Autot
Viimeisin 12 tuntia
Moottorin esilämmitys voi olla uudessa autossasi mahdotonta tai jopa kielletty – Näin uusi moottoritekniikka muuttaa talviautoilun rutiineja: "Auto voi mennä vikatilaan"

Moot­to­rin esi­läm­mi­tys voi olla uudessa au­tos­sa­si mah­do­ton­ta tai jopa kiel­let­ty – Näin uusi moot­to­ri­tek­niik­ka muuttaa tal­vi­au­toi­lun ru­tii­ne­ja: "Auto voi mennä vi­ka­ti­laan"

07:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Kemijärveläiset nuoret ajelevat kylällä, koska parempaakaan tekemistä ei ole – "En kyllä ole kuullut, että joku nuori olisi muuttanut tänne takaisin"

Ke­mi­jär­ve­läi­set nuoret aje­le­vat ky­läl­lä, koska pa­rem­paa­kaan te­ke­mis­tä ei ole – "En kyllä ole kuul­lut, että joku nuori olisi muut­ta­nut tänne ta­kai­sin"

17.10.2020 06:30 1
Tilaajille
Tankkaisitko autoon vetyä, metaania tai ilmasta napattua hiilidioksidia? Jero Ahola kehittää Lappeenrannassa uusia polttoaineita ja kertoo, miten päästöt saadaan kuriin

Tank­kai­sit­ko autoon vetyä, me­taa­nia tai ilmasta na­pat­tua hii­li­diok­si­dia? Jero Ahola ke­hit­tää Lap­peen­ran­nas­sa uusia polt­to­ai­nei­ta ja kertoo, miten päästöt saadaan kuriin

10.10.2020 08:01 0
Tilaajille
Isot maasturit paransivat kulutuslukemiaan – Vertasimme kahta hybridiautoa, yksi asia taloudellisuudessa vielä jumittaa

Isot maas­tu­rit pa­ran­si­vat ku­lu­tus­lu­ke­miaan – Ver­ta­sim­me kahta hyb­ri­diau­toa, yksi asia ta­lou­del­li­suu­des­sa vielä ju­mit­taa

10.10.2020 07:00 0
Tilaajille
Kevytautoista ei vielä ole sanottu viimeistä sanaa – Autoala yrittää saada EU:n hyväksymään kiistanalaiset ajopelit: "Harmitus on yhteinen, EU-lainsäädäntö on koettu epäreiluksi"

Ke­vyt­au­tois­ta ei vielä ole sanottu vii­meis­tä sanaa – Autoala yrittää saada EU:n hy­väk­sy­mään kiis­tan­alai­set ajo­pe­lit: "Har­mi­tus on yh­tei­nen, EU-lain­sää­dän­tö on koettu epä­rei­luk­si"

03.10.2020 07:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Superkallis ja superhieno Honda e osoittaa, miksi sähköautoilla on vielä matkaa kaupunkiliikenteen suosikeiksi

Su­per­kal­lis ja su­per­hie­no Honda e osoit­taa, miksi säh­kö­au­toil­la on vielä matkaa kau­pun­ki­lii­ken­teen suo­si­keik­si

19.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Poliisi pyrkii pienentämään päästöjään sähköistämällä: ylivoimaisesti suurin päästölähde ovat autot

Poliisi pyrkii pie­nen­tä­mään pääs­tö­jään säh­köis­tä­mäl­lä: yli­voi­mai­ses­ti suurin pääs­tö­läh­de ovat autot

11.09.2020 21:45 0
Varkaat anastavat autojen lisävaloja jopa tilaustöinä – syksyn pimeät illat ovat lisänneet varkauksien määrää etenkin Rovaniemellä

Varkaat anas­ta­vat autojen li­sä­va­lo­ja jopa ti­laus­töi­nä – syksyn pimeät illat ovat li­sän­neet var­kauk­sien määrää etenkin Ro­va­nie­mel­lä

11.09.2020 19:30 2
Tilaajille
Opel Olympia jätti pikkupoikaan vahvan muistijäljen – 50 vuoden kuluttua oululainen Erkki Lähtevänoja päätti hankkia auton, joka on samanikäinen kuin hän itse

Opel Olympia jätti pik­ku­poi­kaan vahvan muis­ti­jäl­jen – 50 vuoden ku­lut­tua ou­lu­lai­nen Erkki Läh­te­vä­no­ja päätti hankkia auton, joka on sa­man­ikäi­nen kuin hän itse

29.08.2020 07:30 0
Tilaajille
Päiväkirja: Minustako auton rassaaja?
Kolumni Raisa Huttunen

Päi­vä­kir­ja: Mi­nus­ta­ko auton ras­saa­ja?

