Sähköntuotanto
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipide Vesa Ruokamo

Ju­mis­kon voi­ma­lan pe­rus­kun­nos­tus on kes­key­tet­tä­vä

08:24
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Eelis Pulkkinen

Pak­ka­nen vei sähköt

01.03.2021 05:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ta­sai­sem­paa säh­kön­tuo­tan­toa

25.02.2021 18:30 1
Tilaajille
Uutisanalyysi: Ounastähti tahkoaa jäsenkunnille mukavasti euroja – johtaminen nousi esille Rovaniemen sotkujen takia

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ou­nas­täh­ti tahkoaa jä­sen­kun­nil­le mu­ka­vas­ti euroja – joh­ta­mi­nen nousi esille Ro­va­nie­men sot­ku­jen takia

12.02.2021 14:10 8
Tilaajille
Kympillä lisää hyvinvointia
Kolumni Reino Hämeenniemi

Kym­pil­lä lisää hy­vin­voin­tia

14.10.2020 06:15
Tilaajille
Lukijalta: Huuhaa propagandaa kalastuksesta
Lukijalta Mielipide Tauno Hedemäki

Lu­ki­jal­ta: Huuhaa pro­pa­gan­daa ka­las­tuk­ses­ta

15.09.2020 05:00
Tilaajille
Kemijoen kalatalousvelvotteiden kiristäminen saa runsaasti tukea monesta suunnasta – Tukijat saattavat kannattaa myös Sierilän altaan rakentamista.
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ke­mi­joen ka­la­ta­lous­vel­vot­tei­den ki­ris­tä­mi­nen saa run­saas­ti tukea monesta suun­nas­ta – Tukijat saat­ta­vat kan­nat­taa myös Sie­ri­län altaan ra­ken­ta­mis­ta.

11.08.2020 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Olli-Pekka Salminen

Lu­ki­jal­ta: Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on paljon var­ti­ja­na

05.08.2020 06:00
Tilaajille
Vaelluskalojen palaaminen ei ole uskon asia
Lukijalta Mielipide Olli-Pekka Salminen

Vael­lus­ka­lo­jen pa­laa­mi­nen ei ole uskon asia

30.07.2020 08:20
Tilaajille
Kohta Suomessa pyörii jo lähes 400 tuulivoimalaa ilman verorahaa, ja suunnitelmissa on tuhansia lisää – Professori: "Suomikin tulee olemaan voimakas sähkönviejä"

Kohta Suo­mes­sa pyörii jo lähes 400 tuu­li­voi­ma­laa ilman ve­ro­ra­haa, ja suun­ni­tel­mis­sa on tu­han­sia lisää – Pro­fes­so­ri: "Suo­mi­kin tulee olemaan voi­ma­kas säh­kön­vie­jä"

28.06.2020 06:00
Tilaajille
Kemijoen kalatalousvelvoitteen muutosprosessi eteni kolmen vuoden jälkeen kuulutusvaiheeseen

Ke­mi­joen ka­la­ta­lous­vel­voit­teen muu­tos­pro­ses­si eteni kolmen vuoden jälkeen kuu­lu­tus­vai­hee­seen

18.06.2020 20:00 2
Tilaajille
Lukijalta: Turvaamme sähkön toimitusvarmuuden
Lukijalta Mielipide Tuomas Timonen

Lu­ki­jal­ta: Tur­vaam­me sähkön toi­mi­tus­var­muu­den

11.04.2020 22:39
Tilaajille
Pääkirjoitus: Puhuri käy tuulivoimaa vastaan, koska yhä harvempi haluaa sähköntekovatkainta maisemaansa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Puhuri käy tuu­li­voi­maa vas­taan, koska yhä har­vem­pi haluaa säh­kön­te­ko­vat­kain­ta mai­se­maan­sa

07.03.2020 17:45
Tilaajille
Enontekiö valmistautuu sähköyhtiön myyntiin, ministeriö edellyttää kunnan menettävän päätösvallan

Enon­te­kiö val­mis­tau­tuu säh­kö­yh­tiön myyn­tiin, mi­nis­te­riö edel­lyt­tää kunnan me­net­tä­vän pää­tös­val­lan

05.03.2020 15:54
Tilaajille
Ydinvoimaloiden turvarajat ovat hyvin kaukana Denniksen nostamasta merenpinnasta – tuotantorajoitus on ollut lähellä vain kerran

Ydin­voi­ma­loi­den tur­va­ra­jat ovat hyvin kaukana Den­nik­sen nos­ta­mas­ta me­ren­pin­nas­ta – tuo­tan­to­ra­joi­tus on ollut lähellä vain kerran

17.02.2020 15:39
Ydinvoimaloiden "eläkeikä" nousi Yhdysvalloissa jo 80 vuoteen, ja samasta keskustellaan Euroopassakin

Ydin­voi­ma­loi­den "e­lä­kei­kä" nousi Yh­dys­val­lois­sa jo 80 vuo­teen, ja samasta kes­kus­tel­laan Eu­roo­pas­sa­kin

02.01.2020 19:00
Tilaajille
Sattumien summa voisi johtaa sähkön katkaisemiseen kodeista keskellä pakkaskautta

Sat­tu­mien summa voisi johtaa sähkön kat­kai­se­mi­seen ko­deis­ta kes­kel­lä pak­kas­kaut­ta

21.11.2019 12:09
Tilaajille
Vahvaa virtaa Saariselälle

Vahvaa virtaa Saa­ri­se­läl­le

15.11.2019 15:22
Mikä on projekti Idefix ja miksi metsän keskelle Simoon tehdään Pohjoismaiden suurinta sähkövarastoa?

Mikä on pro­jek­ti Idefix ja miksi metsän kes­kel­le Simoon tehdään Poh­jois­mai­den suu­rin­ta säh­kö­va­ras­toa?

08.11.2019 18:30
Tilaajille
Pohjoismaiden kannattaisi aloittaa kantaverkkojen yhteistyö – voisi halventaa kalliita sähkön siirtohintoja

Poh­jois­mai­den kan­nat­tai­si aloit­taa kan­ta­verk­ko­jen yh­teis­työ – voisi hal­ven­taa kal­lii­ta sähkön siir­to­hin­to­ja

07.11.2019 08:00
Tilaajille