Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Elinkeinoelämä
Lisää elinvoimaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää elin­voi­maa

13.08.2021 08:00 2
Tilaajille
EK lähtee sosiaali- ja terveysministeriön työryhmästä – "Emme ole vuosiin törmänneet näin poikkeukselliseen tapaan runnoa lakimuutoksia työryhmän läpi"

EK lähtee so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön työ­ryh­mäs­tä – "Emme ole vuosiin tör­män­neet näin poik­keuk­sel­li­seen tapaan runnoa la­ki­muu­tok­sia työ­ryh­män läpi"

23.11.2020 12:01
Keskustelu yritysvastuusta on lähinnä poliittista nokittelua
Pääkirjoitus

Kes­kus­te­lu yri­tys­vas­tuus­ta on lähinnä po­liit­tis­ta no­kit­te­lua

29.09.2020 15:13 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mes­su­ala his­to­rian­sa pa­him­mas­sa krii­sis­sä

08.09.2020 05:00
Tilaajille
Elinkeinoministeri Mika Lintilän päätös EU:n aluekehitysrahojen jakotavasta on Lapille poikkeuksellisen tärkeä asia
Pääkirjoitus

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­län päätös EU:n alue­ke­hi­tys­ra­ho­jen ja­ko­ta­vas­ta on Lapille poik­keuk­sel­li­sen tärkeä asia

29.07.2020 21:13 1
Tilaajille
Business (melkein) as usual – satamat, tehtaat ja rakennustyömaat pyörivät, mutta suomalaisten yritysten sopeutumiskyky on koetuksella

Bu­si­ness (mel­kein) as usual – sa­ta­mat, tehtaat ja ra­ken­nus­työ­maat pyö­ri­vät, mutta suo­ma­lais­ten yri­tys­ten so­peu­tu­mis­ky­ky on koe­tuk­sel­la

05.04.2020 07:00
Tilaajille
Yrittäjäjärjestön synkkä ennuste: Kuusisataa Lapin yritystä voi kaatua koronan tuomiin ongelmiin

Yrit­tä­jä­jär­jes­tön synkkä en­nus­te: Kuu­si­sa­taa Lapin yri­tys­tä voi kaatua koronan tuomiin on­gel­miin

01.04.2020 16:24
Tilaajille
Korona rokottaa rajusti  Lapin yrityksiä – joka viidennessä yrityksessä toiminta on loppunut kokonaan

Korona ro­kot­taa rajusti Lapin yri­tyk­siä – joka vii­den­nes­sä yri­tyk­ses­sä toi­min­ta on lop­pu­nut ko­ko­naan

01.04.2020 11:11
Tilaajille
EK:n Jyri Häkämies: Yrityksissä arvioidaan osinkoja ja keskustellaan palkkioista – " Uusia ratkaisumalleja tullaan näkemään"

EK:n Jyri Hä­kä­mies: Yri­tyk­sis­sä ar­vioi­daan osin­ko­ja ja kes­kus­tel­laan palk­kiois­ta – " Uusia rat­kai­su­mal­le­ja tullaan nä­ke­mään"

26.03.2020 16:16
Muuttuvat sääolot vaikuttavat merkittävästi yrityksiin – Suomessa teollisuus on yksi kovimmista kärsijöistä, ja siihen pitää varautua jo nyt

Muut­tu­vat sääolot vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti yri­tyk­siin – Suo­mes­sa teol­li­suus on yksi ko­vim­mis­ta kär­si­jöis­tä, ja siihen pitää va­rau­tua jo nyt

20.01.2020 17:07

Ke­hi­tys­yh­tiö osaksi Ro­va­nie­men kau­pun­kia

11.12.2019 15:29
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki on lähdössä 200 000 eurolla mukaan Koillisväylän merikaapelihankkeeseen –tukee kaupungin tavoitetta Jäämeren käytävän rakentamiseksi

Ro­va­nie­men kau­pun­ki on läh­dös­sä 200 000 eurolla mukaan Koil­lis­väy­län me­ri­kaa­pe­li­hank­kee­seen –tukee kau­pun­gin ta­voi­tet­ta Jää­me­ren käy­tä­vän ra­ken­ta­mi­sek­si

10.12.2019 13:41
Tilaajille
Tuhansia työpaikkoja ja Lapin väkiluku kasvuun, jos isot investoinnit toteutuvat

Tu­han­sia työ­paik­ko­ja ja Lapin vä­ki­lu­ku kas­vuun, jos isot in­ves­toin­nit to­teu­tu­vat

12.11.2019 18:57
Tilaajille
Utsjoki etenee verotuksessa entisillä prosenteilla, valtuustolle esitetään lukua 21

Utsjoki etenee ve­ro­tuk­ses­sa en­ti­sil­lä pro­sen­teil­la, val­tuus­tol­le esi­te­tään lukua 21

10.10.2019 16:31
Tilaajille
Ehdotus minimipalkoista jää vaille kannatusta – työelämäprofessori: "Tutkimustulokset minimipalkan toimivuudesta ristiriitaisia"

Ehdotus mi­ni­mi­pal­kois­ta jää vaille kan­na­tus­ta – työe­lä­mäp­ro­fes­so­ri: "Tut­ki­mus­tu­lok­set mi­ni­mi­pal­kan toi­mi­vuu­des­ta ris­ti­rii­tai­sia"

22.09.2019 13:00
Jari Vilén toppuuttelee EU:n arktisen toimiston perustamispuheita – "Asiasta ei ole käyty keskusteluja"

Jari Vilén top­puut­te­lee EU:n ark­ti­sen toi­mis­ton pe­rus­ta­mis­pu­hei­ta – "A­sias­ta ei ole käyty kes­kus­te­lu­ja"

18.09.2019 07:00
Tilaajille