Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Ministeri Kaisa Juuson mielestä yksityiset palveluntuottajat ovat välttämättömiä – "Länsi-Pohja Mehiläinen on osoittanut, että palvelut pystytään järjestämään ja vieläpä tehokkaasti"

Mi­nis­te­ri Kaisa Juuson mie­les­tä yk­si­tyi­set pal­ve­lun­tuot­ta­jat ovat vält­tä­mät­tö­miä – "Län­si-Poh­ja Me­hi­läi­nen on osoit­ta­nut, että pal­ve­lut pys­ty­tään jär­jes­tä­mään ja vieläpä te­hok­kaas­ti"

01.11.2023 08:18 22
Tilaajille
Eduskunnasta: Soteuudistus on mahdollisuus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta: So­teuu­dis­tus on mah­dol­li­suus

25.10.2023 15:00
Tilaajille
THL: Kireä taloustilanne, joustamaton lainsäädäntö ja henkilöstöpula hyvinvointialueiden ongelmana

THL: Kireä ta­lous­ti­lan­ne, jous­ta­ma­ton lain­sää­dän­tö ja hen­ki­lös­tö­pu­la hy­vin­voin­ti­aluei­den on­gel­ma­na

25.10.2023 09:24 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hurs­kas­te­lua soten ym­pä­ril­lä

20.10.2023 05:00 2
Rovaniemi aikoo laittaa 11 rakennusta myyntilistalle – joukossa kolme paloasemaa ja terveyskeskussairaala

Ro­va­nie­mi aikoo laittaa 11 ra­ken­nus­ta myyn­ti­lis­tal­le – jou­kos­sa kolme pa­lo­ase­maa ja ter­veys­kes­kus­sai­raa­la

26.09.2023 20:00 16
Tilaajille
Inarin- ja koltansaamen osaajista hälyttävä puute sosiaali- ja terveyspalveluissa – sote-henkilöstön kyselyyn vastanneista kukaan ei osannut koltansaamea

Inarin- ja kol­tan­saa­men osaa­jis­ta hä­lyt­tä­vä puute so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­sa – sote-hen­ki­lös­tön ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta kukaan ei osannut kol­tan­saa­mea

16.08.2023 09:47 6
Tilaajille
Tuore sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso pitää hallitusohjelman kirjausta palkattomasta sairauslomapäivästä huonona hoitoalalle

Tuore so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Kaisa Juuso pitää hal­li­tus­oh­jel­man kir­jaus­ta pal­kat­to­mas­ta sai­raus­lo­ma­päi­väs­tä huonona hoi­to­alal­le

20.06.2023 16:34 21
Saamelaiskulttuurin tuntemusta sote-alalla halutaan parantaa täydennyskoulutuksella

Saa­me­lais­kult­tuu­rin tun­te­mus­ta sote-alal­la ha­lu­taan pa­ran­taa täy­den­nys­kou­lu­tuk­sel­la

20.03.2023 12:08 1
Tilaajille
Toimittajalta: Yrittikö Rovaniemi vetää välistä perustamalla sote-virat nyt, kun niiden kustannukset eivät enää rasita kaupungin kassaa?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Yrit­ti­kö Ro­va­nie­mi vetää välistä pe­rus­ta­mal­la sote-vi­rat nyt, kun niiden kus­tan­nuk­set eivät enää rasita kau­pun­gin kassaa?

13.07.2022 06:01 6
Tilaajille
Rovaniemellä perustettiin keskellä vuotta sote-virkoja, jotka eivät olleet talousarviossa – hyvinvointialue pyytää selvitystä ja asia siirtyy kaupunginhallituksen käsittelyyn

Ro­va­nie­mel­lä pe­rus­tet­tiin kes­kel­lä vuotta so­te-vir­ko­ja, jotka eivät olleet ta­lous­ar­vios­sa – hy­vin­voin­ti­alue pyytää sel­vi­tys­tä ja asia siirtyy kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lyyn

06.07.2022 19:36 3
Tilaajille
Lappi jaetaan neljään palvelualueeseen – sote-aluejaon ei pitäisi näkyä kuin henkilöstölle

