Pakotteet: Suur­lii­ke­mies Boris Ro­ten­ber­gin maat Pel­ko­sen­nie­mel­lä on ta­ka­va­ri­koi­tu

Ylioppilaat: Onnea kevään uudet yliop­pi­laat! – katso Lapin Kansan ha­ku­ko­nees­ta Lapin kuntien uudet yli­op­pi­laat

Kevättulvat: Tänä vuonna Kit­ti­läs­sä ei tar­vit­se pelätä tul­va­va­hin­ko­ja, mutta joka vuosi näin ei ole ollut – ko­ko­sim­me kuvia Lapin tul­vis­ta

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Autot
Hieno paketti, mutta moottori kismittää – Alfa Romeon Stelvio-maasturi on tuotteena liki täydellinen, mutta voimanlähde ja sen kulutus eivät vastaa tarpeita

Hieno pa­ket­ti, mutta moot­to­ri kis­mit­tää – Alfa Romeon Stel­vio-maas­tu­ri on tuot­tee­na liki täy­del­li­nen, mutta voi­man­läh­de ja sen kulutus eivät vastaa tar­pei­ta

30.04.2022 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Parkkihallissa stressipisteet hipovat taivaita
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Park­ki­hal­lis­sa stres­si­pis­teet hipovat tai­vai­ta

09.04.2022 05:00 1
Tilaajille
Isojen poikien laatikkoleikki – Jeep Wranglerissa ei ole tingitty sotilaallisesta ulkonäöstä, mutta moottoripuolella on tehty myönnytys sähkön suuntaan

Isojen poikien laa­tik­ko­leik­ki – Jeep Wrang­le­ris­sa ei ole tin­git­ty so­ti­laal­li­ses­ta ul­ko­näös­tä, mutta moot­to­ri­puo­lel­la on tehty myön­ny­tys sähkön suun­taan

02.04.2022 06:30 1
Tilaajille
Tiedätkö tämän perävaunuista? Vain toista lajia vaunuista saa vetää satasen tuntinopeudella – eikä kärryä saa kuormata väärällä tavalla, jottei se irtoa vauhdissa

Tie­dät­kö tämän pe­rä­vau­nuis­ta? Vain toista lajia vau­nuis­ta saa vetää satasen tun­ti­no­peu­del­la – eikä kärryä saa kuor­ma­ta vää­räl­lä ta­val­la, jottei se irtoa vauh­dis­sa

26.03.2022 06:30 16
Tilaajille
Etanoli ja biokaasu vähentävät riippuvuutta Venäjän öljystä –  pumppuhintojen nousuun on kaksi merkittävää syytä, joista toiseen voisi vaikuttaa

Etanoli ja bio­kaa­su vä­hen­tä­vät riip­pu­vuut­ta Venäjän öljystä – pump­pu­hin­to­jen nousuun on kaksi mer­kit­tä­vää syytä, joista toiseen voisi vai­kut­taa

19.03.2022 06:30 5
Tilaajille
Muovinen maastoihme – Fiat yrittää hidasta paluuta pohjoisille markkinoille painamalla hinnat todella alas

Muo­vi­nen maas­to­ih­me – Fiat yrittää hidasta paluuta poh­joi­sil­le mark­ki­noil­le pai­na­mal­la hinnat todella alas

12.03.2022 06:30
Tilaajille
Viikon kuva: Kaaralla kulkeminen kirpaisee
Kolumni

Viikon kuva: Kaa­ral­la kul­ke­mi­nen kir­pai­see

11.03.2022 09:48 5
Tilaajille
Cupra ponnistaa Lapin kautta maailmanmarkkinoille – uusi automerkki esittelee sähköautoaan kansainväliselle toimittajajoukolle Rovaniemellä

Cupra pon­nis­taa Lapin kautta maail­man­mark­ki­noil­le – uusi au­to­merk­ki esit­te­lee säh­kö­au­toaan kan­sain­vä­li­sel­le toi­mit­ta­ja­jou­kol­le Ro­va­nie­mel­lä

01.03.2022 18:01
Tilaajille
Näistä liikennesäännöistä autoilijat kysyvät – eniten kysyttävää on väistämis- ja pysäköintisäännöistä sekä pyöräilijän paikasta

Näistä lii­ken­ne­sään­nöis­tä au­toi­li­jat kysyvät – eniten ky­syt­tä­vää on väis­tä­mis- ja py­sä­köin­ti­sään­nöis­tä sekä pyö­räi­li­jän pai­kas­ta

