pääkirjoitus: Hal­li­tus­rin­ta­ma repesi ra­ja­var­tio­lain uu­dis­tuk­ses­sa – rat­kai­sua ei saa vii­vyt­tää

Joukkoliikenne
Linja-autossa ei ole enää tunnelmaa kuin suosituimmilla reiteillä – korona söi bussimatkustamisen suosiota

Lin­ja-au­tos­sa ei ole enää tun­nel­maa kuin suo­si­tuim­mil­la rei­teil­lä – korona söi bus­si­mat­kus­ta­mi­sen suo­sio­ta

04.06.2022 14:58
Ukrainalaisille maksuton matkustusoikeus Rovaniemen paikallisliikenteessä – voimassa heinäkuun loppuun, jatkamista arvioidaan sotatilanteen mukaan

Uk­rai­na­lai­sil­le mak­su­ton mat­kus­tus­oi­keus Ro­va­nie­men pai­kal­lis­lii­ken­tees­sä – voi­mas­sa hei­nä­kuun lop­puun, jat­ka­mis­ta ar­vioi­daan so­ta­ti­lan­teen mukaan

23.03.2022 11:05
Tilaajille
Jimi Ylitalon koulukyyti katkesi kuin seinään – Meri-Lappiin ei pääse enää aamuisin linja-autolla Oulun suunnasta

Jimi Yli­ta­lon kou­lu­kyy­ti katkesi kuin seinään – Me­ri-Lap­piin ei pääse enää aa­mui­sin lin­ja-au­tol­la Oulun suun­nas­ta

15.03.2022 19:30 4
Tilaajille

Tun­tu­ri-La­pis­sa sel­vi­te­tään jouk­ko­lii­ken­ne­tar­pei­ta

14.03.2022 15:54 2
Junat ja bussit ovat ruuhkaisempia kuin ensimmäisenä koronajouluna vuosi sitten – tutkija vaihtaisi kangasmaskin jo kirurgiseen maskiin

Junat ja bussit ovat ruuh­kai­sem­pia kuin en­sim­mäi­se­nä ko­ro­na­jou­lu­na vuosi sitten – tutkija vaih­tai­si kan­gas­mas­kin jo ki­rur­gi­seen maskiin

21.12.2021 18:30 1
Tilaajille
Kemissä pääsee jouluostoksille ilmaiseksi bussilla – maksuttomat vuorot ajetaan biodieseliä käyttäen

Kemissä pääsee jou­lu­os­tok­sil­le il­mai­sek­si bus­sil­la – mak­sut­to­mat vuorot ajetaan bio­die­se­liä käyt­täen

26.11.2021 20:58 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men jul­ki­nen lii­ken­ne tar­vit­see muu­tok­sen

05.08.2021 07:45
Tilaajille
Linkkari siirtyy ensi viikolla talviaikatauluihin

Link­ka­ri siirtyy ensi vii­kol­la tal­vi­ai­ka­tau­lui­hin

03.08.2021 14:54
Summer Shuttle kuskaa Kemin kesässä ilmaiseksi

Summer Shuttle kuskaa Kemin kesässä il­mai­sek­si

22.06.2021 17:05 3
Tilaajille

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jil­la laaja mie­le­nil­maus – VR peruu lähes kaiken mat­kus­ta­ja­lii­ken­teen per­jan­tail­ta

20.05.2021 21:55
Kolumni: Ravintola-ala hyötyisi hyvästä joukkoliikenteestä – kysyntä ja tarjonta kukoistavat kaupunkikeskustoissa, joissa tuhannet ihmiset mahtuvat pieneen tilaan
Kolumni

Ko­lum­ni: Ra­vin­to­la-ala hyö­tyi­si hyvästä jouk­ko­lii­ken­tees­tä – kysyntä ja tar­jon­ta ku­kois­ta­vat kau­pun­ki­kes­kus­tois­sa, joissa tu­han­net ihmiset mah­tu­vat pieneen tilaan

12.05.2021 09:31
"Toivomme, että he, jotka voivat, käyttäisivät maskeja" – Maskipakkoa ei ainakaan vielä ole tulossa Rovaniemen tai Tornion paikallisliikenteeseen

