Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Sotaharjoitus: Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taus­har­joi­tuk­seen ja toimii nyt jouk­kueen va­ra­joh­ta­ja­na suu­res­sa Na­to-har­joi­tuk­ses­sa

Hiilidioksidipäästöt
Porolaidunnus muuttaa havumetsien hiilensidontaa –  laidunnuksen loppuminen näkyy hiilidioksidipäästöissä kymmeniä vuosia

Po­ro­lai­dun­nus muuttaa ha­vu­met­sien hii­len­si­don­taa –  ­lai­dun­nuk­sen lop­pu­mi­nen näkyy hii­li­diok­si­di­pääs­töis­sä kym­me­niä vuosia

27.12.2023 16:43 16
Tilaajille
Rovaniemelle ei todennäköisesti tule sähköllä tai biokaasulla toimivia busseja – yhdyskuntasuunnittelun lautakunta käsitteli valtuustoaloitetta vihreämmästä paikallisliikenteestä

Ro­va­nie­mel­le ei to­den­nä­köi­ses­ti tule säh­köl­lä tai bio­kaa­sul­la toi­mi­via busseja – yh­dys­kun­ta­suun­nit­te­lun lau­ta­kun­ta kä­sit­te­li val­tuus­toa­loi­tet­ta vih­reäm­mäs­tä pai­kal­lis­lii­ken­tees­tä

22.08.2023 20:02 3
Tilaajille
Vähemmän hiilidioksidia ilmakehään, metsähakkuita vähemmäksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vä­hem­män hii­li­diok­si­dia il­ma­ke­hään, met­sä­hak­kui­ta vä­hem­mäk­si

17.04.2023 05:00
Tilaajille
Polttomoottori ei kuole vielä aikoihin – "Uudet, synteettiset polttoaineet ovat taloudellinen, ei tekninen ongelma"

Polt­to­moot­to­ri ei kuole vielä ai­koi­hin – "Uudet, syn­teet­ti­set polt­toai­neet ovat ta­lou­del­li­nen, ei tek­ni­nen on­gel­ma"

13.04.2023 16:24 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sade puh­dis­taa ilman

24.10.2022 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mel­la kai­va­mi­sen maail­ma­nen­nä­tys?

13.07.2022 05:00 4
Tilaajille
Matsmart: rovaniemeläiset pelastivat viime vuonna 24 000 kiloa ruokaa ja kuluttajatuotteita hävikiltä

Mats­mart: ro­va­nie­me­läi­set pe­las­ti­vat viime vuonna 24 000 kiloa ruokaa ja ku­lut­ta­ja­tuot­tei­ta hä­vi­kil­tä

03.02.2022 10:16
Tilaajille
"Päästötöntä sähköä ei tule riittämään kaikille. Siksi hinta nousee ja nopeasti", sanoo professori – Oulussa kehitettävä teknologia ratkaisisi ongelman ja puhdistaisi samalla vielä jätevedetkin

"Pääs­tö­tön­tä sähköä ei tule riit­tä­mään kai­kil­le. Siksi hinta nousee ja no­peas­ti", sanoo pro­fes­so­ri – Oulussa ke­hi­tet­tä­vä tek­no­lo­gia rat­kai­si­si on­gel­man ja puh­dis­tai­si samalla vielä jä­te­ve­det­kin

04.10.2021 10:49 2
Tilaajille
Tuleeko Pohjois-Suomen tuulipuistoista saksalaisten vetytehdas? – Vihreän vedyn tuottamiseksi pitäisi ratkaista karkaamisongelma ja se, mihin kaikki happi laitetaan

Tuleeko Poh­jois-Suo­men tuu­li­puis­tois­ta sak­sa­lais­ten ve­ty­teh­das? – ­Vih­reän vedyn tuot­ta­mi­sek­si pitäisi rat­kais­ta kar­kaa­mis­on­gel­ma ja se, mihin kaikki happi lai­te­taan

14.09.2021 08:27 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Turpeen monet roolit

27.05.2021 05:00 7
Tilaajille
Nuorta tiheikköä, taimikkoja ja hakkuuaukkoja – Näin Kemin tuleva tehdas muuttaa Lapin metsiä

Nuorta ti­heik­köä, tai­mik­ko­ja ja hak­kuuauk­ko­ja – Näin Kemin tuleva tehdas muuttaa Lapin metsiä

20.03.2021 06:56 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työtä ja il­mas­to­te­ko­ja: "on monia päteviä kei­no­ja, eräs par­haim­mis­ta on leh­ti­vih­reän tuo­tan­non li­sää­mi­nen"

16.02.2021 18:27 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyb­ri­dil­lä ojasta al­lik­koon

22.12.2020 05:30
Tilaajille
Kotimaisen energiaturpeen vaihtuminen tuontipuuhun ei kuulosta kestävältä kehitykseltä
Pääkirjoitus

Ko­ti­mai­sen ener­gia­tur­peen vaih­tu­mi­nen tuon­ti­puu­hun ei kuu­los­ta kes­tä­väl­tä ke­hi­tyk­sel­tä

28.11.2020 18:03 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tuu­li­voi­mam­me ei vähennä pääs­tö­jäm­me

26.11.2020 19:48 3
Tilaajille
Ilmastopäästöt ovat vähentyneet Lapin kunnissa – sähkönkulutus putosi Kemissä kolmanneksen kymmenessä vuodessa

Il­mas­to­pääs­töt ovat vä­hen­ty­neet Lapin kun­nis­sa – säh­kön­ku­lu­tus putosi Kemissä kol­man­nek­sen kym­me­nes­sä vuo­des­sa

03.11.2020 06:30 2
Tilaajille
Liikenteen päästöjä pitää vähentää sovitusti, mutta autoilun hinta syrjäseuduilla ei saa kohtuuttomasti nousta
Pääkirjoitus

Lii­ken­teen pääs­tö­jä pitää vä­hen­tää so­vi­tus­ti, mutta au­toi­lun hinta syr­jä­seu­duil­la ei saa koh­tuut­to­mas­ti nousta

27.10.2020 16:45 1
Tilaajille
Turpeen alasajo on alkanut, mutta onko vauhti jo liian kova?
Pääkirjoitus

Turpeen alasajo on al­ka­nut, mutta onko vauhti jo liian kova?

06.10.2020 06:00 2
Tilaajille
Alkaisiko hyväksi ihmiseksi
Kolumni

Al­kai­si­ko hyväksi ih­mi­sek­si

18.02.2020 06:30
Tilaajille
Miksi suomalaisessa ilmastokeskustelussa sauhutaan vain autoista? – Asumisen päästöt ovat selvästi suurempia

Miksi suo­ma­lai­ses­sa il­mas­to­kes­kus­te­lus­sa sau­hu­taan vain au­tois­ta? – Asu­mi­sen päästöt ovat sel­väs­ti suu­rem­pia

29.12.2019 06:30
Tilaajille