Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sairaalat
Kun sähkökairaa käyttänyt Markku näki peukalonsa jäällä, hän tiesi tilanteen olevan vakava – nyt mies haluaa varoittaa ihmisiä arkisten laitteiden vaaroista

Kun säh­kö­kai­raa käyt­tä­nyt Markku näki peu­ka­lon­sa jäällä, hän tiesi ti­lan­teen olevan vakava – nyt mies haluaa va­roit­taa ihmisiä ar­kis­ten lait­tei­den vaa­rois­ta

30.04.2023 10:57 11
Tilaajille
Rovaniemellä on sairaala, jossa hoitoon pääsee nopeasti ja leikkauksesta voi usein palata kotiin vuorokauden sisällä – magneettikuviin pääsee jopa yhteydenottopäivänä
Mainos Mehiläinen Rovaniemi

Ro­va­nie­mel­lä on sai­raa­la, jossa hoitoon pääsee no­peas­ti ja leik­kauk­ses­ta voi usein palata kotiin vuo­ro­kau­den sisällä – mag­neet­ti­ku­viin pääsee jopa yh­tey­den­ot­to­päi­vä­nä

15.08.2022 06:00
Sairaalanniemen vanhin rakennus on funkkis-arkkitehtuuria edustava blokkisairaala, joka oli aikanaan osoitus Rovaniemen nousukaudesta

Sai­raa­lan­nie­men vanhin ra­ken­nus on funk­kis-ark­ki­teh­tuu­ria edus­ta­va blok­ki­sai­raa­la, joka oli ai­ka­naan osoitus Ro­va­nie­men nou­su­kau­des­ta

08.07.2022 17:55 3
Tilaajille
THL: Helle nostaa sisälämpötiloja jopa 30 asteeseen Suomen sairaaloissa – tiloja pitäisi pystyä viilentämään nykyistä paremmin

THL: Helle nostaa si­sä­läm­pö­ti­lo­ja jopa 30 as­tee­seen Suomen sai­raa­lois­sa – tiloja pitäisi pystyä vii­len­tä­mään ny­kyis­tä pa­rem­min

17.05.2022 07:26
Koronapositiivisten potilaiden määrä sairaaloissa rikkoi ennätyksen – STM:n Puumalainen: "Keväistä käännettä parempaan ei ole vielä nähty"

Ko­ro­na­po­si­tii­vis­ten po­ti­lai­den määrä sai­raa­lois­sa rikkoi en­nä­tyk­sen – STM:n Puu­ma­lai­nen: "Ke­väis­tä kään­net­tä pa­rem­paan ei ole vielä nähty"

31.03.2022 10:30 2
Tilaajille
Helsingissä Naistenklinikalla paljastui laaja lääkevarkaus: Työntekijän epäillään anastaneen huomattavia määriä huumaavia lääkkeitä

Hel­sin­gis­sä Nais­ten­kli­ni­kal­la pal­jas­tui laaja lää­ke­var­kaus: Työn­te­ki­jän epäil­lään anas­ta­neen huo­mat­ta­via määriä huu­maa­via lääk­kei­tä

20.01.2022 13:10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Alue­val­tuus­toi­hin asian­tun­ti­juut­ta

10.01.2022 21:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaksi sai­raa­laa säi­ly­tet­tä­vä

08.01.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ku­vit­teel­li­nen tarina

05.01.2022 09:54
Minne menet sairaanhoitopiiri?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minne menet sai­raan­hoi­to­pii­ri?

31.12.2021 05:00 3
Tilaajille
Mehiläinen-Länsipohja – uhka vai mahdollisuus Lapille?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­hi­läi­nen-Län­si­poh­ja – uhka vai mah­dol­li­suus La­pil­le?

