tapahtumat: Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

pääkirjoitus: Kir­kol­la on edessä vai­kei­ta va­lin­to­ja seinien ja pal­ve­lu­jen välillä

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Matkustusrajoitukset
Suomi alkaa valmistella rajoituksia Kiinasta tuleville matkustajille – EU-maita on suositeltu vaatimaan kaikilta Kiinasta saapuvilta matkustajilta negatiivista koronavirustestiä

Suomi alkaa val­mis­tel­la ra­joi­tuk­sia Kii­nas­ta tu­le­vil­le mat­kus­ta­jil­le – EU-mai­ta on suo­si­tel­tu vaa­ti­maan kai­kil­ta Kii­nas­ta saa­pu­vil­ta mat­kus­ta­jil­ta ne­ga­tii­vis­ta ko­ro­na­vi­rus­tes­tiä

05.01.2023 20:16 4
Ylilääkärin mielestä kiinalaisille turisteille ei tällä hetkellä tarvita matkustusrajoituksia, mutta: "Riski muunnoksille on ilmeinen, sillä evoluutio on ihmeellinen"

Yli­lää­kä­rin mie­les­tä kii­na­lai­sil­le tu­ris­teil­le ei tällä het­kel­lä tarvita mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia, mutta: "Riski muun­nok­sil­le on il­mei­nen, sillä evo­luu­tio on ih­meel­li­nen"

02.01.2023 16:42 15
Tilaajille
Polttoainerallin Venäjälle arvioidaan alkavan tulevana viikonloppuna itärajalla, kun matkustusrajoitukset ovat poistumassa – ulkoministeriö odottaa viisumien hakemisen Venäjältä vilkastuvan

Polt­to­ai­ne­ral­lin Ve­nä­jäl­le ar­vioi­daan alkavan tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na itä­ra­jal­la, kun mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set ovat pois­tu­mas­sa – ul­ko­mi­nis­te­riö odottaa vii­su­mien ha­ke­mi­sen Ve­nä­jäl­tä vil­kas­tu­van

14.07.2022 14:55 6
Hallitus vapauttaa matkailua: Suomen EU-rajat aukeavat helmikuun alussa – matkailijan pitää silti edelleen ottaa koronapassi mukaan

Hal­li­tus va­paut­taa mat­kai­lua: Suomen EU-ra­jat au­kea­vat hel­mi­kuun alussa – mat­kai­li­jan pitää silti edel­leen ottaa ko­ronapas­si mukaan

27.01.2022 18:30 1
Tilaajille
Suomi palauttaa sisärajavalvonnan – Suomeen saapuvilta vaaditaan muun muassa todistus alle 48 tuntia vanhasta negatiivisesta koronatestitulokseta

Suomi pa­laut­taa si­sä­ra­ja­val­von­nan – Suomeen saa­pu­vil­ta vaa­di­taan muun muassa to­dis­tus alle 48 tuntia van­has­ta ne­ga­tii­vi­ses­ta ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­se­ta

28.12.2021 07:00
Tilaajille
Ruotsiin matkustamiseen vaaditaan huomisesta alkaen negatiivinen koronatesti – rokotetodistus ei enää rajalla riitä

Ruot­siin mat­kus­ta­mi­seen vaa­di­taan huo­mi­ses­ta alkaen ne­ga­tii­vi­nen ko­ro­na­tes­ti – ro­ko­te­to­dis­tus ei enää rajalla riitä

27.12.2021 16:17 2
Tilaajille
Ruotsin poliisi palasi rajalle – kaikki henkilöautot pysäytetään paperien tarkistamista varten

Ruotsin poliisi palasi rajalle – kaikki hen­ki­lö­au­tot py­säy­te­tään pa­pe­rien tar­kis­ta­mis­ta varten

21.12.2021 16:13
Tilaajille
Avien määräys riskimaista saapuvien terveystarkastuksista voimaan – lisäksi THL suosittelee kaikille Suomeen palanneille kotitestejä

Avien määräys ris­ki­mais­ta saa­pu­vien ter­veys­tar­kas­tuk­sis­ta voimaan – lisäksi THL suo­sit­te­lee kai­kil­le Suomeen pa­lan­neil­le ko­ti­tes­te­jä

18.12.2021 11:21
Omikronmuunnoksen leviämistä yritetään jarruttaa – kolmansista maista tuleville tiukat ehdot

Omik­ron­muun­nok­sen le­viä­mis­tä yri­te­tään jar­rut­taa – kol­man­sis­ta maista tu­le­vil­le tiukat ehdot

