Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Lastensuojelu
Lapissa aloittaa lastensuojelulain mukainen työryhmä - tarkoituksena tukea sosiaalityöntekijää lapsen edun mukaisten ratkaisujen pohdinnassa

Lapissa aloit­taa las­ten­suo­je­lu­lain mu­kai­nen työ­ryh­mä - tar­koi­tuk­se­na tukea so­siaa­li­työn­te­ki­jää lapsen edun mu­kais­ten rat­kai­su­jen poh­din­nas­sa

30.01.2024 17:23 2
Tilaajille
Olen vanhempi, joka seuraa lastaan paikannussovelluksella – kauanko näin saa vai saako edes tehdä?
Kolumni

Olen van­hem­pi, joka seuraa lastaan pai­kan­nus­so­vel­luk­sel­la – kauanko näin saa vai saako edes tehdä?

18.01.2024 05:30 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapsi tar­vit­see aikaa las­ten­suo­je­lus­sa

30.10.2023 05:42
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi rahat las­ten­suo­je­lus­sa kul­keu­tu­vat si­jais­huol­toon?

12.08.2023 06:00
Rovaniemen Ounasrinteelle tulee koko Lapin lapsi- ja nuorisokoti kesään 2025 mennessä

Ro­va­nie­men Ou­nas­rin­teel­le tulee koko Lapin lapsi- ja nuo­ri­so­ko­ti kesään 2025 men­nes­sä

12.06.2023 18:49 1
Tilaajille
Lakkosuma uhkaa kesäkuussa myös Lapissa – yksityiseltä sosiaalipalvelualalta useita uusia lakkovaroituksia

Lak­ko­su­ma uhkaa ke­sä­kuus­sa myös Lapissa – yk­si­tyi­sel­tä so­siaa­li­pal­ve­lua­lal­ta useita uusia lak­ko­va­roi­tuk­sia

01.06.2023 05:30
Tilaajille
Yksityisen sosiaalipalvelualan työriidassa ei vielä sopua – uudet lakot uhkaavat alkaa keskiviikkona

Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lua­lan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

30.05.2023 07:52
Kansien välissä: Kun oma lapsi sairastuu psyykkisesti  – raivokohtauksesta alkaa vuosien matka huolta ja turhautumista, toivoa ja epätoivoa

Kansien vä­lis­sä: Kun oma lapsi sai­ras­tuu psyyk­ki­ses­ti – rai­vo­koh­tauk­ses­ta alkaa vuosien matka huolta ja tur­hau­tu­mis­ta, toivoa ja epä­toi­voa

13.04.2023 12:08
Tilaajille
Rovaniemellä kauppakeskuksessa toimiva nuorisotila nosti alaikärajansa 13:een vuoteen, jotta nuoret eivät kokoontuisi kaupungille iltaisin

Ro­va­nie­mel­lä kaup­pa­kes­kuk­ses­sa toimiva nuo­ri­so­ti­la nosti alai­kä­ra­jan­sa 13:een vuo­teen, jotta nuoret eivät ko­koon­tui­si kau­pun­gil­le il­tai­sin

06.02.2023 15:02
Tilaajille
Humana avaa lastensuojeluyksikön Meri-Lappiin – Tornion Rantalempeä on aisti- ja allergiaystävällinen hirsitalo sijoitetuille lapsille ja nuorille

Humana avaa las­ten­suo­je­luyk­si­kön Me­ri-Lap­piin – Tornion Ran­ta­lem­peä on aisti- ja al­ler­giays­tä­väl­li­nen hir­si­ta­lo si­joi­te­tuil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le

17.11.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­su­ku­pol­vi­nen huo­no-osai­suu­den kierre voidaan kat­kais­ta

22.10.2022 05:00
Tilaajille
Entiseen SOS-lapsikylään tulee lastenkoti – Ylitorniolle ja Kaarinaan rekrytoidaan työntekijöitä huolehtimaan ukrainalaisista lapsista

En­ti­seen SOS-lap­si­ky­lään tulee las­ten­ko­ti – Yli­tor­niol­le ja Kaa­ri­naan rek­ry­toi­daan työn­te­ki­jöi­tä huo­leh­ti­maan uk­rai­na­lai­sis­ta lap­sis­ta

17.08.2022 18:00
Tilaajille
MLL:n Tornion-yhdistys on tehnyt sata vuotta töitä saman tavoitteen eteen: Luoda lapsille onnellisia muistoja

MLL:n Tor­nion-yh­dis­tys on tehnyt sata vuotta töitä saman ta­voit­teen eteen: Luoda lap­sil­le on­nel­li­sia muis­to­ja

14.08.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Las­ten­suo­je­lus­sa kes­to­kur­juut­ta

28.06.2022 05:00
Tilaajille
Toimittajalta: Rovaniemi sai huomautuksen lastensuojelun puutteista – auttaako 600 euron palkankorotus sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mi sai huo­mau­tuk­sen las­ten­suo­je­lun puut­teis­ta – aut­taa­ko 600 euron pal­kan­ko­ro­tus so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­den rek­ry­toin­nis­sa?

15.06.2022 10:46
Tilaajille
Rovaniemen kaupungille huomautus lastensuojelulain noudattamisen laiminlyönnistä – useille lapsille ei ollut nimetty asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää

Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le huo­mau­tus las­ten­suo­je­lu­lain nou­dat­ta­mi­sen lai­min­lyön­nis­tä – useille lap­sil­le ei ollut nimetty asiois­ta vas­taa­vaa so­siaa­li­työn­te­ki­jää

13.06.2022 09:54 1
Tilaajille
Kun vanhempien voimavarat loppuivat, teki Anne itse lastensuojeluilmoituksen lapsistaan – avunpyyntöön vastattiin vasta kuukausien päästä

Kun van­hem­pien voi­ma­va­rat lop­pui­vat, teki Anne itse las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen lap­sis­taan – a­vun­pyyn­töön vas­tat­tiin vasta kuu­kau­sien päästä

21.04.2022 19:30 1
Tilaajille
Rovaniemen lastensuojelussa ollaan laittomassa tilassa – yhden sosiaalityöntekijän vastuulla voi olla jopa 50-100 lasta

Ro­va­nie­men las­ten­suo­je­lus­sa ollaan lait­to­mas­sa tilassa – yhden so­siaa­li­työn­te­ki­jän vas­tuul­la voi olla jopa 50-100 lasta

21.04.2022 06:30 13
Tilaajille
Lapsikylän taloissa Ylitorniolla asuu enää yksi perhe – perhekuntoutuksen asunnot Rovaniemellä lähes täynnä

Lap­si­ky­län ta­lois­sa Yli­tor­niol­la asuu enää yksi perhe – per­he­kun­tou­tuk­sen asunnot Ro­va­nie­mel­lä lähes täynnä

19.04.2022 15:22
Tilaajille
Parikymmentä lasta on viettänyt viikonloppunsa Tiina Notkon ja Antero Alatalon luona viimeisten yhdeksän vuoden aikana – Tiina ja Antero ovat tukiperhe, jollaisista on Suomessa huutava pula

Pa­ri­kym­men­tä lasta on viet­tä­nyt vii­kon­lop­pun­sa Tiina Notkon ja Antero Ala­ta­lon luona vii­meis­ten yh­dek­sän vuoden aikana – Tiina ja Antero ovat tu­ki­per­he, jol­lai­sis­ta on Suo­mes­sa huutava pula

24.03.2022 19:30
Tilaajille