Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

Pääkirjoitus: Vien­ti­alo­jen sopu on hyvä komp­ro­mis­si – lak­ko­ke­vät voidaan vielä välttää

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Lastensuojelu
Viimeisin 12 tuntia
Rovaniemellä kauppakeskuksessa toimiva nuorisotila nosti alaikärajansa 13:een vuoteen, jotta nuoret eivät kokoontuisi kaupungille iltaisin

Ro­va­nie­mel­lä kaup­pa­kes­kuk­ses­sa toimiva nuo­ri­so­ti­la nosti ala­ikä­ra­jan­sa 13:een vuo­teen, jotta nuoret eivät ko­koon­tui­si kau­pun­gil­le il­tai­sin

15:02
Tilaajille
Vanhemmat
Humana avaa lastensuojeluyksikön Meri-Lappiin – Tornion Rantalempeä on aisti- ja allergiaystävällinen hirsitalo sijoitetuille lapsille ja nuorille

Humana avaa las­ten­suo­je­lu­yk­si­kön Me­ri-Lap­piin – Tornion Ran­ta­lem­peä on aisti- ja al­ler­gia­ys­tä­väl­li­nen hir­si­ta­lo si­joi­te­tuil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le

17.11.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­su­ku­pol­vi­nen huo­no-osai­suu­den kierre voidaan kat­kais­ta

22.10.2022 05:00
Tilaajille
Entiseen SOS-lapsikylään tulee lastenkoti – Ylitorniolle ja Kaarinaan rekrytoidaan työntekijöitä huolehtimaan ukrainalaisista lapsista

En­ti­seen SOS-lap­si­ky­lään tulee las­ten­ko­ti – Yli­tor­niol­le ja Kaa­ri­naan rek­ry­toi­daan työn­te­ki­jöi­tä huo­leh­ti­maan uk­rai­na­lai­sis­ta lap­sis­ta

17.08.2022 18:00
Tilaajille
MLL:n Tornion-yhdistys on tehnyt sata vuotta töitä saman tavoitteen eteen: Luoda lapsille onnellisia muistoja

MLL:n Tor­nion-yh­dis­tys on tehnyt sata vuotta töitä saman ta­voit­teen eteen: Luoda lap­sil­le on­nel­li­sia muis­to­ja

14.08.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Las­ten­suo­je­lus­sa kes­to­kur­juut­ta

28.06.2022 05:00
Tilaajille
Toimittajalta: Rovaniemi sai huomautuksen lastensuojelun puutteista – auttaako 600 euron palkankorotus sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mi sai huo­mau­tuk­sen las­ten­suo­je­lun puut­teis­ta – aut­taa­ko 600 euron pal­kan­ko­ro­tus so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­den rek­ry­toin­nis­sa?

15.06.2022 10:46
Tilaajille
Rovaniemen kaupungille huomautus lastensuojelulain noudattamisen laiminlyönnistä – useille lapsille ei ollut nimetty asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää

Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le huo­mau­tus las­ten­suo­je­lu­lain nou­dat­ta­mi­sen lai­min­lyön­nis­tä – useille lap­sil­le ei ollut nimetty asiois­ta vas­taa­vaa so­siaa­li­työn­te­ki­jää

13.06.2022 09:54 1
Tilaajille
Kun vanhempien voimavarat loppuivat, teki Anne itse lastensuojeluilmoituksen lapsistaan – avunpyyntöön vastattiin vasta kuukausien päästä

Kun van­hem­pien voi­ma­va­rat lop­pui­vat, teki Anne itse las­ten­suo­je­lu­il­moi­tuk­sen lap­sis­taan – a­vun­pyyn­töön vas­tat­tiin vasta kuu­kau­sien päästä

21.04.2022 19:30 1
Tilaajille
Rovaniemen lastensuojelussa ollaan laittomassa tilassa – yhden sosiaalityöntekijän vastuulla voi olla jopa 50-100 lasta

Ro­va­nie­men las­ten­suo­je­lus­sa ollaan lait­to­mas­sa tilassa – yhden so­siaa­li­työn­te­ki­jän vas­tuul­la voi olla jopa 50-100 lasta

