THL

THL: Mnra-ro­kot­tei­ta jat­kos­sa myös ha­luk­kail­le 65–69-vuo­tiail­le – Astra Zenecan ikäraja pysyy en­nal­laan

21.04.2021 17:38 1

THL: Suo­mes­sa todettu 302 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Lapissa kaksi uutta tar­tun­taa

04.04.2021 12:10
Tilaajille

THL: Ast­ra­Ze­ne­can ro­kot­teen käyt­tä­mis­tä voidaan jatkaa 65 vuotta täyt­tä­neil­lä – "Mah­dol­li­set hait­ta­ta­pauk­set on sel­vi­tet­tä­vä hyvin huo­lel­li­ses­ti"

24.03.2021 18:40

Harva lap­pi­lai­nen kiel­täy­tyy Astra Zenecan ro­kot­tees­ta – "Pe­reh­dy­tim­me ro­kot­ta­jat fak­toi­hin sen va­ral­ta, jos ky­se­ly­jä tai pe­ruu­tuk­sia olisi tu­los­sa"

18.03.2021 19:58 1
Tilaajille

THL: Ve­ri­suo­ni­tu­kok­sia ei ole ha­vait­tu Suo­mes­sa ro­kot­ta­mi­sen jälkeen ta­val­lis­ta enempää

17.03.2021 09:47 1

Pro­fes­so­ri: THL:n ko­ro­na­las­kel­mat ker­to­vat, miksi ra­joi­tus­toi­mia tar­vi­taan nyt – voivat estää pa­him­pia ske­naa­rioi­ta käy­mäs­tä toteen

07.03.2021 16:22

Jälleen uusi tut­ki­mus puhuu koirien hy­vää­te­ke­väs­tä vai­ku­tuk­ses­ta – sen mukaan koira muokkaa kodin mik­ro­bis­toa mo­ni­puo­li­sem­mak­si

07.03.2021 10:17 3
Tilaajille

THL:n las­kel­mat oi­keus­mi­nis­te­riöl­le: Huh­ti­kuus­sa kun­ta­vaa­li­päi­vä­nä päi­vit­täi­siä tar­tun­to­ja voisi olla jopa yli 11  000

06.03.2021 15:26 1

THL:n pää­joh­ta­ja Ter­va­hau­ta Ylellä: Kesäkuu olisi kun­ta­vaa­leil­le ter­veys­tur­val­li­ses­ti huh­ti­kuu­ta pa­rem­pi, Suomi on mat­kal­la kohti kol­mat­ta epi­de­mia­huip­pua

06.03.2021 11:30

IL: Mi­nis­te­ri Lintilä ke­hot­taa ete­lä­suo­ma­lai­sia pi­tä­mään kiinni La­pin-lo­mis­taan – LSHP:l­la selkeä oh­jeis­tus mah­dol­li­sil­le tu­li­joil­le

18.02.2021 18:26 14
Tilaajille

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Kuntien pitää jär­jes­tää mat­kai­li­joil­le­kin testit, Posio ja Salla tie­dot­ta­vat ro­ko­tuk­sis­ta, Lapissa 20 kuollut ko­ro­na­vi­ruk­seen

11.02.2021 17:35 1

Uu­tis­suo­ma­lai­nen: Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set nä­ky­viin Oma­kan­taan – pää­mää­rä­nä luoda sinne myös di­gi­taa­li­nen ro­ko­tus­pas­si

04.02.2021 19:01

Kemin jä­te­ve­des­tä löytyi ko­ro­na­vi­ruk­sen gee­ni­pe­ri­mää: "Tämä ker­to­nee siitä, että vi­ruk­sen kan­ta­jia on väes­tös­sä aiempaa enem­män"

03.02.2021 14:24 2
Tilaajille

Kym­me­nen­tu­hat­ta vauvaa ro­kot­ta­nut lap­pi­lais­lää­kä­ri antaa vinkin, jolla ko­ro­na­ro­ko­te ei karkaa pis­tos­koh­das­ta

29.01.2021 20:23
Tilaajille

Ko­ro­na­epi­de­mian tilanne epä­va­kaa koko Suo­mes­sa, tar­tun­to­jen määrät nou­sus­sa – asian­tun­ti­jat huo­lis­saan lasten ja nuorten har­ras­tus­pää­tök­sis­tä

28.01.2021 15:42 1

Mikä on Suomen tilanne ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa? Katso suora tie­do­tus­ti­lai­suus tau­ti­ti­lan­tees­ta ja ro­ko­tuk­sis­ta

28.01.2021 09:50
Tilaajille

Pfi­ze­rin ko­ro­na­ro­kot­teen toi­mi­tus­mää­rät eivät pa­lan­neet vielä en­ti­sel­leen yhtiön va­kuut­te­luis­ta huo­li­mat­ta – Suomi saa tu­han­sia an­nok­sia odo­tet­tua vä­hem­män

27.01.2021 06:00

THL:n asian­tun­ti­ja: Ikään­ty­nei­den kal­toin­koh­te­lu jää usein piiloon ul­ko­puo­lisil­ta – Poh­jois-Suo­mes­sa vi­ran­omais­ten yh­teis­työ to­teu­tuu hei­kos­ti ter­veys­kes­kus­päi­vys­tys­ten ja muiden tahojen välillä

21.01.2021 11:21

THL suo­sit­te­lee nyt yli kahden metrin tur­va­vä­liä muihin ih­mi­siin, syynä uudet ko­ro­na­vi­rus­muun­nok­set

20.01.2021 16:31 1

Län­si­ra­jan asuk­kai­den rokotus voisi tuoda pus­ku­rin muun­to­vi­rus­ta vastaan – "THL on kuullut eh­do­tuk­sen", sanoo yli­lää­kä­ri Nohynek

18.01.2021 19:46 7
Tilaajille