Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Energia
Kuukausi
Tornionlaaksolaiset ja rovaniemeläiset saavat alennusta sähkölaskuunsa – TLS Verkko ja Rovaniemen Verkko jättävät perimättä sähkönsiirron maksuja

Tor­nion­laak­so­lai­set ja ro­va­nie­me­läi­set saavat alen­nus­ta säh­kö­las­kuun­sa – TLS Verkko ja Ro­va­nie­men Verkko jät­tä­vät pe­ri­mät­tä säh­kön­siir­ron maksuja

15.01.2023 19:30 16
Tilaajille
Rovaniemen Verkko ei peri lainkaan sähkönsiirtomaksuja tammi- ja helmikuussa, syynä Fingridin kantaverkkomaksujen alennus

Ro­va­nie­men Verkko ei peri lain­kaan säh­kön­siir­to­mak­su­ja tammi- ja hel­mi­kuus­sa, syynä Fing­ri­din kan­ta­verk­ko­mak­su­jen alennus

10.01.2023 14:59 13
Tilaajille
Lakiluonnoksen sähkölaskujen kertakorvauksesta on tarkoitus lähteä lausunnoille tiistaina – poliittista sopua mallista ei tiettävästi vielä ole, korvausprosentti mietityttää sdp:tä.

La­ki­luon­nok­sen säh­kö­las­ku­jen ker­ta­kor­vauk­ses­ta on tar­koi­tus lähteä lau­sun­noil­le tiis­tai­na – po­liit­tis­ta sopua mal­lis­ta ei tiet­tä­väs­ti vielä ole, kor­vaus­pro­sent­ti mie­ti­tyt­tää sdp:tä.

10.01.2023 13:01 3
Ysivitosta sai tankata koko joulukuun selvästi alle kahdella eurolla litra ja saa edelleen – huoltamoyrittäjän mukaan rovaniemeläiset seuraavat pumppuhintoja tarkasti : "Kalleimpaan aikaan ei tankattu täyteen"

Ysi­vi­tos­ta sai tankata koko jou­lu­kuun sel­väs­ti alle kah­del­la eurolla litra ja saa edel­leen – ­huol­ta­moy­rit­tä­jän mukaan ro­va­nie­me­läi­set seu­raa­vat pump­pu­hin­to­ja tar­kas­ti : "Kal­leim­paan aikaan ei tan­kat­tu täy­teen"

09.01.2023 15:47 1
Tilaajille
"Onko 450 prosentin hinnankorotukselle mitään perusteita?" – Energiavirasto ottaa pian kantaa saamiinsa lukuisiin kanteluihin sähkön hinnoittelusta

"Onko 450 pro­sen­tin hin­nan­ko­ro­tuk­sel­le mitään pe­rus­tei­ta?" – Ener­gia­vi­ras­to ottaa pian kantaa saa­miin­sa lu­kui­siin kan­te­lui­hin sähkön hin­noit­te­lus­ta

09.01.2023 08:46 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­joen vesistö ra­ken­net­ta­va loppuun

05.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­pees­ta leipää ja lämpöä

02.01.2023 22:10 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Turve on rat­kai­su

02.01.2023 05:44 3
Tilaajille
Vanhemmat
Olkiluoto 3:ssa testataan lähitulevaisuudessa häiriötilannetta, mukana testissä myös Suomen kantaverkon kestävyys – tavalliselle kansalaiselle testin ei pitäisi näkyä

Ol­ki­luo­to 3:ssa tes­ta­taan lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa häi­riö­ti­lan­net­ta, mukana tes­tis­sä myös Suomen kan­ta­ver­kon kes­tä­vyys – ta­val­li­sel­le kan­sa­lai­sel­le testin ei pitäisi näkyä

15.12.2022 16:00 3
Tilaajille
SDP haluaa kotitalouksien sähkölle määräaikaisen hintakaton, joka olisi alle 20 senttiä kilowattitunnilta

