Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 9. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Ly­hyt­vuok­raus on Ro­va­nie­mel­lä mil­joo­nien bisnes, mutta kau­pun­ki ei oh­jeis­ta sitä mi­ten­kään

Neve
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on kau­pun­gin yhtiön tar­koi­tus?

05:00
Tilaajille
Lappilaiset energiayhtiöt tukevat Ukrainan infrastruktuuria apupaketilla – "Ei tässä kauan tarvinnut perusteita miettiä"

Lap­pi­lai­set ener­gia­yh­tiöt tukevat Uk­rai­nan inf­ra­struk­tuu­ria apu­pa­ke­til­la – "Ei tässä kauan tar­vin­nut pe­rus­tei­ta miet­tiä"

08.12.2022 19:13 3
Tilaajille
Vanhemmat
"Iso asia, kun yritämme houkutella uusia asukkaita tänne pohjoiseen" – valokuitu pelasti Pelkosenniemellä asuvan Laura Lakson etätyöt, yhteydet yleistyvät pikku hiljaa Lapin maaseudulla

"Iso asia, kun yri­täm­me hou­ku­tel­la uusia asuk­kai­ta tänne poh­joi­seen" – ­va­lo­kui­tu pelasti Pel­ko­sen­nie­mel­lä asuvan Laura Lakson etä­työt, yh­tey­det yleis­ty­vät pikku hiljaa Lapin maa­seu­dul­la

01.12.2022 05:00 6
Tilaajille
Rovaniemen Verkko kiistää Ylen uutisen siitä, ettei se olisi tehnyt toimia alijäämän palauttamiseksi – aikoo tehdä palautuksia asiakkaille vielä 2,7 miljoonan euron edestä

Ro­va­nie­men Verkko kiistää Ylen uutisen siitä, ettei se olisi tehnyt toimia ali­jää­män pa­laut­ta­mi­sek­si – aikoo tehdä pa­lau­tuk­sia asiak­kail­le vielä 2,7 mil­joo­nan euron edestä

22.11.2022 18:00 9
Tilaajille
Tällaisia ovat Rovaniemen sähkönsäästökeinot energiakriisin alla – jouluvalot, jalkapallohalli ja katulamput loistavat ledeillä, sähkökatkoja korkeintaan alueellisesti

Täl­lai­sia ovat Ro­va­nie­men säh­kön­sääs­tö­kei­not ener­gia­krii­sin alla – jou­lu­va­lot, jal­ka­pal­lo­hal­li ja ka­tu­lam­put lois­ta­vat le­deil­lä, säh­kö­kat­ko­ja kor­kein­taan alueel­li­ses­ti

26.09.2022 14:45 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­ko­läm­mön hinta pysyy vakaana

20.09.2022 03:01 2
Tilaajille
"Iso ja huojentava uutinen" – rovaniemeläisen kerrostaloasukkaan lasku energiakriisistä jää maltilliseksi kaukolämmön takia

"Iso ja huo­jen­ta­va uu­ti­nen" – ­ro­va­nie­me­läi­sen ker­ros­ta­lo­asuk­kaan lasku ener­gia­krii­sis­tä jää mal­til­li­sek­si kau­ko­läm­mön takia

15.09.2022 18:00 4
Tilaajille
Lappilainen kuluttaja ei hyödy korkeasta hinnasta, jota saadaan nyt Kemijoen tuottamasta sähköstä

Lap­pi­lai­nen ku­lut­ta­ja ei hyödy kor­keas­ta hin­nas­ta, jota saadaan nyt Ke­mi­joen tuot­ta­mas­ta säh­kös­tä

02.09.2022 18:00 15
Tilaajille
Neve hakee valituslupaa Enontekiön sähköyhtiökauppaa koskevaan päätökseen – samaan aikaan neuvottelut kunnan kanssa jatkuvat: "Kunnan pitäisi korjata päätökset", toimitusjohtaja sanoo

