Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lentäminen
Lentävän suomalaisen ilmastokuormasta ilmailu voi haukata jopa neljänneksen – biopolttoaineista tuskin on lentämisen viisasten kiveksi

Len­tä­vän suo­ma­lai­sen il­mas­to­kuor­mas­ta ilmailu voi haukata jopa nel­jän­nek­sen – bio­polt­to­ai­neis­ta tuskin on len­tä­mi­sen vii­sas­ten kiveksi

05.08.2023 11:46 6
Palavalle Rodokselle lentää yhä uusia turisteja – lentäminen on lähes verotonta, mutta erityiskohtelusta luopuminen on vaikeaa

Pa­la­val­le Ro­dok­sel­le lentää yhä uusia tu­ris­te­ja – len­tä­mi­nen on lähes ve­ro­ton­ta, mutta eri­tyis­koh­te­lus­ta luo­pu­mi­nen on vaikeaa

28.07.2023 13:00 3
Tilaajille
Lapin hurja matkailubuumi näkyy Rovaniemen lentokentän matkustajamäärissä – määrä ylitti korona-aikaa edeltävän ajan ensimmäisenä Suomen lentoasemista

Lapin hurja mat­kai­lu­buu­mi näkyy Ro­va­nie­men len­to­ken­tän mat­kus­ta­ja­mää­ris­sä – määrä ylitti ko­ro­na-ai­kaa edel­tä­vän ajan en­sim­mäi­se­nä Suomen len­to­ase­mis­ta

17.07.2023 14:34 4
Tilaajille
Eurowings avaa uuden suoran reittilennon Berliinistä Rovaniemelle

Eu­ro­wings avaa uuden suoran reit­ti­len­non Ber­lii­nis­tä Ro­va­nie­mel­le

24.05.2023 14:44
Tilaajille
"Lentävä moottorikelkka" vie Juhana Laivamaan vaikeakulkuiseen erämaahan – Suosikkikohde on legendaarinen Litokaira, vaikka sinne ei saa laskeutua

"Len­tä­vä moot­to­ri­kelk­ka" vie Juhana Lai­va­maan vai­kea­kul­kui­seen erä­maa­han – Suo­sik­ki­koh­de on le­gen­daa­ri­nen Li­to­kai­ra, vaikka sinne ei saa las­keu­tua

01.05.2023 15:00
Tilaajille
Elpynyt vapaa-ajan matkustus siivitti Finnairin alkuvuoden täpärästi voitolliseksi

Elpynyt va­paa-ajan mat­kus­tus sii­vit­ti Finn­ai­rin al­ku­vuo­den tä­pä­räs­ti voi­tol­li­sek­si

27.04.2023 20:03
Finnair peruu yhteensä noin sata lentoa sunnuntaina ja maanantaina – maanantaina perutuissa Rovaniemen, Kittilän ja Ivalon lentoja

Finnair peruu yh­teen­sä noin sata lentoa sun­nun­tai­na ja maa­nan­tai­na – maa­nan­tai­na pe­ru­tuis­sa Ro­va­nie­men, Kit­ti­län ja Ivalon lentoja

21.11.2022 07:45 7
Tilaajille
Päiväkirja: Taivaallista menoa syntymäpäivälahjaksi
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tai­vaal­lis­ta menoa syn­ty­mä­päi­vä­lah­jak­si

08.11.2022 07:00 1
Tilaajille
Kemi-Tornion lentokentän reittilennoilla alhaisin keskimääräinen tuki matkustajaa kohden – lentomatkustajien määrät romahtivat koronan myötä

Ke­mi-Tor­nion len­to­ken­tän reit­ti­len­noil­la al­hai­sin kes­ki­mää­räi­nen tuki mat­kus­ta­jaa kohden – len­to­mat­kus­ta­jien määrät ro­mah­ti­vat koronan myötä

08.09.2022 16:48
Tilaajille
Päiväkirja: Lentohäpeä – ne tekevät sen itse
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Len­to­hä­peä – ne tekevät sen itse

05.10.2021 07:30 4
Tilaajille
Jussi Konttinen lentää lentohärvelillään ympäri Oulun seutua, koska haluaa mennä korkeuksissa niin kuin linnut

Jussi Kont­ti­nen lentää len­to­här­ve­lil­lään ympäri Oulun seutua, koska haluaa mennä kor­keuk­sis­sa niin kuin linnut

17.07.2021 17:00
Tilaajille
Korona siirtää lentojen alkamista noin kuukaudella Kemi-Torniossa – lennot aloitetaan aikaisintaan vasta toukokuussa

Korona siirtää len­to­jen al­ka­mis­ta noin kuu­kau­del­la Ke­mi-Tor­nios­sa – lennot aloi­te­taan ai­kai­sin­taan vasta tou­ko­kuus­sa

01.04.2021 12:10 2
Tilaajille
Onnettomuuskoneen mustien laatikoiden etsinnät jatkuvat – merestä on löytynyt koneen jäänteitä ja ruumiiden osia

On­net­to­muus­ko­neen mustien laa­ti­koi­den et­sin­nät jat­ku­vat – merestä on löy­ty­nyt koneen jään­tei­tä ja ruu­mii­den osia

11.01.2021 11:13
Päiväkirja: Kolkko, kolkompi, koronan kurittama lentoasema
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kolkko, kol­kom­pi, koronan ku­rit­ta­ma len­to­ase­ma

29.10.2020 08:00
Tilaajille
Lapissa odotetaan kansainvälisen lentomatkustamisen avautumista – "Lentämisestä syntyy suurin osa matkailijan hiilijalanjäljestä", muistuttaa matkailuprofessori

Lapissa odo­te­taan kan­sain­vä­li­sen len­to­mat­kus­ta­mi­sen avau­tu­mis­ta – "Len­tä­mi­ses­tä syntyy suurin osa mat­kai­li­jan hii­li­ja­lan­jäl­jes­tä", muis­tut­taa mat­kai­lu­pro­fes­so­ri

28.10.2020 20:44
Tilaajille
Finnair aloittaa Kemin lennot ensi viikolla uudelleen– yritykset eivät ole tyytyväisiä vain kahteen viikkovuoroon

Finnair aloit­taa Kemin lennot ensi vii­kol­la uu­del­leen– yri­tyk­set eivät ole tyy­ty­väi­siä vain kahteen viik­ko­vuo­roon

27.10.2020 07:00
Tilaajille
Uudet omistajat voisivat pelastaa Kemi-Tornion lentoaseman – paikallisten yrittäjien mielestä aseman yksityistäminen kannattaa selvittää

Uudet omis­ta­jat voi­si­vat pe­las­taa Ke­mi-Tor­nion len­to­ase­man – pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien mie­les­tä aseman yk­si­tyis­tä­mi­nen kan­nat­taa sel­vit­tää

12.10.2020 19:30
Tilaajille