Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Lentoliikenne
Suomen lentoliikenne on palautunut koronaturbulenssista muuta Pohjolaa hitaammin, arvioi Norwegianin toimitusjohtaja – yhtiö kaavailee muutoksia Suomen-reittiliikenteeseen

Suomen len­to­lii­ken­ne on pa­lau­tu­nut ko­ro­na­tur­bu­lens­sis­ta muuta Poh­jo­laa hi­taam­min, arvioi Nor­we­gia­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja – yhtiö kaa­vai­lee muu­tok­sia Suo­men-reit­ti­lii­ken­tee­seen

17.09.2022 19:30 3
Finnair jatkaa säästökuuriaan, Lapin etu olisi se, että lentoyhtiö pystyisi luomaan nahkansa
Pääkirjoitus

Finnair jatkaa sääs­tö­kuu­riaan, Lapin etu olisi se, että len­to­yh­tiö pys­tyi­si luomaan nah­kan­sa

08.09.2022 15:54 2
Tilaajille
Finnair tekee paluun Kemi-Tornion lentokentälle

Finnair tekee paluun Ke­mi-Tor­nion len­to­ken­täl­le

07.09.2022 21:00
Finnair joutumassa rajulle laihdutuskuurille, arvioi analyytikko – Venäjän ilmatilan aukeamisen varaan ei voi laskea

Finnair jou­tu­mas­sa rajulle laih­du­tus­kuu­ril­le, arvioi ana­lyy­tik­ko – Venäjän il­ma­ti­lan au­kea­mi­sen varaan ei voi laskea

15.08.2022 11:18
Tilaajille
Kahden huippukauden jälkeen Lapin matkailukesä uhkaa jäädä suutariksi – kotimaisia matkailijoita houkuttavat nyt etenkin ulkomaat ja festarit
Pääkirjoitus

Kahden huip­pu­kau­den jälkeen Lapin mat­kai­lu­ke­sä uhkaa jäädä suu­ta­rik­si – ko­ti­mai­sia mat­kai­li­joi­ta hou­kut­ta­vat nyt etenkin ul­ko­maat ja fes­ta­rit

19.07.2022 20:00 8
Tilaajille
Kansallinen lentovero olisi Suomelle epäedullinen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­sal­li­nen len­to­ve­ro olisi Suo­mel­le epä­edul­li­nen

14.07.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­nen Lapin len­to­kent­tä tar­vi­taan

14.07.2022 05:00 3
Tilaajille
Lennot liipaisimella – tärkeintä seutukunnille on tulevaisuudessakin hyvät yhteydet ja saavutettavuus, mutta ei välttämättä ikioma lentokenttä
Pääkirjoitus

Lennot lii­pai­si­mel­la – tär­kein­tä seu­tu­kun­nil­le on tu­le­vai­suu­des­sa­kin hyvät yh­tey­det ja saa­vu­tet­ta­vuus, mutta ei vält­tä­mät­tä ikioma len­to­kent­tä

12.07.2022 20:00 1
Tilaajille
Rovaniemi ja Kittilä ovat suosituimpia kotimaisen lentomatkailun kohteita – Finavian lentoasemien matkustajamäärät kasvussa edellisvuoteen verrattuna

Ro­va­nie­mi ja Kittilä ovat suo­si­tuim­pia ko­ti­mai­sen len­to­mat­kai­lun koh­tei­ta – Fi­na­vian len­to­ase­mien mat­kus­ta­ja­mää­rät kas­vus­sa edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na

12.07.2022 12:39 1
Tilaajille
Finavian johtaja arvostelee maakuntakenttien lentoliikenteen tukemista

Fi­na­vian johtaja ar­vos­te­lee maa­kun­ta­kent­tien len­to­lii­ken­teen tu­ke­mis­ta

02.07.2022 09:45 4
Maakuntalentoasemien reittiliikenteen tarjouskilpailu käyntiin – polttoaineen hinnannousu vähentää vuoroja

Maa­kun­ta­len­to­ase­mien reit­ti­lii­ken­teen tar­jous­kil­pai­lu käyn­tiin – polt­to­ai­neen hin­nan­nou­su vä­hen­tää vuoroja

