kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Sopu hoi­ta­ja­liit­to­jen pitkän työ­kiis­taan tär­kein­tä, kiis­te­ly voit­ta­jis­ta ja hä­viä­jis­tä toiss­si­jais­ta

Inari
Viimeisin 24 tuntia
Hotelli Kultahovi vaihtaa omistajaa – vuosikymmeniä saman perheen omistuksessa toiminut perinteinen hotelli siirtyy nyt toiselle inarilaiselle perheyritykselle

Hotelli Kul­ta­ho­vi vaihtaa omis­ta­jaa – vuo­si­kym­me­niä saman perheen omis­tuk­ses­sa toi­mi­nut pe­rin­tei­nen hotelli siirtyy nyt toi­sel­le ina­ri­lai­sel­le per­he­yri­tyk­sel­le

04.10.2022 10:43 1
Tilaajille
Vanhemmat
Inarin kunnanhallitus ehdottaa kunnanjohtajaksi Tommi Kasurista

Inarin kun­nan­hal­li­tus eh­dot­taa kun­nan­joh­ta­jak­si Tommi Ka­su­ris­ta

03.10.2022 21:38 5
Tilaajille
Raja-Joosepin ja Sallan rajanylityspaikoilla on edelleen rauhallista – vain muutama venäläinen on kertonut maahantulon syyksi osittaisen liikekannallepanon

Ra­ja-Joo­se­pin ja Sallan ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­la on edel­leen rau­hal­lis­ta – vain muutama ve­nä­läi­nen on ker­to­nut maa­han­tu­lon syyksi osit­tai­sen lii­ke­kan­nal­le­pa­non

23.09.2022 16:00 1
Tilaajille
Kahdeksan sai haastattelukutsun Inarin kunnanjohtajaksi

Kah­dek­san sai haas­tat­te­lu­kut­sun Inarin kun­nan­joh­ta­jak­si

05.09.2022 21:24
Tilaajille
Tiesitkö, että Lemmenjoella on toinenkin retkeilyreitti? Sallivaara on yksi Lapin hienoimmista luontoa ja historiaa yhdistelevistä retkikohteista

Tie­sit­kö, että Lem­men­joel­la on toi­nen­kin ret­kei­ly­reit­ti? Sal­li­vaa­ra on yksi Lapin hie­noim­mis­ta luontoa ja his­to­riaa yh­dis­te­le­vis­tä ret­ki­koh­teis­ta

04.09.2022 07:00
Tilaajille
Inarilaiselle sota-ajan aseiden keräilijälle ehdollista vankeutta räjähde- ja ampuma-aserikoksista

Ina­ri­lai­sel­le so­ta-ajan aseiden ke­räi­li­jäl­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta rä­jäh­de- ja am­pu­ma-ase­ri­kok­sis­ta

03.09.2022 15:04
Tilaajille
Inarin kunnanjohtajaksi jopa 36 hakijaa – paikkaa tavoittelee myös Utsjoen tuore kunnanjohtaja Taina Pieski

Inarin kun­nan­joh­ta­jak­si jopa 36 hakijaa – paikkaa ta­voit­te­lee myös Utsjoen tuore kun­nan­joh­ta­ja Taina Pieski

02.09.2022 15:12 2
Tilaajille
Vuodeosaston toiminnan supistamista jatkettiin Inarissa kuukaudella – työvoimatilanne on yhä haastava

Vuo­de­osas­ton toi­min­nan su­pis­ta­mis­ta jat­ket­tiin Ina­ris­sa kuu­kau­del­la – työ­voi­ma­ti­lan­ne on yhä haas­ta­va

29.08.2022 20:51
Tilaajille
Luonto ja ihmiset vetävät Suomeen, sanoo ranskalainen valokuvaaja Philippe Boucher – valokuvakilpailu Photo Race kävi tänä vuonna Inarissa

Luonto ja ihmiset vetävät Suo­meen, sanoo rans­ka­lai­nen va­lo­ku­vaa­ja Phi­lip­pe Boucher – va­lo­ku­va­kil­pai­lu Photo Race kävi tänä vuonna Ina­ris­sa

14.08.2022 12:38
Tilaajille
Uittoa varten perattuun Inarin Kirakkajokeen rakennetaan taimenille uusia kutupesiä: "Aika pienellä työllä saadaan tosi nättiin kuntoon nämä joet"

