Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Kolumni: Hä­vet­tää tun­nus­taa, mutta en pysty kat­so­maan tv:n vaa­li­väit­te­lyi­tä

Vaalit: Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Saamelaiskulttuurin tuntemusta sote-alalla halutaan parantaa täydennyskoulutuksella

Saa­me­lais­kult­tuu­rin tun­te­mus­ta sote-alal­la ha­lu­taan pa­ran­taa täy­den­nys­kou­lu­tuk­sel­la

20.03.2023 12:08 1
Tilaajille
Toimittajalta: Yrittikö Rovaniemi vetää välistä perustamalla sote-virat nyt, kun niiden kustannukset eivät enää rasita kaupungin kassaa?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Yrit­ti­kö Ro­va­nie­mi vetää välistä pe­rus­ta­mal­la sote-vi­rat nyt, kun niiden kus­tan­nuk­set eivät enää rasita kau­pun­gin kassaa?

13.07.2022 06:01 6
Tilaajille
Rovaniemellä perustettiin keskellä vuotta sote-virkoja, jotka eivät olleet talousarviossa – hyvinvointialue pyytää selvitystä ja asia siirtyy kaupunginhallituksen käsittelyyn

Ro­va­nie­mel­lä pe­rus­tet­tiin kes­kel­lä vuotta so­te-vir­ko­ja, jotka eivät olleet ta­lous­ar­vios­sa – hy­vin­voin­ti­alue pyytää sel­vi­tys­tä ja asia siirtyy kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lyyn

06.07.2022 19:36 3
Tilaajille
Lappi jaetaan neljään palvelualueeseen – sote-aluejaon ei pitäisi näkyä kuin henkilöstölle

Lappi jaetaan neljään pal­ve­lu­aluee­seen – sote-alue­jaon ei pitäisi näkyä kuin hen­ki­lös­töl­le

01.07.2022 07:00 7
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki perusti 30 uutta vakanssia sote-palveluihin – tarkoitus vastata palvelutarpeen kasvuun

Ro­va­nie­men kau­pun­ki perusti 30 uutta va­kans­sia sote-pal­ve­lui­hin – tar­koi­tus vastata pal­ve­lu­tar­peen kasvuun

23.06.2022 12:38 4
Tilaajille
Rovaniemelle voi avautua 30 uutta vakanssia sosiaali- ja terveydenhuoltoon – hyvinvointilautakunta tekee päätöksen tämän päivän kokouksessa

Ro­va­nie­mel­le voi avautua 30 uutta va­kans­sia so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­toon – hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta tekee pää­tök­sen tämän päivän ko­kouk­ses­sa

22.06.2022 12:09 5
Tilaajille
Verkkoasiointi koltansaameksi on hankalaa – "Sen ei pitäisi olla mikään ekstrapalvelu"

Verk­ko­asioin­ti kol­tan­saa­mek­si on han­ka­laa – "Sen ei pitäisi olla mikään ekst­ra­pal­ve­lu"

21.06.2022 17:30 1
Tilaajille
Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut yhtenäistetään Lapin hyvinvointialueella – tehdyn selvitystyön mukaan Lapin kuntien ja kuntayhtymien perimissä asiakasmaksuissa ei ole suuria eroja

So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen asia­kas­mak­sut yh­te­näis­te­tään Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­la – tehdyn sel­vi­tys­työn mukaan Lapin kuntien ja kun­ta­yh­ty­mien pe­ri­mis­sä asia­kas­mak­suis­sa ei ole suuria eroja

16.06.2022 17:22
Tilaajille
Haaparantalaiset torppasivat kansanäänestyksessä hoivakodin yksityistämisen – äänestysprosentti jäi vaisuksi

Haa­pa­ran­ta­lai­set torp­pa­si­vat kan­san­ää­nes­tyk­ses­sä hoi­va­ko­din yk­si­tyis­tä­mi­sen – ää­nes­tys­pro­sent­ti jäi vai­suk­si

16.05.2022 13:41 2
Tilaajille
Tornio tarjoaa hoitajille porkkanoita – "Nyt on työntekijöiden markkinat”

Tornio tarjoaa hoi­ta­jil­le pork­ka­noi­ta – "Nyt on työn­te­ki­jöi­den mark­ki­nat”

20.03.2022 19:30 4
Tilaajille
LM-kysely: Puoluejohtajat pitävät kiinni nykyisestä palveluverkosta hyvinvointialueilla – Harva esittää, mistä voitaisiin leikata kustannuksia

LM-ky­se­ly: Puo­lue­joh­ta­jat pitävät kiinni ny­kyi­ses­tä pal­ve­lu­ver­kos­ta hy­vin­voin­ti­alueil­la – Harva esit­tää, mistä voi­tai­siin leikata kus­tan­nuk­sia

09.01.2022 06:30 15
Tilaajille
Hoitajapula voi helpottua työoloja parantamalla – "Palkan lisäksi työnkuvat pitää saada kuntoon", sanoo hoitajaliitto Superin puheenjohtaja

Hoi­ta­ja­pu­la voi hel­pot­tua työ­olo­ja pa­ran­ta­mal­la – "­Pal­kan lisäksi työn­ku­vat pitää saada kun­toon", sanoo hoi­ta­ja­liit­to Superin pu­heen­joh­ta­ja

30.09.2021 19:28 12
Tilaajille
Analyysi: Kaksi sairaalaa on mahdollisuus, muttei velvollisuus

Ana­lyy­si: Kaksi sai­raa­laa on mah­dol­li­suus, muttei vel­vol­li­suus

22.06.2021 06:30 7
Tilaajille
Kemijärvellä lääkäriltä tai sosiaalityöntekijältä voi saada hyvinvointilähetteen – "Edetään asiakkaan ehdoilla"

Ke­mi­jär­vel­lä lää­kä­ril­tä tai so­siaa­li­työn­te­ki­jäl­tä voi saada hy­vin­voin­ti­lä­het­teen – "E­de­tään asiak­kaan eh­doil­la"

30.04.2021 20:22 2
Tilaajille
Henkilökunta jaetaan tiimeihin ja potilaat ryhmiin – Kemijärven terveydenhuollossa tapahtuu tänä vuonna iso muutos

Hen­ki­lö­kun­ta jaetaan tii­mei­hin ja po­ti­laat ryhmiin – Ke­mi­jär­ven ter­vey­den­huol­los­sa ta­pah­tuu tänä vuonna iso muutos

07.01.2021 17:18
Tilaajille
THL: Lapin sote-palvelut ovat pirstaleisia ja niihin kohdistuu voimakas säästöpaine

THL: Lapin sote-pal­ve­lut ovat pirs­ta­lei­sia ja niihin koh­dis­tuu voi­ma­kas sääs­tö­pai­ne

16.11.2020 11:55
Tilaajille
Julkisen terveydenhoidon asiakasmaksut päätyvät yhä useammin ulosottoon – "Joissakin kunnissa tietoa maksujen kohtuullistamisesta piilotellaan kuin valtionsalaisuutta"

Jul­ki­sen ter­vey­den­hoi­don asia­kas­mak­sut pää­ty­vät yhä useam­min ulos­ot­toon – "Jois­sa­kin kun­nis­sa tietoa mak­su­jen koh­tuul­lis­ta­mi­ses­ta pii­lo­tel­laan kuin val­tion­sa­lai­suut­ta"

11.11.2020 07:42 2
Tilaajille