27.06.2022 15:57
Tilaajille
Kemi-Tornion lentoja vähennetään polttoaineen kallistumisen takia – vähennys koskee yhteensä viittä maakuntakenttää

Ke­mi-Tor­nion lentoja vä­hen­ne­tään polt­to­ai­neen kal­lis­tu­mi­sen takia – vä­hen­nys koskee yh­teen­sä viittä maa­kun­ta­kent­tää

15.06.2022 16:30 1
Testasimme lentävän luksustaksin, jonka taustayhtiö puhuu jopa maakuntien liikenneratkaisusta – "Koptereidemme takapenkillä on kosittu ja hierottu diilejä"

Tes­ta­sim­me len­tä­vän luk­sus­tak­sin, jonka taus­ta­yh­tiö puhuu jopa maa­kun­tien lii­ken­ne­rat­kai­sus­ta – "Kop­te­rei­dem­me ta­ka­pen­kil­lä on kosittu ja hie­rot­tu dii­le­jä"

28.05.2022 08:00
Tilaajille
Enontekiöllä suunnitellaan maakunnan sisäisiä lentoja – sähkölentokone sopisi niihin erinomaisesti

Enon­te­kiöl­lä suun­ni­tel­laan maa­kun­nan si­säi­siä lentoja – säh­kö­len­to­ko­ne sopisi niihin erin­omai­ses­ti

10.04.2022 19:30 1
Tilaajille
Venäjän hyökkäys tekee ison kolon Lapin matkailuun – menetetyille aasialaisille ja venäläisille matkailijoille etsitään korvaajia Euroopasta ja Yhdysvalloista

Venäjän hyök­käys tekee ison kolon Lapin mat­kai­luun – me­ne­te­tyil­le aa­sia­lai­sil­le ja ve­nä­läi­sil­le mat­kai­li­joil­le et­si­tään kor­vaa­jia Eu­roo­pas­ta ja Yh­dys­val­lois­ta

08.04.2022 14:00 9
Tilaajille
Halpalentoyhtiö Ryanair avaa lisää yhteyksiä Euroopasta Rovaniemelle – reittien toivotaan tuovat lisäpiristystä joulumatkailuun

Hal­pa­len­to­yh­tiö Ryanair avaa lisää yh­teyk­siä Eu­roo­pas­ta Ro­va­nie­mel­le – reit­tien toi­vo­taan tuovat li­sä­pi­ris­tys­tä jou­lu­mat­kai­luun

02.04.2022 16:00
Tilaajille
Gps-häi­riöi­tä ha­vait­tu kuluneella viikolla tavanomaista enemmän – Traficom: "Syyn selvittäminen on haasteellista"

Gps-häi­riöi­tä ha­vait­tu ku­lu­neel­la vii­kol­la ta­van­omais­ta enemmän – T­ra­fi­com: "Syyn sel­vit­tä­mi­nen on haas­teel­lis­ta"

11.03.2022 08:01 5
Tilaajille
Traficom: Gps-häiriöitä havaittu tänään Lapissa Suomen ja Norjan rajalla – HS: Asiantuntija uskoo viime päivien häiriöiden olevan Venäjän valtion aiheuttamia

Tra­fi­com: Gps-häi­riöi­tä ha­vait­tu tänään Lapissa Suomen ja Norjan rajalla – HS: Asian­tun­ti­ja uskoo viime päivien häi­riöi­den olevan Venäjän valtion ai­heut­ta­mia

09.03.2022 19:37 5
Tilaajille
Traficom: Lentoliikennettä haittaavista gps-häiriöistä tehty havaintoja itärajan läheisyydessä poikkeuksellisen paljon

Tra­fi­com: Len­to­lii­ken­net­tä hait­taa­vis­ta gps-häi­riöis­tä tehty ha­vain­to­ja itä­ra­jan lä­hei­syy­des­sä poik­keuk­sel­li­sen paljon

09.03.2022 08:07
Tilaajille
Gps-häiriöt Suomen itärajalla voivat liittyä Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa, sanoo Mika Aaltola

Gps-häi­riöt Suomen itä­ra­jal­la voivat liittyä Venäjän hyök­käyk­seen Uk­rai­nas­sa, sanoo Mika Aaltola

09.03.2022 08:07