Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Neve
Paikallinen on tuttu ja turvallinen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pai­kal­li­nen on tuttu ja tur­val­li­nen

20.02.2024 15:00
Yrittäjä on saamassa viisi vuotta lisäaikaa matkailuinvestoinnin toteuttamiseen Kukanniemessä – taustalla Rovaniemen kaupungin virhe

Yrit­tä­jä on saa­mas­sa viisi vuotta li­sä­ai­kaa mat­kai­lu­in­ves­toin­nin to­teut­ta­mi­seen Ku­kan­nie­mes­sä – taus­tal­la Ro­va­nie­men kau­pun­gin virhe

13.01.2024 15:00 19
Tilaajille
Neve alkaa lämmittää Rovaniemeä jätevesien hukkalämmöllä – Alakorkaloon tulee iso lämpöpumppulaitos

Neve alkaa läm­mit­tää Ro­va­nie­meä jä­te­ve­sien huk­ka­läm­möl­lä – Ala­kor­ka­loon tulee iso läm­pö­pump­pu­lai­tos

11.12.2023 16:22 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi koko tietä ei au­rat­tu?

28.11.2023 04:45 2
Rovaniemi on Lapin kallein kaupunki asua kerrostalossa, mutta enää se ei ole koko Suomen kallein – "Muut kunnat ovat nostaneet hintoja reippaasti"

Ro­va­nie­mi on Lapin kallein kau­pun­ki asua ker­ros­ta­los­sa, mutta enää se ei ole koko Suomen kallein – "Muut kunnat ovat nos­ta­neet hintoja reip­paas­ti"

23.10.2023 09:10 9
Tilaajille
Neve teki historian parhaan tuloksen – syynä sähkön korkea myyntihinta

Neve teki his­to­rian parhaan tu­lok­sen – syynä sähkön korkea myyn­ti­hin­ta

16.06.2023 10:53 3
Tilaajille
Kesän katu- ja tietyöt täydessä vauhdissa – Rovaniemellä työt vaikuttavat liikenteeseen niin Valtakadulla kuin Lentokentäntiellä

Kesän katu- ja tietyöt täy­des­sä vauh­dis­sa – Ro­va­nie­mel­lä työt vai­kut­ta­vat lii­ken­tee­seen niin Val­ta­ka­dul­la kuin Len­to­ken­tän­tiel­lä

08.06.2023 11:48 3
Tilaajille
Neve osti Kemijärven ja Sallan valokuituverkot

Neve osti Ke­mi­jär­ven ja Sallan va­lo­kui­tu­ver­kot

06.06.2023 20:07 2
Tilaajille
Valokuitufirmojen kilpajuoksu Lappiin näkyy nollahintoina – "Kun kuitua on tarjolla, se kannattaa ostaa"

Va­lo­kui­tu­fir­mo­jen kil­pa­juok­su Lappiin näkyy nol­la­hin­toi­na – "Kun kuitua on tar­jol­la, se kan­nat­taa ostaa"

08.05.2023 05:00 10
Tilaajille
Neve rakentaa Rovaniemen Ounasrinteelle uuden kaukolämpökeskuksen ja purkaa pois vanhan – tarkoituksena on turvata lämpö myös häiriötilanteissa

Neve ra­ken­taa Ro­va­nie­men Ou­nas­rin­teel­le uuden kau­ko­läm­pö­kes­kuk­sen ja purkaa pois vanhan – tar­koi­tuk­se­na on turvata lämpö myös häi­riö­ti­lan­teis­sa

02.05.2023 20:09
Tilaajille
Putkityöt etenevät Mortin männikössä Rovaniemellä – asiantuntijan mukaan alueella ei ole erityisen arvokasta puustoa mitä tulisi säästää

Put­ki­työt ete­ne­vät Mortin män­ni­kös­sä Ro­va­nie­mel­lä – asian­tun­ti­jan mukaan alueel­la ei ole eri­tyi­sen ar­vo­kas­ta puustoa mitä tulisi säästää

03.02.2023 10:34 3
Tilaajille

Na­pa­pii­rin Energia ja Vesi muutti nimensä Neveksi

27.01.2023 13:56 3
Tilaajille
Välillä välttävääkin – Rovakadun ilmanlaatu näkyy nyt netissä

Välillä vält­tä­vää­kin – Ro­va­ka­dun il­man­laa­tu näkyy nyt netissä

17.01.2023 11:23 3
Tilaajille
Mitä riskejä on sähkön myynnissä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä riskejä on sähkön myyn­nis­sä?

16.01.2023 05:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Neve ei voi asettaa säh­köl­le hin­ta­kat­toa

12.01.2023 16:40
Tilaajille
Neve raivaa metsää Mortin männikössä – puita kaadetaan uusien vesijohto- ja jätevesiputkien tieltä

Neve raivaa metsää Mortin män­ni­kös­sä – puita kaa­de­taan uusien ve­si­joh­to- ja jä­te­ve­si­put­kien tieltä

04.01.2023 14:24 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on kau­pun­gin yhtiön tar­koi­tus?

09.12.2022 05:00
Tilaajille
Lappilaiset energiayhtiöt tukevat Ukrainan infrastruktuuria apupaketilla – "Ei tässä kauan tarvinnut perusteita miettiä"

Lap­pi­lai­set ener­gia­yh­tiöt tukevat Uk­rai­nan inf­ra­struk­tuu­ria apu­pa­ke­til­la – "Ei tässä kauan tar­vin­nut pe­rus­tei­ta miet­tiä"

08.12.2022 19:13 3
Tilaajille
"Iso asia, kun yritämme houkutella uusia asukkaita tänne pohjoiseen" – valokuitu pelasti Pelkosenniemellä asuvan Laura Lakson etätyöt, yhteydet yleistyvät pikku hiljaa Lapin maaseudulla

"Iso asia, kun yri­täm­me hou­ku­tel­la uusia asuk­kai­ta tänne poh­joi­seen" – ­va­lo­kui­tu pelasti Pel­ko­sen­nie­mel­lä asuvan Laura Lakson etä­työt, yh­tey­det yleis­ty­vät pikku hiljaa Lapin maa­seu­dul­la

01.12.2022 05:00 6
Tilaajille
Rovaniemen Verkko kiistää Ylen uutisen siitä, ettei se olisi tehnyt toimia alijäämän palauttamiseksi – aikoo tehdä palautuksia asiakkaille vielä 2,7 miljoonan euron edestä

Ro­va­nie­men Verkko kiistää Ylen uutisen siitä, ettei se olisi tehnyt toimia ali­jää­män pa­laut­ta­mi­sek­si – aikoo tehdä pa­lau­tuk­sia asiak­kail­le vielä 2,7 mil­joo­nan euron edestä

22.11.2022 18:00 9
Tilaajille