Joukkoliikenne
"Toivomme, että he, jotka voivat, käyttäisivät maskeja" – Maskipakkoa ei ainakaan vielä ole tulossa Rovaniemen tai Tornion paikallisliikenteeseen

"Toi­vom­me, että he, jotka voivat, käyt­täi­si­vät mas­ke­ja" – Mas­ki­pak­koa ei ai­na­kaan vielä ole tulossa Ro­va­nie­men tai Tornion pai­kal­lis­lii­ken­tee­seen

15.03.2021 11:33
Tilaajille
Sähköautotuki on suunnattava pääkaupungin raharikkaiden sijasta sinne, missä autoa tarvitaan eniten
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Säh­kö­au­to­tu­ki on suun­nat­ta­va pää­kau­pun­gin ra­ha­rik­kai­den sijasta sinne, missä autoa tar­vi­taan eniten

02.03.2021 06:00 8
Tilaajille
Kolumni: Toimiva joukkoliikenne toisi kaupunkiin ostovoimaa, työtä ja elämää – lipputulojen tuijottamisen sijaan tulisi ymmärtää paikallistalouteen säteilevät laajemmat hyödyt
Kolumni Väinö Jalkanen

Ko­lum­ni: Toimiva jouk­ko­lii­ken­ne toisi kau­pun­kiin os­to­voi­maa, työtä ja elämää – lip­pu­tu­lo­jen tui­jot­ta­mi­sen sijaan tulisi ym­mär­tää pai­kal­lis­ta­lou­teen sä­tei­le­vät laa­jem­mat hyödyt

20.01.2021 11:33
Joukkoliikenteestä tuli Lifti ja seuraava nimihirviön uhri on Kalevan Prisma – eikö asioita voisi kutsua niiden oikeilla nimillä?
Kolumni Daniel Wallenius

Jouk­ko­lii­ken­tees­tä tuli Lifti ja seu­raa­va ni­mi­hir­viön uhri on Kalevan Prisma – eikö asioita voisi kutsua niiden oi­keil­la ni­mil­lä?

02.10.2020 09:54
Puhuttaisiinko asioista niiden oikeilla nimillä?
Kolumni Daniel Wallenius

Pu­hut­tai­siin­ko asiois­ta niiden oi­keil­la ni­mil­lä?

02.10.2020 06:00
Tilaajille
Lapin joukkoliikennepalveluita pyritään kehittämään hankkeen avulla –  "Matkustuskokemus paranee, kun tieto palveluista aikatauluineen ja reitteineen on tulevaisuudessa helpommin saatavilla"

Lapin jouk­ko­lii­ken­ne­pal­ve­lui­ta py­ri­tään ke­hit­tä­mään hank­keen avulla – "Mat­kus­tus­ko­ke­mus pa­ra­nee, kun tieto pal­ve­luis­ta ai­ka­tau­lui­neen ja reit­tei­neen on tu­le­vai­suu­des­sa hel­pom­min saa­ta­vil­la"

26.09.2020 10:50 1
Tilaajille
"Olet vastussa siitä, mitä tuot tullessasi kotiin" – THL:n kasvomaskisuositus otettiin hyvin vastaan Lapissa, liikennöitsijät toivovat esimerkin kannustavan maskien käyttöön

"Olet vas­tus­sa siitä, mitä tuot tul­les­sa­si kotiin" – THL:n kas­vo­mas­ki­suo­si­tus otet­tiin hyvin vastaan La­pis­sa, lii­ken­nöit­si­jät toi­vo­vat esi­mer­kin kan­nus­ta­van maskien käyt­töön

14.08.2020 20:00
Tilaajille
Lapin joukkoliikenteen järjestäjät toivovat kuljettajien esimerkin kannustavan kasvomaskien käyttöön – "Aamulla autossa oli se 50 matkustajaa, joista kahdella oli maskit"

Lapin jouk­ko­lii­ken­teen jär­jes­tä­jät toi­vo­vat kul­jet­ta­jien esi­mer­kin kan­nus­ta­van kas­vo­mas­kien käyt­töön – "Aa­mul­la autossa oli se 50 mat­kus­ta­jaa, joista kah­del­la oli maskit"