21.04.2022 06:30 13
Tilaajille
Lapsikylän taloissa Ylitorniolla asuu enää yksi perhe – perhekuntoutuksen asunnot Rovaniemellä lähes täynnä

Lap­si­ky­län ta­lois­sa Yli­tor­niol­la asuu enää yksi perhe – per­he­kun­tou­tuk­sen asunnot Ro­va­nie­mel­lä lähes täynnä

19.04.2022 15:22
Tilaajille
Parikymmentä lasta on viettänyt viikonloppunsa Tiina Notkon ja Antero Alatalon luona viimeisten yhdeksän vuoden aikana – Tiina ja Antero ovat tukiperhe, jollaisista on Suomessa huutava pula

Pa­ri­kym­men­tä lasta on viet­tä­nyt vii­kon­lop­pun­sa Tiina Notkon ja Antero Ala­ta­lon luona vii­meis­ten yh­dek­sän vuoden aikana – Tiina ja Antero ovat tu­ki­per­he, jol­lai­sis­ta on Suo­mes­sa huutava pula

24.03.2022 19:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka puhuisi las­ten­suo­je­lus­ta?

16.02.2022 05:00
Tilaajille
Lapissa on vain yksi vaativan laitoshoidon lastensuojeluyksikkö – uusi hyvinvointialue saa päättää, rakennetaanko toinen

Lapissa on vain yksi vaa­ti­van lai­tos­hoi­don las­ten­suo­je­lu­yk­sik­kö – uusi hy­vin­voin­ti­alue saa päät­tää, ra­ken­ne­taan­ko toinen

08.02.2022 08:42 1
Tilaajille
Sodankylä alkaa tarjota lapsiperheille tunturiterapiaa –  "Antaa vanhemmalle tilaisuus kohdata oma lapsi "

So­dan­ky­lä alkaa tarjota lap­si­per­heil­le tun­tu­ri­te­ra­piaa – "Antaa van­hem­mal­le ti­lai­suus kohdata oma lapsi "

22.01.2022 12:01 2
Tilaajille
Lasten ja nuorten Apuu-chat vastaa puhelimeen joka päivä myös joulun aikana – yhteydenottojen määrä on kasvanut huomattavasti vuoden takaiseen

Lasten ja nuorten Apuu-chat vastaa pu­he­li­meen joka päivä myös joulun aikana – yh­tey­den­ot­to­jen määrä on kas­va­nut huo­mat­ta­vas­ti vuoden ta­kai­seen

16.12.2021 09:58
Tilaajille
Rovaniemi suunnittelee uutta nuorisokotia Ounasrinteelle – taustalla lastensuojelun vaikeiden asiakkuuksien kasvu

Ro­va­nie­mi suun­nit­te­lee uutta nuo­ri­so­ko­tia Ou­nas­rin­teel­le – taus­tal­la las­ten­suo­je­lun vai­kei­den asiak­kuuk­sien kasvu

05.11.2021 16:23 1
Tilaajille
Lapissa on vain muutama nuorisokoti – Torniossa avattiin uusi yksikkö vanhaan oppilasasuntolaan

Lapissa on vain muutama nuo­ri­so­ko­ti – Tor­nios­sa avat­tiin uusi yksikkö vanhaan op­pi­las­asun­to­laan

11.09.2021 11:00
Tilaajille
Kun tieto ei kulje, seuraukset ovat pahimmillaan kylmääviä
Kolumni

Kun tieto ei kulje, seu­rauk­set ovat pa­him­mil­laan kyl­mää­viä

30.08.2021 07:00
Tilaajille
Perhesurma yllättää ja järkyttää aina koko yhteisöä, mutta mitä tekojen taustoista tiedetään? Entä miten surmia voidaan ehkäistä?

Per­he­sur­ma yl­lät­tää ja jär­kyt­tää aina koko yh­tei­söä, mutta mitä tekojen taus­tois­ta tie­de­tään? Entä miten surmia voidaan eh­käis­tä?

28.08.2021 07:00 1
Tilaajille