24.08.2020 07:00 1
Tilaajille
Muoniossa ja Kolarissa kaahattiin, Sodankylässä ja Posiolla poliisi pysäytti rattijuopumuksesta epäiltyjä

Muo­nios­sa ja Ko­la­ris­sa kaa­hat­tiin, So­dan­ky­läs­sä ja Po­siol­la poliisi py­säyt­ti rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta epäil­ty­jä

16.08.2020 10:21 0
"Eihän matalissa autoissa ole mitään järkeä. Ne vain näyttää hyvältä" – Auton rakentajille on tärkeintä erottua massasta

"Eihän ma­ta­lis­sa au­tois­sa ole mitään järkeä. Ne vain näyttää hy­väl­tä" – Auton ra­ken­ta­jil­le on tär­kein­tä erottua mas­sas­ta

29.07.2020 22:21 0
Tilaajille
Auto kestää ja kiiltää ilman vahausta, kun pintaan sipaisee suojakäsittelyn – Hinnoissa isot erot, näin ammattilainen vastaa

Auto kestää ja kiiltää ilman va­haus­ta, kun pintaan si­pai­see suo­ja­kä­sit­te­lyn – Hin­nois­sa isot erot, näin am­mat­ti­lai­nen vastaa

25.07.2020 09:13 0
Tilaajille
Latelasta tutun Lauri Huttusen rakkaus Ford Taunukseen säilyy

La­te­las­ta tutun Lauri Hut­tu­sen rakkaus Ford Tau­nuk­seen säilyy

18.06.2020 07:00 0
"Vanhalla autolla on sielu" – Entisöinnissä viehättää ajoneuvon muotokieli ja menneisyys, osien etsintä on toisinaan haastavaa

"Van­hal­la autolla on sielu" – En­ti­söin­nis­sä vie­hät­tää ajo­neu­von muo­to­kie­li ja men­nei­syys, osien etsintä on toi­si­naan haas­ta­vaa

13.06.2020 18:21 0
Tilaajille
Käytetyt autot saattavat huveta myyntihalleista – elokuussa niistä voi olla jopa pulaa

Käy­te­tyt autot saat­ta­vat huveta myyn­ti­hal­leis­ta – elo­kuus­sa niistä voi olla jopa pulaa

11.06.2020 07:00 1
Analyysi: EU:n vanhentunut kanta kaasuautoilun päästöihin voi suunnata valmistusta sähköautoihin – Suomen tavoitteelta lisätä biokaasun liikennekäyttöä putoaisi pohja

Ana­lyy­si: EU:n van­hen­tu­nut kanta kaa­su­au­toi­lun pääs­töi­hin voi suun­na­ta val­mis­tus­ta säh­kö­au­toi­hin – Suomen ta­voit­teel­ta lisätä bio­kaa­sun lii­ken­ne­käyt­töä pu­toai­si pohja

23.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Venäläismiesten mielenmaisema kuvastuu vanhoissa autotalleissa kaupungin laidalla – niissä voi jupista elämän vääryyksistä suojassa vaimoilta ja maailmalta

Ve­nä­läis­mies­ten mie­len­mai­se­ma ku­vas­tuu van­hois­sa au­to­tal­leis­sa kau­pun­gin lai­dal­la – niissä voi jupista elämän vää­ryyk­sis­tä suo­jas­sa vai­moil­ta ja maail­mal­ta

16.05.2020 08:29 0
Tilaajille
Näin vanha bensa-Porsche muuttuu lähes ekoautoksi kotimaisella teknologialla – muutossarja sopii melkein kaikkiin autoihin

Näin vanha ben­sa-Por­sche muuttuu lähes eko­au­tok­si ko­ti­mai­sel­la tek­no­lo­gial­la – muu­tos­sar­ja sopii melkein kaik­kiin au­toi­hin

16.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Arvio: Kevythybridiauto liikkuu aina polttomoottorilla ja sähkömoottori vain avustaa – Puman keulalle kevythybridi tuo potkua ja säästöä

Arvio: Ke­vyt­hyb­ri­diau­to liikkuu aina polt­to­moot­to­ril­la ja säh­kö­moot­to­ri vain avustaa – Puman keu­lal­le ke­vyt­hyb­ri­di tuo potkua ja säästöä

01.05.2020 07:00 0
Tilaajille