Energiantuotanto
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipide Atte Harjanne

Lu­ki­jal­ta: Koko hal­li­tus on si­tou­tu­nut il­mas­to­ta­voit­tei­siin

06:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Vaarallista kuitujätettä
Lukijalta Mielipide Jaakko Ojaniemi

Vaa­ral­lis­ta kui­tu­jä­tet­tä

11.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Kohta Suomessa pyörii jo lähes 400 tuulivoimalaa ilman verorahaa, ja suunnitelmissa on tuhansia lisää – Professori: "Suomikin tulee olemaan voimakas sähkönviejä"

Kohta Suo­mes­sa pyörii jo lähes 400 tuu­li­voi­ma­laa ilman ve­ro­ra­haa, ja suun­ni­tel­mis­sa on tu­han­sia lisää – Pro­fes­so­ri: "Suo­mi­kin tulee olemaan voi­ma­kas säh­kön­vie­jä"

28.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Turvetta nousee, mutta yrittäjät urakoitsijat suhtautuvat tulevaisuuteen epäilevästi: "Turvetuotanto menee aika pieneksi puuhasteluksi"

Tur­vet­ta nousee, mutta yrit­tä­jät ura­koit­si­jat suh­tau­tu­vat tu­le­vai­suu­teen epäi­le­väs­ti: "Tur­ve­tuo­tan­to menee aika pie­nek­si puu­has­te­luk­si"

10.06.2020 11:55 0
Tilaajille
Fingrid: Tuulivoimarakentamista pitäisi ohjata Perämereltä myös muualle Suomeen

Fing­rid: Tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mis­ta pitäisi ohjata Pe­rä­me­rel­tä myös muualle Suomeen

16.05.2020 18:00 0
Tervolan Valkiavaaraan suunnitellaan 41 tuulivoimalan puistoa – hankkeen eteneminen riippuu alueen maanomistajista

Ter­vo­lan Val­kia­vaa­raan suun­ni­tel­laan 41 tuu­li­voi­ma­lan puistoa – hank­keen ete­ne­mi­nen riippuu alueen maan­omis­ta­jis­ta

14.05.2020 12:26 0
Tilaajille
Voisitko kuvitella, että saisit koko vuodeksi energiaa ämpärillisestä raskasta vettä ja neljän läppärin akusta? 30 vuoden päästä se on ehkä mahdollista

Voi­sit­ko ku­vi­tel­la, että saisit koko vuo­dek­si ener­giaa äm­pä­ril­li­ses­tä ras­kas­ta vettä ja neljän läp­pä­rin akusta? 30 vuoden päästä se on ehkä mah­dol­lis­ta

10.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Ministeri Lintilä: Kivihiilestä luopumisen tukea voisi aikaistaa osana koronaelvytystä – "Jokainen kivi ja kanto käännetään"

Mi­nis­te­ri Lin­ti­lä: Ki­vi­hii­les­tä luo­pu­mi­sen tukea voisi ai­kais­taa osana ko­ro­na­el­vy­tys­tä – "Jo­kai­nen kivi ja kanto kään­ne­tään"

05.05.2020 10:25 0
Tuliterä Suomenlahden kaasuputki hiljenee yllättäen vappuna – Latvia aloittaa remontin, joka vie kaasun Balticconnectorista

Tu­li­te­rä Suo­men­lah­den kaa­su­put­ki hil­je­nee yl­lät­täen vappuna – Latvia aloit­taa re­mon­tin, joka vie kaasun Bal­tic­con­nec­to­ris­ta

24.04.2020 19:14 0
Tilaajille
Kirakkajoen entistämisen suunnittelu kalojen nousua varten alkaa

Ki­rak­ka­joen en­tis­tä­mi­sen suun­nit­te­lu kalojen nousua varten alkaa

21.04.2020 14:23 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Erkki Raudaskoski

Lu­ki­jal­ta: Suo­mes­ta bio­ta­lou­den mal­li­maa

20.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Kemijoki Oy:n tekemä Sierilä-valitus kaatui korkeimmassa oikeudessa – vesilain mukainen lupa rakentamiseen yhtiöllä on jo

Ke­mi­jo­ki Oy:n tekemä Sie­ri­lä-va­li­tus kaatui kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa – ve­si­lain mu­kai­nen lupa ra­ken­ta­mi­seen yh­tiöl­lä on jo

08.04.2020 10:23 0
Tilaajille
Valvomoiden työntekijät ovat voimalaitoksilla sisäisessä eristyksessä – Energiateollisuus haluaisi oikeuden poiketa työaikapykälistä koronaviruksen vuoksi

Val­vo­moi­den työn­te­ki­jät ovat voi­ma­lai­tok­sil­la si­säi­ses­sä eris­tyk­ses­sä – Ener­gia­teol­li­suus ha­luai­si oi­keu­den poiketa työ­ai­ka­py­kä­lis­tä ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi

24.03.2020 09:25 0
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Asen­teet kun­ta­po­li­tii­kas­sa ko­ve­ne­vat. Pel­ko­sen­nie­mel­lä esitys kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mi­ses­ta kaatui. Seu­raa­vak­si on So­dan­ky­län vuoro.

16.03.2020 10:19 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Erkki Raudaskoski

Lu­ki­jal­ta: Elä niin että jäl­ki­pol­vet­kin saavat elää

11.03.2020 07:22 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Enontekiö joutuu luopumaan sähköyhtiöstään saadakseen valtion tuen. Valtio haluaa varmistaa, ettei tuen hakijota ilmaannu lisää.

Pää­kir­joi­tus: Enon­te­kiö joutuu luo­pu­maan säh­kö­yh­tiös­tään saa­dak­seen valtion tuen. Valtio haluaa var­mis­taa, ettei tuen ha­ki­jo­ta il­maan­nu lisää.

09.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Putositko kärryiltä Lapin tuulivoimahankkeista? Katso jutustamme, nouseeko kotikuntaasi uutta tuulivoimaa

Pu­to­sit­ko kär­ryil­tä Lapin tuu­li­voi­ma­hank­keis­ta? Katso ju­tus­tam­me, nou­see­ko ko­ti­kun­taa­si uutta tuu­li­voi­maa

03.03.2020 06:30 0
Tilaajille
Turpeen käyttö romahtaa ja hiilidioksidipäästöt pienenevät Rovaniemellä – Hallituksen päätökset eivät tähän vaikuta

Turpeen käyttö ro­mah­taa ja hii­li­di­ok­si­di­pääs­töt pie­ne­ne­vät Ro­va­nie­mel­lä – Hal­li­tuk­sen pää­tök­set eivät tähän vaikuta

11.02.2020 06:30 0
Tilaajille
Vanhoja joulukuusia kerättiin Rovaniemellä lähes 16 000 kiloa – puut hyödynnetään energiantuotannossa

Vanhoja jou­lu­kuu­sia ke­rät­tiin Ro­va­nie­mel­lä lähes 16 000 kiloa – puut hyö­dyn­ne­tään ener­gian­tuo­tan­nos­sa

27.01.2020 13:45 0
Tilaajille
Lukijalta: Isoille tuulivoimaloille tarvitaan ympäristöluvat
Lukijalta Mielipide Kalevi Nikula, Sari Murto

Lu­ki­jal­ta: Isoille tuu­li­voi­ma­loil­le tar­vi­taan ym­pä­ris­tö­lu­vat

22.01.2020 12:13 0
Tilaajille