Kolumni: Vietän van­huu­te­ni put­kas­sa

Työllisyys: Työt­tö­myys on vä­hen­ty­nyt Lapissa – avoin­ten työ­paik­ko­jen määrä kas­vus­sa

Matkailuala
Työvoimapula sai matkailualan yritykset liikkeelle: ensi talven kausitöihin etsitään "hyviä tyyppejä" jo nyt

Työ­voi­ma­pu­la sai mat­kai­lu­alan yri­tyk­set liik­keel­le: ensi talven kau­si­töi­hin et­si­tään "hyviä tyyp­pe­jä" jo nyt

22.05.2022 18:00 7
Tilaajille
Talviuinti vaarassa Rovaniemellä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tal­vi­uin­ti vaa­ras­sa Ro­va­nie­mel­lä

12.05.2022 05:30 1
Tilaajille
Yksi ääni ratkaisi – Inarin valtuusto torppasi miljoonahotellin rakentamisen Inarijärven rantaan

Yksi ääni rat­kai­si – Inarin val­tuus­to torp­pa­si mil­joo­na­ho­tel­lin ra­ken­ta­mi­sen Ina­ri­jär­ven rantaan

07.04.2022 17:02 38
Tilaajille
Janne Honkasen luotsaama Luxury Action palkittiin muotoiluintensiivisenä yrityksenä Arktisella muotoiluviikolla

Janne Hon­ka­sen luot­saa­ma Luxury Action pal­kit­tiin muo­toi­lu­in­ten­sii­vi­se­nä yri­tyk­se­nä Ark­ti­sel­la muo­toi­lu­vii­kol­la

24.03.2022 11:45
Tilaajille
Pohjoisimman Lapin valtavirran varrella on edessä toinen synkkä kalakesä – kadon juurisyyt on selvitettävä pian ja perusteellisesti
Pääkirjoitus

Poh­joi­sim­man Lapin val­ta­vir­ran var­rel­la on edessä toinen synkkä ka­la­ke­sä – kadon juu­ri­syyt on sel­vi­tet­tä­vä pian ja pe­rus­teel­li­ses­ti

13.03.2022 15:41 2
Tilaajille
Ilman koronapandemiaa ei olisi myöskään Tunturiflow’ta – Ylläs tuntui matkailualan yrittäjistä ainoalta oikealta paikalta: "Täällä aitoutta on vielä jäljellä"

Ilman ko­ro­na­pan­de­miaa ei olisi myös­kään Tun­tu­rif­low’­ta – Ylläs tuntui mat­kai­lu­alan yrit­tä­jis­tä ai­noal­ta oi­keal­ta pai­kal­ta: "Täällä ai­tout­ta on vielä jäl­jel­lä"

08.03.2022 15:22
Tilaajille
Vastakkainasettelusta yhteistyöhön
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tak­kain­aset­te­lus­ta yh­teis­työ­hön

07.03.2022 05:00
Tilaajille
Lappi tarvitsee kaikki elinkeinot
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappi tar­vit­see kaikki elin­kei­not

12.02.2022 05:30 16
Tilaajille
Nenän kaivelu ei maksanut mitään
Kolumni

Nenän kaivelu ei mak­sa­nut mitään

16.12.2021 05:00
Tilaajille
Käyrästunturin matkailurysä ei etene – Poikajärven paliskunta vastustaa alueelle suunniteltua matkailurakentamista

Käy­räs­tun­tu­rin mat­kai­lu­ry­sä ei etene – Poi­ka­jär­ven pa­lis­kun­ta vas­tus­taa alueel­le suun­ni­tel­tua mat­kai­lu­ra­ken­ta­mis­ta

15.12.2021 20:58 7
Tilaajille
Infektiotautien ylilääkäri Markku Broas suunnitellusta ennakkotestistä: "On hyvä, että tautitapaukset tulisivat ilmi jo ennen maahantuloa"

In­fek­tio­tau­tien yli­lää­kä­ri Markku Broas suun­ni­tel­lus­ta en­nak­ko­tes­tis­tä: "On hyvä, että tau­ti­ta­pauk­set tu­li­si­vat ilmi jo ennen maa­han­tu­loa"

15.12.2021 14:31 1
Tilaajille
Sallassa joka neljäs tekee töitä matkailussa – kunnalle turismista kertyy välitöntä tuloa 12 miljoonaa euroa vuodessa

Sal­las­sa joka neljäs tekee töitä mat­kai­lus­sa – kun­nal­le tu­ris­mis­ta kertyy vä­li­tön­tä tuloa 12 mil­joo­naa euroa vuo­des­sa

10.12.2021 09:00 1
Tilaajille
Pyhällä rakennetaan läpi talvikauden

Pyhällä ra­ken­ne­taan läpi tal­vi­kau­den

07.12.2021 06:30 4
Tilaajille
Asiakkaat ovat palanneet Lapin hotelleihin – eurooppalaiset matkaajat ovat varanneet hyvin huoneita

Asiak­kaat ovat pa­lan­neet Lapin ho­tel­lei­hin – eu­roop­pa­lai­set mat­kaa­jat ovat va­ran­neet hyvin huo­nei­ta

02.12.2021 18:01 13
Tilaajille
Tunturimökit kiinnostavat ostajia – Metsähallituksen tontit Ylläksellä menivät kaupaksi päivässä

Tun­tu­ri­mö­kit kiin­nos­ta­vat ostajia – Met­sä­hal­li­tuk­sen tontit Yl­läk­sel­lä menivät kau­pak­si päi­väs­sä

03.11.2021 11:01 3
Tilaajille
Matkailu nousee koronakuopasta ja nyt se näkyy vihdoin tilastoissa – ulkomaalaisten turistien määrä kasvoi Rovaniemellä 560 prosenttia

Mat­kai­lu nousee ko­ro­na­kuo­pas­ta ja nyt se näkyy vihdoin ti­las­tois­sa – ul­ko­maa­lais­ten tu­ris­tien määrä kasvoi Ro­va­nie­mel­lä 560 pro­sent­tia

29.10.2021 10:52 1
Tilaajille
Matkailualalla oikeus elantoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mat­kai­lu­alal­la oikeus elan­toon

19.10.2021 05:35 22
Tilaajille
Matkailuyritysten odotukset selkeästi vuoden takaista paremmat – huolena työvoiman saatavuus

Mat­kai­lu­yri­tys­ten odo­tuk­set sel­keäs­ti vuoden ta­kais­ta pa­rem­mat – ­huo­le­na työ­voi­man saa­ta­vuus

06.10.2021 11:46 3
Tilaajille
Rovaniemellä etsitään matkailualan työntekijöitä rekrytointitapahtumassa

Ro­va­nie­mel­lä et­si­tään mat­kai­lu­alan työn­te­ki­jöi­tä rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­mas­sa

30.09.2021 11:27 1
Tilaajille
Ounasvaaralle kaavaillaan uutta hotellia – resort-tyyppisen kohteen kokonaisinvestointi on jopa 30-40 miljoonaa euroa

Ou­nas­vaa­ral­le kaa­vail­laan uutta ho­tel­lia – re­sort-tyyp­pi­sen kohteen ko­ko­nais­in­ves­toin­ti on jopa 30-40 mil­joo­naa euroa

21.09.2021 13:45 3
Tilaajille