Neve hakee va­li­tus­lu­paa Enon­te­kiön säh­kö­yh­tiö­kaup­paa kos­ke­vaan pää­tök­seen – samaan aikaan neu­vot­te­lut kunnan kanssa jat­ku­vat: "Kunnan pitäisi korjata pää­tök­set", toi­mi­tus­joh­ta­ja sanoo

30.05.2022 18:38 4
Tilaajille
Alakorkaloon suunnitellaan biokaasulaitosta – suurimmat kysymykset ovat kaasun kysyntä, raaka-aineen riittävyys ja kuivamädätteen kohtalo

Ala­kor­ka­loon suun­ni­tel­laan bio­kaa­su­lai­tos­ta – suu­rim­mat ky­sy­myk­set ovat kaasun ky­syn­tä, raa­ka-ai­neen riit­tä­vyys ja kui­va­mä­dät­teen kohtalo

09.05.2022 19:38 10
Tilaajille
Vesijohdon rikkoutuminen sai Rovaniemen kävelykadun tulvimaan – vesijohtopaine saattaa heitellä alueen kiinteistöissä

Ve­si­joh­don rik­kou­tu­mi­nen sai Ro­va­nie­men kä­ve­ly­ka­dun tul­vi­maan – ve­si­joh­to­pai­ne saattaa hei­tel­lä alueen kiin­teis­töis­sä

10.04.2022 14:28 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ym­mär­rän miks­ei­vät päät­tä­jät ymmärrä

21.09.2021 05:30 4
Tilaajille
Enontekiön Sähkö Oy:n toiminta siirtyi Nevelle, sama henkilöstö jatkaa yhtiön palveluksessa

Enon­te­kiön Sähkö Oy:n toi­min­ta siirtyi Ne­vel­le, sama hen­ki­lös­tö jatkaa yhtiön pal­ve­luk­ses­sa

02.04.2021 14:15
Tilaajille
Uusi sähköautojen latauspiste Rinteenkulmaan

Uusi säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­te Rin­teen­kul­maan

28.01.2021 19:23 1
Tilaajille
Kaukolämpövesi virtasi Rovaniemellä Kemijokeen ohjatusti – Syysaamuina vesi usein höyrystyy voimakkaasti

Kau­ko­läm­pö­ve­si virtasi Ro­va­nie­mel­lä Ke­mi­jo­keen oh­ja­tus­ti – Syys­aa­mui­na vesi usein höy­rys­tyy voi­mak­kaas­ti

03.09.2020 10:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Miten tulva vai­kut­taa Neven pal­ve­lui­hin?

16.06.2020 12:13
Tilaajille
Miksi puita kaadetaan ja maata myllätään?  – Katso kartalta Rovaniemen kesän katutyöt ja muut urakat

Miksi puita kaa­de­taan ja maata myl­lä­tään? – Katso kar­tal­ta Ro­va­nie­men kesän ka­tu­työt ja muut urakat

12.06.2020 13:57
Tulva vaikuttaa myös jätevesiverkostojen toimivuuteen – toistakymmentä jäteveden pumppaamoa on suljettu eri puolilla Rovaniemeä

Tulva vai­kut­taa myös jä­te­ve­si­ver­kos­to­jen toi­mi­vuu­teen – tois­ta­kym­men­tä jä­te­ve­den pump­paa­moa on sul­jet­tu eri puo­lil­la Ro­va­nie­meä

31.05.2020 15:36
Tilaajille
Kevättulvat lähestyvät – padotusventtiilit kannattaa tarkistaa

Ke­vät­tul­vat lä­hes­ty­vät – pa­do­tus­vent­tii­lit kan­nat­taa tar­kis­taa

16.04.2020 11:15
Tilaajille
Rovaniemen Verkko ylitti kohtuullisen tuoton rajat kolme vuotta peräkkäin – Jättää nyt joitakin maksuja perimättä

Ro­va­nie­men Verkko ylitti koh­tuul­li­sen tuoton rajat kolme vuotta pe­räk­käin – Jättää nyt joi­ta­kin maksuja pe­ri­mät­tä

08.01.2020 11:40