Matkustusrajoitukset
Viimeisin tunti
"Jos minä olen miettinyt Ruotsia vaihtoehtona, sitä ovat miettineet myös matkanjärjestäjät" – muoniolainen matkailuyrittäjä pelkää 72 tunnin koronasäännön karkottavan turistit

"Jos minä olen miet­ti­nyt Ruotsia vaih­toeh­to­na, sitä ovat miet­ti­neet myös mat­kan­jär­jes­tä­jät" – muo­nio­lai­nen mat­kai­lu­yrit­tä­jä pelkää 72 tunnin ko­ro­na­sään­nön kar­kot­ta­van tu­ris­tit

08:00 8
Tilaajille
Viikko
Skopjesta lennetään Turkuun taas lokakuun alussa – Wizz Air olisi voinut aloittaa lennot jo nyt

Skop­jes­ta len­ne­tään Turkuun taas lo­ka­kuun alussa – Wizz Air olisi voinut aloit­taa lennot jo nyt

14.09.2020 15:34 0
"En sano, että tämä ei ole mahdollista, mutta kyllä se paljon työtä vaatii" – Johtavien lääkäreiden mukaan matkailun vapauttaminen asettaa koronatestauksen suurelle koetukselle

"En sano, että tämä ei ole mah­dol­lis­ta, mutta kyllä se paljon työtä vaatii" – Joh­ta­vien lää­kä­rei­den mukaan mat­kai­lun va­paut­ta­mi­nen asettaa ko­ro­na­tes­tauk­sen suu­rel­le koe­tuk­sel­le

13.09.2020 11:42 4
Ylläksellä epäillään, tuleeko Lappiin tänä vuonna joulua lainkaan

Yl­läk­sel­lä epäil­lään, tuleeko Lappiin tänä vuonna joulua lain­kaan

12.09.2020 18:55 8
Lapissa vieraillut ministeri Tytti Tuppurainen: "Matkustusrajoitusten kevennyksillä oli tarkoitus helpottaa talven tilauslentojen järjestämistä"

Lapissa vie­rail­lut mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen: "Mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten ke­ven­nyk­sil­lä oli tar­koi­tus hel­pot­taa talven ti­laus­len­to­jen jär­jes­tä­mis­tä"

12.09.2020 18:12 7
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Matkustusrajoitusten lieventäminen on oikeansuuntaista, mutta joulumatkailu on uusilla säännöilläkin uhattuna
Pääkirjoitus

Mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten lie­ven­tä­mi­nen on oi­kean­suun­tais­ta, mutta jou­lu­mat­kai­lu on uusilla sään­nöil­lä­kin uhat­tu­na

11.09.2020 19:10 3
Tilaajille
"Tämä on katastrofi Lapille" – Kahden koronatestin vaatimus on matkailutoimijoiden mukaan liian kova

"Tämä on ka­tast­ro­fi La­pil­le" – Kahden ko­ro­na­tes­tin vaa­ti­mus on mat­kai­lu­toi­mi­joi­den mukaan liian kova

11.09.2020 16:58 9
Tilaajille
Hallitus avaa matkustamisen Suomeen, kun tulijalla on näyttää negatiivinen koronatestitulos

Hal­li­tus avaa mat­kus­ta­mi­sen Suo­meen, kun tu­li­jal­la on näyttää ne­ga­tii­vi­nen ko­ro­na­tes­ti­tu­los

11.09.2020 12:46 0
Visit Levin mukaan hallituksen päätös ei ratkaise Lapin tilausmatkojen ongelmia – "Testiin ei monessa maassa pääse julkisen terveydenhuollon kautta ilman oireita"

Visit Levin mukaan hal­li­tuk­sen päätös ei rat­kai­se Lapin ti­laus­mat­ko­jen on­gel­mia – "Tes­tiin ei monessa maassa pääse jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon kautta ilman oi­rei­ta"

10.09.2020 22:06 4
Tilaajille
Suomeen pääsy naapurimaista helpottuu ja valmistelussa on Testaa ja tule -malli – Lintilä: "Pystymme avaamaan matkailulle talvisesongin"

Suomeen pääsy naa­pu­ri­mais­ta hel­pot­tuu ja val­mis­te­lus­sa on Testaa ja tule -malli – Lin­ti­lä: "Pys­tym­me avaa­maan mat­kai­lul­le tal­vi­se­son­gin"

10.09.2020 21:14 2
Tilaajille
Hallitus kertoo neuvottelutuloksista Twitterissä – Ministeri Saarikko aiemmin: Matkailurajoituksista ei ole enää suuria erimielisyyksiä

