Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Metsähallitus
Kuukausi
Lapin kansallispuistojen kävijämäärissä reipasta kasvua – Pallas-Yllästunturissa lähes 700 000 kävijää viime vuonna

Lapin kan­sal­lis­puis­to­jen kä­vi­jä­mää­ris­sä rei­pas­ta kasvua – Pal­las-Yl­läs­tun­tu­ris­sa lähes 700 000 kävijää viime vuonna

27.01.2022 14:19 2
Tilaajille

Naa­pan­ki­vaa­ran met­sän­var­ti­jan tila suo­jel­tiin – Muonion Kih­lan­gis­sa si­jait­se­va tila on maa­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vä kohde

24.01.2022 15:12
Tilaajille
Muutama päivä aikaa ilmoittautua suosituille lammaspaimenviikoille – Pohjois-Suomessa tarjolla useita kohteita

Muutama päivä aikaa il­moit­tau­tua suo­si­tuil­le lam­mas­pai­men­vii­koil­le – Poh­jois-Suo­mes­sa tar­jol­la useita koh­tei­ta

22.01.2022 14:43
Tilaajille
Avi rajoittaa metsästystä Koillismaan ja Kainuun vilkkaimmilla virkistys- ja matkailualueilla – Lapin avilta rajoituspäätöksiä odotetaan vielä tammikuun aikana

Avi ra­joit­taa met­säs­tys­tä Koil­lis­maan ja Kainuun vilk­kaim­mil­la vir­kis­tys- ja mat­kai­lu­alueil­la – Lapin avilta ra­joi­tus­pää­tök­siä odo­te­taan vielä tam­mi­kuun aikana

14.01.2022 18:15
Tilaajille
Parikymmentä autoa penkkaan Riisitunturille johtavalta tieltä lyhyessä ajassa – "Varmastikin Etelä-Suomesta tulee paljon porukkaa, joka ei ole tottunut ajamaan talvikeleissä"

Pa­ri­kym­men­tä autoa penk­kaan Rii­si­tun­tu­ril­le joh­ta­val­ta tieltä ly­hyes­sä ajassa – "Var­mas­ti­kin Ete­lä-Suo­mes­ta tulee paljon po­ruk­kaa, joka ei ole tot­tu­nut ajamaan tal­vi­ke­leis­sä"

12.01.2022 14:24 4
Tilaajille
Periaatteessa kiellettyä, mutta käytännössä sallittua – poronhoidon ristiriitainen tilanne jatkuu Mallan luonnonpuistossa

Pe­ri­aat­tees­sa kiel­let­tyä, mutta käy­tän­nös­sä sal­lit­tua – po­ron­hoi­don ris­ti­rii­tai­nen tilanne jatkuu Mallan luon­non­puis­tos­sa

11.01.2022 06:30 3
Tilaajille
Retkeily jatkuu kuten ennenkin – katso, mitä tavis saa tehdä Mallan luonnonpuistossa jatkossa

Ret­kei­ly jatkuu kuten en­nen­kin – katso, mitä tavis saa tehdä Mallan luon­non­puis­tos­sa jat­kos­sa

11.01.2022 06:30
Tilaajille
Metsähallitus valitsi uuden Lapin aluejohtajan

Met­sä­hal­li­tus valitsi uuden Lapin alue­joh­ta­jan

05.01.2022 13:28 5
Tilaajille
Mallan luonnonpuiston vanha järjestyssääntö päivitetään

Mallan luon­non­puis­ton vanha jär­jes­tys­sään­tö päi­vi­te­tään

05.01.2022 08:50 2
Tilaajille
Uudet jahtikiellot vihdoin loppusuoralla – Pohjoisen aluehallintovirastot päättävät retkeilyalueiden metsästysrajoituksista lähiaikoina

Uudet jah­ti­kiel­lot vihdoin lop­pu­suo­ral­la – Poh­joi­sen alue­hal­lin­to­vi­ras­tot päät­tä­vät ret­kei­ly­aluei­den met­säs­tys­ra­joi­tuk­sis­ta lä­hi­ai­koi­na

