Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

THL
Viimeisin 24 tuntia
Posio on Suomen kuudenneksi työkyvyttömin kunta, selviää Kelan ja THL:n tuoreista tiedoista

Posio on Suomen kuu­den­nek­si työ­ky­vyt­tö­min kunta, selviää Kelan ja THL:n tuo­reis­ta tie­dois­ta

09:42 2
Tilaajille
Vanhemmat
Painoindeksin mukaan Suomessa on yli miljoona lihavaa aikuista, kertoo THL:n tutkimus – Dosentti ehdottaa avuksi epäterveellisyysveroa ja markkinointirajoituksia

Pai­no­in­dek­sin mukaan Suo­mes­sa on yli mil­joo­na lihavaa ai­kuis­ta, kertoo THL:n tut­ki­mus – Do­sent­ti eh­dot­taa avuksi epä­ter­veel­li­syys­ve­roa ja mark­ki­noin­ti­ra­joi­tuk­sia

04.12.2023 05:00 11
THL: Korona-aalto ollut iäkkäiden parissa voimakkaampi kuin kertaakaan aiemmin

THL: Ko­ro­na-aal­to ollut iäk­käi­den parissa voi­mak­kaam­pi kuin ker­taa­kaan aiemmin

29.11.2023 18:54 5
Vaikka koronasta on tullut yksi tartuntatauti muiden joukossa, se voi yhä olla vaarallinen erityisesti riskiryhmille – suojautuminen on edelleen suositeltavaa
Pääkirjoitus

Vaikka ko­ro­nas­ta on tullut yksi tar­tun­ta­tau­ti muiden jou­kos­sa, se voi yhä olla vaa­ral­li­nen eri­tyi­ses­ti ris­ki­ryh­mil­le – suo­jau­tu­mi­nen on edel­leen suo­si­tel­ta­vaa

06.11.2023 05:00 6
THL: Kireä taloustilanne, joustamaton lainsäädäntö ja henkilöstöpula hyvinvointialueiden ongelmana

THL: Kireä ta­lous­ti­lan­ne, jous­ta­ma­ton lain­sää­dän­tö ja hen­ki­lös­tö­pu­la hy­vin­voin­ti­aluei­den on­gel­ma­na

25.10.2023 09:24 2
Tilaajille
Pneumokokkirokotetta tarjotaan jatkossa maksutta osalle astmaa tai keuhkoahtaumatautia sairastavista

Pneu­mo­kok­ki­ro­ko­tet­ta tar­jo­taan jat­kos­sa mak­sut­ta osalle astmaa tai keuh­ko­ah­tau­ma­tau­tia sai­ras­ta­vis­ta

29.08.2023 09:23 2
Tilaajille
Perusterveydenhoidossa hoitoon päästävä kahdessa viikossa kuukausien sijasta – Johtajaylilääkäri: Epärealistista odottaa, että jonot saadaan heti kuntoon

Pe­rus­ter­vey­den­hoi­dos­sa hoitoon pääs­tä­vä kah­des­sa vii­kos­sa kuu­kau­sien sijasta – Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: Epä­rea­lis­tis­ta odot­taa, että jonot saadaan heti kuntoon

25.08.2023 10:00
Tilaajille
Suomen lintuinfluenssatilanteen erityispiirteenä ovat tartunnat nisäkkäissä – siksi tilanne voi vaikeutua nopeastikin

Suomen lin­tu­inf­luens­sa­ti­lan­teen eri­tyis­piir­tee­nä ovat tar­tun­nat ni­säk­käis­sä – siksi tilanne voi vai­keu­tua no­peas­ti­kin

24.07.2023 16:26 1
Viime vuonna sairastettiin poikkeuksellisen paljon hengitystieinfektioita – myös seksitautitartunnat lisääntyivät

Viime vuonna sai­ras­tet­tiin poik­keuk­sel­li­sen paljon hen­gi­tys­tie­in­fek­tioi­ta – myös sek­si­tau­ti­tar­tun­nat li­sään­tyi­vät

19.06.2023 11:55
Tutkimus: yli 70 prosentilla suomalaisista on sairastetun koronan tuottamia viruksen vasta-aineita

Tut­ki­mus: yli 70 pro­sen­til­la suo­ma­lai­sis­ta on sai­ras­te­tun koronan tuot­ta­mia vi­ruk­sen vas­ta-ai­nei­ta

16.06.2023 08:40
Tilaajille
Puolet lappilaisista pääsi lääkäriin viikossa – huonoin tilanne on Pohjois-Pohjanmaalla

