Matkailuala
"MM-rallin tuoma näkyvyys on mittaamattoman arvokasta" – Visit Rovaniemen Sanna Kärkkäisen mukaan tapahtuma on lottovoitto koronan keskellä

"MM-ral­lin tuoma nä­ky­vyys on mit­taa­mat­to­man ar­vo­kas­ta" – Visit Ro­va­nie­men Sanna Kärk­käi­sen mukaan ta­pah­tu­ma on lot­to­voit­to koronan kes­kel­lä

14.01.2021 17:51 10
Tilaajille
"Katse pitää olla vahvasti ajassa koronan jälkeen" – Matkailun moniottelija tuotteistaa kaksoiskaupunkien matkailuvaltteja

"Katse pitää olla vah­vas­ti ajassa koronan jäl­keen" – Mat­kai­lun mo­ni­ot­te­li­ja tuot­teis­taa kak­sois­kau­pun­kien mat­kai­lu­valt­te­ja

27.12.2020 15:00
Tilaajille
"Lohet piti myydä kylillä" – Yrittäjä teki luovan ratkaisun, kun Kalixin jäänmurtajan lounasasiakkaat jäivät keväällä tulematta

"Lohet piti myydä ky­lil­lä" – Yrit­tä­jä teki luovan rat­kai­sun, kun Kalixin jään­mur­ta­jan lou­nas­asiak­kaat jäivät ke­vääl­lä tu­le­mat­ta

30.10.2020 18:07
Tilaajille
Miksi neljän tunnin revontulikuvausmatka maksaa 115 euroa? – Yrittäjä Elina Hutton kertoo, mistä kaikesta hinta koostuu

Miksi neljän tunnin re­von­tu­li­ku­vaus­mat­ka maksaa 115 euroa? – Yrit­tä­jä Elina Hutton kertoo, mistä kai­kes­ta hinta koostuu

30.09.2020 18:30 1
Tilaajille
Kävimme katsomassa mitä kuuluu Joulupukin Pajakylään: Säästöliekillä eletään, mutta tulevaisuudenuskoakin löytyy

Kävimme kat­so­mas­sa mitä kuuluu Jou­lu­pu­kin Pa­ja­ky­lään: Sääs­tö­lie­kil­lä ele­tään, mutta tu­le­vai­suu­den­us­koa­kin löytyy

25.09.2020 18:50 1
Tilaajille
Matkailualan mitta tuli täyteen: Hallituksen rajoituspolitiikka on liian poukkoilevaa ja viranomaisten viestintä hämäävää – "Nyt tarvitaan pikatestausta"

Mat­kai­lu­alan mitta tuli täy­teen: Hal­li­tuk­sen ra­joi­tus­po­li­tiik­ka on liian pouk­koi­le­vaa ja vi­ran­omais­ten vies­tin­tä hä­mää­vää – "Nyt tar­vi­taan pi­ka­tes­taus­ta"

24.09.2020 14:23 4
Ulkomaalainen matkailija etsii Lapista talven ihmemaata poroineen, suomalainen erämaata tuntureineen – "Lappilaiset ajattelevat, että eteläsuomalainen hakee samoja asioita kuin kansainvälinen matkailija"

Ul­ko­maa­lai­nen mat­kai­li­ja etsii Lapista talven ih­me­maa­ta po­roi­neen, suo­ma­lai­nen erä­maa­ta tun­tu­rei­neen – "Lap­pi­lai­set ajat­te­le­vat, että ete­lä­suo­ma­lai­nen hakee samoja asioita kuin kan­sain­vä­li­nen mat­kai­li­ja"

22.09.2020 18:46 2
Tilaajille
Kysely: Kansainvälisen matkailun avaaminen jakaa Lapin kahtia – Kun kyse on omasta elannosta, matkailu saa paremmin ymmärrystä, kielteisimmin suhtautuvat itälappilaiset

Kysely: Kan­sain­vä­li­sen mat­kai­lun avaa­mi­nen jakaa Lapin kahtia – Kun kyse on omasta elan­nos­ta, mat­kai­lu saa pa­rem­min ym­mär­rys­tä, kiel­tei­sim­min suh­tau­tu­vat itä­lap­pi­lai­set

15.09.2020 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta: Nyt on aika alkaa markkinoida Lappia kotimaahan
Lukijalta Mielipide Jorma Törmänen

Lu­ki­jal­ta: Nyt on aika alkaa mark­ki­noi­da Lappia ko­ti­maa­han

12.09.2020 11:19 13
Tilaajille
Pitäisikö kansainvälisten matkailijoiden päästä Lappiin tulevana talvikautena? Vastaa kyselyyn