Hal­li­tus kertoo neu­vot­te­lu­tu­lok­sis­ta Twit­te­ris­sä – Mi­nis­te­ri Saa­rik­ko aiem­min: Mat­kai­lu­ra­joi­tuk­sis­ta ei ole enää suuria eri­mie­li­syyk­siä

10.09.2020 17:45 2
Lakiesitys: Lentoyhtiöille velvoite tarkastaa matkustajien negatiivinen koronatesti – Harakan mukaan muitakin lakimuutoksia tulossa

La­kie­si­tys: Len­to­yh­tiöil­le vel­voi­te tar­kas­taa mat­kus­ta­jien ne­ga­tii­vi­nen ko­ro­na­tes­ti – Harakan mukaan mui­ta­kin la­ki­muu­tok­sia tulossa

07.09.2020 21:13 0
Valjakkosafariyritykset miettivät, mitä tehdä koirilleen, jos matkailutalvesta tulee katastrofi – Myydä, lopettaa vai sinnitellä?

Val­jak­ko­sa­fa­ri­yri­tyk­set miet­ti­vät, mitä tehdä koi­ril­leen, jos mat­kai­lu­tal­ves­ta tulee ka­tast­ro­fi – Myydä, lo­pet­taa vai sin­ni­tel­lä?

03.09.2020 19:30 1
Tilaajille
Hallitus pohtii taas korona­toimia – "Kello käy", totesi elinkeinoministeri Mika Lintilä

Hal­li­tus pohtii taas ko­ro­na­toi­mia – "Kello käy", totesi elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lintilä

03.09.2020 10:35 2
Suomen Yrittäjät vetoaa hallitukseen nopeiden ratkaisujen toivossa matkailualan pelastamiseksi – "Tilanne on erittäin vakava"

Suomen Yrit­tä­jät vetoaa hal­li­tuk­seen no­pei­den rat­kai­su­jen toi­vos­sa mat­kai­lu­alan pe­las­ta­mi­sek­si – "Ti­lan­ne on erit­täin vakava"

03.09.2020 07:42 1
Tilaajille
Lisää murheita matkailualalle – Tallink-konserni aloittaa mittavat sopeutukset, jotka vaikuttavat jopa 2 500 työntekijään eri maissa

Lisää mur­hei­ta mat­kai­lu­alal­le – Tal­link-kon­ser­ni aloit­taa mit­ta­vat so­peu­tuk­set, jotka vai­kut­ta­vat jopa 2 500 työn­te­ki­jään eri maissa

02.09.2020 14:40 1
Hallitus neuvottelee matkailukäytävistä torstaina – Elinkeinoministeri höllentäisi rajoituksia, kansanedustajat vaativat ripeitä päätöksiä

Hal­li­tus neu­vot­te­lee mat­kai­lu­käy­tä­vis­tä tors­tai­na – Elin­kei­no­mi­nis­te­ri höl­len­täi­si ra­joi­tuk­sia, kan­san­edus­ta­jat vaa­ti­vat ripeitä pää­tök­siä

01.09.2020 18:30 2
Tilaajille
Unkariin päivää ennen rajojen sulkeutumista – rovaniemeläinen Riikka, 25, lähti vaihtoon suunniteltua aiemmin: "Ei minua tällä hetkellä pelota mikään, odotan uusia kokemuksia ja uutta arkea"

Un­ka­riin päivää ennen rajojen sul­keu­tu­mis­ta – ro­va­nie­me­läi­nen Riikka, 25, lähti vaih­toon suun­ni­tel­tua aiem­min: "Ei minua tällä het­kel­lä pelota mikään, odotan uusia ko­ke­muk­sia ja uutta arkea"

31.08.2020 17:00 0
Tilaajille
Tiukka eristäytymispolitiikka tuo lyhyen aikavälin poliittisia voittoja, mutta sen haittoja hallitus ei pääse karkuun
Kolumni Antti Kokkonen

Tiukka eris­täy­ty­mis­po­li­tiik­ka tuo lyhyen ai­ka­vä­lin po­liit­ti­sia voit­to­ja, mutta sen hait­to­ja hal­li­tus ei pääse karkuun

29.08.2020 06:00 2
Tilaajille
Lapin matkailua uhkaa konkurssiaalto – Kysely matkailuyrittäjille kertoo, että alamäki on käynnissä, jos turisteja ei saada Suomeen

Lapin mat­kai­lua uhkaa kon­kurs­si­aal­to – Kysely mat­kai­lu­yrit­tä­jil­le kertoo, että alamäki on käyn­nis­sä, jos tu­ris­te­ja ei saada Suomeen

25.08.2020 00:01 6
Tilaajille