Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Asuntokauppa: Myy­tä­vien asun­to­jen määrä putosi Ro­va­nie­mel­lä – vanhaa oma­ko­ti­ta­loa ei laiteta myyn­tiin, jos tar­jol­la ei ole uu­dem­paa asun­toa, johon vaihtaa

Autot
Kuukausi
Talvinopeusrajoitukset tulevat käyttöön Lapissa torstaina – Karsikon eritasoliittymän valmistuttua Nelostiellä pysyy satasen rajoitus

Tal­vi­no­peus­ra­joi­tuk­set tulevat käyt­töön Lapissa tors­tai­na – Kar­si­kon eri­ta­so­liit­ty­män val­mis­tut­tua Ne­los­tiel­lä pysyy satasen ra­joi­tus

20.10.2021 12:43 3
Tilaajille
Vakuutusyhtiö kaivoi tilastoistaan useimmin hinausta tarvitsevat automerkit: kärjessä BMW, Audi ja Mercedes sekä Citroën – "Ylivoimainen moottorivikojen kuningas on Audi"

Va­kuu­tus­yh­tiö kaivoi ti­las­tois­taan useim­min hi­naus­ta tar­vit­se­vat au­to­mer­kit: kär­jes­sä BMW, Audi ja Mer­ce­des sekä Citroën – "Y­li­voi­mai­nen moot­to­ri­vi­ko­jen ku­nin­gas on Audi"

06.10.2021 12:01 5
Tilaajille
Syksyn pimeys vaatii autoihin kunnolliset ajovalot – varmista, että myös takavalot palavat

Syksyn pimeys vaatii au­toi­hin kun­nol­li­set ajo­va­lot – var­mis­ta, että myös ta­ka­va­lot palavat

06.10.2021 09:16 2
Tilaajille
Panhard on korjaajille jatkuva haaste – ranskalaismerkin harrastajat vaalivat autotekniikkaa, joka oli vuosikymmeniä aikaansa edellä

Panhard on kor­jaa­jil­le jatkuva haaste – rans­ka­lais­mer­kin har­ras­ta­jat vaa­li­vat au­to­tek­niik­kaa, joka oli vuo­si­kym­me­niä ai­kaan­sa edellä

02.10.2021 06:30
Tilaajille
Vanhemmat
Oletko talvirengasguru? Testaa, kuinka hyvin tunnet nykyiset rengasmääräykset ja talvirenkaiden ominaisuudet

Oletko tal­vi­ren­gas­gu­ru? Testaa, kuinka hyvin tunnet ny­kyi­set ren­gas­mää­räyk­set ja tal­vi­ren­kai­den omi­nai­suu­det

25.09.2021 06:30
Tilaajille
Dollarihymyjä ja muuta rautaa rajalla tuhansien taalojen edestä – “Kohta on kuin ennen vanhaan, matkailu elpyy.”

Dol­la­ri­hy­my­jä ja muuta rautaa rajalla tu­han­sien taa­lo­jen edestä – “Kohta on kuin ennen van­haan, mat­kai­lu elpyy.”

29.08.2021 07:00 3
Tilaajille
Päiväkirja: Miksi en koskaan pysäköi taskuun
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Miksi en koskaan pysäköi taskuun

28.08.2021 09:53 1
Tilaajille
Ensimmäiset vetyasemat aukeavat vuonna 2023 – loppumaton energialähde ratkaisisi liikenteen päästöongelmat kerralla, jos vety tuotettaisiin vihreällä sähköllä

En­sim­mäi­set ve­ty­ase­mat au­kea­vat vuonna 2023 – lop­pu­ma­ton ener­gia­läh­de rat­kai­si­si lii­ken­teen pääs­tö­on­gel­mat ker­ral­la, jos vety tuo­tet­tai­siin vih­reäl­lä säh­köl­lä

28.08.2021 06:30
Tilaajille
Sata kilometriä alle kolmella eurolla? Tällä sähköautolla se on oikeasti mahdollista – ainakin kesäkeleissä

Sata ki­lo­met­riä alle kol­mel­la eu­rol­la? Tällä säh­kö­au­tol­la se on oi­keas­ti mah­dol­lis­ta – ainakin ke­sä­ke­leis­sä

21.08.2021 06:30 2
Tilaajille
Auto- ja liikennetoimittaja Kari Pitkänen koeajoi kiinalaisen tila-auton – Maxuksen menestys on kiinni ostajien asenteista

Auto- ja lii­ken­ne­toi­mit­ta­ja Kari Pit­kä­nen koeajoi kii­na­lai­sen ti­la-au­ton – Ma­xuk­sen me­nes­tys on kiinni os­ta­jien asen­teis­ta

