Metsähallitus
Viimeisin 4 tuntia
Metsähallitus entisöi Saariselän vanhan kaatopaikan – Uudella puomilla estetään, että alue ei muutu uudestaan kaatopaikaksi

Met­sä­hal­li­tus entisöi Saa­ri­se­län vanhan kaa­to­pai­kan – Uudella puo­mil­la es­te­tään, että alue ei muutu uu­des­taan kaa­to­pai­kak­si

13:33 0
Tilaajille
Viikko
Napapiirin retkeilyalueen ja Auttikönkään kävijämäärät kasvoivat, kansainvälisten matkailijoiden puuttuminen näkyi Inarin retkeilyalueella

Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alueen ja Aut­ti­kön­kään kä­vi­jä­mää­rät kas­voi­vat, kan­sain­vä­lis­ten mat­kai­li­joi­den puut­tu­mi­nen näkyi Inarin ret­kei­ly­alueel­la

14.09.2020 09:58 0
Tilaajille
Urho Kekkosen kansallispuistoon vievä Kulasjoen silta on pois käytöstä syyskuun lopusta lähtien

Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­toon vievä Ku­las­joen silta on pois käy­tös­tä syys­kuun lopusta lähtien

11.09.2020 15:17 0
Tilaajille
Korona-aika houkutteli suomalaiset kalastamaan – kalastonhoitomaksujen tuotto jo kymmenen miljoonaa euroa

Ko­ro­na-ai­ka hou­kut­te­li suo­ma­lai­set ka­las­ta­maan – ka­las­ton­hoi­to­mak­su­jen tuotto jo kym­me­nen mil­joo­naa euroa

11.09.2020 06:44 0
Metsähallitus aloittaa uuden luonnonvarasuunnitelman teon – Suunnitelma-alue on saamelaisten kotiseutualuetta ja erityistä poronhoitoaluetta

Met­sä­hal­li­tus aloit­taa uuden luon­non­va­ra­suun­ni­tel­man teon – Suun­ni­tel­ma-alue on saa­me­lais­ten ko­ti­seu­tu­aluet­ta ja eri­tyis­tä po­ron­hoi­to­aluet­ta

10.09.2020 15:45 1
Tilaajille
Apulaisoikeuskanslerin päätös: Metsähallituksen hallitus ei ole toiminut lainvastaisesti päättäessään entisen pääjohtajan toimitusjohtajasopimuksen

Apu­lais­oi­keus­kans­le­rin päätös: Met­sä­hal­li­tuk­sen hal­li­tus ei ole toi­mi­nut lain­vas­tai­ses­ti päät­täes­sään entisen pää­joh­ta­jan toi­mi­tus­joh­ta­ja­so­pi­muk­sen

10.09.2020 15:03 0
Tilaajille
Suosiotaan kasvattaneen Riisitunturin kansallispuiston parkkialueen laajennustyöt alkavat – autopaikkojen määrä kolminkertaistuu

Suo­sio­taan kas­vat­ta­neen Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton park­ki­alueen laa­jen­nus­työt alkavat – au­to­paik­ko­jen määrä kol­min­ker­tais­tuu

10.09.2020 07:08 0
Kuukausi
Utsjoen riekkokanta romahti, Tunturi-Lapissa kanta keskinkertainen – Poikaset kestävät heikosti kylmiä ja märkiä sääjaksoja

Utsjoen riek­ko­kan­ta ro­mah­ti, Tun­tu­ri-La­pis­sa kanta kes­kin­ker­tai­nen – Poi­ka­set kes­tä­vät hei­kos­ti kylmiä ja märkiä sää­jak­so­ja

03.09.2020 11:01 2
Tilaajille
Rovaniemen Pilke kokoaa metsäalan toimijat yhteen – siirrettävistä seinistä helposti uusia huoneita

Ro­va­nie­men Pilke kokoaa met­sä­alan toi­mi­jat yhteen – siir­ret­tä­vis­tä sei­nis­tä hel­pos­ti uusia huo­nei­ta

30.08.2020 14:08 0
Tilaajille
Alaikäiset pääsevät ilmaiseksi kalaan arvokalakohteille syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna

Ala­ikäi­set pää­se­vät il­mai­sek­si kalaan ar­vo­ka­la­koh­teil­le syys­kuun en­sim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na

28.08.2020 11:03 0
Tilaajille
Siltoja ja metsäteitä uusitaan Lapissa – Metsäteitä kunnostetaan Lapissa yli 450 kilometrin matkalla, uutta metsätietä rakentuu yli sadan kilometrin verran