05.01.2022 07:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hirven vie­ras­pyyn­ti jatkuu

17.12.2021 05:00 2
Tilaajille
Metsähallituksen päätös sulkea Lapin hirvijahtimaat vieraspyytäjiltä syyskuuksi on hyvä alku matkalla kohti parempaa jahtilupapolitiikkaa
Pääkirjoitus

Met­sä­hal­li­tuk­sen päätös sulkea Lapin hir­vi­jah­ti­maat vie­ras­pyy­tä­jil­tä syys­kuuk­si on hyvä alku mat­kal­la kohti pa­rem­paa jah­ti­lu­pa­po­li­tiik­kaa

14.12.2021 22:18 9
Tilaajille
Surusta syntyi iloa muille vaeltajille – Olli Vainio virkkasi patalapun jokaiselle Lapin retkeilytuvalle

Surusta syntyi iloa muille vael­ta­jil­le – Olli Vainio virk­ka­si pa­ta­la­pun jo­kai­sel­le Lapin ret­kei­ly­tu­val­le

14.12.2021 17:00 4
Tilaajille
Metsähallitus aikoo vähentää hakkuita Ylä-Lapissa, mutta olisiko järkevintä lopettaa ne kokonaan?
Pääkirjoitus

Met­sä­hal­li­tus aikoo vä­hen­tää hak­kui­ta Ylä-La­pis­sa, mutta olisiko jär­ke­vin­tä lo­pet­taa ne ko­ko­naan?

13.12.2021 22:27 20
Tilaajille
Poikkeuksellinen hyydetulva katkaisi reittejä suositulla retkikohteella Rovaniemellä – tulva voi vahingoittaa retkeilyreittejä

Poik­keuk­sel­li­nen hyy­de­tul­va kat­kai­si reit­te­jä suo­si­tul­la ret­ki­koh­teel­la Ro­va­nie­mel­lä – tulva voi va­hin­goit­taa ret­kei­ly­reit­te­jä

11.12.2021 14:37
Tilaajille
Metsähallitus ei aloita tuulivoimahankkeita saamelaisten kotiseutualueella

Met­sä­hal­li­tus ei aloita tuu­li­voi­ma­hank­kei­ta saa­me­lais­ten ko­ti­seu­tu­alueel­la

10.12.2021 17:56 4
Tilaajille
Tuulimittaukset käynnistyvät Simon Lyypäkissä – Metsähallitus suunnittelee alueelle 40 tuulivoimalan puistoa

Tuu­li­mit­tauk­set käyn­nis­ty­vät Simon Lyy­pä­kis­sä – Met­sä­hal­li­tus suun­nit­te­lee alueel­le 40 tuu­li­voi­ma­lan puistoa

19.11.2021 13:12 5
Tilaajille
Lapin metsätalouden kasvot – Kii Korhonen sanoi ”miksipä ei” ja alkoi yli 20 vuoden ura valtion metsämaiden johdossa Lapissa

Lapin met­sä­ta­lou­den kasvot – Kii Kor­ho­nen sanoi ”mik­si­pä ei” ja alkoi yli 20 vuoden ura valtion met­sä­mai­den joh­dos­sa Lapissa

17.11.2021 19:25 4
Tilaajille
Joulukuusia valtion metsistä – Metsähallitus myy joulukuusilupia monikäyttömetsistä

Jou­lu­kuu­sia valtion met­sis­tä – Met­sä­hal­li­tus myy jou­lu­kuu­si­lu­pia mo­ni­käyt­tö­met­sis­tä

11.11.2021 16:09 2
Tilaajille
Sallan Onkamojärven rannalta löytyi vanhoja kalakenttiä – tulevan kansallispuiston alueelta löytyi myös uhanalaisia kasveja hyönteisiä

Sallan On­ka­mo­jär­ven ran­nal­ta löytyi vanhoja ka­la­kent­tiä – tulevan kan­sal­lis­puis­ton alueel­ta löytyi myös uhan­alai­sia kasveja hyön­tei­siä

05.11.2021 12:42
Tilaajille