lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

huoltoasemat: Säh­kö­au­to­jen ke­hit­tyes­sä py­säh­tyä tar­vit­see yhä har­vem­min – tar­koit­taa­ko se kuo­le­maa huol­toa­se­mil­le?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

tuulivoima
Kemin Ajoksen satamaan tulevia tuulivoimaloita ei mahduta kuljettamaan Simon uuden Ranuantien eritasoliittymän kautta idän suuntaan – vaihtoehtoiset reitit ovat tutkinnan alla

Kemin Ajoksen sa­ta­maan tulevia tuu­li­voi­ma­loi­ta ei mahduta kul­jet­ta­maan Simon uuden Ra­nuan­tien eri­ta­so­liit­ty­män kautta idän suun­taan – vaih­to­eh­toi­set reitit ovat tut­kin­nan alla

25.10.2023 19:00 9
Tilaajille
Sallan kunnanhallitus torppasi Lapioselän tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen käynnistämisen – neljä kh:n jäsentä jätti asiasta eriävän mielipiteen

Sallan kun­nan­hal­li­tus torp­pa­si La­pio­se­län tuu­li­voi­ma­puis­ton osa­yleis­kaa­voi­tuk­sen käyn­nis­tä­mi­sen – neljä kh:n jäsentä jätti asiasta eriävän mie­li­pi­teen

29.03.2023 17:57 14
Tilaajille
Sallan valtuustokokous käynnistyi suljetuin ovin tiistaina – yleisö ajettiin pois kokouksesta viestintäkonsultin esityksen ajaksi

Sallan val­tuus­to­ko­kous käyn­nis­tyi sul­je­tuin ovin tiis­tai­na – yleisö ajet­tiin pois ko­kouk­ses­ta vies­tin­tä­kon­sul­tin esi­tyk­sen ajaksi

14.03.2023 18:43
Tilaajille
Uutisanalyysi: Hirvittääkö Lapin tuulivoima-aikeiden määrä? – Lähivuosina voi olla yllättävän hiljaista

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Hir­vit­tää­kö Lapin tuu­li­voi­ma-ai­kei­den määrä? – Lä­hi­vuo­si­na voi olla yl­lät­tä­vän hil­jais­ta

26.02.2023 19:30 30
Tilaajille
Timo Soini kiroaisi myös vihreän siirtymän
Kolumni

Timo Soini ki­roai­si myös vihreän siir­ty­män

04.02.2023 05:00 42
Irlantilainen ETFuels suunnittelee 800 miljoonan euron metanolitehdasta Ranualle – "Tässä ollaan vielä ihan alkutekijöissä eikä ratkaisuja ole tehty suuntaan tai toiseen"

Ir­lan­ti­lai­nen ETFuels suun­nit­te­lee 800 mil­joo­nan euron me­ta­no­li­teh­das­ta Ra­nual­le – "Tässä ollaan vielä ihan al­ku­te­ki­jöis­sä eikä rat­kai­su­ja ole tehty suun­taan tai toi­seen"

26.01.2023 19:20 20
Tilaajille
Tuulivoiman ja porotalouden ristiriitojen ratkaisemiseen koottiin lista parhaista käytännöistä

Tuu­li­voi­man ja po­ro­ta­lou­den ris­ti­rii­to­jen rat­kai­se­mi­seen koot­tiin lista par­hais­ta käy­tän­nöis­tä

16.01.2023 07:00 11
Tilaajille
Rajakiiri päivittää merituulipuiston kaavan Torniossa, eikä yhtiö ole unohtanut suunnitelmiaan Simossakaan

Ra­ja­kii­ri päi­vit­tää me­ri­tuu­li­puis­ton kaavan Tor­nios­sa, eikä yhtiö ole unoh­ta­nut suun­ni­tel­miaan Si­mos­sa­kaan

13.01.2023 05:00
Tilaajille
Sähkön katkeaminen voi hyydyttää verkon jo vartissa – asiantuntijan mukaan harvaan asutuilla alueilla on paremmat edellytykset selviytyä katkoista kuin isoilla keskuksilla

Sähkön kat­kea­mi­nen voi hyy­dyt­tää verkon jo var­tis­sa – asian­tun­ti­jan mukaan harvaan asu­tuil­la alueil­la on pa­rem­mat edel­ly­tyk­set sel­viy­tyä kat­kois­ta kuin isoilla kes­kuk­sil­la

13.12.2022 16:30 13
Tilaajille
VSB suunnittelee Keminmaahan isoa tuulipuistoa – tiedotustilaisuus tänään illalla

VSB suun­nit­te­lee Ke­min­maa­han isoa tuu­li­puis­toa – tie­do­tus­ti­lai­suus tänään illalla

24.11.2022 05:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sähkö tulee pis­to­ra­sias­ta ja laskuun rahat sei­näs­tä?

