kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

pääkirjoitus: Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Terveys
Kuukausi
Tarua vai totta: kahvi auttaa painonhallinnassa tai teenjuonnilla on yhteys matalampaan kuolemanriskiin – Näin erotat tutkitun terveystiedon huuhaasta

Tarua vai totta: kahvi auttaa pai­non­hal­lin­nas­sa tai teen­juon­nil­la on yhteys ma­ta­lam­paan kuo­le­man­ris­kiin – Näin erotat tut­ki­tun ter­veys­tie­don huu­haas­ta

05.06.2023 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vyö­tä­rö­ve­ro voisi ter­veh­dyt­tää

02.06.2023 05:00
Yrittäjä Ami Salmela löydettiin tiedottomana lattialta – yhteen vuoteen osui aivoinfarkti, hengenvaarallinen sairaalabakteeri ja oman lapsen syntymä: "Selvisin aika vähällä"

Yrit­tä­jä Ami Salmela löy­det­tiin tie­dot­to­ma­na lat­tial­ta – yhteen vuoteen osui ai­voin­fark­ti, hen­gen­vaa­ral­li­nen sai­raa­la­bak­tee­ri ja oman lapsen syn­ty­mä: "Sel­vi­sin aika vä­häl­lä"

28.05.2023 19:30
Tilaajille
22-vuotias opiskelija on ollut jo viidenlaisessa terapiassa – Asiakkaat ja terapeutit paljastavat, mitä vastaanotolla tapahtuu

22-vuo­tias opis­ke­li­ja on ollut jo vii­den­lai­ses­sa te­ra­pias­sa – Asiak­kaat ja te­ra­peu­tit pal­jas­ta­vat, mitä vas­taan­otol­la ta­pah­tuu

24.05.2023 10:55
Tilaajille
Näihin sairauksiin saatetaan lähiaikoina käyttää rasvaa lääkkeenä – rovaniemeläispariskunta uskoo ruokavaliomuutoksen olleen suurin syy terveyden kohentumiseen

Näihin sai­rauk­siin saa­te­taan lä­hi­ai­koi­na käyttää rasvaa lääk­kee­nä – ­ro­va­nie­me­läis­pa­ris­kun­ta uskoo ruo­ka­va­lio­muu­tok­sen olleen suurin syy ter­vey­den ko­hen­tu­mi­seen

15.05.2023 06:30 2
Tilaajille
Miten synkronoida sisäiset syklit luonnon syklien kanssa? Sen kertoo tänä keväänä ilmestynyt Naisen syklit -kirja, joka sukeltaa naiseuden ytimeen

Miten synk­ro­noi­da si­säi­set syklit luonnon syklien kanssa? Sen kertoo tänä keväänä il­mes­ty­nyt Naisen syklit -kirja, joka su­kel­taa nai­seu­den ytimeen

14.05.2023 20:00
Tilaajille
Vanhemmat
Se näkyy jo jalkaterän asennosta – lue mikä on pielessä, jos jalat ja selkä kipeytyvät rasituksessa, ja opettele kolme helppoa harjoitusliikettä

Se näkyy jo jal­ka­te­rän asen­nos­ta – lue mikä on pie­les­sä, jos jalat ja selkä ki­pey­ty­vät ra­si­tuk­ses­sa, ja opet­te­le kolme helppoa har­joi­tus­lii­ket­tä

08.05.2023 06:30
Tilaajille
Suomalaiset nauttivat terveyspalveluista myös Espanjassa – näillä järjestelyillä ikääntyvät pärjäävät pitkään, mutta moni palaa lopulta kotimaahan

Suo­ma­lai­set naut­ti­vat ter­veys­pal­ve­luis­ta myös Es­pan­jas­sa – näillä jär­jes­te­lyil­lä ikään­ty­vät pär­jää­vät pit­kään, mutta moni palaa lopulta ko­ti­maa­han

17.04.2023 06:30
Tilaajille
Ilta Kauhanen unohteli tavallisia sanoja ja sovittuja tapaamisia – Nuorten muistioireilun takana on yleensä monen tekijän summa

Ilta Kau­ha­nen unoh­te­li ta­val­li­sia sanoja ja so­vit­tu­ja ta­paa­mi­sia – Nuorten muis­ti­oi­rei­lun takana on yleensä monen tekijän summa

27.03.2023 06:30
Tilaajille
Markku Broas: Streptokokkitartuntoja on nyt eri puolilla Lappia – erityiseen huoleen ei ole syytä, mutta vakavan taudin mahdollisuus on hyvä tiedostaa

Markku Broas: Strep­to­kok­ki­tar­tun­to­ja on nyt eri puo­lil­la Lappia – eri­tyi­seen huoleen ei ole syytä, mutta vakavan taudin mah­dol­li­suus on hyvä tie­dos­taa

22.03.2023 17:18
Tilaajille
Virpi Palomäki oli parantunut jo kerran syövästä, mutta vuosien päästä tuli kipu, joka yltyi – moni syöpä pysyy aisoissa uusien lääkkeiden ansiosta

