Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Lapin kauppakamari
Huoli tieverkoston rapautumisesta korostui kauppakamarikyselyssä – Lapissa muuta maata kriittisempi tilanne

Huoli tie­ver­kos­ton ra­pau­tu­mi­ses­ta ko­ros­tui kaup­pa­ka­ma­ri­ky­se­lys­sä – Lapissa muuta maata kriit­ti­sem­pi tilanne

19.01.2023 07:46 1
Tilaajille
Suomessa yritysten tulevaisuuden näkymät ovat pessimistisiä, vain Lapissa on vähemmän synkkää: "Meilläkin on syytä varautua tulevaisuuden haasteisiin"

Suo­mes­sa yri­tys­ten tu­le­vai­suu­den näkymät ovat pes­si­mis­ti­siä, vain Lapissa on vä­hem­män synk­kää: "Meil­lä­kin on syytä va­rau­tua tu­le­vai­suu­den haas­tei­siin"

20.12.2022 06:00 2
Tilaajille

Lapin kaup­pa­ka­ma­rin syys­ko­kous teki luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­nat – Me­ri-La­pis­ta hal­li­tuk­ses­sa muun muassa Ou­to­kum­mun ja Metsä Groupin edus­ta­jat

02.12.2022 13:31 1
Lapin kauppakamari palkitsi Norrhydron ja Nina Forsellin

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri pal­kit­si Norr­hyd­ron ja Nina For­sel­lin

23.11.2022 18:30 3
Tilaajille
Kysely: Reilu kolmasosa lappilaisista yrityksistä nostaa hintoja reaktiona vallitsevaan energiakriisiin

Kysely: Reilu kol­mas­osa lap­pi­lai­sis­ta yri­tyk­sis­tä nostaa hintoja reak­tio­na val­lit­se­vaan ener­gia­krii­siin

18.10.2022 22:09 1
Tilaajille
Pohjoisen merkitys noussut geopoliittisen tilanteen seurauksena, kertoo selvitys – Lapin kauppakamari: Lapilla on nyt vahva argumentti pohjoisen väyläinvestointien edistämiseen

Poh­joi­sen mer­ki­tys noussut geo­po­liit­ti­sen ti­lan­teen seu­rauk­se­na, kertoo sel­vi­tys – Lapin kaup­pa­ka­ma­ri: Lapilla on nyt vahva ar­gu­ment­ti poh­joi­sen väy­lä­in­ves­toin­tien edis­tä­mi­seen

28.09.2022 20:29 4
Tilaajille
Väyläviraston esitys Lapin liikenneinvestoinneista jäi tänäkin vuonna minimaaliseksi – "Esitys on täysin riittämätön"

Väy­lä­vi­ras­ton esitys Lapin lii­ken­ne­in­ves­toin­neis­ta jäi tänäkin vuonna mi­ni­maa­li­sek­si – "Esitys on täysin riit­tä­mä­tön"

22.06.2022 06:30
Tilaajille
Lapin elinkeinoelämällä positiivisemmat tulevaisuuden näkymät keskimäärin kuin muualla Suomessa – matkailun palautuminen iso tekijä

Lapin elin­kei­no­elä­mäl­lä po­si­tii­vi­sem­mat tu­le­vai­suu­den näkymät kes­ki­mää­rin kuin muualla Suo­mes­sa – mat­kai­lun pa­lau­tu­mi­nen iso tekijä

21.06.2022 13:14 1
Tilaajille
Lapin kauppakamari vaatii Saimaan kanavan remonttirahoja suunnattavaksi pohjoisen tärkeisiin väyliin – tarkoittaisi käytännössä valtatie 21:n peruskorjaamista kauttaaltaan

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri vaatii Saimaan kanavan re­mont­ti­ra­ho­ja suun­nat­ta­vak­si poh­joi­sen tär­kei­siin väyliin – tar­koit­tai­si käy­tän­nös­sä val­ta­tie 21:n pe­rus­kor­jaa­mis­ta kaut­taal­taan

04.05.2022 14:35 6
Tilaajille
Lapin kauppakamari on huolissaan kehysriihen leikkauksista – "Pohjoisen teiden kunnossapidosta ja korjauksista ei voi leikata"

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri on huo­lis­saan ke­hys­rii­hen leik­kauk­sis­ta – "Poh­joi­sen teiden kun­nos­sa­pi­dos­ta ja kor­jauk­sis­ta ei voi lei­ka­ta"

