Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Matkailuala
Matkailualalla oikeus elantoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mat­kai­lu­alal­la oikeus elan­toon

19.10.2021 05:35 22
Tilaajille
Matkailuyritysten odotukset selkeästi vuoden takaista paremmat – huolena työvoiman saatavuus

Mat­kai­lu­yri­tys­ten odo­tuk­set sel­keäs­ti vuoden ta­kais­ta pa­rem­mat – ­huo­le­na työ­voi­man saa­ta­vuus

06.10.2021 11:46 2
Tilaajille
Rovaniemellä etsitään matkailualan työntekijöitä rekrytointitapahtumassa

Ro­va­nie­mel­lä et­si­tään mat­kai­lu­alan työn­te­ki­jöi­tä rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­mas­sa

30.09.2021 11:27 1
Tilaajille
Ounasvaaralle kaavaillaan uutta hotellia – resort-tyyppisen kohteen kokonaisinvestointi on jopa 30-40 miljoonaa euroa

Ou­nas­vaa­ral­le kaa­vail­laan uutta ho­tel­lia – re­sort-tyyp­pi­sen kohteen ko­ko­nais­in­ves­toin­ti on jopa 30-40 mil­joo­naa euroa

21.09.2021 13:45 3
Tilaajille
Kotimaanmatkailussa rikottiin heinäkuussa ennätyksiä myös Rovaniemellä – "Tänä kesänä löydettiin hotellit ja kaupunkimaisemmat Lapin kohteet"

Ko­ti­maan­mat­kai­lus­sa ri­kot­tiin hei­nä­kuus­sa en­nä­tyk­siä myös Ro­va­nie­mel­lä – "Tänä kesänä löy­det­tiin ho­tel­lit ja kau­pun­ki­mai­sem­mat Lapin koh­teet"

26.08.2021 16:08
Tilaajille
"Täällä suvaitsevaisuus ja erilaisten ihmisten arvostaminen tuntuu olevan verissä" – Marja Toivonen kirjoitti teoksen Levin matkailun juurista ennen hiihtokeskuksen aikaa

"Täällä su­vait­se­vai­suus ja eri­lais­ten ih­mis­ten ar­vos­ta­mi­nen tuntuu olevan ve­ris­sä" – Marja Toi­vo­nen kir­joit­ti teoksen Levin mat­kai­lun juu­ris­ta ennen hiih­to­kes­kuk­sen aikaa

29.07.2021 18:14
Tilaajille
Park Hotellilla on värikäs historia – Toimijat ja painopisteet ovat vaihtuneet, mutta perinteinen kaupunkihotelli on pitänyt pintansa

Park Ho­tel­lil­la on värikäs his­to­ria – Toi­mi­jat ja pai­no­pis­teet ovat vaih­tu­neet, mutta pe­rin­tei­nen kau­pun­ki­ho­tel­li on pitänyt pin­tan­sa

15.07.2021 19:30
Tilaajille
Valjakkokoirilla riittää töitä kesälläkin - pizzerian avaaminen pelasti italialaisen koiravaljakkoyrityksen

Val­jak­ko­koi­ril­la riittää töitä ke­säl­lä­kin - piz­ze­rian avaa­mi­nen pelasti ita­lia­lai­sen koi­ra­val­jak­ko­yri­tyk­sen

11.07.2021 14:59
Norjassa ihmetellään erilaisia rajakäytäntöjä – Leirintäalueyrittäjä kaipaa suomalaisia matkailijoita, sillä kesä on norjalaisten varassa

Nor­jas­sa ih­me­tel­lään eri­lai­sia ra­ja­käy­tän­tö­jä – Lei­rin­tä­alue­yrit­tä­jä kaipaa suo­ma­lai­sia mat­kai­li­joi­ta, sillä kesä on nor­ja­lais­ten varassa

01.07.2021 12:11
Tilaajille
Levi Hotel Spa ainoana suomalaisena ehdolla Euroopan parhaaksi kylpylähotelliksi

Levi Hotel Spa ainoana suo­ma­lai­se­na ehdolla Eu­roo­pan par­haak­si kyl­py­lä­ho­tel­lik­si

