Matkustaminen
Pääkirjoitus

Oli korkea aika jul­kis­taa suun­ta­vii­tat ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta, vaikka avoimia ky­sy­myk­siä jäi yhä tukku

12.04.2021 06:30
Tilaajille

Ra­ja­var­ti­ja ei saa vaatia to­dis­tus­ta puh­taas­ta ko­ro­na­tes­tis­tä, mutta va­rus­ta­mo voi näin tehdä – "En näe ris­ti­rii­taa"

11.04.2021 18:30
Tilaajille

Maa­han­tu­lon ra­joi­tuk­set jat­ku­vat 17. huh­ti­kuu­ta saakka – si­sä­mi­nis­te­riö ra­joit­taa ra­jan­yli­tys­paik­ko­jen au­ki­olo­ai­ko­ja myös Yli­tor­niol­la

11.03.2021 15:21

Lapin mat­kai­lu­va­lio­kun­ta: Kan­sal­lis­ten maa­han­tu­lo­vaa­ti­mus­ten val­mis­te­lu on aloi­tet­ta­va – Lappi tar­vit­see sel­kei­tä pää­tök­siä

05.03.2021 10:54 2
Tilaajille
Kolumni

Kau­ko­ju­nat ovat no­peam­pia kuin luulet

17.02.2021 10:51 3
Tilaajille

Pre­si­dent­ti Halonen Ylen Yk­kö­saa­mus­sa: Jos ha­luam­me mat­kus­taa edes suh­teel­li­sen va­paas­ti, meidän pitää saada re­kis­te­röin­ti­jär­jes­tel­mä ko­ro­na­tes­teis­tä ja ro­ko­tuk­sis­ta

30.01.2021 13:37 1

Ul­ko­mi­nis­te­riö: "E­si­tim­me, että Tra­fi­com olisi sal­li­nut Suomen kan­sa­lais­ten, eri­tyi­ses­ti ala­ikäis­ten lasten suorat pa­luu­len­not"

08.01.2021 21:41

Lapista Norjaan voi taas maa­nan­tais­ta alkaen mat­kus­taa ilman ka­ran­tee­nia

08.01.2021 19:35 1
Tilaajille
Kolumni

Kai­kis­ta suurin ihme on kuulla jälleen len­to­kent­tien kutsu

05.01.2021 06:00
Tilaajille

Norja asettaa Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin pu­nai­sek­si alueek­si – maahan saa­pu­vil­le suo­si­tel­laan ka­ran­tee­nia

11.12.2020 13:56
Tilaajille

Pu­heen­vuo­ro: Mat­kai­lun li­sää­mi­nen olisi yksi lääke Poh­jois­mai­den tu­leh­tu­nei­siin vä­lei­hin – Suomeen pitäisi saada lisää tu­ris­te­ja Skan­di­na­vias­ta

05.12.2020 09:00 2

Ko­ti­maan pa­ket­ti­mat­kat pa­laa­vat - Au­rin­ko­mat­kat aloit­taa ko­ti­maan pa­ket­ti­mat­ko­jen tar­joa­mi­sen Ro­va­nie­mel­le

17.11.2020 15:23 2

Korona py­säyt­ti kasvun – Tältä näyttää au­tioi­tu­nut Hel­sin­ki-Van­taan len­to­kent­tä, jonka läpi kulki viime vuonna lähes 22 mil­joo­naa mat­kus­ta­jaa

17.11.2020 07:00
Tilaajille

Syys­lo­ma tuo väkeä Lappiin – Lomalla ret­keil­lään, pais­te­taan lettuja ja pe­la­taan mölkkyä

12.10.2020 20:00 2
Tilaajille

Finnair ei lupaa Me­ri-Lap­piin tal­vel­la lisää vuoroja edes bio­tuo­te­teh­taan var­jol­la

07.10.2020 16:16
Tilaajille

Suomeen saa tulla Schen­gen-mais­ta yhdellä tavalla ra­joi­tuk­sis­ta riip­pu­mat­ta – eri­tyis­tä syytä ei tar­vi­ta, eikä val­von­taa ole

28.09.2020 06:00

Suomeen saa nyt tulla va­paas­ti kym­me­nes­tä Schen­gen-maas­ta, mutta tilanne voi muuttua melkein saman tien

20.09.2020 09:05

Me­ret­nie­mien pur­jeh­duk­sel­la maail­man ympäri ta­pah­tui yl­lä­tys­kään­ne – "On­nek­si olemme juuri täällä, emmekä pie­nil­lä Tyy­nen­me­ren saa­ril­la"

09.09.2020 08:00
Tilaajille
Kolumni

Mat­kus­tus­hä­peä on ehkä aina seu­ra­nam­me – onko parempi syyl­lis­tyä läh­te­mi­ses­tä vai jää­mi­ses­tä?

05.09.2020 20:00
Tilaajille

17-vuo­tiaan opis­ke­li­jan Nella Sun­de­li­nin ko­ti­mat­ka kestää 7–11 tuntia – "Sen no­peam­paa ei pääse kuin len­tä­mäl­lä"

01.09.2020 21:00
Tilaajille