Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Energia
Talvi suven säästöt syö
Kolumni

Talvi suven säästöt syö

24.11.2023 05:50
Kemijärvelle suunnitteilla lisää tuulivoimaa – sijoittuisi Nuolivaaran itäpuolelle

Ke­mi­jär­vel­le suun­nit­teil­la lisää tuu­li­voi­maa – si­joit­tui­si Nuo­li­vaa­ran itä­puo­lel­le

20.11.2023 21:54 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puheet eivät enää riitä, tar­vi­taan tekoja

09.11.2023 05:00 1
Tilaajille
Analyysi: Suomi on energiasodassa turvallisemmassa asemassa kuin viime talvena – herpaantumiseen ei ole kuitenkaan varaa, todistaa kaasuyhteyden sabotointi

Ana­lyy­si: Suomi on ener­gia­so­das­sa tur­val­li­sem­mas­sa ase­mas­sa kuin viime talvena – her­paan­tu­mi­seen ei ole kui­ten­kaan varaa, to­dis­taa kaa­su­yh­tey­den sa­bo­toin­ti

11.10.2023 11:30 1
Tilaajille
Sakke Rantala aloittaa Tornionlaakson Sähkön toimitusjohtajana keskellä energia-alan murrosta – yhtiö investoi 100 miljoonaa euroa verkkoihin ja tuotantoon

Sakke Rantala aloit­taa Tor­nion­laak­son Sähkön toi­mi­tus­joh­ta­ja­na kes­kel­lä ener­gia-alan mur­ros­ta – yhtiö in­ves­toi 100 mil­joo­naa euroa verk­koi­hin ja tuo­tan­toon

04.10.2023 19:30 3
Tilaajille
"Voimaloista kuuluu monenlaista ääntä, mutta minusta se ei ole häiritsevää" – Posiolla avattiin tuulipuisto,  uusien hankkeiden suunnitteluun vaikuttaa myös turvallisuustilanteen muutos

"Voi­ma­lois­ta kuuluu mo­nen­lais­ta ääntä, mutta minusta se ei ole häi­rit­se­vää" – Po­siol­la avat­tiin tuu­li­puis­to,  uusien hank­kei­den suun­nit­te­luun vai­kut­taa myös tur­val­li­suus­ti­lan­teen muutos

29.09.2023 19:15 6
Tilaajille
Inarissa suunnitellaan uutta voimajohtoa Norjaan – norjalaisyhtiöiltä odotetaan vastausta asiaan syyskuun loppuun mennessä

Ina­ris­sa suun­ni­tel­laan uutta voi­ma­joh­toa Norjaan – nor­ja­lais­yh­tiöil­tä odo­te­taan vas­taus­ta asiaan syys­kuun loppuun men­nes­sä

08.09.2023 05:00 4
Tilaajille
Olkiluodon kakkosyksikön sähköntuotanto keskeytettiin yöllä – pörssisähkön hinta jo valmiiksi nousussa

Ol­ki­luo­don kak­kos­yk­si­kön säh­kön­tuo­tan­to kes­key­tet­tiin yöllä – pörs­si­säh­kön hinta jo val­miik­si nou­sus­sa

18.08.2023 17:09 2
Veitsiluodon uudet yritykset työllistäisivät 300 – Kemi ja erityisesti Veitsiluoto kiinnostavat nyt vihreän siirtymän teollisuushankkeita ja -yrityksiä

Veit­si­luo­don uudet yri­tyk­set työl­lis­täi­si­vät 300 – Kemi ja eri­tyi­ses­ti Veit­si­luo­to kiin­nos­ta­vat nyt vihreän siir­ty­män teol­li­suus­hank­kei­ta ja -y­ri­tyk­siä

17.08.2023 05:00 4
Tilaajille
Kolarin Hirvasjärven suunniteltu 27 tuulivoimalan kokonaisuus siirtyy yva:n seuraavaan vaiheeseen – 220 kv:n voimajohdolle torppaus

Kolarin Hir­vas­jär­ven suun­ni­tel­tu 27 tuu­li­voi­ma­lan ko­ko­nai­suus siirtyy yva:n seu­raa­vaan vai­hee­seen – 220 kv:n voi­ma­joh­dol­le torp­paus

27.07.2023 14:09 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puh­taas­ta ener­gias­ta Suomen kil­pai­lu­etu

20.07.2023 21:21 4
Neve teki historian parhaan tuloksen – syynä sähkön korkea myyntihinta

Neve teki his­to­rian parhaan tu­lok­sen – syynä sähkön korkea myyn­ti­hin­ta

16.06.2023 10:53 3
Tilaajille
Kalliiden määräaikaisten sähkösopimusten muuttaminen on vaikeaa, arvioivat selvityshenkilöt

Kal­lii­den mää­rä­ai­kais­ten säh­kö­so­pi­mus­ten muut­ta­mi­nen on vai­keaa, ar­vioi­vat sel­vi­tys­hen­ki­löt

07.06.2023 20:00
Ounastähti kuntayhtymän purkaminen tulisi kalliiksi – omistajakunnat joutuisivat maksamaan arviolta viisi miljoonaa euroa veroina

Ou­nas­täh­ti kun­ta­yh­ty­män pur­ka­mi­nen tulisi kal­liik­si – o­mis­ta­ja­kun­nat jou­tui­si­vat mak­sa­maan ar­viol­ta viisi mil­joo­naa euroa veroina

11.05.2023 16:28 5
Tilaajille
Kemijoki oy:n suunnittelema pumppuvoimalahanke lähes kolminkertaistaisi Kemijoesta saatavan säätövoiman määrän – jätti-investointia puoltavat monet tekijät
Pääkirjoitus

Ke­mi­jo­ki oy:n suun­nit­te­le­ma pump­pu­voi­ma­la­han­ke lähes kol­min­ker­tais­tai­si Ke­mi­joes­ta saa­ta­van sää­tö­voi­man määrän – jät­ti-in­ves­toin­tia puol­ta­vat monet tekijät

28.04.2023 19:05 15
Sähkönmyyjän vaihto löisi usein leiville – moni on herännyt asiaan vasta sitten, kun entinen sähkönmyyjä onkin nostanut hintoja

Säh­kön­myy­jän vaihto löisi usein lei­vil­le – moni on he­rän­nyt asiaan vasta sitten, kun entinen säh­kön­myy­jä onkin nos­ta­nut hintoja

26.04.2023 09:59 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­ko­läm­pö­lai­tok­sel­la hölmöä puun polttoa

18.04.2023 05:00 2
Suomessa ollaan edelläkävijöitä ydinjätteen loppusijoittamisessa, mutta laki estää ulkomaalaisen ydinjätebisneksen

Suo­mes­sa ollaan edel­lä­kä­vi­jöi­tä ydin­jät­teen lop­pu­si­joit­ta­mi­ses­sa, mutta laki estää ul­ko­maa­lai­sen ydin­jä­te­bis­nek­sen

17.04.2023 18:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sierilä tarjoaa sää­tö­voi­maa

04.04.2023 05:00 1
Sierilän roolia turha vähätellä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sie­ri­län roolia turha vä­hä­tel­lä

31.03.2023 05:01 14