pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Pääkirjoitus
Kuukausi
Auton hankinta mietityttää monia
Pääkirjoitus

Auton han­kin­ta mie­ti­tyt­tää monia

11.05.2022 11:11
Te-toimistojen ovet avautuvat tiheämmin
Pääkirjoitus

Te-toi­mis­to­jen ovet avau­tu­vat ti­heäm­min

04.05.2022 09:56 2
Fennovoima myönsi vallitsevat tosiasiat ja irtisanoi sopimuksen laitetoimittajan kanssa – Pyhäjoelle ei rakenneta venäläistä ydinvoimalaa
Pääkirjoitus

Fen­no­voi­ma myönsi val­lit­se­vat to­si­asiat ja ir­ti­sa­noi so­pi­muk­sen lai­te­toi­mit­ta­jan kanssa – Py­hä­joel­le ei ra­ken­ne­ta ve­nä­läis­tä ydin­voi­ma­laa

03.05.2022 21:28 7
Tilaajille
Kokemus sairaanhoidon hallinnosta ajoi poliittisten ansioiden ohi, Jari Jokelalla on edessään haastava työmaa hyvinvointialueen johtajana
Pääkirjoitus

Kokemus sai­raan­hoi­don hal­lin­nos­ta ajoi po­liit­tis­ten an­sioi­den ohi, Jari Jo­ke­lal­la on edes­sään haas­ta­va työmaa hy­vin­voin­ti­alueen joh­ta­ja­na

03.05.2022 20:00 4
Tilaajille
Nato-keskustelu lähtee helposti väärille urille, kun siihen sotketaan mukaan puoluepoliittinen ideologia – jäsenyyspäätös on kyettävä tekemään faktapohjalta ilman aatteen paloa
Pääkirjoitus

Na­to-kes­kus­te­lu lähtee hel­pos­ti vää­ril­le urille, kun siihen sot­ke­taan mukaan puo­lue­po­liit­ti­nen ideo­lo­gia – jä­se­nyys­pää­tös on kyet­tä­vä te­ke­mään fak­ta­poh­jal­ta ilman aatteen paloa

26.04.2022 19:17 5
Tilaajille
Korkojen kääntyminen nousuun merkitsee hallitukselle uudenlaisia talouspaineita – valtiotalouden velkaantumisen vähättelyn on loputtava
Pääkirjoitus

Kor­ko­jen kään­ty­mi­nen nousuun mer­kit­see hal­li­tuk­sel­le uu­den­lai­sia ta­lous­pai­nei­ta – val­tio­ta­lou­den vel­kaan­tu­mi­sen vä­hät­te­lyn on lo­put­ta­va

25.04.2022 19:02
Tilaajille
Hoitajien työriitaan ei näytä löytyvän ratkaisua ilman valtion väliintuloa – kiista päätynee pääministerin työpöydälle, halusi tämä sitä tai ei
Pääkirjoitus

Hoi­ta­jien työ­rii­taan ei näytä löy­ty­vän rat­kai­sua ilman valtion vä­liin­tu­loa – kiista pää­ty­nee pää­mi­nis­te­rin työ­pöy­däl­le, halusi tämä sitä tai ei

20.04.2022 21:00 3
Tilaajille
Uuteen kaivoslakiin ei saa jäädä sudenkuoppia, jotka tarjoavat kaivoksia ideologisista syistä vastustaville uusia aseita vastustamiseen
Pääkirjoitus

Uuteen kai­vos­la­kiin ei saa jäädä su­den­kuop­pia, jotka tar­joa­vat kai­vok­sia ideo­lo­gi­sis­ta syistä vas­tus­ta­vil­le uusia aseita vas­tus­ta­mi­seen

19.04.2022 20:17 7
Tilaajille
Vanhemmat
Meri-Lapin biokaasulaitos tukisi alueen kiertotaloutta – päätökset kannattaa tehdä kaukonäköisesti
Pääkirjoitus

Me­ri-La­pin bio­kaa­su­lai­tos tukisi alueen kier­to­ta­lout­ta – pää­tök­set kan­nat­taa tehdä kau­ko­nä­köi­ses­ti

14.04.2022 20:00 5
Tilaajille
Vähennätkö kulutusta, kun hinnat nousevat?
Pääkirjoitus

Vä­hen­nät­kö ku­lu­tus­ta, kun hinnat nou­se­vat?

13.04.2022 09:45 1
Venäjän raakuudet vauhdittavat energiapolitiikan muutosta Euroopassa – nyt on mahdollisuus ottaa iso askel kohti hiilivapaata Eurooppaa
Pääkirjoitus

Venäjän raa­kuu­det vauh­dit­ta­vat ener­gia­po­li­tii­kan muu­tos­ta Eu­roo­pas­sa – nyt on mah­dol­li­suus ottaa iso askel kohti hii­li­va­paa­ta Eu­roop­paa

10.04.2022 20:00 2
Tilaajille
Kokoomus on liputtanut pitkään Naton puolesta ja nyt sotilasliiton kasvava suosio siivittää kokoomusta kohti vaalivoittoa
Pääkirjoitus

Ko­koo­mus on li­put­ta­nut pitkään Naton puo­les­ta ja nyt so­ti­las­lii­ton kasvava suosio sii­vit­tää ko­koo­mus­ta kohti vaa­li­voit­toa

07.04.2022 21:10 10
Tilaajille
Valtion velka kasvaa, mutta tässä tilanteessa ei tainnut olla vaihtoehtoja
Pääkirjoitus

Valtion velka kasvaa, mutta tässä ti­lan­tees­sa ei tainnut olla vaih­to­eh­to­ja

06.04.2022 21:00 7
Tilaajille
Rovaniemen sijoitussotkussa syytteet – jo rikosepäilyvaiheessa on tehtävä johtopäätöksiä
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­kus­sa syyt­teet – jo ri­kos­epäi­ly­vai­hees­sa on tehtävä joh­to­pää­tök­siä

31.03.2022 20:38 9
Tilaajille
Teatterin toiminta jatkuu, ei jatku, jatkuu......?
Pääkirjoitus

Teat­te­rin toi­min­ta jatkuu, ei jatku, jat­kuu......?

31.03.2022 17:21
Tukijono venyy – nyt hallitus päätti jo ennen sotaa kriisiin ajautuneen maatalouden tukipaketista
Pääkirjoitus

Tu­ki­jo­no venyy – nyt hal­li­tus päätti jo ennen sotaa krii­siin ajau­tu­neen maa­ta­lou­den tu­ki­pa­ke­tis­ta

17.03.2022 18:30 9
Tilaajille
Pilkkikelit alkavat olla kohdallaan
Pääkirjoitus

Pilk­ki­ke­lit alkavat olla koh­dal­laan

16.03.2022 18:46
Miksi lukio voi pelottaa tulevia oppilaita?
Pääkirjoitus

Miksi lukio voi pe­lot­taa tulevia op­pi­lai­ta?

09.03.2022 18:05
Ahdistuksen aiheita on aivan riittämiin
Pääkirjoitus

Ah­dis­tuk­sen aiheita on aivan riit­tä­miin

02.03.2022 12:14
Olympiatuli palaa lepattaen
Pääkirjoitus

Olym­pia­tu­li palaa le­pat­taen

08.02.2022 15:53 2