Virpi Pa­lo­mä­ki oli pa­ran­tu­nut jo kerran syö­väs­tä, mutta vuosien päästä tuli kipu, joka yltyi – moni syöpä pysyy ai­sois­sa uusien lääk­kei­den an­sios­ta

27.02.2023 06:30 1
Tilaajille
Saaren koululla Rovaniemellä ilmennyt tavallista enemmän vatsatautioireita – terveydensuojeluviranomainen selvittää muun muassa koulun talousveden laatua

Saaren kou­lul­la Ro­va­nie­mel­lä il­men­nyt ta­val­lis­ta enemmän vat­sa­tau­ti­oi­rei­ta – ter­vey­den­suo­je­lu­vi­ran­omai­nen sel­vit­tää muun muassa koulun ta­lous­ve­den laatua

23.02.2023 13:12 2
Oikeus ratkoo nyt, menivätkö omat ja valtuuttajan rahat sekaisin – "Melkoinen viidakko", sanoo tunnettu geriatri muistisairaiden asioiden hoidosta

Oikeus ratkoo nyt, me­ni­vät­kö omat ja val­tuut­ta­jan rahat se­kai­sin – "Mel­koi­nen vii­dak­ko", sanoo tun­net­tu ge­riat­ri muis­ti­sai­rai­den asioi­den hoi­dos­ta

20.02.2023 06:30 1
Tilaajille
Näitä arvoja pitäisi seurata tarkemmin – itsekin riskit kokenut 60 vuotta täyttävä lääkäri Jyrki Taurio antaa terveysvinkit varttuneille miehille

Näitä arvoja pitäisi seurata tar­kem­min – itsekin riskit kokenut 60 vuotta täyt­tä­vä lääkäri Jyrki Taurio antaa ter­veys­vin­kit vart­tu­neil­le mie­hil­le

13.02.2023 06:30
Tilaajille
Kännykän hapuilu kesken elokuvaillan voi viestiä addiktiosta tai ylivireydestä – kahden näytön samanaikaisessa katselussa ei kannata pyrkiä mestariksi

Kän­ny­kän hapuilu kesken elo­ku­va­il­lan voi viestiä ad­dik­tios­ta tai yli­vi­rey­des­tä – kahden näytön sa­man­ai­kai­ses­sa kat­se­lus­sa ei kannata pyrkiä mes­ta­rik­si

11.02.2023 17:30
”Nyt on paljon asioita menossa eteenpäin hyvässä hengessä” – saamenkieliset ja -kulttuurinmukaiset sote-palvelut kehittyvät
Mainos Lapin hyvinvointialue

”Nyt on paljon asioita menossa eteen­päin hyvässä hen­ges­sä” – saa­men­kie­li­set ja -kult­tuu­rin­mu­kai­set sote-pal­ve­lut ke­hit­ty­vät

13.02.2023 11:10
”Lapsena pidin itseäni tyhmänä, kun en oppinut yhtä nopeasti kuin muut” – adhd-diagnoosi opetti kittiläläisen Essi Parviaisen ymmärtämään, miksi keskittyminen on ollut aina vaikeaa

”Lap­se­na pidin itseäni tyh­mä­nä, kun en oppinut yhtä no­peas­ti kuin muut” – adhd-diag­noo­si opetti kit­ti­lä­läi­sen Essi Par­viai­sen ym­mär­tä­mään, miksi kes­kit­ty­mi­nen on ollut aina vaikeaa

11.02.2023 05:00
Tilaajille
Sietämättömät vatsakivut piinaavat Kati Peltosta – silti niitä vähätellään: "Minut otetaan todesta vasta, kun kuumeilen"

Sie­tä­mät­tö­mät vat­sa­ki­vut pii­naa­vat Kati Pel­tos­ta – silti niitä vä­hä­tel­lään: "Minut otetaan todesta vasta, kun kuu­mei­len"

06.02.2023 06:30 3
Tilaajille
Vatsa täynnä perhosia ja kroppa räjähtämässä – Saana Rötkönen koki voimakkaan tunteen, joka joskus voi jopa sairastuttaa

Vatsa täynnä per­ho­sia ja kroppa rä­jäh­tä­mäs­sä – Saana Röt­kö­nen koki voi­mak­kaan tun­teen, joka joskus voi jopa sai­ras­tut­taa

30.01.2023 06:30
Tilaajille
Hämäränäkö heikkenee kaikilla vähitellen, mutta joskus kyse on sairaudesta – hämäräsokea Ari-Pekka Saarela kertoo, miten pimeällä liikkuminen helpottuu

Hä­mä­rä­nä­kö heik­ke­nee kai­kil­la vä­hi­tel­len, mutta joskus kyse on sai­rau­des­ta – hä­mä­rä­so­kea Ari-Pek­ka Saarela kertoo, miten pi­meäl­lä liik­ku­mi­nen hel­pot­tuu

16.01.2023 06:30
Tilaajille