28.06.2021 10:11
Tilaajille
Matkailu kaipaa keskitettyä suunnittelua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mat­kai­lu kaipaa kes­ki­tet­tyä suun­nit­te­lua

14.06.2021 06:00 1
Tilaajille
Matkailuala on pettynyt hallituksen lakiluonnokseen maahantulon rajoituksista – Tuplatestivaatimus torppaisi etenkin lapsiperheiden tulon Suomeen

Mat­kai­lu­ala on pet­ty­nyt hal­li­tuk­sen la­ki­luon­nok­seen maa­han­tu­lon ra­joi­tuk­sis­ta – Tup­la­tes­ti­vaa­ti­mus torp­pai­si etenkin lap­si­per­hei­den tulon Suomeen

02.06.2021 08:14 4
Tilaajille
Sähköala vetää, matkailun suosio romahti – Koronapandemian vaikutus näkyy kevään yhteishaussa

Säh­kö­ala vetää, mat­kai­lun suosio romahti – Ko­ro­na­pan­de­mian vai­ku­tus näkyy kevään yh­teis­haus­sa

19.04.2021 06:30 1
Tilaajille
Valionrannan rakentamisesta päätetään loppuvuodesta, jos kaikki menee suunnitellusti

Va­lion­ran­nan ra­ken­ta­mi­ses­ta pää­te­tään lop­pu­vuo­des­ta, jos kaikki menee suun­ni­tel­lus­ti

01.04.2021 20:54 2
Tilaajille
Matkailu- ja ravintola-alalla edessään synkkä kevät – Valtiolta vaaditaan täysimääräistä tukea

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alal­la edes­sään synkkä kevät – Val­tiol­ta vaa­di­taan täy­si­mää­räis­tä tukea

09.03.2021 09:10 1
Tilaajille
"MM-rallin tuoma näkyvyys on mittaamattoman arvokasta" – Visit Rovaniemen Sanna Kärkkäisen mukaan tapahtuma on lottovoitto koronan keskellä

"MM-ral­lin tuoma nä­ky­vyys on mit­taa­mat­to­man ar­vo­kas­ta" – Visit Ro­va­nie­men Sanna Kärk­käi­sen mukaan ta­pah­tu­ma on lot­to­voit­to koronan kes­kel­lä

14.01.2021 17:51 10
Tilaajille
"Katse pitää olla vahvasti ajassa koronan jälkeen" – Matkailun moniottelija tuotteistaa kaksoiskaupunkien matkailuvaltteja

"Katse pitää olla vah­vas­ti ajassa koronan jäl­keen" – Mat­kai­lun mo­ni­ot­te­li­ja tuot­teis­taa kak­sois­kau­pun­kien mat­kai­lu­valt­te­ja

27.12.2020 15:22
Tilaajille
"Lohet piti myydä kylillä" – Yrittäjä teki luovan ratkaisun, kun Kalixin jäänmurtajan lounasasiakkaat jäivät keväällä tulematta

"Lohet piti myydä ky­lil­lä" – Yrit­tä­jä teki luovan rat­kai­sun, kun Kalixin jään­mur­ta­jan lou­nas­asiak­kaat jäivät ke­vääl­lä tu­le­mat­ta

30.10.2020 18:07
Tilaajille
Miksi neljän tunnin revontulikuvausmatka maksaa 115 euroa? – Yrittäjä Elina Hutton kertoo, mistä kaikesta hinta koostuu

Miksi neljän tunnin re­von­tu­li­ku­vaus­mat­ka maksaa 115 euroa? – Yrit­tä­jä Elina Hutton kertoo, mistä kai­kes­ta hinta koostuu

30.09.2020 19:44 1
Tilaajille
Kävimme katsomassa mitä kuuluu Joulupukin Pajakylään: Säästöliekillä eletään, mutta tulevaisuudenuskoakin löytyy

Kävimme kat­so­mas­sa mitä kuuluu Jou­lu­pu­kin Pa­ja­ky­lään: Sääs­tö­lie­kil­lä ele­tään, mutta tu­le­vai­suu­den­us­koa­kin löytyy

25.09.2020 18:50 1
Tilaajille