Metsähallitus
Viimeisin 24 tuntia
Metsähallituksen paimenviikot veti hakijoita Kaapin Jounin tilalle Lemmenjoen kansallispuistoon – Hakemuksia tuli yli tuhat

Met­sä­hal­li­tuk­sen pai­men­vii­kot veti ha­ki­joi­ta Kaapin Jounin tilalle Lem­men­joen kan­sal­lis­puis­toon – Ha­ke­muk­sia tuli yli tuhat

08:14 2
Tilaajille
Kuukausi
Metsähallitus käynnistää yt-neuvottelut – 15 työpaikkaa voi lähteä

Met­sä­hal­li­tus käyn­nis­tää yt-neu­vot­te­lut – 15 työ­paik­kaa voi lähteä

06.04.2021 10:33 7
Tilaajille
Riisitunturille vievä Patoniementie on kapea, ruuhkainen ja huonossa kunnossa– sen kunnostamiseen kerätään nyt nimiä: “Läheltä piti -tapauksia sattunut”

Rii­si­tun­tu­ril­le vievä Pa­to­nie­men­tie on kapea, ruuh­kai­nen ja huo­nos­sa kun­nos­sa– sen kun­nos­ta­mi­seen ke­rä­tään nyt nimiä: “Lä­hel­tä piti -ta­pauk­sia sat­tu­nut”

03.04.2021 11:45
Tilaajille
Tanja Joona johtaa Metsähallituksen Lapin neuvottelukuntaa seuraavan nelivuotiskauden

Tanja Joona johtaa Met­sä­hal­li­tuk­sen Lapin neu­vot­te­lu­kun­taa seu­raa­van ne­li­vuo­tis­kau­den

24.03.2021 19:12
Tilaajille
Kuka patosi joen Ylitorniolla? – Metsähallitus purkaa luvattoman rakennelman, joka aiheuttaa ongelmia ranta-asukkaille ja kaloille

Kuka patosi joen Yli­tor­niol­la? – Met­sä­hal­li­tus purkaa lu­vat­to­man ra­ken­nel­man, joka ai­heut­taa on­gel­mia ran­ta-asuk­kail­le ja ka­loil­le

23.03.2021 19:47 2
Tilaajille
Metsähallitus suosittelee matkailijoille omaa majoitusta – kansallispuistojen retkeilytupien ovia ei silti aiota lukita

Met­sä­hal­li­tus suo­sit­te­lee mat­kai­li­joil­le omaa ma­joi­tus­ta – kan­sal­lis­puis­to­jen ret­kei­ly­tu­pien ovia ei silti aiota lukita

23.03.2021 19:07 1
Tilaajille
Lapissako puupeltoja?
Lukijalta Mielipide

La­pis­sa­ko puu­pel­to­ja?

19.03.2021 05:15 4
Tilaajille
Metsähallitus kunnostaa hoitamiaan kelkkailu-uria Pohjois-Suomessa – apuna eduskunnan myöntämä 1,3 miljoonan euron erillisrahoitus

Met­sä­hal­li­tus kun­nos­taa hoi­ta­miaan kelk­kai­lu-uria Poh­jois-Suo­mes­sa – apuna edus­kun­nan myön­tä­mä 1,3 mil­joo­nan euron eril­lis­ra­hoi­tus

18.03.2021 15:54
Tilaajille
Rakennusmateriaalien kuljetus Pyhä-Luoston kansallispuiston Isokuruun käynnistyy – Suositun reitin rakenteet uusitaan kesän ja syksyn aikana

Ra­ken­nus­ma­te­riaa­lien kul­je­tus Py­hä-Luos­ton kan­sal­lis­puis­ton Iso­ku­ruun käyn­nis­tyy – Suo­si­tun reitin ra­ken­teet uu­si­taan kesän ja syksyn aikana

15.03.2021 07:55
Tilaajille
Eräharrastukset lisääntyivät, mutta rikkeet vähenivät – Metsähallituksen erävalvontaraportin mukaan luonnossa liikutaan lainkuuliaisesti

Erä­har­ras­tuk­set li­sään­tyi­vät, mutta rikkeet vä­he­ni­vät – Met­sä­hal­li­tuk­sen erä­val­von­ta­ra­por­tin mukaan luon­nos­sa lii­ku­taan lain­kuu­liai­ses­ti