Pi­täi­si­kö kan­sain­vä­lis­ten mat­kai­li­joi­den päästä Lappiin tu­le­va­na tal­vi­kau­te­na? Vastaa ky­se­lyyn

12.09.2020 11:01 7
Matkailun avautuminen on Sanna Kärkkäisen mukaan Lapille elossa pysymisen kysymys: " Hallituksen neuvottelujen päätös on Lapille ja Suomelle dramaattinen hetki, jota en uskonut näkeväni näin pian"

Mat­kai­lun avau­tu­mi­nen on Sanna Kärk­käi­sen mukaan Lapille elossa py­sy­mi­sen ky­sy­mys: " Hal­li­tuk­sen neu­vot­te­lu­jen päätös on Lapille ja Suo­mel­le dra­maat­ti­nen hetki, jota en uskonut nä­ke­vä­ni näin pian"

09.09.2020 17:00 5
Tilaajille
Matkailukeisari Pertti Yliniemi: "Matkailijoiden koronatestaaminen lähtömaissa voi olla tällä aikataululla vaikeaa" – yrittäjät odottavat nyt hallituksen päätöksiä

Mat­kai­lu­kei­sa­ri Pertti Yli­nie­mi: "Mat­kai­li­joi­den ko­ro­na­tes­taa­mi­nen läh­tö­mais­sa voi olla tällä ai­ka­tau­lul­la vai­keaa" – yrit­tä­jät odot­ta­vat nyt hal­li­tuk­sen pää­tök­siä

09.09.2020 11:18 11
Tilaajille
IS: Sanna Marin avaisi matkustamisen myös koronan riskimaista Suomeen – pääministeri uskoo lakimuutoksen ehtivän pelastamaan Lapin matkailun

IS: Sanna Marin avaisi mat­kus­ta­mi­sen myös koronan ris­ki­mais­ta Suomeen – pää­mi­nis­te­ri uskoo la­ki­muu­tok­sen ehtivän pe­las­ta­maan Lapin mat­kai­lun

08.09.2020 17:18 2
Tilaajille
Analyysi: Uhkakuva peittyy koronakiistelyn alle – Matkailun palvelurakenne voi romahtaa eikä sitä rakenneta vuodessa

Ana­lyy­si: Uh­ka­ku­va peittyy ko­ro­na­kiis­te­lyn alle – Mat­kai­lun pal­ve­lu­ra­ken­ne voi ro­mah­taa eikä sitä ra­ken­ne­ta vuo­des­sa

08.09.2020 16:59 2
Tilaajille
Päättäjät ovat auttamattomasti myöhässä ja siksi Lapissa on ensi talvena hyvin tilaa kotimaisille matkailijoille
Kolumni Katja Kärki

Päät­tä­jät ovat aut­ta­mat­to­mas­ti myö­häs­sä ja siksi Lapissa on ensi talvena hyvin tilaa ko­ti­mai­sil­le mat­kai­li­joil­le

03.09.2020 18:02 4
Tilaajille
Matkailualan myllerrys jatkuu – Tallinkin jätti-yt:t vaikuttavat jopa 2 500 työntekijään eri maissa, kuljetuspalveluille kaavaillaan pakollista lähtömaatestausta

Mat­kai­lu­alan myl­ler­rys jatkuu – Tal­lin­kin jät­ti-yt:t vai­kut­ta­vat jopa 2 500 työn­te­ki­jään eri maissa, kul­je­tus­pal­ve­luil­le kaa­vail­laan pa­kol­lis­ta läh­tö­maa­tes­taus­ta

02.09.2020 19:19 2
PAM vaatii matkailualan kriisiin nopeita ratkaisuja – "Työntekijöiden ja yritysten tilanne on vakava"

PAM vaatii mat­kai­lu­alan krii­siin nopeita rat­kai­su­ja – "Työn­te­ki­jöi­den ja yri­tys­ten tilanne on vakava"

31.08.2020 14:20 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Arto J. Heinämäki

Tuo­vat­ko tu­ris­tit uuden ko­ro­na-aal­lon?

30.07.2020 06:00
Tilaajille
"Väkeä on niin paljon, että paikka tuntuu räjähtävän" – kaikissa kotimaan lomakohteissa ei ole tarpeeksi henkilöstöä pitämään palveluja ja paikkoja kunnossa

"Väkeä on niin paljon, että paikka tuntuu rä­jäh­tä­vän" – kai­kis­sa ko­ti­maan lo­ma­koh­teis­sa ei ole tar­peek­si hen­ki­lös­töä pi­tä­mään pal­ve­lu­ja ja paik­ko­ja kun­nos­sa

26.07.2020 07:00
Tilaajille