Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Pääkirjoitus: Koronapassi on pahasti myöhässä, mutta siitä voi olla yhä apua koronasta irtautumisessa

Lapin kauppakamari

Väy­lä­vi­ras­to esittää Lappiin vain kou­ral­lis­ta lii­ken­ne­in­ves­toin­te­ja – "Rahat pitäisi jakaa ta­sa­puo­li­sem­min"

07.09.2021 06:30 18
Tilaajille

Lapissa yri­tyk­set kokevat työ­voi­ma­pu­lan olevan kas­vun­sa esteenä – "­Tar­vi­taan täs­mä­kou­lu­tus­ta ja työhön pe­rus­tu­van maa­han­muu­ton su­ju­voit­ta­mis­ta"

02.09.2021 09:43 10
Tilaajille

Ruotsin rata yh­dis­tää Suomen Eu­roop­paan – De­ma­ri­hal­li­tus päätti vii­mein, että koko Norr­bot­nia-ra­ta ra­ken­ne­taan

02.08.2021 07:00 1
Tilaajille

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri: Tar­kas­tus­käy­tän­nöt Norjan rajalla ovat sekavia ja yli­mi­toi­tet­tu­ja

08.06.2021 13:59 1
Tilaajille

Lapin mat­kai­lu­ala odottaa lin­jauk­sia ja tukea: epä­sel­väs­sä ti­lan­tees­sa asiak­kaat va­lit­se­vat muita mat­ka­koh­tei­ta

24.05.2021 18:30 8
Tilaajille

Lapin kaup­pa­ka­ma­ril­ta tyly viesti hal­li­tuk­sel­le: "Suo­mel­la ei ole ko­ko­nais­nä­ke­mys­tä siitä, miten Lapin in­ves­toin­tei­hin tulisi suh­tau­tua"

20.04.2021 17:09 7
Tilaajille

Liisa An­sa­las­ta Lapin Kaup­pa­ka­ma­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja, ei asetu ehdolle kun­nal­lis­vaa­leis­sa

08.03.2021 11:14 2
Tilaajille

Lapin kaup­pa­ka­ma­rin toi­mi­tus­joh­ta­jan pestiin tuli kym­me­niä ha­ke­muk­sia

05.01.2021 16:22 1
Tilaajille

Lapin kaup­pa­ka­ma­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja vaihtuu ensi vuonna, Timo Rau­ta­jo­ki jää eläk­keel­le

25.11.2020 13:46
Tilaajille

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri: Ruotsin Lappi hyötyy hal­li­tuk­sen epä­röin­nis­tä mat­kai­lun suhteen – "Ruotsi kiin­nos­taa ja sinne li­sä­tään koko ajan len­to­ja"

16.10.2020 15:51 2
Tilaajille

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri toivoo suoraa neu­vot­te­lu­yh­teyt­tä hal­li­tuk­seen – Poh­jois-Ruot­si nappaa kil­pai­lu­ti­lan­tees­sa mat­kai­li­jat

25.09.2020 15:53 7
Tilaajille

Norjan ja Ruotsin poh­joi­set rajat on pi­det­tä­vä auki maiden il­maan­tu­vuus­lu­vuis­ta riip­pu­mat­ta, vaatii Lapin kaup­pa­ka­ma­ri

23.09.2020 21:58
Tilaajille

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri kri­ti­soi hal­li­tuk­sen ra­ja­pää­tök­siä Norjan ja Suomen rajalla sekä ra­ja­yh­tei­sön mää­rit­te­lyä

01.09.2020 19:15 1
Tilaajille

Lapin mat­kai­lua uhkaa kon­kurs­si­aal­to – Kysely mat­kai­lu­yrit­tä­jil­le kertoo, että alamäki on käyn­nis­sä, jos tu­ris­te­ja ei saada Suomeen

25.08.2020 00:01 7
Tilaajille

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri säh­köis­täi­si rau­ta­tiet län­si­ra­jal­la ja tur­vai­si lennot Ke­mi-Tor­nioon os­to­pal­ve­lu­na

25.05.2020 19:26 1
Tilaajille

46 pro­sent­tia lap­pi­lais­yri­tyk­sis­tä on jo il­moit­ta­nut lo­mau­tuk­sis­ta tai yt-neu­vot­te­luis­ta – "Lappi reagoi muuta maata no­peam­min"

31.03.2020 16:15
Tilaajille

Poh­joi­sen kaup­pa­ka­ma­rit: "Rau­ta­tieyh­teyk­sien ke­hit­tä­mi­nen jätetty kesken"

21.01.2020 09:56
Tilaajille

Suomi on jää­mäs­sä ase­mal­le Eu­roo­pan rai­de­in­ves­toin­neis­sa – Ruotsi nousi maail­man lis­tauk­seen

17.01.2020 07:00
Tilaajille