pääkirjoitus: Kir­kol­la on edessä vai­kei­ta va­lin­to­ja seinien ja pal­ve­lu­jen välillä

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Terveys
Kuukausi
Stressi nousee, kun lääkepurkin pohja alkaa häämöttää – näin lääkepula vaikuttaa adhd:sta, diabeteksesta ja eturauhasvaivoista kärsivien elämään

Stressi nousee, kun lää­ke­pur­kin pohja alkaa hää­möt­tää – näin lää­ke­pu­la vai­kut­taa adhd:s­ta, dia­be­tek­ses­ta ja etu­rau­has­vai­vois­ta kär­si­vien elämään

20.11.2023 18:30
Tilaajille
Reilusti yli tarpeen nautitut antioksidantit voivat kiihdyttää syövän kasvua – hiirikokeissa tehokkaimmin etäpesäkkeitä levitti tuttu vitamiini

Rei­lus­ti yli tarpeen nau­ti­tut an­ti­ok­si­dan­tit voivat kiih­dyt­tää syövän kasvua – hii­ri­ko­keis­sa te­hok­kaim­min etä­pe­säk­kei­tä levitti tuttu vi­ta­mii­ni

20.11.2023 06:30 3
Tilaajille
Hoidon jatkuvuusmalli otetaan käyttöön Rovaniemellä – jokaiselle kuntalaiselle oma lääkäri-hoitajatyöpari

Hoidon jat­ku­vuus­mal­li otetaan käyt­töön Ro­va­nie­mel­lä – jo­kai­sel­le kun­ta­lai­sel­le oma lää­kä­ri-hoi­ta­ja­työ­pa­ri

09.11.2023 20:24 8
Tilaajille
Verenmyrkytyksiä todetaan kaksi kertaa enemmän kuin vajaat 20 vuotta sitten, tauti iskee yleisimmin iäkkäille

Ve­ren­myr­ky­tyk­siä to­de­taan kaksi kertaa enemmän kuin vajaat 20 vuotta sitten, tauti iskee ylei­sim­min iäk­käil­le

05.11.2023 11:23
Vanhemmat
Lääkäri tyrmistyi: vastaanotolle tulee jo alle 20-vuotiaita pitkäaikaisunettomia – Maria Myllymäen univaikeuksiin löytyi yllättävä helpotus

Lääkäri tyr­mis­tyi: vas­taan­otol­le tulee jo alle 20-vuo­tiai­ta pit­kä­ai­kais­unet­to­mia – Maria Myl­ly­mäen uni­vai­keuk­siin löytyi yl­lät­tä­vä hel­po­tus

29.10.2023 10:55 1
Tilaajille
Syyhy on työläs hoidettava, tautia on tavattu Rovaniemellä – näillä ohjeilla nujerrat syyhypunkin

Syyhy on työläs hoi­det­ta­va, tautia on tavattu Ro­va­nie­mel­lä – näillä oh­jeil­la nu­jer­rat syy­hy­pun­kin

26.10.2023 07:00 2
Tilaajille
Ällässä kieli menee tänne – Wäinö on oppinut vuodessa satoja sanoja puheterapeutilla, jonka apua saattavat tarvita jo vauvat

Ällässä kieli menee tänne – Wäinö on oppinut vuo­des­sa satoja sanoja pu­he­te­ra­peu­til­la, jonka apua saat­ta­vat tarvita jo vauvat

16.10.2023 06:30
Tilaajille
Kun kuivaksi oppinut Emilia alkoi kastella uudelleen, äiti tiesi, ettei kaikki ollut kunnossa – krooninen sairaus voi oireilla lapsella epätyypillisesti

Kun kui­vak­si oppinut Emilia alkoi kas­tel­la uu­del­leen, äiti tiesi, ettei kaikki ollut kun­nos­sa – kroo­ni­nen sairaus voi oi­reil­la lap­sel­la epä­tyy­pil­li­ses­ti

09.10.2023 06:30
Tilaajille
Satojen Lapin hyvinvointialueen asiakkaiden tietoja on saattanut joutua vääriin käsiin –  tietomurto koskee inkontinenssi- ja diabetestuotteiden kotiinkuljetuspalvelun asiakkaita

Satojen Lapin hy­vin­voin­ti­alueen asiak­kai­den tietoja on saat­ta­nut joutua vääriin käsiin – tie­to­mur­to koskee in­kon­ti­nens­si- ja dia­be­tes­tuot­tei­den ko­tiin­kul­je­tus­pal­ve­lun asiak­kai­ta

02.10.2023 16:10 3
Tilaajille
Pelko ja ahdistus varjostivat Lauri Nurmisen elämää, kun kriisien kierre alkoi jo lapsuudessa – opi erottamaan kolme erilaista kriisiä