"Toi­vom­me, että he, jotka voivat, käyt­täi­si­vät mas­ke­ja" – Mas­ki­pak­koa ei ai­na­kaan vielä ole tulossa Ro­va­nie­men tai Tornion pai­kal­lis­lii­ken­tee­seen

15.03.2021 11:33
Tilaajille
Sähköautotuki on suunnattava pääkaupungin raharikkaiden sijasta sinne, missä autoa tarvitaan eniten
Pääkirjoitus

Säh­kö­au­to­tu­ki on suun­nat­ta­va pää­kau­pun­gin ra­ha­rik­kai­den sijasta sinne, missä autoa tar­vi­taan eniten

02.03.2021 06:00 8
Tilaajille
Kolumni: Toimiva joukkoliikenne toisi kaupunkiin ostovoimaa, työtä ja elämää – lipputulojen tuijottamisen sijaan tulisi ymmärtää paikallistalouteen säteilevät laajemmat hyödyt
Kolumni

Ko­lum­ni: Toimiva jouk­ko­lii­ken­ne toisi kau­pun­kiin os­to­voi­maa, työtä ja elämää – lip­pu­tu­lo­jen tui­jot­ta­mi­sen sijaan tulisi ym­mär­tää pai­kal­lis­ta­lou­teen sä­tei­le­vät laa­jem­mat hyödyt

20.01.2021 11:33
Joukkoliikenteestä tuli Lifti ja seuraava nimihirviön uhri on Kalevan Prisma – eikö asioita voisi kutsua niiden oikeilla nimillä?
Kolumni

Jouk­ko­lii­ken­tees­tä tuli Lifti ja seu­raa­va ni­mi­hir­viön uhri on Kalevan Prisma – eikö asioita voisi kutsua niiden oi­keil­la ni­mil­lä?

02.10.2020 09:54
Puhuttaisiinko asioista niiden oikeilla nimillä?
Kolumni

Pu­hut­tai­siin­ko asiois­ta niiden oi­keil­la ni­mil­lä?

02.10.2020 06:00
Tilaajille
Lapin joukkoliikennepalveluita pyritään kehittämään hankkeen avulla –  "Matkustuskokemus paranee, kun tieto palveluista aikatauluineen ja reitteineen on tulevaisuudessa helpommin saatavilla"

Lapin jouk­ko­lii­ken­ne­pal­ve­lui­ta py­ri­tään ke­hit­tä­mään hank­keen avulla – "Mat­kus­tus­ko­ke­mus pa­ra­nee, kun tieto pal­ve­luis­ta ai­ka­tau­lui­neen ja reit­tei­neen on tu­le­vai­suu­des­sa hel­pom­min saa­ta­vil­la"

26.09.2020 10:50 1
Tilaajille
"Olet vastussa siitä, mitä tuot tullessasi kotiin" – THL:n kasvomaskisuositus otettiin hyvin vastaan Lapissa, liikennöitsijät toivovat esimerkin kannustavan maskien käyttöön

"Olet vas­tus­sa siitä, mitä tuot tul­les­sa­si kotiin" – THL:n kas­vo­mas­ki­suo­si­tus otet­tiin hyvin vastaan La­pis­sa, lii­ken­nöit­si­jät toi­vo­vat esi­mer­kin kan­nus­ta­van maskien käyt­töön

14.08.2020 20:00
Tilaajille
Lapin joukkoliikenteen järjestäjät toivovat kuljettajien esimerkin kannustavan kasvomaskien käyttöön – "Aamulla autossa oli se 50 matkustajaa, joista kahdella oli maskit"

Lapin jouk­ko­lii­ken­teen jär­jes­tä­jät toi­vo­vat kul­jet­ta­jien esi­mer­kin kan­nus­ta­van kas­vo­mas­kien käyt­töön – "Aa­mul­la autossa oli se 50 mat­kus­ta­jaa, joista kah­del­la oli maskit"

14.08.2020 11:01 1
Tilaajille

OnniBus pa­laut­taa vuo­ro­tar­jon­taa Lapissa ensi vii­kol­la

05.08.2020 20:57
Tilaajille