Maskisuositus

Saako jou­lu­puk­ki tulla kotiin suo­ja­mas­kil­la tai ilman? In­fek­tio­yli­lää­kä­rin mukaan mas­ki­suo­si­tus koskee myös pukkia, mutta vie­rai­lua kan­nat­taa vielä miettiä

21.11.2020 10:13 2
Tilaajille

Tornion johtava lää­kä­ri: "Py­sy­kää nyt kotona" – Län­si-Poh­jas­sa eri­tyi­ses­ti Tornion ko­ro­na­ti­lan­ne on nyt vakava

04.11.2020 12:35
Tilaajille

Mas­ki­suo­si­tus laa­je­nee kos­ke­maan kor­kea­kou­lu­ja ja toisen asteen op­pi­lai­tok­sia Ro­va­nie­mel­lä

29.10.2020 16:49

Mel­koi­nen häm­mäs­tys: Bio­re­xin toi­mi­tus­joh­ta­ja yritti etsiä eri aluei­den ko­ro­na­tie­to­ja – "Mi­nul­le vas­tat­tiin, että löytyy Il­ta­leh­den ju­tus­ta"

23.10.2020 20:35
Tilaajille

Mas­ki­suo­si­tus­ten se­ka­mels­ka on turhaa: Pe­rus­oh­je on helppo ja mas­ki­pak­ko vain harvoin

16.10.2020 19:30
Tilaajille

Maskin käy­töl­lä myös ta­lou­del­li­nen hyöty: Par­haim­mas­sa ta­pauk­ses­sa ketään ei tar­vit­se asettaa ka­ran­tee­niin, jos käy­te­tään mas­ke­ja, sanoo in­fek­tio­yli­lää­kä­ri Markku Broas

13.10.2020 15:10

Kevään tar­tun­ta­lu­vut on nyt yli­tet­ty, mutta tilanne on silti parempi – sel­vi­tim­me, miten ko­ro­na­ke­vät ja -syksy eroavat toi­sis­taan

09.10.2020 19:30 1
Tilaajille

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la suo­si­tel­laan kas­vo­mas­kia nyt kai­kis­sa jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa – THL il­moit­ti yh­teen­sä kah­dek­sas­ta uudesta tar­tun­nas­ta Lapin alueel­la

08.10.2020 13:04 2
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Maskit menivät naa­mal­le Vaa­sas­sa yhdessä yössä – suo­ma­lai­nen toimii, kun tosi on ky­sees­sä

06.10.2020 18:00
Tilaajille

Lapin mat­kai­lu­kup­laa so­vel­le­taan ko­ti­maan­mat­kai­li­joi­hin – Suun­ni­tel­lus­sa mat­kai­lu­mal­lis­sa an­ne­taan tur­val­li­suus­oh­jei­ta Lapin mat­kal­le

29.09.2020 18:20 2
Tilaajille

Suo­mes­sa on ra­por­toi­tu 91 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

24.09.2020 13:44

Lapin alue­hal­lin­toy­li­lää­kä­ri: Ei näytä siltä, että Lappiin tar­vit­tai­siin laa­jem­pia mas­ki­suo­si­tuk­sia – "Ny­kyi­set suo­si­tuk­set on tehty nou­dat­ta­mis­ta varten"

24.09.2020 13:34
Tilaajille
Kolumni

Ti­lauk­ses­sa sel­ko­kie­lis­tä mas­ki­tie­toa

01.09.2020 06:30
Tilaajille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Maskeja käy­te­tään aivan miten sattuu ja siihen on syynsä – Nyt tar­vit­tai­siin­kin te­hok­kai­ta ohjeita

29.08.2020 08:39 3

Ro­va­nie­men kau­pun­gin maskien jako alkaa tors­tai­na Kan­sa­lais­ta­lol­la - Tar­koi­tet­tu vä­hä­va­rai­sil­le

25.08.2020 14:59 1

Vir­heel­lis­ten maskien aalto jyllää mark­ki­noil­la – Osaan jopa vää­ren­net­ty mer­kin­tö­jä suo­jaa­vuu­des­ta

22.08.2020 16:41

"Olet vas­tus­sa siitä, mitä tuot tul­les­sa­si kotiin" – THL:n kas­vo­mas­ki­suo­si­tus otet­tiin hyvin vastaan La­pis­sa, lii­ken­nöit­si­jät toi­vo­vat esi­mer­kin kan­nus­ta­van maskien käyt­töön

14.08.2020 20:00
Tilaajille

Tor­nios­sa vä­hä­va­rais­ten maskit so­siaa­li­toi­mes­ta – oh­jeis­tus tulee al­ku­vii­kos­ta

14.08.2020 11:29 1
Tilaajille

Lapin jouk­ko­lii­ken­teen jär­jes­tä­jät toi­vo­vat kul­jet­ta­jien esi­mer­kin kan­nus­ta­van kas­vo­mas­kien käyt­töön – "Aa­mul­la autossa oli se 50 mat­kus­ta­jaa, joista kah­del­la oli maskit"

14.08.2020 11:01 1
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­ki hankkii maskeja vä­hä­va­rai­sil­le kun­ta­lai­sil­le – sel­vi­tys­työ on jo käyn­nis­sä

14.08.2020 10:16
Tilaajille