26.02.2022 06:30 4
Tilaajille
Pysäköinninvalvontayritys varoittaa: Lapin hiihtokeskukset ovat nyt sakkorysiä

Py­sä­köin­nin­val­von­ta­yri­tys va­roit­taa: Lapin hiih­to­kes­kuk­set ovat nyt sak­ko­ry­siä

23.02.2022 08:59 4
Tilaajille
Helppo tie sähköiseen maailmaan – Renault Arkana osoittaa, että hybridin ei välttämättä tarvitse roikkua koko ajan latauspiuhassa toimiakseen taloudellisesti

Helppo tie säh­köi­seen maail­maan – Renault Arkana osoit­taa, että hyb­ri­din ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se roikkua koko ajan la­taus­piu­has­sa toi­miak­seen ta­lou­del­li­ses­ti

19.02.2022 06:30
Tilaajille
Suksiboksin kolme tärkeintä ominaisuutta: kiinnitys, kiinnitys ja kiinnitys – Jarmo Palukka tietää, mikä pieni varuste pitää olla aina mukana matkalla boksin kanssa

Suk­si­bok­sin kolme tär­kein­tä omi­nai­suut­ta: kiin­ni­tys, kiin­ni­tys ja kiin­ni­tys – Jarmo Palukka tietää, mikä pieni varuste pitää olla aina mukana mat­kal­la boksin kanssa

05.02.2022 06:30
Tilaajille
Oikosulku sulatti auton kojelaudan Ylitorniolla, palo ei päässyt leviämään rakennuksiin

Oi­ko­sul­ku sulatti auton ko­je­lau­dan Yli­tor­niol­la, palo ei päässyt le­viä­mään ra­ken­nuk­siin

15.01.2022 19:23 2
Huonon autokuskin havaintoja
Kolumni

Huonon au­to­kus­kin ha­vain­to­ja

12.01.2022 07:01 4
Tilaajille
Se sähäkämpi sähköauto – Cupra Born laajentaa töpseliautojen valikoimaa siinä päässä, jossa vaihtoehtoja ei ole vielä liikaa

Se sä­hä­käm­pi säh­kö­au­to – Cupra Born laa­jen­taa töp­se­li­au­to­jen va­li­koi­maa siinä päässä, jossa vaih­to­eh­to­ja ei ole vielä liikaa

31.12.2021 06:30 1
Tilaajille
Murskelava auttaa paikkaamaan metsäteiden raiteita – ”Ei lava maailmaa paranna, mutta helpottaa meidän työtä”, keksijä Sampo Puurunen sanoo

Murs­ke­la­va auttaa paik­kaa­maan met­sä­tei­den rai­tei­ta – ”Ei lava maail­maa pa­ran­na, mutta hel­pot­taa meidän työtä”, keksijä Sampo Puu­ru­nen sanoo

29.12.2021 17:00 2
Tilaajille
Hybridi hyytyi pakkasilla – Alexey Zerkin on kyllästynyt uutena ostamansa auton jatkuviin ja toistuviin ongelmiin

Hybridi hyytyi pak­ka­sil­la – Alexey Zerkin on kyl­läs­ty­nyt uutena os­ta­man­sa auton jat­ku­viin ja tois­tu­viin on­gel­miin

23.12.2021 07:00 17
Tilaajille
Eero Liikanen hankki auton yksityisleasingilla, joka tekee rivakkaa tuloa autokauppaan – Mistä siinä on kyse ja kenelle pitkäaikainen vuokraus soveltuu?

Eero Lii­ka­nen hankki auton yk­si­tyis­lea­sin­gil­la, joka tekee ri­vak­kaa tuloa au­to­kaup­paan – Mistä siinä on kyse ja kenelle pit­kä­ai­kai­nen vuok­raus so­vel­tuu?

18.12.2021 06:30 3
Tilaajille
Auton moottorin esilämmityksen tärkeys korostuu pakkasilla: "On hyvä muistaa, että esilämmityksellä säästää myös rahaa"

Auton moot­to­rin esi­läm­mi­tyk­sen tärkeys ko­ros­tuu pak­ka­sil­la: "On hyvä muis­taa, että esi­läm­mi­tyk­sel­lä säästää myös rahaa"

07.12.2021 12:57 1
Tilaajille
Päiväkirja: Uusi auto alla ja nenä tukossa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Uusi auto alla ja nenä tukossa

24.11.2021 05:36
Tilaajille