kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Päästöt
Suomen Luonto -lehti valitsi Vuoden turhakkeeksi maakuntalentojen tuet – "Viimeinen este tuista luopumisen tiellä ovat tuet itse"

Suomen Luonto -lehti valitsi Vuoden tur­hak­keek­si maa­kun­ta­len­to­jen tuet – "Vii­mei­nen este tuista luo­pu­mi­sen tiellä ovat tuet itse"

07.12.2023 09:02 5
Tilaajille
Lentävän suomalaisen ilmastokuormasta ilmailu voi haukata jopa neljänneksen – biopolttoaineista tuskin on lentämisen viisasten kiveksi

Len­tä­vän suo­ma­lai­sen il­mas­to­kuor­mas­ta ilmailu voi haukata jopa nel­jän­nek­sen – bio­polt­to­ai­neis­ta tuskin on len­tä­mi­sen vii­sas­ten kiveksi

05.08.2023 11:46 6
Akkumateriaalitehtaiden jätevedet ovat uhka Itämerelle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ak­ku­ma­te­riaa­li­teh­tai­den jä­te­ve­det ovat uhka Itä­me­rel­le

26.07.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­jel­tuun Ou­nas­jo­keen las­ke­taan tul­va-ai­ka­na jä­te­vet­tä – jätteen kä­sit­te­lyä pitäisi ke­hit­tää

11.07.2023 05:00
Polttomoottoriautot ovat pian historiaa, eikä niiden puolustamiseen kannata tuhlata enää energiaa
Pääkirjoitus

Polt­to­moot­to­ri­au­tot ovat pian his­to­riaa, eikä niiden puo­lus­ta­mi­seen kannata tuhlata enää ener­giaa

14.06.2023 19:30 21
Ilmastonmuutos ei pysähdy, vaikka kaikki maailman metsät suojeltaisiin – voimavarat tulee keskittää fossiilisista polttoaineista irtaantumiseen
Pääkirjoitus

Il­mas­ton­muu­tos ei py­säh­dy, vaikka kaikki maail­man metsät suo­jel­tai­siin – voi­ma­va­rat tulee kes­kit­tää fos­sii­li­sis­ta polt­to­ai­neis­ta ir­taan­tu­mi­seen

21.05.2023 18:57 26
Kaikki keinot käyttöön päästövähennyksissä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaikki keinot käyt­töön pääs­tö­vä­hen­nyk­sis­sä

29.03.2023 08:00
Ilmastokeskustelu on keskittynyt hiilinieluihin ja -varastoihin samaan aikaan kun kivihiilen käyttö on kasvanut – ongelma ei löydy metsistä, vaan fossiilisista polttoaineista
Pääkirjoitus

Il­mas­to­kes­kus­te­lu on kes­kit­ty­nyt hii­li­nie­lui­hin ja -va­ras­toi­hin samaan aikaan kun ki­vi­hii­len käyttö on kas­va­nut – ongelma ei löydy met­sis­tä, vaan fos­sii­li­sis­ta polt­to­ai­neis­ta

19.02.2023 15:00 23
Välillä välttävääkin – Rovakadun ilmanlaatu näkyy nyt netissä

Välillä vält­tä­vää­kin – Ro­va­ka­dun il­man­laa­tu näkyy nyt netissä

17.01.2023 11:23 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­pa­nee­li lak­kau­tet­ta­va

03.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Fos­sii­li­ta­lous on mat­kal­la kohti kon­kurs­sia ja hyvä niin

18.10.2022 05:15
Tilaajille
Puhtaampaa puunpolttoa kannattaa viimeistään nyt opetella – pienhiukkasten arvioidaan aiheuttavan Suomessa vuosittain 200 ennenaikaista kuolemaa

Puh­taam­paa puun­polt­toa kan­nat­taa vii­meis­tään nyt ope­tel­la – pien­hiuk­kas­ten ar­vioi­daan ai­heut­ta­van Suo­mes­sa vuo­sit­tain 200 en­nen­ai­kais­ta kuo­le­maa

15.10.2022 17:00 9
Outokummun biokoksi- ja -metaanilaitos tarjoaa investointimahdollisuuksia muillekin yrityksille – teräsyhtiö on saavuttamassa päästötavoitteensa
Pääkirjoitus

Ou­to­kum­mun bio­kok­si- ja -me­taa­ni­lai­tos tarjoaa in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suuk­sia muil­le­kin yri­tyk­sil­le – te­räs­yh­tiö on saa­vut­ta­mas­sa pääs­tö­ta­voit­teen­sa

03.10.2022 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­ken­teen pääs­tö­vä­hen­nys­ten hin­ta­lap­pu

13.08.2022 10:40 1
Tilaajille
Onnistummeko ilmastotavoitteissamme ulkoistamalla päästöjä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On­nis­tum­me­ko il­mas­to­ta­voit­teis­sam­me ul­kois­ta­mal­la pääs­tö­jä?

25.07.2022 05:01
Tilaajille
Kansallinen lentovero olisi Suomelle epäedullinen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­sal­li­nen len­to­ve­ro olisi Suo­mel­le epä­edul­li­nen

14.07.2022 05:30 2
Tilaajille
Outokumpu ryhtyy valmistamaan lähes päästötöntä ruostumatonta terästä ja aikoo kutistaa Kemin kromikaivoksensa päästöt nollaan 2025 mennessä – tämä avaa uusia investointimahdollisuuksia myös muille yrityksille
Pääkirjoitus

Ou­to­kum­pu ryhtyy val­mis­ta­maan lähes pääs­tö­tön­tä ruos­tu­ma­ton­ta terästä ja aikoo ku­tis­taa Kemin kro­mi­kai­vok­sen­sa päästöt nollaan 2025 men­nes­sä – tämä avaa uusia in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suuk­sia myös muille yri­tyk­sil­le

19.06.2022 20:00 3
Tilaajille
Autoilu, lämmitys ja lentäminen maksavat pian entistä enemmän – Näistä valtavista ilmastolaeista EU-parlamentti äänestää keskiviikkona

Au­toi­lu, läm­mi­tys ja len­tä­mi­nen mak­sa­vat pian entistä enemmän – Näistä val­ta­vis­ta il­mas­to­laeis­ta EU-par­la­ment­ti ää­nes­tää kes­ki­viik­ko­na

06.06.2022 18:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Epä­var­muus on myrkkyä in­ves­toin­neil­le

23.04.2022 05:00
Tilaajille
EU:n päästötavoitteet ajavat ahtaalle meriliikennettä – pienipäästöiset pohjoisen satamatkin uhkaavat joutua maksajiksi

EU:n pääs­tö­ta­voit­teet ajavat ah­taal­le me­ri­lii­ken­net­tä – pie­ni­pääs­töi­set poh­joi­sen sa­ta­mat­kin uh­kaa­vat joutua mak­sa­jik­si

17.03.2022 06:00 6
Tilaajille