23.11.2022 10:34
Pohjoinen näkee sähkömarkkinoiden hinta-aluejaon tärkeänä – energiantuotannon haitat voisivat näkyä halvempana sähkönä

Poh­joi­nen näkee säh­kö­mark­ki­noi­den hin­ta-alue­jaon tär­keä­nä – ener­gian­tuo­tan­non haitat voi­si­vat näkyä hal­vem­pa­na sähkönä

28.09.2022 06:30 2
Tilaajille
Puolustusvoimien tutkat eivät olekaan suurin syy tuulivoimaloiden katoon Itä-Suomessa – Vuosiennätys tuulivoiman rakentamisessa rikottiin jo kesäkuussa

Puo­lus­tus­voi­mien tutkat eivät olekaan suurin syy tuu­li­voi­ma­loi­den katoon Itä-Suo­mes­sa – Vuo­si­en­nä­tys tuu­li­voi­man ra­ken­ta­mi­ses­sa ri­kot­tiin jo ke­sä­kuus­sa

25.09.2022 19:27 5
Tilaajille
Lapin tuulivoimaselvityksessä kysytään kuntalaisten näkemyksiä tuulivoimarakentamisesta, seuraavaksi vuorossa Tervola – Lappiin kohdistuu valtakunnallisesti painetta lisätä tuulivoimarakentamista

Lapin tuu­li­voi­ma­sel­vi­tyk­ses­sä ky­sy­tään kun­ta­lais­ten nä­ke­myk­siä tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­ses­ta, seu­raa­vak­si vuo­ros­sa Tervola – Lappiin koh­dis­tuu val­ta­kun­nal­li­ses­ti pai­net­ta lisätä tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mis­ta

03.08.2022 12:07 6
Tilaajille
Meri-Lapin teollisuudessa orastaa lupaavasti vihreä kasvu
Kolumni

Me­ri-La­pin teol­li­suu­des­sa orastaa lu­paa­vas­ti vihreä kasvu

16.06.2022 05:00
Tilaajille
Raanujärven tuulipuisto kaatui – poromiehet tyytyväisiä, mutta kunnassa petyttiin

Raa­nu­jär­ven tuu­li­puis­to kaatui – po­ro­mie­het tyy­ty­väi­siä, mutta kun­nas­sa pe­tyt­tiin

30.03.2022 18:11 29
Tilaajille
Ranualla meneillään kova vääntö tuulivoimasta - kunnanhallituksen niukka enemmistö haluaa ainakin selvittää rakentamista

Ra­nual­la me­neil­lään kova vääntö tuu­li­voi­mas­ta - kun­nan­hal­li­tuk­sen niukka enem­mis­tö haluaa ainakin sel­vit­tää ra­ken­ta­mis­ta

29.03.2022 18:18 23
Tilaajille
Kolumni

Hyvää tuulta!

09.03.2022 22:08 2
Jo viisi kuntaa sai yli miljoonan kiinteistöveroa tuulivoimasta – Simo nousi suurimmaksi tuulikunnaksi

Jo viisi kuntaa sai yli mil­joo­nan kiin­teis­tö­ve­roa tuu­li­voi­mas­ta – Simo nousi suu­rim­mak­si tuu­li­kun­nak­si

07.02.2022 14:02 16
Tilaajille
Ruotsi aikoo vahvistaa sähkön siirtoa Perämeren rannikolla tehdashankkeiden ja tuulivoiman vuoksi

Ruotsi aikoo vah­vis­taa sähkön siirtoa Pe­rä­me­ren ran­ni­kol­la teh­das­hank­kei­den ja tuu­li­voi­man vuoksi

20.01.2022 15:47 1
Tilaajille