07.08.2021 06:30
Tilaajille
Koeajo: Kuutiomitalla järkevää tilaa – Volkswagen Caddy Maxissa ei tule tukalaa ihmisille eikä tavaroille, mutta oikean henkilöauton tasolle se ei vieläkään nouse

Koeajo: Kuu­tio­mi­tal­la jär­ke­vää tilaa – Volks­wa­gen Caddy Maxissa ei tule tukalaa ih­mi­sil­le eikä ta­va­roil­le, mutta oikean hen­ki­lö­au­ton tasolle se ei vie­lä­kään nouse

07.08.2021 06:30
Tilaajille
Dieseleiden tuonti romahti viidessä vuodessa, täyssähköautoja myyty tänä vuonna jo yhtä paljon kuin 2020 yhteensä – Hangon vapaasatamassa näkyy autoilun suuri muutos

Die­se­lei­den tuonti romahti vii­des­sä vuo­des­sa, täys­säh­kö­au­to­ja myyty tänä vuonna jo yhtä paljon kuin 2020 yh­teen­sä – Hangon va­paa­sa­ta­mas­sa näkyy au­toi­lun suuri muutos

31.07.2021 06:30
Tilaajille
Kuljettajille kerrotaan päivän etappi aina vasta aamulla – Korona pakotti Kumipallo 4000 -ajon osallistujat pysymään Suomen rajojen sisällä

Kul­jet­ta­jil­le ker­ro­taan päivän etappi aina vasta aamulla – Korona pakotti Ku­mi­pal­lo 4000 -ajon osal­lis­tu­jat py­sy­mään Suomen rajojen sisällä

20.07.2021 14:13 7
Tilaajille
Samanlaista perhearkea pyörittävät ystävät ostivat yhteisen auton – kimppa-auton kulut jaetaan tasan ja ratkaisu on ollut lapsillekin mieleen

Sa­man­lais­ta per­he­ar­kea pyö­rit­tä­vät ystävät ostivat yh­tei­sen auton – kimp­pa-au­ton kulut jaetaan tasan ja rat­kai­su on ollut lap­sil­le­kin mieleen

10.07.2021 07:30
Tilaajille
Simo Nieminen entisöi pajassaan harvinaista autoalan edelläkävijää – 70 vuotta myöhemmin sähköautot suunnitellaan samoilla periaatteilla

Simo Nie­mi­nen entisöi pa­jas­saan har­vi­nais­ta au­to­alan edel­lä­kä­vi­jää – 70 vuotta myö­hem­min säh­kö­au­tot suun­ni­tel­laan sa­moil­la pe­ri­aat­teil­la

12.06.2021 06:30
Tilaajille
Autotoimittaja Kari Pitkänen koeajoi hyvän ja halvan: romanialainen Dacia Stepway tekee autonostajan unelmasta melkein totta

Au­to­toi­mit­ta­ja Kari Pit­kä­nen koeajoi hyvän ja halvan: ro­ma­nia­lai­nen Dacia Stepway tekee au­tonos­ta­jan unel­mas­ta melkein totta

05.06.2021 06:30
Tilaajille
Ota haltuun veneilijän perussäännöt: Joka paatissa on oltava päällikkö ja pelkkiin teknisiin apuvälineisiin tuijottaminen voi viedä kiville

Ota haltuun ve­nei­li­jän pe­rus­sään­nöt: Joka paa­tis­sa on oltava pääl­lik­kö ja pelk­kiin tek­ni­siin apu­vä­li­nei­siin tui­jot­ta­mi­nen voi viedä kiville

29.05.2021 06:30
Tilaajille
Autotoimittaja Kari Pitkänen koeajoi: Ford Mustang haastaa Teslan sähköautot ja sopii yllättäen vaikka suomalaiselle maatilalle

Au­to­toi­mit­ta­ja Kari Pit­kä­nen koea­joi: Ford Mustang haastaa Teslan säh­kö­au­tot ja sopii yl­lät­täen vaikka suo­ma­lai­sel­le maa­ti­lal­le

22.05.2021 06:30
Tilaajille
Mazhar Shafiq Hana saapui miljoonakaupungista Rovaniemelle turvapaikanhakijana – opetteli puhumaan sujuvaa suomea ja työllisti itsensä yrittäjänä

Mazhar Shafiq Hana saapui mil­joo­na­kau­pun­gis­ta Ro­va­nie­mel­le tur­va­pai­kan­ha­ki­ja­na – opet­te­li pu­hu­maan sujuvaa suomea ja työl­lis­ti itsensä yrit­tä­jä­nä

19.05.2021 09:41 2
Autoilija: Näillä 12 vinkillä selviät hengissä kesäliikenteessä

Au­toi­li­ja: Näillä 12 vin­kil­lä selviät hen­gis­sä ke­sä­lii­ken­tees­sä

15.05.2021 06:30
Tilaajille