SDP haluaa ko­ti­ta­louk­sien säh­köl­le mää­räai­kai­sen hin­ta­ka­ton, joka olisi alle 20 senttiä ki­lo­wat­ti­tun­nil­ta

14.12.2022 12:55 24
Kommentti: Sähköpula on koko ajan lähempänä
Kolumni

Kom­ment­ti: Säh­kö­pu­la on koko ajan lä­hem­pä­nä

13.12.2022 16:30 1
Tilaajille
Venäjän hyökkäyssota ja sitä seurannut Euroopan energiakriisi ovat tehneet suomalaista ydinvoimamyönteisiä– poliitikot seurannevat pian perässä
Pääkirjoitus

Venäjän hyök­käys­so­ta ja sitä seu­ran­nut Eu­roo­pan ener­giak­rii­si ovat tehneet suo­ma­lais­ta ydin­voi­ma­myön­tei­siä– po­lii­ti­kot seu­ran­ne­vat pian perässä

12.12.2022 21:50 13
Tilaajille
Lappilaiset energiayhtiöt tukevat Ukrainan infrastruktuuria apupaketilla – "Ei tässä kauan tarvinnut perusteita miettiä"

Lap­pi­lai­set ener­giayh­tiöt tukevat Uk­rai­nan inf­ra­struk­tuu­ria apu­pa­ke­til­la – "Ei tässä kauan tar­vin­nut pe­rus­tei­ta miet­tiä"

08.12.2022 19:13 3
Tilaajille
Onko tuulivoima karkaamassa lapasesta?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko tuu­li­voi­ma kar­kaa­mas­sa la­pa­ses­ta?

30.11.2022 03:07 6
Tilaajille
Neljä lappilaista esittelee energiaremonttinsa – koteja remontoidaan nyt energiatehokkaammiksi, jotta asumiskustannuksissa saadaan säästöä

Neljä lap­pi­lais­ta esit­te­lee ener­gia­re­mont­tin­sa – koteja re­mon­toi­daan nyt ener­gia­te­hok­kaam­mik­si, jotta asu­mis­kus­tan­nuk­sis­sa saadaan säästöä

25.11.2022 18:12 2
Tilaajille
Rovaniemen Verkko kiistää Ylen uutisen siitä, ettei se olisi tehnyt toimia alijäämän palauttamiseksi – aikoo tehdä palautuksia asiakkaille vielä 2,7 miljoonan euron edestä

Ro­va­nie­men Verkko kiistää Ylen uutisen siitä, ettei se olisi tehnyt toimia ali­jää­män pa­laut­ta­mi­sek­si – aikoo tehdä pa­lau­tuk­sia asiak­kail­le vielä 2,7 mil­joo­nan euron edestä

22.11.2022 18:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­las­kuun rahat sei­näs­tä?

21.11.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mankala on naa­mio­verk­ko

21.11.2022 02:30
Tilaajille
Kemijoen sähkön hintaetu on Lapille suurempi kuin koskaan, mutta se ei näy suoraan lappilaisten sähkölaskussa – miljoonien eurojen sähkötulot valuvat kuntien kassaan

Ke­mi­joen sähkön hin­tae­tu on Lapille suu­rem­pi kuin kos­kaan, mutta se ei näy suoraan lap­pi­lais­ten säh­kö­las­kus­sa – mil­joo­nien eurojen säh­kö­tu­lot valuvat kuntien kassaan

19.11.2022 05:00 27
Tilaajille
Taloon on asennettu yhdeksän ilmalämpöpumppua ja joka nurkka on eristetty – silti entisen kyläkoulun asukkaita hirvittää: "Pitäisi olla jokin kohtuus sähköyhtiöilläkin"

Taloon on asen­net­tu yh­dek­sän il­ma­läm­pö­pump­pua ja joka nurkka on eris­tet­ty – silti entisen ky­lä­kou­lun asuk­kai­ta hir­vit­tää: "Pi­täi­si olla jokin kohtuus säh­köyh­tiöil­lä­kin"

15.11.2022 05:00 15
Tilaajille