Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Pääkirjoitus
Kiitos, Suomen luonto
Pääkirjoitus

Kiitos, Suomen luonto

31.08.2023 05:05 3
Rovaniemen päättäjien tulee jo viedä eteenpäin uuden uimahallin suunnittelua, ettei siitä tule kuntavaalien kiistakapulaa
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men päät­tä­jien tulee jo viedä eteen­päin uuden ui­ma­hal­lin suun­nit­te­lua, ettei siitä tule kun­ta­vaa­lien kiis­ta­ka­pu­laa

27.07.2023 05:00 19
Rovaniemi tarvitsee matkakeskuksen – rautatieasema nykyisellään ei vastaa kasvavan matkailun tarpeita
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mi tar­vit­see mat­ka­kes­kuk­sen – rau­ta­tie­ase­ma ny­kyi­sel­lään ei vastaa kas­va­van mat­kai­lun tar­pei­ta

24.07.2023 06:00 6
Hallitusohjelma uhkaa heikentää köyhien lapsiperheiden sosiaaliturvaa – ohjelman lapsivaikutukset tutkittava ennen toteuttamista
Pääkirjoitus

Hal­li­tus­oh­jel­ma uhkaa hei­ken­tää köyhien lap­si­per­hei­den so­siaa­li­tur­vaa – oh­jel­man lap­si­vai­ku­tuk­set tut­kit­ta­va ennen to­teut­ta­mis­ta

16.07.2023 17:30 23
Eduskuntaan on vaikea päästä ilman rahaa, muttei täysin mahdotonta, jos taitaa somen – se alkaa olla ainoa ase rahan valtaa vastaan
Pääkirjoitus

Edus­kun­taan on vaikea päästä ilman rahaa, muttei täysin mah­do­ton­ta, jos taitaa somen – se alkaa olla ainoa ase rahan valtaa vastaan

06.06.2023 19:00
Eurooppalainen raideleveys maksaisi yhtä paljon kuin uudet hävittäjät – nyt on aikalisän paikka
Pääkirjoitus

Eu­roop­pa­lai­nen rai­de­le­veys mak­sai­si yhtä paljon kuin uudet hä­vit­tä­jät – nyt on ai­ka­li­sän paikka

16.04.2023 15:00 3
Perussuomalaiset päätti keskustan vuosikymmeniä jatkuneen valtakauden Pohjois-Suomessa – romahdusta on turha selitellä hallitusvastuulla
Pääkirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lai­set päätti kes­kus­tan vuo­si­kym­me­niä jat­ku­neen val­ta­kau­den Poh­jois-Suo­mes­sa – ro­mah­dus­ta on turha se­li­tel­lä hal­li­tus­vas­tuul­la

03.04.2023 20:00 15
Tulevan hallituksen pääministerin puoluekantaa ei vielä tiedetä, mutta se on jo tiedossa, että vaalien jälkeisten hallitusneuvottelujen vaikeuskerroin on korkea
Pääkirjoitus

Tulevan hal­li­tuk­sen pää­mi­nis­te­rin puo­lue­kan­taa ei vielä tie­de­tä, mutta se on jo tie­dos­sa, että vaalien jäl­keis­ten hal­li­tus­neu­vot­te­lu­jen vai­keus­ker­roin on korkea

02.02.2023 16:35 7
Tilaajille
Ennen näkemättömän kova inflaatio näkyy palkkaneuvotteluissa, joiden vaikeuskerrointa nostaa osaltaan myös julkisen puolen jo valmis sopimus – edessä voi olla pitkä lakkosuma
Pääkirjoitus

Ennen nä­ke­mät­tö­män kova inf­laa­tio näkyy palk­ka­neu­vot­te­luis­sa, joiden vai­keus­ker­roin­ta nostaa osal­taan myös jul­ki­sen puolen jo valmis sopimus – edessä voi olla pitkä lak­ko­su­ma

01.02.2023 16:59 5
Tilaajille
Marja-alan yritysten mukaan thaipoimijatkaan eivät kannata työsuhteiseen poimintaan siirtymistä – tietoon on syytä suhtautua suurella varauksella
Pääkirjoitus

Mar­ja-alan yri­tys­ten mukaan thai­poi­mi­jat­kaan eivät kannata työ­suh­tei­seen poi­min­taan siir­ty­mis­tä – tietoon on syytä suh­tau­tua suu­rel­la va­rauk­sel­la

23.01.2023 20:07 8
Tilaajille
Osa alle 15-vuotiaisesta nuorista voi pahoin
Pääkirjoitus

Osa alle 15-vuo­tiai­ses­ta nuo­ris­ta voi pahoin

16.11.2022 18:23 2
Lakisääteinen hoitajamitoitus on kärjistänyt hoitajapulaa ja johtanut vanhushoivan kustannusten nousuun – tuleva hallitus on ison ongelman edessä
Pääkirjoitus

La­ki­sää­tei­nen hoi­ta­ja­mi­toi­tus on kär­jis­tä­nyt hoi­ta­ja­pu­laa ja joh­ta­nut van­hus­hoi­van kus­tan­nus­ten nousuun – tuleva hal­li­tus on ison on­gel­man edessä

06.11.2022 20:00 4
Tilaajille
Kuluttajien hintatietoisuus kasvaa
Pääkirjoitus

Ku­lut­ta­jien hin­ta­tie­toi­suus kasvaa

03.11.2022 09:07
Matkailijat ovat palaamassa Lappiin tulevana talvena, mutta korkeat sähkölaskut voivat hillitä monen intoa matkustaa
Pääkirjoitus

Mat­kai­li­jat ovat pa­laa­mas­sa Lappiin tu­le­va­na tal­ve­na, mutta korkeat säh­kö­las­kut voivat hillitä monen intoa mat­kus­taa

14.10.2022 20:00 4
Tilaajille
Harrastukset auttavat selviytymään kriiseistä
Pääkirjoitus

Har­ras­tuk­set aut­ta­vat sel­viy­ty­mään krii­seis­tä

06.10.2022 10:43 1
Villasukat jalkaan
Pääkirjoitus

Vil­la­su­kat jalkaan

21.09.2022 17:13 1
Monitoimihallin rakentamista odotellessa
Pääkirjoitus

Mo­ni­toi­mi­hal­lin ra­ken­ta­mis­ta odo­tel­les­sa

07.09.2022 19:20
Valtionyhtiö Fortumin Saksan seikkailuun liittyvä päätöksenteko on selvitettävä perin juurin
Pääkirjoitus

Val­tion­yh­tiö For­tu­min Saksan seik­kai­luun liit­ty­vä pää­tök­sen­te­ko on sel­vi­tet­tä­vä perin juurin

26.08.2022 21:08 30
Tilaajille
Energian rajua hinnannousua on kompensoitava kuluttajille, tuki pitää kohdistaa täsmänä eniten kärsiville
Pääkirjoitus

Ener­gian rajua hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va ku­lut­ta­jil­le, tuki pitää koh­dis­taa täsmänä eniten kär­si­vil­le

10.08.2022 21:33 10
Tilaajille
Kunta 2.0 on jo ovella: Kun sote-taakka karisee harteilta, kunnasta tulee ennen kaikkea kasvattaja, kouluttaja ja hyvän elinympäristön turvaaja
Pääkirjoitus

Kunta 2.0 on jo ovella: Kun sote-taak­ka karisee har­teil­ta, kun­nas­ta tulee ennen kaikkea kas­vat­ta­ja, kou­lut­ta­ja ja hyvän elin­ym­pä­ris­tön tur­vaa­ja

07.08.2022 21:00 9
Tilaajille