Päästöt
Arvio: Koronarajoitukset leikkasivat päästöjä Suomessa enimmillään 20, muissa Pohjoismaissa noin 30 prosenttia – Syynä ehkä pikemminkin erot päästösektoreissa kuin rajoitustoimissa

Arvio: Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set leik­ka­si­vat pääs­tö­jä Suo­mes­sa enim­mil­lään 20, muissa Poh­jois­mais­sa noin 30 pro­sent­tia – Syynä ehkä pi­kem­min­kin erot pääs­tö­sek­to­reis­sa kuin ra­joi­tus­toi­mis­sa

24.05.2020 18:00 0
Analyysi: EU:n vanhentunut kanta kaasuautoilun päästöihin voi suunnata valmistusta sähköautoihin – Suomen tavoitteelta lisätä biokaasun liikennekäyttöä putoaisi pohja

Ana­lyy­si: EU:n van­hen­tu­nut kanta kaa­su­au­toi­lun pääs­töi­hin voi suun­na­ta val­mis­tus­ta säh­kö­au­toi­hin – Suomen ta­voit­teel­ta lisätä bio­kaa­sun lii­ken­ne­käyt­töä pu­toai­si pohja

23.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Koronaepidemia voi leikata lentoliikenteen päästöjä ja kurittaa yhtiöiden taloutta pitkään, sillä vertailukohdaksi on sovittu tämä vuosi

Ko­ro­na­epi­de­mia voi leikata len­to­lii­ken­teen pääs­tö­jä ja ku­rit­taa yh­tiöi­den ta­lout­ta pit­kään, sillä ver­tai­lu­koh­dak­si on sovittu tämä vuosi

08.03.2020 06:01 0
Pohjoisessa ajellaan maan vanhimmilla autoilla, päästöt silti marginaaliset Etelä-Suomeen verrattuna – "Niin kauan ajan tuolla kuin se käy ja kulkee", sanoo muoniolainen miljoonakiituristaan

Poh­joi­ses­sa ajel­laan maan van­him­mil­la au­toil­la, päästöt silti mar­gi­naa­li­set Ete­lä-Suo­meen ver­rat­tu­na – "Niin kauan ajan tuolla kuin se käy ja kul­kee", sanoo muo­nio­lai­nen mil­joo­na­kii­tu­ris­taan

01.03.2020 11:38 0
Tilaajille
Miksi suomalaisessa ilmastokeskustelussa sauhutaan vain autoista? – Asumisen päästöt ovat selvästi suurempia

Miksi suo­ma­lai­ses­sa il­mas­to­kes­kus­te­lus­sa sau­hu­taan vain au­tois­ta? – Asu­mi­sen päästöt ovat sel­väs­ti suu­rem­pia

29.12.2019 06:30 0
Tilaajille
Vihreän kehityksen ohjelma saa kiitosta, mutta myös kritiikkiä – vasta toteutus ratkaisee

Vihreän ke­hi­tyk­sen ohjelma saa kii­tos­ta, mutta myös kri­tiik­kiä – vasta to­teu­tus rat­kai­see

11.12.2019 18:51 0
Tilaajille
Tiukempia päästötavoitteita, hiilimurrostukea ja tulleja – Komissio iskee tänään pöytään massiivisen ympäristöpakettinsa

Tiu­kem­pia pääs­tö­ta­voit­tei­ta, hii­li­mur­ros­tu­kea ja tulleja – Ko­mis­sio iskee tänään pöytään mas­sii­vi­sen ym­pä­ris­tö­pa­ket­tin­sa

11.12.2019 11:53 0
Tilaajille
Selvitys: Hiilineutraalissa Suomessa peltoala voi vähentyä kymmeniä prosentteja

Sel­vi­tys: Hii­li­neut­raa­lis­sa Suo­mes­sa pel­to­ala voi vä­hen­tyä kym­me­niä pro­sent­te­ja

15.11.2019 17:39 0
Tilaajille
Ministeri Kulmuni vastaa ilmastokritiikkiin: Olisi erikoista, jos neljässä kuukaudessa olisi valmista – TEM patistaa teollisuutta rajuihin päästövähennyksiin

Mi­nis­te­ri Kulmuni vastaa il­mas­tok­ri­tiik­kiin: Olisi eri­kois­ta, jos nel­jäs­sä kuu­kau­des­sa olisi val­mis­ta – TEM pa­tis­taa teol­li­suut­ta ra­jui­hin pääs­tö­vä­hen­nyk­siin

23.10.2019 13:52 0
TEM patistaa teollisuutta rajuihin päästövähennyksiin

TEM pa­tis­taa teol­li­suut­ta ra­jui­hin pääs­tö­vä­hen­nyk­siin

23.10.2019 11:58 0
Tilaajille
Rikki- ja hiukkaspäästöt Kemin alueella ovat vähentyneet radikaalisti 40 vuodessa

Rikki- ja hiuk­kas­pääs­töt Kemin alueel­la ovat vä­hen­ty­neet ra­di­kaa­lis­ti 40 vuo­des­sa

20.09.2019 15:42 0
Tilaajille
Parempilaatuisen dieselin veroetu poistuu, vaikutusta pumppuhintoihin on vaikea arvioida

Pa­rem­pi­laa­tui­sen die­se­lin veroetu pois­tuu, vai­ku­tus­ta pump­pu­hin­toi­hin on vaikea ar­vioi­da

18.09.2019 17:31 0
Tutkimus: Yksi vuosi lisää Euroopan älypuhelimien vaihtoaikaan vastaa miljoonan fossiiliauton päästöjä - laitteiden korjattavuutta vaaditaan paremmaksi

Tut­ki­mus: Yksi vuosi lisää Eu­roo­pan äly­pu­he­li­mien vaih­to­ai­kaan vastaa mil­joo­nan fos­sii­li­au­ton pääs­tö­jä - lait­tei­den kor­jat­ta­vuut­ta vaa­di­taan pa­rem­mak­si

18.09.2019 11:47 0
Tilaajille
Liikenteestä ei voi päättää Helsingin ehdoilla
Kolumni Daniel Wallenius

Lii­ken­tees­tä ei voi päättää Hel­sin­gin eh­doil­la

15.09.2019 10:26 0
Tilaajille