05.04.2022 10:52 9
Tilaajille
Lapin kauppakamari: Suorat Venäjä-riskit pohjoisen yrityksille toistaiseksi maltillisia, raaka-aineiden saatavuus huolettaa

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri: Suorat Ve­nä­jä-ris­kit poh­joi­sen yri­tyk­sil­le tois­tai­sek­si mal­til­li­sia, raa­ka-ai­nei­den saa­ta­vuus huo­let­taa

04.03.2022 14:13
Tilaajille
Lapin kauppakamari haluaa ammattidieselin käyttöön nopealla aikataululla – polttoaineen hintojen nousu kohdistuu merkittävällä tavalla Lapin elinkeinoelämään

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri haluaa am­mat­ti­die­se­lin käyt­töön no­peal­la ai­ka­tau­lul­la – polt­to­ai­neen hin­to­jen nousu koh­dis­tuu mer­kit­tä­väl­lä tavalla Lapin elin­kei­no­elä­mään

17.02.2022 17:37 8
Tilaajille
Barentsin alueella on huima investointipotentiaali, mutta pullonkaulaksi voi muodostua pula osaavasta työvoimasta

Ba­rent­sin alueel­la on huima in­ves­toin­ti­po­ten­tiaa­li, mutta pul­lon­kau­lak­si voi muo­dos­tua pula osaa­vas­ta työ­voi­mas­ta

09.02.2022 14:48 2
Tilaajille
Lapin kauppakamari: koronakaranteeneista on luovuttava Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri: ko­ro­na­ka­ran­tee­neis­ta on luo­vut­ta­va Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la

26.01.2022 14:36 7
Tilaajille
Jukka Lakkapää  Lapin kauppakamarin puheenjohtajaksi

Jukka Lak­ka­pää Lapin kaup­pa­ka­ma­rin pu­heen­joh­ta­jak­si

02.12.2021 10:24
Työvoimapula kurittaa Lapissa erityisesti matkailu- ja palvelualoja sekä teollista sektoria – ulkomaisesta työvoimasta kova kilpailu ympäri Eurooppaa

Työ­voi­ma­pu­la ku­rit­taa Lapissa eri­tyi­ses­ti mat­kai­lu- ja pal­ve­lu­alo­ja sekä teol­lis­ta sek­to­ria – ul­ko­mai­ses­ta työ­voi­mas­ta kova kil­pai­lu ympäri Eu­roop­paa

26.11.2021 10:14 19
Tilaajille
Lapin kauppakamari kantaa huolta Lapin erityispiirteiden unohtumisesta EU:n ilmastopaketin valmistelussa –kuljetuskustannusten nousu iskee yrityksiin kovempaa kuin lyhyempien matkojen alueilla

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri kantaa huolta Lapin eri­tyis­piir­tei­den unoh­tu­mi­ses­ta EU:n il­mas­to­pa­ke­tin val­mis­te­lus­sa –kul­je­tus­kus­tan­nus­ten nousu iskee yri­tyk­siin ko­vem­paa kuin ly­hyem­pien mat­ko­jen alueil­la

08.10.2021 13:23 3
Tilaajille
Väylävirasto esittää Lappiin vain kourallista liikenneinvestointeja – "Rahat pitäisi jakaa tasapuolisemmin"

Väy­lä­vi­ras­to esittää Lappiin vain kou­ral­lis­ta lii­ken­ne­in­ves­toin­te­ja – "Rahat pitäisi jakaa ta­sa­puo­li­sem­min"

07.09.2021 06:30 18
Tilaajille
Lapissa yritykset kokevat työvoimapulan olevan kasvunsa esteenä  – "Tarvitaan täsmäkoulutusta ja työhön perustuvan maahanmuuton sujuvoittamista"

Lapissa yri­tyk­set kokevat työ­voi­ma­pu­lan olevan kas­vun­sa esteenä – "­Tar­vi­taan täs­mä­kou­lu­tus­ta ja työhön pe­rus­tu­van maa­han­muu­ton su­ju­voit­ta­mis­ta"

02.09.2021 09:43 14
Tilaajille
Ruotsin rata yhdistää Suomen Eurooppaan – Demarihallitus päätti viimein, että koko Norrbotnia-rata rakennetaan

Ruotsin rata yh­dis­tää Suomen Eu­roop­paan – De­ma­ri­hal­li­tus päätti vii­mein, että koko Norr­bot­nia-ra­ta ra­ken­ne­taan

02.08.2021 07:00 1
Tilaajille