Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Koronarajoitukset
Kiinalle asetettavat matkustusrajoitukset ovat enemmän näyttävää teatteria kuin koronan torjuntaa
Pääkirjoitus

Kii­nal­le ase­tet­ta­vat mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set ovat enemmän näyt­tä­vää teat­te­ria kuin koronan tor­jun­taa

04.01.2023 18:20 6
Tilaajille
Pohjoismaat terästävät hallitusten yhteistyötä – pandemian kompasteluista halutaan ottaa opiksi ja tehostaa tiedottamista

Poh­jois­maat te­räs­tä­vät hal­li­tus­ten yh­teis­työ­tä – pan­de­mian kom­pas­te­luis­ta ha­lu­taan ottaa opiksi ja te­hos­taa tie­dot­ta­mis­ta

29.08.2022 20:15 1
Tilaajille
Asiakkaat ovat palanneet ravintoloihin - Kemiläisen Karaokepub Ramonan uusi terassi on vetänyt hyvin väkeä

Asiak­kaat ovat pa­lan­neet ra­vin­to­loi­hin - Ke­mi­läi­sen Ka­rao­ke­pub Ramonan uusi terassi on vetänyt hyvin väkeä

15.07.2022 09:10
Ulkorajaliikenteen koronarajoitukset päättyvät kesäkuun viimeiseen päivään, rajanylitysvalvonnassa palataan normaaliin

Ul­ko­ra­ja­lii­ken­teen ko­ro­na­ra­joi­tuk­set päät­ty­vät ke­sä­kuun vii­mei­seen päi­vään, ra­ja­ny­li­tys­val­von­nas­sa pa­la­taan nor­maa­liin

30.06.2022 19:10
Jimi Ylitalon koulukyyti katkesi kuin seinään – Meri-Lappiin ei pääse enää aamuisin linja-autolla Oulun suunnasta

Jimi Yli­ta­lon kou­lu­kyy­ti katkesi kuin seinään – Me­ri-Lap­piin ei pääse enää aa­mui­sin lin­ja-au­tol­la Oulun suun­nas­ta

15.03.2022 19:30 4
Tilaajille
Kaupankäynti Norjan rajalla normalisoitui – koronarajoitusten poistuminen Suomen ja Norjan rajalta näkyy rajalla toimivien kauppojen liikevaihdossa, Norjan kruunun vahvistuminen ei vielä

Kau­pan­käyn­ti Norjan rajalla nor­ma­li­soi­tui – ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen Suomen ja Norjan rajalta näkyy rajalla toi­mi­vien kaup­po­jen lii­ke­vaih­dos­sa, Norjan kruunun vah­vis­tu­mi­nen ei vielä

13.03.2022 16:27
Tilaajille
Ravintolarajoituksista luovutaan maaliskuun alussa – yleiset hygieniavelvoitteet säilyy voimassa kaikilla alueilla

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta luo­vu­taan maa­lis­kuun alussa – yleiset hy­gie­nia­vel­voit­teet säilyy voi­mas­sa kai­kil­la alueil­la

24.02.2022 13:42
Tilaajille
"Ennemminkin antisankari" – Pirjo Leppänen, 72, palaa näyttämölle mystisenä Poronaisena Vikke Nilon elämäntarinassa

"En­nem­min­kin an­ti­san­ka­ri" – Pirjo Lep­pä­nen, 72, palaa näyt­tä­möl­le mys­ti­se­nä Po­ro­nai­se­na Vikke Nilon elä­män­ta­ri­nas­sa

22.02.2022 20:29
Tilaajille
Koronaministeriryhmä esittää ravintolarajoituksista luopumista maaliskuun alusta alkaen

Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­ryh­mä esittää ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta luo­pu­mis­ta maa­lis­kuun alusta alkaen

22.02.2022 19:32 2
Kolmas talvi lähtee ”eristyksissä”
Kolumni

Kolmas talvi lähtee ”e­ris­tyk­sis­sä”

09.01.2022 20:00 1
Tilaajille
Lapissa ravintolaan menevän pitää ottaa nyt henkkarit ja koronapassi mukaan – ravintolan työntekijällä ei tarvitse olla koronapassia, mutta asiakkaana hän sellaisen tarvitsee

Lapissa ra­vin­to­laan menevän pitää ottaa nyt henk­ka­rit ja ko­ro­na­pas­si mukaan – ra­vin­to­lan työn­te­ki­jäl­lä ei tar­vit­se olla ko­ro­na­pas­sia, mutta asiak­kaa­na hän sel­lai­sen tar­vit­see

18.12.2021 06:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­vin­to­las­sa on val­von­ta, ko­ti­bi­leis­sä ei

18.12.2021 05:00
Tilaajille
Rokotus on yhä ylivoimaisesti tehokkain keino välttää vakava koronatauti, minkä luulisi motivoivan rokottamattomia piikille
Pääkirjoitus

Rokotus on yhä yli­voi­mai­ses­ti te­hok­kain keino välttää vakava ko­ro­na­tau­ti, minkä luulisi mo­ti­voi­van ro­kot­ta­mat­to­mia pii­kil­le

10.12.2021 06:00 11
Tilaajille
Rovaniemellä yritykset valmistautuvat elämään uusien koronarajoitusten kanssa – osa ottaa käyttöön koronapassin, osa rajoittaa kävijämäärää

Ro­va­nie­mel­lä yri­tyk­set val­mis­tau­tu­vat elämään uusien ko­ro­na­ra­joi­tus­ten kanssa – osa ottaa käyt­töön ko­ro­na­pas­sin, osa ra­joit­taa kä­vi­jä­mää­rää

08.12.2021 19:41 3
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin pandemiatyöryhmä kokoustaa tänään – tarvitaanko Meri-Lappiin lisärajoituksia?

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin pan­de­mia­työ­ryh­mä ko­kous­taa tänään – tar­vi­taan­ko Me­ri-Lap­piin li­sä­ra­joi­tuk­sia?

08.12.2021 06:00
Tilaajille
Rovaniemellä tiukemmat ravintolarajoitukset viikonlopusta alkaen – koronapassilla rajoituksia ei tarvitse noudattaa

Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ro­na­pas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

03.12.2021 11:31 2
Ylioppilasjuhlat pidetään, mutta vieraat eivät pääse paikalle – Kaikki muut Rovaniemen koulujen juhlat on peruttu

Yli­op­pi­las­juh­lat pi­de­tään, mutta vieraat eivät pääse pai­kal­le – Kaikki muut Ro­va­nie­men kou­lu­jen juhlat on peruttu

01.12.2021 19:19
Tilaajille
Rovaniemellä pääsee nyt teatteriin ja konserttiin vain koronapassilla – Kirkossa joululaulutilaisuudet lasketaan konserteiksi, messuun menijältä koronatodistusta ei voi vaatia

Ro­va­nie­mel­lä pääsee nyt teat­te­riin ja kon­sert­tiin vain ko­ro­na­pas­sil­la – Kir­kos­sa jou­lu­lau­lu­ti­lai­suu­det las­ke­taan kon­ser­teik­si, messuun me­ni­jäl­tä ko­ro­na­to­dis­tus­ta ei voi vaatia

01.12.2021 18:00 2
Tilaajille

RoPSin syys­ko­kous pe­ruun­tui uusien ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten takia

30.11.2021 20:18
Tilaajille
Hallitus väistää taas vastuuta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus väistää taas vas­tuu­ta

26.11.2021 05:45 5
Tilaajille