16.12.2021 21:23 2
Maahantulon ehdot tiukentuvat kolmansista maista matkustaville, vaatimukset voimaan tiistaina

Maa­han­tu­lon ehdot tiu­ken­tu­vat kol­man­sis­ta maista mat­kus­ta­vil­le, vaa­ti­muk­set voimaan tiis­tai­na

16.12.2021 15:30 1
Infektiotautien ylilääkäri Markku Broas suunnitellusta ennakkotestistä: "On hyvä, että tautitapaukset tulisivat ilmi jo ennen maahantuloa"

In­fek­tio­tau­tien yli­lää­kä­ri Markku Broas suun­ni­tel­lus­ta en­nak­ko­tes­tis­tä: "On hyvä, että tau­ti­ta­pauk­set tu­li­si­vat ilmi jo ennen maa­han­tu­loa"

15.12.2021 14:31 1
Tilaajille
Sisäministeri Mikkonen: EU- ja Schengen-alueen ulkopuolelta tulevilta matkustajilta vaaditaan negatiivinen koronatestitulos

Si­sä­mi­nis­te­ri Mik­ko­nen: EU- ja Schen­gen-alueen ul­ko­puo­lel­ta tu­le­vil­ta mat­kus­ta­jil­ta vaa­di­taan ne­ga­tii­vi­nen ko­ro­na­tes­ti­tu­los

15.12.2021 11:15 4
Kiuru Ylellä: Hallitukselle ehdotettu merkittäviä maahantulon rajoituksia

Kiuru Ylellä: Hal­li­tuk­sel­le eh­do­tet­tu mer­kit­tä­viä maa­han­tu­lon ra­joi­tuk­sia

14.12.2021 21:52 17
THL ehdottaa uusia toimia rajoilla omikronin torjumiseksi - "Kaikkien matkustajien testaaminen olisi mahdotonta, mutta testi voitaisiin vaatia ennen maahantuloa"

THL eh­dot­taa uusia toimia ra­joil­la omik­ro­nin tor­ju­mi­sek­si - "Kaik­kien mat­kus­ta­jien tes­taa­mi­nen olisi mah­do­ton­ta, mutta testi voi­tai­siin vaatia ennen maa­han­tu­loa"

14.12.2021 21:35 9
Norja vaatii Lapin sairaanhoitopiirin alueelta tulevilta matkailijoilta koronatodistuksen ja negatiivisen testin – muutos astuu voimaan maanantaina keskiyöllä

Norja vaatii Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­ta tu­le­vil­ta mat­kai­li­joil­ta ko­ro­na­to­dis­tuk­sen ja ne­ga­tii­vi­sen testin – muutos astuu voimaan maa­nan­tai­na kes­ki­yöl­lä

12.12.2021 12:56 9
Tilaajille
Pohjois-Lapin matkailu elpymässä – maahantulorajoitusten jatko saa kritiikkiä

Poh­jois-La­pin mat­kai­lu el­py­mäs­sä – maa­han­tu­lo­ra­joi­tus­ten jatko saa kri­tiik­kiä

26.11.2021 16:26 6
Tilaajille
EU kieltämässä lennot Etelä-Afrikasta virusmuunnoksen takia

EU kiel­tä­mäs­sä lennot Ete­lä-Af­ri­kas­ta vi­rus­muun­nok­sen takia

26.11.2021 11:58 2
Suomi vaatii yhä koronatestit rokottamattomilta tai vain yhden rokotteen saaneilta matkustajilta

Suomi vaatii yhä ko­ro­na­tes­tit ro­kot­ta­mat­to­mil­ta tai vain yhden ro­kot­teen saa­neil­ta mat­kus­ta­jil­ta

25.11.2021 15:17 4
Tilaajille
THL:n mukaan maahantulon rajoituksia voisi jo keventää – lausunnossaan terveysviranomainen toteaa, että nyt vaadittava toinen testi ei olisi enää välttämätön

THL:n mukaan maa­han­tu­lon ra­joi­tuk­sia voisi jo ke­ven­tää – lau­sun­nos­saan ter­veys­vi­ran­omai­nen toteaa, että nyt vaa­dit­ta­va toinen testi ei olisi enää vält­tä­mä­tön

22.11.2021 17:41 4
Hallitus aikoo jatkaa matkustusrajoituksia ensi kesään saakka

Hal­li­tus aikoo jatkaa mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia ensi kesään saakka

15.11.2021 16:07 10
Tilaajille