Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Matkailuala
Matkailun kausityöntekijöille järjestetään nyt oppisopimuskoulutusta, jossa he oppivat oikeuksistaan – monilla on jo huonoja kokemuksia muista Euroopan maista

Mat­kai­lun kau­si­työn­te­ki­jöil­le jär­jes­te­tään nyt op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus­ta, jossa he oppivat oi­keuk­sis­taan – monilla on jo huonoja ko­ke­muk­sia muista Eu­roo­pan maista

23.11.2023 09:27 4
Tilaajille
Ihastuminen Kilpisjärveen sai palaamaan – Enontekiön vuoden yrityksessä Majatalo Haltinmaassa käy vieraita ympärivuotisesti kotimaasta ja ulkomailta

Ihas­tu­mi­nen Kil­pis­jär­veen sai pa­laa­maan – Enon­te­kiön vuoden yri­tyk­ses­sä Ma­ja­ta­lo Hal­tin­maas­sa käy vie­rai­ta ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti ko­ti­maas­ta ja ul­ko­mail­ta

04.11.2023 21:00 1
Tilaajille
Töissä täällä: "Elämäni on kuin siirtymistä karnevaalista lämpimän nuotion eteen" – kolumbialainen Laura Arias  muutti Rovaniemelle talven ja muutoksen perässä

Töissä täällä: "E­lä­mä­ni on kuin siir­ty­mis­tä kar­ne­vaa­lis­ta läm­pi­män nuotion eteen" – ko­lum­bia­lai­nen Laura Arias muutti Ro­va­nie­mel­le talven ja muu­tok­sen perässä

17.10.2023 12:00
Tilaajille
Kakslauttasen työntekijöiden kertomukset viittaavat kiskonnantapaiseen työsyrjintään, sanovat asiantuntijat

Kaks­laut­ta­sen työn­te­ki­jöi­den ker­to­muk­set viit­taa­vat kis­kon­nan­ta­pai­seen työ­syr­jin­tään, sanovat asian­tun­ti­jat

24.08.2023 18:35 20
Tilaajille
Miljoonavoittoja takovan iglukylän entiset työntekijät kertovat uhkailusta, tavaroiden penkomisesta ja työturvallisuuden vaarantumisesta – ”Meitä kohdeltiin kuin orjia”

Mil­joo­na­voit­to­ja takovan ig­lu­ky­län entiset työn­te­ki­jät ker­to­vat uh­kai­lus­ta, ta­va­roi­den pen­ko­mi­ses­ta ja työ­tur­val­li­suu­den vaa­ran­tu­mi­ses­ta – ”Meitä koh­del­tiin kuin orjia”

26.08.2023 07:55 39
Tilaajille
Talveksi haalitaan tekijöitä – matkailijoiden saapumiseen valmistaudutaan yhä aikaisemmin

Tal­vek­si haa­li­taan te­ki­jöi­tä – ­mat­kai­li­joi­den saa­pu­mi­seen val­mis­tau­du­taan yhä ai­kai­sem­min

02.08.2023 05:00 16
Tilaajille
Rovaniemelle odotetaan jälleen ennätysvilkasta matkailutalvea – turismi tuo työtä ja verotuloja, mutta myös nipun haasteita
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mel­le odo­te­taan jälleen en­nä­tys­vil­kas­ta mat­kai­lu­tal­vea – turismi tuo työtä ja ve­ro­tu­lo­ja, mutta myös nipun haas­tei­ta

01.08.2023 10:47 9
Rovaniemelle tulossa kaikkien aikojen matkailutalvi – "Voi tarkoittaa jopa 5 000 turistin saapumista huippuviikkoina"

Ro­va­nie­mel­le tulossa kaik­kien aikojen mat­kai­lu­tal­vi – "Voi tar­koit­taa jopa 5 000 tu­ris­tin saa­pu­mis­ta huip­pu­viik­koi­na"

28.07.2023 16:30 27
Tilaajille
Lapin Yrittäjien Ella-Noora Kauppinen haluaa ratkaisuja puheiden sijaan – ”Kunnilta puuttuu rohkeus toimia”

Lapin Yrit­tä­jien El­la-Noo­ra Kaup­pi­nen haluaa rat­kai­su­ja pu­hei­den sijaan – ”Kun­nil­ta puuttuu rohkeus toimia”

30.06.2023 19:30 9
Tilaajille
Matkailuala tyrmistyi hallitusohjelmasta – "Hallitus suoraan kannustaa suomalaisia ulkomaan matkailuun, se on hulluutta"

Mat­kai­lu­ala tyr­mis­tyi hal­li­tus­oh­jel­mas­ta – "Hal­li­tus suoraan kan­nus­taa suo­ma­lai­sia ul­ko­maan mat­kai­luun, se on hul­luut­ta"

21.06.2023 19:30 27
Tilaajille
Hymyile nukke, olet salakuvassa!
Kolumni

Hymyile nukke, olet sa­la­ku­vas­sa!