Pelko ja ah­dis­tus var­jos­ti­vat Lauri Nur­mi­sen elämää, kun krii­sien kierre alkoi jo lap­suu­des­sa – opi erot­ta­maan kolme eri­lais­ta kriisiä

25.09.2023 06:30
Tilaajille
Pyykkikori-indeksi kertoo hyvinvoinnista enemmän kuin mikään älykello
Kolumni

Pyyk­ki­ko­ri-in­dek­si kertoo hy­vin­voin­nis­ta enemmän kuin mikään äly­kel­lo

20.09.2023 05:00 2
Pia Sillsten oli 45-vuotias saadessaan aivoinfarktin, ja se muutti hänen elämänsä – tässä aivoverenkiertohäiriöiden suurin riskitekijä ja varoitussignaalit

Pia Sills­ten oli 45-vuo­tias saa­des­saan ai­voin­fark­tin, ja se muutti hänen elä­män­sä – tässä ai­vo­ve­ren­kier­to­häi­riöi­den suurin ris­ki­te­ki­jä ja va­roi­tus­sig­naa­lit

18.09.2023 06:30 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Tarvitsemme ystäviä ja puhdasta luontoa – yksinäisyys on terveysriski
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Tar­vit­sem­me ystäviä ja puh­das­ta luontoa – yk­si­näi­syys on ter­veys­ris­ki

15.09.2023 16:15 4
Päivä sydämen asialle

Päivä sydämen asialle

15.09.2023 09:05
Ruotsinsuomalaisten miesten terveys koheni Ruotsissa – sydän- ja verisuonitauteihin sairastumisen riski laski ja elintavat parantuivat uudessa asuinmaassa, tutkija Olof Östergren selittää

Ruot­sin­suo­ma­lais­ten miesten terveys koheni Ruot­sis­sa – sydän- ja ve­ri­suo­ni­tau­tei­hin sai­ras­tu­mi­sen riski laski ja elin­ta­vat pa­ran­tui­vat uudessa asuin­maas­sa, tutkija Olof Ös­terg­ren se­lit­tää

12.09.2023 20:30
Tilaajille
Töitä amfetamiinin voimalla – ”Olin pitänyt itseäni aina fiksuna, mutta enää en tiennyt, mitä tehdä”, päihderiippuvuuteen ajautunut mies kertoo

Töitä am­fe­ta­mii­nin voi­mal­la – ”Olin pitänyt itseäni aina fik­su­na, mutta enää en tien­nyt, mitä tehdä”, päih­de­riip­pu­vuu­teen ajau­tu­nut mies kertoo

21.08.2023 06:30
Tilaajille
Lääkelaskun nousua odotetaan pelolla – "En voi valita käytänkö lääkkeitä vai en", sanoo Ville-Veikko Kovanen, joka käyttää 200 euroa lääkkeisiin kuukausittain

Lää­ke­las­kun nousua odo­te­taan pelolla – "En voi valita käy­tän­kö lääk­kei­tä vai en", sanoo Vil­le-Veik­ko Ko­va­nen, joka käyttää 200 euroa lääk­kei­siin kuu­kau­sit­tain

13.08.2023 20:30 8
Tilaajille
“Ollaan kuitenkin hyvinvointivaltio ja tämä on osa sitä hyvinvointia” – hormonaalinen ehkäisy saa kiitosta, mutta kehitettävääkin löytyisi

“Ollaan kui­ten­kin hy­vin­voin­ti­val­tio ja tämä on osa sitä hy­vin­voin­tia” – hor­mo­naa­li­nen ehkäisy saa kii­tos­ta, mutta ke­hi­tet­tä­vää­kin löy­tyi­si

28.07.2023 06:00 1
Tilaajille
Rasvamaksan yleistymisen taustalta löytyy tuttu ilmiö – Somelääkäri Atte Virolainen on huolissaan noidankehästä, joka nostaa jo lasten ja nuorten riskiä sairastua

Ras­va­mak­san yleis­ty­mi­sen taus­tal­ta löytyy tuttu ilmiö – So­me­lää­kä­ri Atte Vi­ro­lai­nen on huo­lis­saan noi­dan­ke­häs­tä, joka nostaa jo lasten ja nuorten riskiä sai­ras­tua

24.07.2023 06:30
Tilaajille
Lomakaudella tarvitaan 800 verenluovuttajaa päivässä – silti Lapissa ei ole mahdollista luovuttaa verta kuin muutamana päivänä kuukaudessa

Lo­ma­kau­del­la tar­vi­taan 800 ve­ren­luo­vut­ta­jaa päi­väs­sä – silti Lapissa ei ole mah­dol­lis­ta luo­vut­taa verta kuin muu­ta­ma­na päivänä kuu­kau­des­sa

20.07.2023 18:00 1
Tilaajille