Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Matkustusrajoitukset
Viimeisin 24 tuntia
Pääkirjoitus

Edus­kun­nan tulee hylätä hal­li­tuk­sen kel­vo­ton esitys mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten jat­ka­mi­ses­ta, pe­rus­tei­ta jat­kol­le ei ole

22.09.2021 21:30 9
Tilaajille
Vanhemmat

Ana­lyy­si: Mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten se­ka­me­te­li­sop­pa

21.09.2021 17:55 16
Tilaajille

"Po­rot­kin jo mo­ti­voi­tu­nei­ta töihin" – Ro­va­nie­men vil­kas­tu­nut mat­kai­lu luo uskoa alan tu­le­vai­suu­teen

21.09.2021 15:07 3

Pal­kit­tu mat­kai­lu­yrit­tä­jä pöy­ris­tyi: "Elämme pouk­koi­le­van tä­ti­vies­tin­nän ab­sur­da­nias­sa"

14.09.2021 20:00 25
Tilaajille

Oikaisu

31.07.2021 12:20

Uudet mat­kus­tus­sään­nöt ai­heut­ti­vat häm­men­nys­tä ja kii­rees­sä testiin juok­se­mis­ta Turun sa­ta­mas­sa – "Ih­mi­set ovat ym­mär­tä­neet ra­joi­tuk­set väärin"

27.07.2021 20:41
Tilaajille

Lei­rin­tä­kes­kus­ten sesonki on alkanut – Ou­nas­kos­ken yrit­tä­jä uskoo pär­jää­mi­seen, vaikka ul­ko­maa­lai­set puut­tu­vat: "Ei me tähän kuolla"

16.07.2021 18:00 5
Tilaajille

IL ja HS: Mat­kus­tus ei va­pau­du­kaan vielä maa­nan­tai­na, si­sä­ra­ja­val­von­ta jatkuu yli­mää­räi­set kaksi viikkoa

08.07.2021 11:44 5
Tilaajille

Mat­kai­lu­ala pettyi jälleen mat­kus­tus­ra­joi­tuk­siin – "Täl­lais­ta lin­ja­muu­tos­ta ei to­del­la­kaan odo­tet­tu"

07.07.2021 19:30 22
Tilaajille

So­te-va­lio­kun­ta lie­ven­si maa­han­tu­lo­mal­lia: al­hai­sen il­maan­tu­vuu­den maista pääsee va­paas­ti Suomeen

28.06.2021 17:06 3

Ro­ko­tus­to­dis­tuk­sel­la välttää ko­ro­na­tes­tin Ruot­sis­ta ja Nor­jas­ta pa­la­tes­sa – Ko­ko­sim­me yhteen ra­jan­yli­tys- ja tes­taus­sään­nöt, jotka kos­ke­vat ta­val­li­sia lap­pi­lai­sia län­si­ra­jal­la

23.06.2021 19:45 4
Tilaajille

Hal­lin­to­va­lio­kun­nan lau­sun­to tar­tun­ta­tau­ti­lain vä­li­ai­kai­ses­ta muut­ta­mi­ses­ta val­mis­tui – Va­lio­kun­ta puoltaa la­ki­eh­do­tuk­sen hy­väk­sy­mis­tä

23.06.2021 16:29
Tilaajille

Lapin mat­kai­lu esittää toisen testin pois­ta­mis­ta tar­tun­ta­tau­ti­lain vä­li­ai­kai­ses­ta muu­tok­ses­ta – "Kan­sain­vä­li­sen mat­kai­lun avau­tu­mi­ses­sa ko­ro­na­pan­de­mian jäl­kei­sel­tä ajalta käydään kovaa kil­pa­juok­sua maiden kesken"

23.06.2021 16:01
Tilaajille

Lapin mat­kai­lue­lin­kei­no: Mat­kus­tus­lin­jauk­set saatava kii­rees­ti yh­te­näi­sik­si muun Eu­roo­pan kanssa, vaarana me­net­tää mat­kai­li­jat muihin maihin

01.06.2021 09:17 4
Tilaajille
Pääkirjoitus

Suomen on seu­rat­ta­va muun Eu­roo­pan esi­merk­kiä ja kii­reh­dit­tä­vä mat­kai­lun avaa­mis­ta

25.05.2021 17:23 3
Tilaajille

Mat­kai­lu­alan toi­mi­jat: Suomi ei voi kulkea mat­kus­tus­oh­jeis­tuk­sis­sa vas­ta­vir­taan, kun muu Eu­roop­pa aukeaa jo – ka­ran­tee­ni­vaa­ti­mus voi ve­sit­tää Lapin mat­kai­lun el­py­mi­sen

24.05.2021 13:28 11
Tilaajille

Ro­ko­tus­pas­si ei takaa vapaata mat­kus­tus­oi­keut­ta – Yh­tei­sen mallin puut­tu­mi­nen on pet­ty­mys Lapin mat­kai­lu­alal­le

22.05.2021 08:00 4
Tilaajille

Ruot­sis­ta saa­pu­vien asenne huo­let­taa Lapin ter­veys­vi­ran­omai­sia – "Ih­mi­set eivät ole mo­ti­voi­tu­nei­ta an­ta­maan yh­teys­tie­to­jaan ja ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tei­hin"

20.05.2021 15:24 10
Tilaajille

Ra­ja­yh­tei­sön liik­ku­mi­nen hel­pot­tu­nee ensi vii­kol­la Norjan rajalla – Val­tio­neu­vos­to päättää tänään si­sä­ra­ja­val­von­nan jat­ka­mi­ses­ta, lii­ken­net­tä Ruot­siin ei olla hel­pot­ta­mas­sa

20.05.2021 09:20 4
Tilaajille

Julk­kik­sen ka­las­tus­reis­su Norjaan päättyi po­lii­sin vä­liin­tu­loon – Suo­ma­lai­set il­mi­an­toi­vat Aki Man­ni­sen

04.05.2021 08:20 4
Tilaajille