Uittoa varten pe­rat­tuun Inarin Ki­rak­ka­jo­keen ra­ken­ne­taan tai­me­nil­le uusia ku­tu­pe­siä: "Aika pie­nel­lä työllä saadaan tosi nättiin kuntoon nämä joet"

12.08.2022 19:56 4
Tilaajille
Pitkän matkan tehneet saamelaisvainajien jäänteet pääsivät takaisin haudan lepoon – Inarissa ja Utsjoella järjestetyt uudelleen hautaukset toivat vanhat vääryydet näkyviin

Pitkän matkan tehneet saa­me­lais­vai­na­jien jään­teet pää­si­vät ta­kai­sin haudan lepoon – Ina­ris­sa ja Uts­joel­la jär­jes­te­tyt uu­del­leen hau­tauk­set toivat vanhat vää­ryy­det nä­ky­viin

10.08.2022 09:59 2
Tilaajille
Inarin kunta mukana järjestämässä kansainvälistä valokuvaustapahtumaa ja -kilpailua viikonloppuna

Inarin kunta mukana jär­jes­tä­mäs­sä kan­sain­vä­lis­tä va­lo­ku­vaus­ta­pah­tu­maa ja -kil­pai­lua vii­kon­lop­pu­na

03.08.2022 20:39
Tilaajille
Inarissa kokeillaan sovellusta kuntalaisten osallistamiseksi

Ina­ris­sa ko­keil­laan so­vel­lus­ta kun­ta­lais­ten osal­lis­ta­mi­sek­si

03.08.2022 17:53
Tilaajille
Inarissa tapahtui kahden magnitudin maanjäristys – kyseessä vuoden toiseksi kovin maanjäristys Suomessa

Ina­ris­sa ta­pah­tui kahden mag­ni­tu­din maan­jä­ris­tys – ky­sees­sä vuoden toi­sek­si kovin maan­jä­ris­tys Suo­mes­sa

03.08.2022 15:07 2
Tilaajille
Inari jatkaa kunnanjohtajan viran hakuaikaa syyskuuhun asti – suostumuksia ei tullut määräaikaan mennessä ja Imatran entinen kaupunginjohtaja veti hakemuksensa pois

Inari jatkaa kun­nan­joh­ta­jan viran ha­ku­ai­kaa syys­kuu­hun asti – suos­tu­muk­sia ei tullut mää­rä­ai­kaan men­nes­sä ja Imatran entinen kau­pun­gin­joh­ta­ja veti ha­ke­muk­sen­sa pois

01.08.2022 18:08 2
Tilaajille
Tankavaaran kullanhuuhdontakisa on monelle kesän kohokohta – lasten ja nuorten innostus antaa uskoa tulevaan

Tan­ka­vaa­ran kul­lan­huuh­don­ta­ki­sa on monelle kesän ko­ho­koh­ta – lasten ja nuorten in­nos­tus antaa uskoa tu­le­vaan

01.08.2022 17:00
Tilaajille
Saamelaisten kirkkopäiviä vietetään Inarissa viikonloppuna – tavoitteena muun muassa tukea saamen kielten asemaa kirkossa

Saa­me­lais­ten kirk­ko­päi­viä vie­te­tään Ina­ris­sa vii­kon­lop­pu­na – ta­voit­tee­na muun muassa tukea saamen kielten asemaa kir­kos­sa

01.08.2022 16:13
Tilaajille
Saamelaisalueelta 1800–1900-luvuilla ylös kaivetut vainajat kätketään maahan uudelleen Inarissa ja Utsjoella

Saa­me­lais­alueel­ta 1800–1900-lu­vuil­la ylös kai­ve­tut vai­na­jat kät­ke­tään maahan uu­del­leen Ina­ris­sa ja Uts­joel­la

01.08.2022 15:40 1
Tilaajille
Lapin Ely-keskus kunnostaa Inarin Kirakkaköngästä – tavoitteena kutualueiden luominen taimenille

Lapin Ely-kes­kus kun­nos­taa Inarin Ki­rak­ka­kön­gäs­tä – ­ta­voit­tee­na ku­tu­aluei­den luo­mi­nen tai­me­nil­le

01.08.2022 11:32 1
Tilaajille