11.03.2021 11:56
Tilaajille
Vanhemmat
Liikuntaeduilla metsästämään ja kalastamaan – Metsähallitus teki esityksen eräharrastusten liittämisestä työnantajan tarjoamiin henkilökuntaetuihin

Lii­kun­ta­eduil­la met­säs­tä­mään ja ka­las­ta­maan – Met­sä­hal­li­tus teki esi­tyk­sen erä­har­ras­tus­ten liit­tä­mi­ses­tä työn­an­ta­jan tar­joa­miin hen­ki­lö­kun­ta­etui­hin

09.03.2021 09:45
Tilaajille
Metsähallitukselta sadan euron palkkio uusista kotkanpesistä

Met­sä­hal­li­tuk­sel­ta sadan euron palkkio uusista kot­kan­pe­sis­tä

08.03.2021 11:52
Tilaajille
"Pahimmillaan 14 kotkaa tokan yllä" – Porotilallisen kokemukset ja tutkijoiden mielipiteet kotkien käyttäytymisestä ovat kaukana toisistaan

"Pa­him­mil­laan 14 kotkaa tokan yllä" – Po­ro­ti­lal­li­sen ko­ke­muk­set ja tut­ki­joi­den mie­li­pi­teet kotkien käyt­täy­ty­mi­ses­tä ovat kaukana toi­sis­taan

26.02.2021 22:17 5
Tilaajille
Rovaniemen Pilke-talo Metsähallitukselta Senaatti-kiinteistöille

Ro­va­nie­men Pil­ke-ta­lo Met­sä­hal­li­tuk­sel­ta Se­naat­ti-kiin­teis­töil­le

19.02.2021 09:53 2
Tilaajille
Aapasuon ennallistaminen jatkuu Tervolassa – Suojelualueiden soita ennallistetaan lähivuosina enemmän kuin koskaan aiemmin

Aa­pa­suon en­nal­lis­ta­mi­nen jatkuu Ter­vo­las­sa – Suo­je­lu­aluei­den soita en­nal­lis­te­taan lä­hi­vuo­si­na enemmän kuin koskaan aiemmin

16.02.2021 11:17 3
Tilaajille
Metsästäjät hiihtivät yli sata kilometriä yhden lintusaaliin eteen – talvipyynnissä saatiin yhtä paljon metsoja kuin vuosi sitten

Met­säs­tä­jät hiih­ti­vät yli sata ki­lo­met­riä yhden lin­tu­saa­liin eteen – tal­vi­pyyn­nis­sä saatiin yhtä paljon metsoja kuin vuosi sitten

16.02.2021 10:30 2
Tilaajille
Suositulla Napapiirin retkeilyalueella tehtiin ilkivaltaa – laavun sisälle tehtiin nuotio, kirveet vietiin ja vieraskirjalaatikko rikottiin

Suo­si­tul­la Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alueel­la tehtiin il­ki­val­taa – laavun sisälle tehtiin nuotio, kirveet vietiin ja vie­ras­kir­ja­laa­tik­ko ri­kot­tiin

08.02.2021 11:23 3
Tilaajille
Norja vapautti 12 naalia lähelle Käsivarren erämaa-aluetta – Eläimiä autetaan lisäruokinnalla

Norja va­paut­ti 12 naalia lähelle Kä­si­var­ren erä­maa-aluet­ta – Eläimiä au­te­taan li­sä­ruo­kin­nal­la

05.02.2021 13:18 2
Tilaajille
Erä- ja luontokulttuurimuseosta kiinnostuneiden kuntien määrä yllätti – Lappilaiskunnista Sodankylä ja Rovaniemi hakijoiden joukossa

Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seos­ta kiin­nos­tu­nei­den kuntien määrä yllätti – Lap­pi­lais­kun­nis­ta So­dan­ky­lä ja Ro­va­nie­mi ha­ki­joi­den jou­kos­sa

02.02.2021 10:01
Tilaajille
Kelkkailijat kärähtivät Palotunturin suojelualueella Posiolla – Paikalla olleet Metsähallituksen miehet nappasivat kaksikon kiinni

Kelk­kai­li­jat kä­räh­ti­vät Pa­lo­tun­tu­rin suo­je­lu­alueel­la Po­siol­la – Pai­kal­la olleet Met­sä­hal­li­tuk­sen miehet nap­pa­si­vat kak­si­kon kiinni

31.01.2021 11:19 17
Tilaajille