Kemi-Tornion lentoasema

Kyy­dis­sä oli vain kolme mat­kus­ta­jaa ja lento 40 mi­nuut­tia myö­häs­sä - Näin nousi Ny­xai­rin en­sim­mäi­nen lento Kemistä

10.05.2021 17:02 10
Tilaajille

Kemin len­to­jen määrä kasvaa sel­väs­ti – Vi­ro­lai­nen NyxAir aloit­taa Ke­mi–­Kok­ko­la-Hel­sin­ki -kol­miolen­to­jen len­tä­mi­sen ensi maa­nan­tai­na

07.05.2021 19:30 5
Tilaajille

Len­to­lii­ken­ne Ke­mi-Tor­nion len­to­ken­täl­le alkaa 10. tou­ko­kuu­ta

20.04.2021 13:38
Tilaajille

Korona siirtää len­to­jen al­ka­mis­ta noin kuu­kau­del­la Ke­mi-Tor­nios­sa – lennot aloi­te­taan ai­kai­sin­taan vasta tou­ko­kuus­sa

01.04.2021 12:10 2
Tilaajille

Ke­mi-Tor­nion ja Hel­sin­gin väliä lentää lop­pu­vuo­den ajan vi­ro­lai­nen len­to­yh­tiö NyxAir – Tra­fi­com kil­pai­lut­ti maa­kun­ta­kent­tien lennot

26.03.2021 15:57 2
Tilaajille

Pää­tös­tä Ke­mi-Tor­nion ja muiden maa­kun­ta­kent­tien len­to­lii­ken­teen jär­jes­tä­jis­tä odo­te­taan ensi vii­kol­la – Os­to­lii­ken­teen pitäisi alkaa 19. huh­ti­kuu­ta ja jatkua vuoden loppuun

21.03.2021 12:37 2
Tilaajille

Vii­del­le maa­kun­ta­ken­täl­le os­tet­ta­van len­to­lii­ken­teen kil­pai­lu­tus päättyy tänään, mukana Ke­mi-Tor­nion lennot

16.03.2021 08:10

Ke­mi-Tor­nion len­to­jen kil­pai­lu­tus alkoi – yh­den­suun­tai­nen lippu voi maksaa enin­tään 200 euroa ja me­no-pa­luu 300 euroa

14.01.2021 15:46
Tilaajille

Kemissä käyvät len­to­ko­neet len­tä­vät liki tyhjinä – viiden maa­kun­ta­ken­tän len­to­jen lop­pu­vuo­den kil­pai­lu­tus saattaa edetä tällä vii­kol­la

12.01.2021 07:00 3
Tilaajille

Net Air pohtii La­pin-len­to­jen tar­joa­mis­ta kuu­kau­si­mak­sul­la

21.12.2020 10:40
Tilaajille

Finnair kertoo huo­mioi­neen­sa yri­tys­ten tarpeet Kemin len­to­jen suun­nit­te­lus­sa par­haal­la mah­dol­li­sel­la tavalla – lentoja on Kemin ja Hel­sin­gin välillä vain kahtena päivänä vii­kos­sa

27.10.2020 12:27
Tilaajille

Finnair aloit­taa Kemin lennot ensi vii­kol­la uu­del­leen– yri­tyk­set eivät ole tyy­ty­väi­siä vain kahteen viik­ko­vuo­roon

27.10.2020 07:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Me­ri-Lap­pi voi välttää len­to­mo­tin vain reit­ti­len­not var­mis­ta­mal­la

14.10.2020 06:00
Tilaajille

Uudet omis­ta­jat voi­si­vat pe­las­taa Ke­mi-Tor­nion len­to­ase­man – pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien mie­les­tä aseman yk­si­tyis­tä­mi­nen kan­nat­taa sel­vit­tää

12.10.2020 19:30
Tilaajille

Työ­ryh­män esitys: Valtion tulisi ostaa len­to­lii­ken­net­tä Kemin, Ka­jaa­nin, Kok­ko­lan, Joen­suun ja Jy­väs­ky­län len­to­ase­mil­le

30.09.2020 10:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lennot Me­ri-Lap­piin säi­ly­tet­tä­vä

27.07.2020 05:00
Tilaajille

Valtio voi tukea Enon­te­kiön len­to­ase­man ja kii­to­ra­dan kor­jaus­ta jopa vii­del­lä mil­joo­nal­la eurolla

03.06.2020 09:18 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Taas on aika lähteä isolla po­ru­kal­la Hel­sin­kiin

29.05.2020 13:19
Tilaajille

Yle: Edus­kun­ta ei kytke Finn­ai­rin tukea maa­kun­ta­len­toi­hin

19.05.2020 20:51

Vih­rei­den Ohi­sa­lo: Finnair tekee itse pää­tök­set paik­ka­kun­nis­ta, joille lentää

19.05.2020 10:40