Puolet lap­pi­lai­sis­ta pääsi lää­kä­riin vii­kos­sa – huonoin tilanne on Poh­jois-Poh­jan­maal­la

25.05.2023 08:30 1
THL esittää koronaviruksen luokittelemista valvottavaksi tartuntataudiksi – muutoksen jälkeen esimerkiksi rajoituksia ei voitaisi ottaa käyttöön

THL esittää ko­ro­na­vi­ruk­sen luo­kit­te­le­mis­ta val­vot­ta­vak­si tar­tun­ta­tau­dik­si – muu­tok­sen jälkeen esi­mer­kik­si ra­joi­tuk­sia ei voi­tai­si ottaa käyt­töön

04.05.2023 14:17
Terve Suomi -väestötutkimuksen terveystarkastukset saapuvat Rovaniemelle ja Utsjoelle – "Yksittäiselle tutkittavalle kyse on ainutlaatuisesta tilaisuudesta saada hyvin kattavaa ja maksutonta terveystietoa itsestään"

Terve Suomi -väes­tö­tut­ki­muk­sen ter­veys­tar­kas­tuk­set saa­pu­vat Ro­va­nie­mel­le ja Uts­joel­le – "Yk­sit­täi­sel­le tut­kit­ta­val­le kyse on ai­nut­laa­tui­ses­ta ti­lai­suu­des­ta saada hyvin kat­ta­vaa ja mak­su­ton­ta ter­veys­tie­toa it­ses­tään"

13.04.2023 10:54
Tilaajille
Lapin keskussairaalat onnistuivat purkamaan erikoissairaanhoidon jonoja viime vuonna – muualla maassa kehitys oli enemmänkin päinvastainen

Lapin kes­kus­sai­raa­lat on­nis­tui­vat pur­ka­maan eri­kois­sai­raan­hoi­don jonoja viime vuonna – muualla maassa kehitys oli enem­män­kin päin­vas­tai­nen

13.04.2023 06:30 6
Tilaajille
Hyvinvointikatsaus: Suomalaisten työ- ja toimintakyky ovat heikkenemässä – uhkaa jo taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä

Hy­vin­voin­ti­kat­saus: Suo­ma­lais­ten työ- ja toi­min­ta­ky­ky ovat heik­ke­ne­mäs­sä – uhkaa jo ta­lou­del­lis­ta ja so­siaa­lis­ta kes­tä­vyyt­tä

11.04.2023 14:00 4
"Rokote ei enää riitä suojaamaan" – työikäisten koronasuoja meni vanhaksi, eikä resursseja enää laiteta neljänsiin rokotuksiin

"Rokote ei enää riitä suo­jaa­maan" – työ­ikäis­ten ko­ro­na­suo­ja meni van­hak­si, eikä re­surs­se­ja enää laiteta nel­jän­siin ro­ko­tuk­siin

31.03.2023 05:00 7
Tilaajille
THL: Yli puolella suomalaisista on sekä rokotuksen että sairastetun taudin tuottamia koronaviruksen vasta-aineita

THL: Yli puo­lel­la suo­ma­lai­sis­ta on sekä ro­ko­tuk­sen että sai­ras­te­tun taudin tuot­ta­mia ko­ro­na­vi­ruk­sen vas­ta-ai­nei­ta

27.02.2023 09:00
Tilaajille
Inflaatio vei kauppakasseista hedelmiä ja vihanneksia, mutta makeisten myynti on kasvanut

Inf­laa­tio vei kaup­pa­kas­seis­ta he­del­miä ja vi­han­nek­sia, mutta ma­keis­ten myynti on kas­va­nut

12.02.2023 13:00 2
Tutkimus: Korvaushoidossa käytettävän lääkeaineen väärinkäyttöön liittyviä kuolemia on vähiten Lapissa

Tut­ki­mus: Kor­vaus­hoi­dos­sa käy­tet­tä­vän lää­ke­ai­neen vää­rin­käyt­töön liit­ty­viä kuo­le­mia on vähiten Lapissa

10.02.2023 09:55
Tilaajille
Koronaviruksen omikron XBB.1.5 -alalinjaa havaittu myös Suomessa – "Oli odotettavissa, että kyseistä virusmuunnosta löytyy ennen pitkää myös Suomesta"

Ko­ro­na­vi­ruk­sen omikron XBB.1.5 -a­la­lin­jaa ha­vait­tu myös Suo­mes­sa – "Oli odo­tet­ta­vis­sa, että ky­seis­tä vi­rus­muun­nos­ta löytyy ennen pitkää myös Suo­mes­ta"

13.01.2023 11:06