14.08.2020 11:01 1
Tilaajille

OnniBus pa­laut­taa vuo­ro­tar­jon­taa Lapissa ensi vii­kol­la

05.08.2020 20:57
Tilaajille
Joukkoliikenteen maskisuositus tarkoittaisi matkustajalle ainakin kahta maskia päivässä – Ota nämä asiat huomioon suojaimen valinnassa

Jouk­ko­lii­ken­teen mas­ki­suo­si­tus tar­koit­tai­si mat­kus­ta­jal­le ainakin kahta maskia päi­väs­sä – Ota nämä asiat huo­mioon suo­jai­men va­lin­nas­sa

04.08.2020 19:15
Tilaajille
Linkkarin keskuspysäkki palaa Ruokasenkadulle – Talviaikatauluihin siirrytään ensi viikolla

Link­ka­rin kes­kus­py­säk­ki palaa Ruo­ka­sen­ka­dul­le – Tal­vi­ai­ka­tau­lui­hin siir­ry­tään ensi vii­kol­la

03.08.2020 14:47
Yksi kuoli Kiirunassa linja-autossa – poliisi tutkii murhana ja otti paikan päältä kolme ihmistä kiinni

Yksi kuoli Kii­ru­nas­sa lin­ja-au­tos­sa – poliisi tutkii murhana ja otti paikan päältä kolme ihmistä kiinni

16.07.2020 13:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Alueel­li­nen yh­den­ver­tai­suus huo­mioi­ta­va el­vy­tyk­ses­sä

04.06.2020 08:52
Tilaajille
Pääkirjoitus: Joukkoliikenteen koronatuki ohjattava koko maahan, eikä vain etelän raitiovaunuihin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Jouk­ko­lii­ken­teen ko­ro­na­tu­ki oh­jat­ta­va koko maahan, eikä vain etelän rai­tio­vau­nui­hin

01.06.2020 15:08
Tilaajille
Linkkarin reitteihin muutoksia kesäksi – Keskustan pääpysäkki siirtyy Ruokasenkadulta Urheilukadulle

Link­ka­rin reit­tei­hin muu­tok­sia kesäksi – Kes­kus­tan pää­py­säk­ki siirtyy Ruo­ka­sen­ka­dul­ta Ur­hei­lu­ka­dul­le

28.05.2020 09:29
Koronavirus vaikuttaa Lapin joukkoliikenteeseen – "Jos on välttämätöntä matkustaa bussilla, selvitä suoraan liikennöitsijältä, ajetaanko vuoroa"

Ko­ro­na­vi­rus vai­kut­taa Lapin jouk­ko­lii­ken­tee­seen – "Jos on vält­tä­mä­tön­tä mat­kus­taa bus­sil­la, selvitä suoraan lii­ken­nöit­si­jäl­tä, aje­taan­ko vuoroa"

18.03.2020 11:24
Uusi bussilinja vie Rovaniemen keskustasta Pajakylään ja Napapiirin retkeilyalueelle

Uusi bus­si­lin­ja vie Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta Pa­ja­ky­lään ja Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alueel­le

25.11.2019 14:15
Nopeammat yhteydet Oulun ja Helsingin välillä nopeuttavat joitakin Rovaniemi-Helsinki -yhteyksiä jopa tunnilla

No­peam­mat yh­tey­det Oulun ja Hel­sin­gin välillä no­peut­ta­vat joi­ta­kin Ro­va­nie­mi-Hel­sin­ki -yh­teyk­siä jopa tun­nil­la

13.11.2019 16:16
Tilaajille
Vammaisten henkilöiden maksuton joukkoliikenne otetaan kokeiluun Rovaniemellä – vuoden aikana seurataan kävijämääriä, jatkosta päätetään ensi vuoden lopulla

Vam­mais­ten hen­ki­löi­den mak­su­ton jouk­ko­lii­ken­ne otetaan ko­kei­luun Ro­va­nie­mel­lä – vuoden aikana seu­ra­taan kä­vi­jä­mää­riä, jat­kos­ta pää­te­tään ensi vuoden lopulla

22.10.2019 17:39
Tilaajille
Meri-Lapin linja-autojen aikataulut tulevat samalle nettisivustolle ehkä ensi vuoden alussa

Me­ri-La­pin lin­ja-au­to­jen ai­ka­tau­lut tulevat samalle net­ti­si­vus­tol­le ehkä ensi vuoden alussa

17.10.2019 16:42
Tilaajille