21.06.2023 16:00 8
Posion matkailukohteet leviävät maailmalle – kunta jatkaa yhteistyötä Lapin markkinointiin erikoistuneen viestintäyrityksen kanssa

Posion mat­kai­lu­koh­teet le­viä­vät maail­mal­le – kunta jatkaa yh­teis­työ­tä Lapin mark­ki­noin­tiin eri­kois­tu­neen vies­tin­tä­yri­tyk­sen kanssa

06.06.2023 18:30
Tilaajille
Jasper Pääkkönen ottaa vastaan Lapin kauppakamarin vierailukutsun – hänen toiveissaan on tutustua kaivosteollisuuteen ja alan ympäristövaikutuksiin

Jasper Pääk­kö­nen ottaa vastaan Lapin kaup­pa­ka­ma­rin vie­rai­lu­kut­sun – hänen toi­veis­saan on tu­tus­tua kai­vos­teol­li­suu­teen ja alan ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­siin

31.05.2023 20:40 30
Tilaajille
Satumarja Stenmanilla on 70 koiraa, pieni lapsi ja kaksi kotia – periksiantamaton luonne on mahdollistanut perheen ja intohimon yhdistämisen

Sa­tu­mar­ja Sten­ma­nil­la on 70 koiraa, pieni lapsi ja kaksi kotia – pe­rik­sian­ta­ma­ton luonne on mah­dol­lis­ta­nut perheen ja in­to­hi­mon yh­dis­tä­mi­sen

29.04.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Kit­ti­län his­to­ria­kir­ja ei huomioi mat­kai­lua?

11.03.2023 05:00 2
Kemin matkailun vetonaulan jäänmurtaja Sammon ensimmäiset risteilyt on peruttu konevian vuoksi – tilalle tuleva vara-alus M/S Kökar aloittaa perjantaina risteilyt Kemin edustalla

Kemin mat­kai­lun ve­to­nau­lan jään­mur­ta­ja Sammon en­sim­mäi­set ris­tei­lyt on peruttu ko­ne­vian vuoksi – tilalle tuleva va­ra-alus M/S Kökar aloit­taa per­jan­tai­na ris­tei­lyt Kemin edus­tal­la

21.12.2022 16:44 5
Tilaajille
Mahdollisista sähkökatkoista aiheutuisi yrityksille suurta haittaa – kauppakamarien kyselyn mukaan yli puolet yrityksistä ei ole varautunut katkoihin vielä mitenkään

Mah­dol­li­sis­ta säh­kö­kat­kois­ta ai­heu­tui­si yri­tyk­sil­le suurta haittaa – kaup­pa­ka­ma­rien kyselyn mukaan yli puolet yri­tyk­sis­tä ei ole va­rau­tu­nut kat­koi­hin vielä mi­ten­kään

15.12.2022 07:00
Tilaajille
Toimittajalta: Riistoa ja eksotisointia Rovaniemellä – palaako matkailu taas tutuille massaturismin urilleen?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Riistoa ja ek­so­ti­soin­tia Ro­va­nie­mel­lä – ­pa­laa­ko mat­kai­lu taas tu­tuil­le mas­sa­tu­ris­min uril­leen?

08.12.2022 09:47 4
Tilaajille
Asunto ja välineet vapaa-aikaan saman katon alta – Pyhähipulle Pelkosenniemen yrityspalkinto

Asunto ja vä­li­neet va­paa-ai­kaan saman katon alta – Py­hä­hi­pul­le Pel­ko­sen­nie­men yri­tys­pal­kin­to

19.11.2022 21:00
Tilaajille
”Matkailuala on jatkuvaa turbulenssia, jota on opittava sietämään” – pitkän linjan perheyrityksenä tunnettu Ounasloma palkittiin Enontekiön vuoden yrityksenä

”Mat­kai­lua­la on jat­ku­vaa tur­bu­lens­sia, jota on opit­ta­va sie­tä­mään” – pitkän linjan per­he­yri­tyk­se­nä tun­net­tu Ou­nas­lo­ma pal­kit­tiin Enon­te­kiön vuoden yri­tyk­se­nä

29.10.2022 22:00 3
Tilaajille