Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Utsjoki
Biologista kenttätutkimusta ei voi tehdä etätyönä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Bio­lo­gis­ta kent­tä­tut­ki­mus­ta ei voi tehdä etä­työ­nä

05.01.2023 05:00
Tilaajille
Turun yliopisto suunnittelee säästöjä Kevon tutkimusasemalle – "Tulisi löytää ympärivuotista käyttöä"

Turun yli­opis­to suun­nit­te­lee sääs­tö­jä Kevon tut­ki­mus­ase­mal­le – "Tulisi löytää ym­pä­ri­vuo­tis­ta käyt­töä"

03.01.2023 05:00 5
Tilaajille
Tenon kalastusturismi on ehkä tullut tiensä päähän – Utsjoella tarvitaan jotain ja äkkiä, sanoo kunnan matkailukoordinaattori

Tenon ka­las­tus­tu­ris­mi on ehkä tullut tiensä päähän – Uts­joel­la tar­vi­taan jotain ja äkkiä, sanoo kunnan mat­kai­lu­koor­di­naat­to­ri

31.12.2022 05:00 12
Tilaajille
Rekka oli lähellä päätyä sillalta jokeen Utsjoella – perävaunu repi irti kymmeniä metrejä sillan kaidetta

Rekka oli lähellä päätyä sil­lal­ta jokeen Uts­joel­la – ­pe­rä­vau­nu repi irti kym­me­niä metrejä sillan kai­det­ta

29.12.2022 10:55 1
Tilaajille
Utsjoen kunnan rakennushankkeiden valvontasopimuksiin liittyvä esitutkinta on valmistunut, asia siirtyy syyteharkintaan

Utsjoen kunnan ra­ken­nus­hank­kei­den val­von­ta­so­pi­muk­siin liit­ty­vä esi­tut­kin­ta on val­mis­tu­nut, asia siirtyy syy­te­har­kin­taan

15.12.2022 17:21
Tilaajille
Retrokilpurit herättävät muistoja – Usko ja Urho Sarre ajoivat aikoinaan kilpaa kelkoilla, nyt kunnostuspuuhat pitävät kipinää yllä

Ret­ro­kil­pu­rit he­rät­tä­vät muis­to­ja – Usko ja Urho Sarre ajoivat ai­koi­naan kilpaa kel­koil­la, nyt kun­nos­tus­puu­hat pitävät kipinää yllä

11.12.2022 08:00 3
Tilaajille
Kiirettä pitää kiinteistönhuoltajalla, kun pyryttää – Utsjoella palkittu Mika Tuovila toimii useammassa kunnassa ja kahdessa valtakunnassa

Kii­ret­tä pitää kiin­teis­tön­huol­ta­jal­la, kun py­ryt­tää – Uts­joel­la pal­kit­tu Mika Tuovila toimii useam­mas­sa kun­nas­sa ja kah­des­sa val­ta­kun­nas­sa

02.12.2022 20:30 1
Tilaajille
Utsjoelle myönnettiin 265 000 euroa talouden tasapainottamiseen –  perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Ojala-Niemelä: "askel oikeaan suuntaan"

Uts­joel­le myön­net­tiin 265 000 euroa ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen – pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Oja­la-Nie­me­lä: "askel oikeaan suun­taan"

17.11.2022 15:56
Tilaajille
Hallinto-oikeus: Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion rehtorin on osattava myös saamen kieltä

Hal­lin­to-oi­keus: Uts­jo­ki­suun koulun ja Saa­me­lais­lu­kion reh­to­rin on osat­ta­va myös saamen kieltä

08.11.2022 20:11 8
Tilaajille
Utsjoen kunta haluaa paikallisille kymmenen päivää kestävän lohenkalastusoikeuden – "Ei pitäisi olla kalakantoihin romahduttavaa vaikutusta"

Utsjoen kunta haluaa pai­kal­li­sil­le kym­me­nen päivää kes­tä­vän lo­hen­ka­las­tus­oi­keu­den – "Ei pitäisi olla ka­la­kan­toi­hin ro­mah­dut­ta­vaa vai­ku­tus­ta"

