Inari
Kuukausi
Metsähallitus entisöi Saariselän vanhan kaatopaikan – Uudella puomilla estetään, että alue ei muutu uudestaan kaatopaikaksi

Met­sä­hal­li­tus entisöi Saa­ri­se­län vanhan kaa­to­pai­kan – Uudella puo­mil­la es­te­tään, että alue ei muutu uu­des­taan kaa­to­pai­kak­si

16.09.2020 13:33 0
Tilaajille
Hammastunturin paliskunta kiistää sorayrittäjän syytökset: Poro ei kaiva ulosteita maahan, ne olisi pitänyt huomata

Ham­mas­tun­tu­rin pa­lis­kun­ta kiistää so­ra­yrit­tä­jän syy­tök­set: Poro ei kaiva ulos­tei­ta maahan, ne olisi pitänyt huomata

15.09.2020 12:19 0
Tilaajille
Napapiirin retkeilyalueen ja Auttikönkään kävijämäärät kasvoivat, kansainvälisten matkailijoiden puuttuminen näkyi Inarin retkeilyalueella

Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alueen ja Aut­ti­kön­kään kä­vi­jä­mää­rät kas­voi­vat, kan­sain­vä­lis­ten mat­kai­li­joi­den puut­tu­mi­nen näkyi Inarin ret­kei­ly­alueel­la

14.09.2020 09:58 0
Tilaajille
Inarin kunnanjohtaja: Kotimaan matkailu ei millään riitä paikkaamaan kansainvälisen liikenteen romahdusta

Inarin kun­nan­joh­ta­ja: Ko­ti­maan mat­kai­lu ei millään riitä paik­kaa­maan kan­sain­vä­li­sen lii­ken­teen ro­mah­dus­ta

08.09.2020 18:53 6
Tilaajille

Ter­veys­ta­lo ostaa Inarin kunnan ja osak­kai­den omis­ta­man Me­dI­na­ri Oy:n

08.09.2020 13:57 0
Tilaajille

Ina­ris­sa suurin osa asuk­kais­ta on ollut tyy­ty­väi­siä kunnan ko­ro­na­toi­miin

08.09.2020 13:20 0
Tilaajille

Inarin Vuok­ra-asun­not Oy on saa­mas­sa kun­nal­ta 700 000 euron lai­nan­ta­kauk­sen

07.09.2020 20:39 0
Tilaajille

Inarin kunta on myy­mäs­sä omis­tuk­sen­sa Me­dI­na­ris­ta Ter­veys­ta­lol­le

07.09.2020 20:29 0
Tilaajille
Syksyn väriloisto on jo aluillaan Lapissa – ruska saapui tänä vuonna hyvin nopeasti, komeimmillaan värikirjo on kuun puolivälissä

Syksyn vä­ri­lois­to on jo aluil­laan Lapissa – ruska saapui tänä vuonna hyvin no­peas­ti, ko­meim­mil­laan vä­ri­kir­jo on kuun puo­li­vä­lis­sä

07.09.2020 16:38 0
Tilaajille
Ivalon uuden koulun pilareita nostellaan pystyyn parin viikon päästä – Oppilaat pääsevät uuteen kouluun vuonna 2022

Ivalon uuden koulun pi­la­rei­ta nos­tel­laan pystyyn parin viikon päästä – Op­pi­laat pää­se­vät uuteen kouluun vuonna 2022

04.09.2020 17:33 0
Tilaajille
Ivalon koulukeskuksen rakentaminen aloitettiin kesällä – kustannukset 26,3 miljoonaa euroa, rakennukseen on suunniteltu opetustilojen lisäksi kuntosali ja elokuvateatteri

Ivalon kou­lu­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen aloi­tet­tiin kesällä – kus­tan­nuk­set 26,3 mil­joo­naa euroa, ra­ken­nuk­seen on suun­ni­tel­tu ope­tus­ti­lo­jen lisäksi kun­to­sa­li ja elo­ku­va­teat­te­ri

04.09.2020 08:56 1
Tilaajille
Auto ajoi vauhdilla päin puuta Inarissa – Yksi henkilö loukkaantui

Auto ajoi vauh­dil­la päin puuta Ina­ris­sa – Yksi henkilö louk­kaan­tui

02.09.2020 08:33 0
Tilaajille
Utsjoen terveyskeskuksen toimintaa palautellaan pikku hiljaa normaaliksi – Inarissa ei ole ollut uusia koronavirustapauksia kahteen viikkoon

Utsjoen ter­veys­kes­kuk­sen toi­min­taa pa­lau­tel­laan pikku hiljaa nor­maa­lik­si – Ina­ris­sa ei ole ollut uusia ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­sia kahteen viik­koon

31.08.2020 16:05 0
Tilaajille
Korkein hallinto-oikeus tutustuu Palsinojan alueeseen Inarissa – Katselmuksella arvioidaan kullankaivuun vaikutuksia ympäristöön ja saamelaiselinkeinojen harjoittamiseen

Korkein hal­lin­to-oi­keus tu­tus­tuu Pal­si­no­jan aluee­seen Ina­ris­sa – Kat­sel­muk­sel­la ar­vioi­daan kul­lan­kai­vuun vai­ku­tuk­sia ym­pä­ris­töön ja saa­me­lais­elin­kei­no­jen har­joit­ta­mi­seen

31.08.2020 09:59 0
Tilaajille
Inarin kunnassa aloitetaan hävikkiruoan jakaminen Ivalon alueella

Inarin kun­nas­sa aloi­te­taan hä­vik­ki­ruoan ja­ka­mi­nen Ivalon alueel­la

30.08.2020 19:38 0
Tilaajille
Tuuruharjun luontopolku Inarin Kaamasessa korjattiin ja laajennettiin kesän aikana – polku sai oman kuntosalin, jossa harjoittelu painottuu ylävartalon lihaksiin

Tuu­ru­har­jun luon­to­pol­ku Inarin Kaa­ma­ses­sa kor­jat­tiin ja laa­jen­net­tiin kesän aikana – polku sai oman kun­to­sa­lin, jossa har­joit­te­lu pai­not­tuu ylä­var­ta­lon li­hak­siin

28.08.2020 09:43 0
Tilaajille

Inarin kuntaan ei löy­ty­nyt kir­jas­to­toi­men­joh­ta­jaa

27.08.2020 21:38 0
Tilaajille
Inarijärvi ei jätä vierasta kylmäksi eikä kalatta – mutta minne katosivat taimenet ja raudut?
Kolumni Risto Pyykkö

Ina­ri­jär­vi ei jätä vie­ras­ta kyl­mäk­si eikä kalatta – mutta minne ka­to­si­vat tai­me­net ja raudut?

25.08.2020 09:03 1
Tilaajille
Maaret-Inga Ukkola ollut lomautettuna jo viisi kuukautta eikä töiden alkamisesta ole tietoa – Inarin nuoret haluaisivat töihin

Maa­ret-In­ga Ukkola ollut lo­mau­tet­tu­na jo viisi kuu­kaut­ta eikä töiden al­ka­mi­ses­ta ole tietoa – Inarin nuoret ha­luai­si­vat töihin

24.08.2020 07:30 0
Tilaajille
Vanhemmat
Inarin positiivinen näyte utsjokelaisella potilaalla – vaikutuksia myös Utsjoen terveyskeskuksen toimintaan

Inarin po­si­tii­vi­nen näyte uts­jo­ke­lai­sel­la po­ti­laal­la – vai­ku­tuk­sia myös Utsjoen ter­veys­kes­kuk­sen toi­min­taan

18.08.2020 09:26 0