nä­tys­mää­rä ko­ro­na­po­ti­lai­ta, nuorten tar­tun­nat he­rät­tä­vät huolta Norr­bot­te­nis­sa

05.04.2021 19:50 11