03.12.2021 06:00
Tilaajille
Pihkaa ja puunkuorta voidaan hyödyntää sairaalaympäristössä – puupohjaisten pinnoiteaineiden avulla saatiin vähennettyä sairaalan pintojen bakteerien määrää jopa 60 prosenttia

Pihkaa ja puun­kuor­ta voidaan hyö­dyn­tää sai­raa­la­ym­pä­ris­tös­sä – ­puu­poh­jais­ten pin­noi­te­ai­nei­den avulla saatiin vä­hen­net­tyä sai­raa­lan pin­to­jen bak­tee­rien määrää jopa 60 pro­sent­tia

16.10.2021 11:00
Lisääntyvä tehohoitotarve voi johtaa koronapotilaiden sairaalasiirtoihin – "Eivät huviretkiä, mutta osaavissa käsissä turvallisia"

Li­sään­ty­vä te­ho­hoi­to­tar­ve voi johtaa ko­ro­na­po­ti­lai­den sai­raa­la­siir­toi­hin – "Eivät hu­vi­ret­kiä, mutta osaa­vis­sa käsissä tur­val­li­sia"

05.08.2021 11:27
Tilaajille
Helle on ruuhkauttanut sairaaloiden päivystyksiä Lapissa – "Jos vertaillaan tavalliseen päivittäiseen kuormitukseen, kiireisimpinä päivinä on ollut 10–30 prosenttia enemmän kävijöitä"

Helle on ruuh­kaut­ta­nut sai­raa­loi­den päi­vys­tyk­siä Lapissa – "Jos ver­tail­laan ta­val­li­seen päi­vit­täi­seen kuor­mi­tuk­seen, kii­rei­sim­pi­nä päivinä on ollut 10–30 pro­sent­tia enemmän kä­vi­jöi­tä"

15.07.2021 16:17 1
Tilaajille

Län­si-Poh­ja antoi mi­nis­te­ri Kiu­rul­le selkeän vies­tin: alueel­la pitää olla ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen päi­vys­tys­sai­raa­la

14.04.2021 12:44
Tällaisia ovat tulevaisuuden sairaalat – potilaat hoidetaan yhden hengen huoneissa ja kaikille on oma suihku ja vessa

Täl­lai­sia ovat tu­le­vai­suu­den sai­raa­lat – po­ti­laat hoi­de­taan yhden hengen huo­neis­sa ja kai­kil­le on oma suihku ja vessa

02.11.2020 07:50 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Väärin sam­mu­tet­tu?

13.10.2020 05:15
Tilaajille
Lapin keskussairaalalle rakennetaan lisätilaa noin kolmen jalkapallokentän verran – katso kuvat, miltä työmaalla näyttää nyt ja millainen sairaala on valmiina

Lapin kes­kus­sai­raa­lal­le ra­ken­ne­taan li­sä­ti­laa noin kolmen jal­ka­pal­lo­ken­tän verran – katso kuvat, miltä työ­maal­la näyttää nyt ja mil­lai­nen sai­raa­la on val­mii­na

02.10.2020 06:30 1
Tilaajille
Lastensairaalan kiehtovat vaiheet – Kun Tuija Hiltunen jäi eläkkeelle, hän päätti koota työpaikkansa historian yksiin kansiin

Las­ten­sai­raa­lan kieh­to­vat vaiheet – Kun Tuija Hil­tu­nen jäi eläk­keel­le, hän päätti koota työ­paik­kan­sa his­to­rian yksiin kansiin

14.09.2020 08:58
Leikkauksista tulikin resurssi – aluesairaaloiden suljettuja toimintoja voitaisiin avata koronaosastoiksi: "epätodennäköistä, että Messukeskus otettaisiin käyttöön"

Leik­kauk­sis­ta tulikin re­surs­si – alue­sai­raa­loi­den sul­jet­tu­ja toi­min­to­ja voi­tai­siin avata ko­ro­nao­sas­toik­si: "e­pä­to­den­nä­köis­tä, että Mes­su­kes­kus otet­tai­siin käyt­töön"

02.04.2020 06:00