Lappi jaetaan neljään pal­ve­lu­aluee­seen – sote-alue­jaon ei pitäisi näkyä kuin hen­ki­lös­töl­le

01.07.2022 07:00 7
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki perusti 30 uutta vakanssia sote-palveluihin – tarkoitus vastata palvelutarpeen kasvuun

Ro­va­nie­men kau­pun­ki perusti 30 uutta va­kans­sia sote-pal­ve­lui­hin – tar­koi­tus vastata pal­ve­lu­tar­peen kasvuun

23.06.2022 12:38 4
Tilaajille
Rovaniemelle voi avautua 30 uutta vakanssia sosiaali- ja terveydenhuoltoon – hyvinvointilautakunta tekee päätöksen tämän päivän kokouksessa

Ro­va­nie­mel­le voi avautua 30 uutta va­kans­sia so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­toon – hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta tekee pää­tök­sen tämän päivän ko­kouk­ses­sa

22.06.2022 12:09 5
Tilaajille
Verkkoasiointi koltansaameksi on hankalaa – "Sen ei pitäisi olla mikään ekstrapalvelu"

Verk­ko­asioin­ti kol­tan­saa­mek­si on han­ka­laa – "Sen ei pitäisi olla mikään ekst­ra­pal­ve­lu"

21.06.2022 17:30 1
Tilaajille
Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut yhtenäistetään Lapin hyvinvointialueella – tehdyn selvitystyön mukaan Lapin kuntien ja kuntayhtymien perimissä asiakasmaksuissa ei ole suuria eroja

So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen asia­kas­mak­sut yh­te­näis­te­tään Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­la – tehdyn sel­vi­tys­työn mukaan Lapin kuntien ja kun­ta­yh­ty­mien pe­ri­mis­sä asia­kas­mak­suis­sa ei ole suuria eroja

16.06.2022 17:22
Tilaajille
Haaparantalaiset torppasivat kansanäänestyksessä hoivakodin yksityistämisen – äänestysprosentti jäi vaisuksi

Haa­pa­ran­ta­lai­set torp­pa­si­vat kan­san­ää­nes­tyk­ses­sä hoi­va­ko­din yk­si­tyis­tä­mi­sen – ää­nes­tys­pro­sent­ti jäi vai­suk­si

16.05.2022 13:41 2
Tilaajille
Tornio tarjoaa hoitajille porkkanoita – "Nyt on työntekijöiden markkinat”

Tornio tarjoaa hoi­ta­jil­le pork­ka­noi­ta – "Nyt on työn­te­ki­jöi­den mark­ki­nat”

20.03.2022 19:30 4
Tilaajille
LM-kysely: Puoluejohtajat pitävät kiinni nykyisestä palveluverkosta hyvinvointialueilla – Harva esittää, mistä voitaisiin leikata kustannuksia

LM-ky­se­ly: Puo­lue­joh­ta­jat pitävät kiinni ny­kyi­ses­tä pal­ve­lu­ver­kos­ta hy­vin­voin­ti­alueil­la – Harva esit­tää, mistä voi­tai­siin leikata kus­tan­nuk­sia

09.01.2022 06:30 15
Tilaajille
Hoitajapula voi helpottua työoloja parantamalla – "Palkan lisäksi työnkuvat pitää saada kuntoon", sanoo hoitajaliitto Superin puheenjohtaja

Hoi­ta­ja­pu­la voi hel­pot­tua työ­olo­ja pa­ran­ta­mal­la – "­Pal­kan lisäksi työn­ku­vat pitää saada kun­toon", sanoo hoi­ta­ja­liit­to Superin pu­heen­joh­ta­ja

30.09.2021 19:28 12
Tilaajille
Analyysi: Kaksi sairaalaa on mahdollisuus, muttei velvollisuus

Ana­lyy­si: Kaksi sai­raa­laa on mah­dol­li­suus, muttei vel­vol­li­suus

22.06.2021 06:30 7
Tilaajille