Siltoja ja met­sä­tei­tä uu­si­taan Lapissa – Met­sä­tei­tä kun­nos­te­taan Lapissa yli 450 ki­lo­met­rin mat­kal­la, uutta met­sä­tie­tä ra­ken­tuu yli sadan ki­lo­met­rin verran

21.08.2020 10:26 1
Tilaajille
Käsivarren kelkkaura kunnostetaan valtion rahoilla – Metsähallitus urakoi kelkkauria kuntoon arvioilta 500–1000 kilometrin edestä

Kä­si­var­ren kelk­ka­ura kun­nos­te­taan valtion ra­hoil­la – Met­sä­hal­li­tus urakoi kelk­ka­uria kuntoon ar­vioil­ta 500–1000 ki­lo­met­rin edestä

20.08.2020 21:00 0
Tilaajille
Urho Kekkosen kansallispuistossa kunnostetaan helikoptereiden laskeutumispaikkoja – laajassa puistossa raivattavia laskeutumispaikkoja on lähes 50

Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa kun­nos­te­taan he­li­kop­te­rei­den las­keu­tu­mis­paik­ko­ja – laa­jas­sa puis­tos­sa rai­vat­ta­via las­keu­tu­mis­paik­ko­ja on lähes 50

18.08.2020 12:09 0
Koronakevät vei suomalaiset kalavesille: Kalastonhoitomaksuja maksettu rutkasti enemmän kuin viime vuonna

Ko­ro­na­ke­vät vei suo­ma­lai­set ka­la­ve­sil­le: Ka­las­ton­hoi­to­mak­su­ja mak­set­tu rut­kas­ti enemmän kuin viime vuonna

18.08.2020 10:10 0
Vanhemmat
Pyhä-Luostolta löyty sammalta, jota ei aiemmin ole tavattu niin pohjoisessa – kansallispuiston lajikirjo paljastui entistä monimuotoisemmaksi

Py­hä-Luos­tol­ta löyty sam­mal­ta, jota ei aiemmin ole tavattu niin poh­joi­ses­sa – kan­sal­lis­puis­ton la­ji­kir­jo pal­jas­tui entistä mo­ni­muo­toi­sem­mak­si

11.08.2020 14:13 1
Tilaajille
Tiesitkö tämän jokamiehenoikeuksista? – Joidenkin luonnonantimien keräämisen tarvitaan luonnontuotelupa

Tie­sit­kö tämän jo­ka­mie­he­noi­keuk­sis­ta? – Joi­den­kin luon­non­an­ti­mien ke­rää­mi­sen tar­vi­taan luon­non­tuo­te­lu­pa

05.08.2020 12:57 0
Tilaajille
Kultalan riippusilta Ivalojoella on jälleen retkeilijöiden käytössä – "Kaikki korjaustyöt on tehty käsityönä"

Kul­ta­lan riip­pu­sil­ta Iva­lo­joel­la on jälleen ret­kei­li­jöi­den käy­tös­sä – "Kaikki kor­jaus­työt on tehty kä­si­työ­nä"

30.07.2020 10:28 0
Tilaajille
Metsähallituksen tonteilla kolmanneksen kovempi kysyntä kuin aiemmin, myös rakennuksia kaupan: "Jos ne kaikki yhtäkkiä hävitettäisiin, kyllä siinä tietynlainen aukko tulisi"

Met­sä­hal­li­tuk­sen ton­teil­la kol­man­nek­sen kovempi kysyntä kuin aiem­min, myös ra­ken­nuk­sia kaupan: "Jos ne kaikki yht­äk­kiä hä­vi­tet­täi­siin, kyllä siinä tie­tyn­lai­nen aukko tulisi"

28.07.2020 20:36 0
Tilaajille
Maakotka löydettiin pesäänsä ammuttuna Pelkosenniemellä – rauhoitetun maakotkan ampumiset harvinaisia, poliisi tutkii asiaa

Maa­kot­ka löy­det­tiin pe­sään­sä am­mut­tu­na Pel­ko­sen­nie­mel­lä – rau­hoi­te­tun maa­kot­kan am­pu­mi­set har­vi­nai­sia, poliisi tutkii asiaa

23.07.2020 10:58 2
Pallaksen Taivaskerolle pääsee pian sorapolkua pitkin – Lapin kansallispuistojen ja erämaa-alueiden retkeilykohteita kunnostetaan tänä kesänä 3,5 miljoonalla eurolla

Pal­lak­sen Tai­vas­ke­rol­le pääsee pian so­ra­pol­kua pitkin – Lapin kan­sal­lis­puis­to­jen ja erä­maa-aluei­den ret­kei­ly­koh­tei­ta kun­nos­te­taan tänä kesänä 3,5 mil­joo­nal­la eurolla

15.07.2020 06:30 2
Tilaajille