02.11.2022 14:09 10
Tilaajille
Tenolla ei kalasteta isoa kalaa tulevanakaan kesänä – Atlantin lohen ahdinko jatkuu, eikä katastrofin syistä ole vieläkään tarpeeksi tietoa
Pääkirjoitus

Tenolla ei ka­las­te­ta isoa kalaa tu­le­va­na­kaan kesänä – At­lan­tin lohen ahdinko jatkuu, eikä ka­tast­ro­fin syistä ole vie­lä­kään tar­peek­si tietoa

01.11.2022 20:00 1
Tilaajille
Riskiryhmien influenssarokotukset alkavat Utsjoella marraskuussa – rokotukseen pääsee vain ajanvarauksella

Ris­ki­ryh­mien inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set alkavat Uts­joel­la mar­ras­kuus­sa – ro­ko­tuk­seen pääsee vain ajan­va­rauk­sel­la

19.10.2022 20:55
Tilaajille
Utsjoki unohti hakea saamelaislukiolle valtionavustusta ja jätti käyttämättä kielitukea – moka maksaa kunnalle 400 000 euroa

Utsjoki unohti hakea saa­me­lais­lu­kiol­le val­tion­avus­tus­ta ja jätti käyt­tä­mät­tä kie­li­tu­kea – moka maksaa kun­nal­le 400 000 euroa

19.10.2022 18:00 16
Tilaajille
Utsjoen kunta ei halua suurtehovoimaverkkoja, tuulivoimapuistoja eikä kaivoksia alueelleen

Utsjoen kunta ei halua suur­te­ho­voi­ma­verk­ko­ja, tuu­li­voi­ma­puis­to­ja eikä kai­vok­sia alueel­leen

19.10.2022 16:50
Tilaajille
Testasimme Utsjoen legendaarisen vaelluksen: Kevon reitti vie jylhien rotkomaisemien ja herkän tunturiluonnon läpi

Tes­ta­sim­me Utsjoen le­gen­daa­ri­sen vael­luk­sen: Kevon reitti vie jylhien rot­ko­mai­se­mien ja herkän tun­tu­ri­luon­non läpi

24.09.2022 11:40 9
Tilaajille
Suomen pohjoisin muovinkeräyspiste Utsjoelle – pisteellä kerätään muovipakkausten lisäksi kartonkia, lasia ja metallia

Suomen poh­joi­sin muo­vin­ke­räys­pis­te Uts­joel­le – pis­teel­lä ke­rä­tään muo­vi­pak­kaus­ten lisäksi kar­ton­kia, lasia ja me­tal­lia

13.09.2022 11:33
Tilaajille
Juhani Eiramo suunnittelee matkailukohdetta Utsjoen arvokkaalle harjualueelle – kunta jarruttaa

Juhani Eiramo suun­nit­te­lee mat­kai­lu­koh­det­ta Utsjoen ar­vok­kaal­le har­ju­alueel­le – kunta jar­rut­taa

02.09.2022 09:55 13
Tilaajille
Utsjoen kunnanjohtaja: Taloutemme ei ole tasapainossa – menot ylittävät tulot vuosiksi eteenpäin

Utsjoen kun­nan­joh­ta­ja: Ta­lou­tem­me ei ole ta­sa­pai­nos­sa – menot ylit­tä­vät tulot vuo­sik­si eteen­päin

30.08.2022 09:33 6
Tilaajille
Pitkän matkan tehneet saamelaisvainajien jäänteet pääsivät takaisin haudan lepoon – Inarissa ja Utsjoella järjestetyt uudelleen hautaukset toivat vanhat vääryydet näkyviin

Pitkän matkan tehneet saa­me­lais­vai­na­jien jään­teet pää­si­vät ta­kai­sin haudan lepoon – Ina­ris­sa ja Uts­joel­la jär­jes­te­tyt uu­del­leen hau­tauk­set toivat vanhat vää­ryy­det nä­ky­viin

10.08.2022 09:59 2
Tilaajille
Tv- ja radiolähetyksiin katkos tiistaina Utsjoella – Digita oy tekee huoltotöitä Nuvvuksen asemalla

Tv- ja ra­dio­lä­he­tyk­siin katkos tiis­tai­na Uts­joel­la – Digita oy tekee huol­to­töi­tä Nuv­vuk­sen ase­mal­la

09.08.2022 07:00
Tilaajille