Journalismi
Vuoden journalisti -palkinto Venäjän kirjeenvaihtaja Anna-Lena Laurénille, Vuoden juttuina palkittiin Henrik Kärkkäisen Vastaamo-jutut

Vuoden jour­na­lis­ti -pal­kin­to Venäjän kir­jeen­vaih­ta­ja An­na-Le­na Lauré­nil­le, Vuoden jut­tui­na pal­kit­tiin Henrik Kärk­käi­sen Vas­taa­mo-ju­tut

10.03.2021 21:11
Pohjoisen ääni paremmin esille: Kalevalle ja Lapin Kansalle yhteinen toimittajaryhmä

Poh­joi­sen ääni pa­rem­min esille: Ka­le­val­le ja Lapin Kan­sal­le yh­tei­nen toi­mit­ta­ja­ryh­mä

27.02.2021 09:05 7
Tilaajille

Sanoma aloit­taa yt-neu­vot­te­lut alueel­li­sis­sa ja pai­kal­li­sis­sa uu­tis­toi­mi­tuk­sis­sa – voivat johtaa 26 työn­te­ki­jän ir­ti­sa­no­mi­seen

27.01.2021 11:51
Hallitus esittää rajoituksia Ylen tekstimuotoisiin verkkosisältöihin – niiden pitäisi pääsääntöisesti liittyä liikkuvaan kuvaan tai ääneen

Hal­li­tus esittää ra­joi­tuk­sia Ylen teks­ti­muo­toi­siin verk­ko­si­säl­töi­hin – niiden pitäisi pää­sään­töi­ses­ti liittyä liik­ku­vaan kuvaan tai ääneen

17.12.2020 17:25 1
Yhteistoimitus Lännen Media jatkaa toimintaansa yhdeksän lehden voimin – muutokset voimaan helmikuun alussa

Yh­teis­toi­mi­tus Lännen Media jatkaa toi­min­taan­sa yh­dek­sän lehden voimin – muu­tok­set voimaan hel­mi­kuun alussa

01.12.2020 13:00
Uusi Rovaniemi palkittiin kahdesta jutusta Uutismedian liiton kilpailussa

Uusi Ro­va­nie­mi pal­kit­tiin kah­des­ta jutusta Uu­tis­me­dian liiton kil­pai­lus­sa

12.11.2020 18:19
Mitä, miten ja miksi kerromme koronasta Lapin Kansassa
Kolumni Antti Kokkonen

Mitä, miten ja miksi ker­rom­me ko­ro­nas­ta Lapin Kan­sas­sa

23.10.2020 19:31
Tilaajille
Öinen tviitti on huomiota korostavan hybridimedian aikakaudella politiikkaa ja journalismin polttoainetta – Poliitikot käyttävät sitä myös hyväkseen

Öinen tviitti on huo­mio­ta ko­ros­ta­van hyb­ri­di­me­dian ai­ka­kau­del­la po­li­tiik­kaa ja jour­na­lis­min polt­to­ai­net­ta – Po­lii­ti­kot käyt­tä­vät sitä myös hy­väk­seen

15.10.2020 16:07
Tilaajille
Kun Kemin Woody Allen näytelmää kuvasi

Kun Kemin Woody Allen näy­tel­mää kuvasi

14.10.2020 17:00 1
Tilaajille
Toimittajia uhkaillaan ja painostetaan Suomessakin – vapaa tiedonvälitys ei ole itsestäänselvyys
Kolumni Ilari Tapio

Toi­mit­ta­jia uh­kail­laan ja pai­nos­te­taan Suo­mes­sa­kin – vapaa tie­don­vä­li­tys ei ole it­ses­tään­sel­vyys

04.10.2020 06:30 2
Tilaajille
Hallituksen esitysluonnos Yle-lain muutoksesta sai 85 lausuntoa – esille nousivat yksityisen median toimintaedellytykset ja huoli tiedonsaannin tasa-arvosta

Hal­li­tuk­sen esi­tys­luon­nos Yle-lain muu­tok­ses­ta sai 85 lau­sun­toa – esille nou­si­vat yk­si­tyi­sen median toi­min­ta­edel­ly­tyk­set ja huoli tie­don­saan­nin ta­sa-ar­vos­ta

30.09.2020 15:46
Toimittajamurhien tilaajaksi epäillyn vapauttaminen syytteistä järisyttää Slovakiaa – "Oikeustaistelun on jatkuttava"

Toi­mit­ta­ja­mur­hien ti­laa­jak­si epäil­lyn va­paut­ta­mi­nen syyt­teis­tä jä­ri­syt­tää Slo­va­kiaa – "Oi­keus­tais­te­lun on jat­kut­ta­va"

04.09.2020 11:45
Podcastin uusi kausi: toimittajat puhuvat haastattelun taidosta

Pod­cas­tin uusi kausi: toi­mit­ta­jat puhuvat haas­tat­te­lun tai­dos­ta

25.08.2020 07:00
Lukijalta Mielipide Veikko Mäkinen

Lu­ki­jal­ta: So­li­daa­ri­suut­ta kan­nan­ot­toi­hin

24.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Kuin kotiin palaisi – Yle Lapin uusi päällikkö Riikka Heikkilä haluaa, että koko Lappi tulee nähdyksi ja kuulluksi

Kuin kotiin palaisi – Yle Lapin uusi pääl­lik­kö Riikka Heik­ki­lä haluaa, että koko Lappi tulee näh­dyk­si ja kuul­luk­si

02.07.2020 18:00 3
Tilaajille
Medialiitto: "Koronatuki jäi liian pieneksi" – Journalistiliiton puheenjohtaja vetoaa pysyvän tuen puolesta

Me­dia­liit­to: "Ko­ro­na­tu­ki jäi liian pie­nek­si" – Jour­na­lis­ti­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja vetoaa pysyvän tuen puo­les­ta

03.06.2020 13:52 1
Media-alan liitot: Palkkatuki on paras malli journalismin tukemiseen – "Koronakriisi on kärjistänyt Pohjoismaiden välisiä eroja"

Me­dia-alan liitot: Palk­ka­tu­ki on paras malli jour­na­lis­min tu­ke­mi­seen – "Ko­ro­nak­rii­si on kär­jis­tä­nyt Poh­jois­mai­den välisiä eroja"

20.05.2020 10:07
Kokoomuksen Orpo ja Lepomäki: mediaa tuettava verotuksen kautta – "Valtion ei pidä valikoida, millainen journalismi on tuen arvoista"

Ko­koo­muk­sen Orpo ja Le­po­mä­ki: mediaa tuet­ta­va ve­ro­tuk­sen kautta – "Val­tion ei pidä va­li­koi­da, mil­lai­nen jour­na­lis­mi on tuen ar­vois­ta"

29.04.2020 20:29
Dokumenttisarja tiikerimiehestä ällötti, vaikka se on suurmenestys ja minäkin ahmin sen yhdeltä istumalta
Kolumni Eero Leppänen

Do­ku­ment­ti­sar­ja tii­ke­ri­mie­hes­tä äl­löt­ti, vaikka se on suur­me­nes­tys ja minäkin ahmin sen yhdeltä is­tu­mal­ta

13.04.2020 19:30
Tilaajille
Journalistiliitto vaatii valtiota tukemaan mediaa koronakriisissä – "Suomi ei saa pudota Pohjoismaiden kelkasta"

Jour­na­lis­ti­liit­to vaatii val­tio­ta tu­ke­maan mediaa ko­ro­na­krii­sis­sä – "Suomi ei saa pudota Poh­jois­mai­den kel­kas­ta"

07.04.2020 14:34
Tilaajille