lautapelit: Etsi kar­tal­ta mur­haa­ja, tai syötä kis­san­pen­tu­ja – pukin kont­tiin voi löytää mui­ta­kin lau­ta­pe­le­jä kuin vanhoja klas­si­koi­ta

leikkipuisto: Se­vet­ti­jär­ven lapset saivat äkäisen nä­köi­sen jou­lu­lah­jan koulun pihalle

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Kemijoki Oy
Kaapelit kärysivät Kelukosken voimalaitoksella Sodankylässä – Kelukoskentie suljettiin liikenteeltä kokonaan

Kaa­pe­lit kä­ry­si­vät Ke­lu­kos­ken voi­ma­lai­tok­sel­la So­dan­ky­läs­sä – Ke­lu­kos­ken­tie sul­jet­tiin lii­ken­teel­tä ko­ko­naan

10.11.2021 12:51
Tilaajille
Kemijoen uitto lopetettiin 30 vuotta sitten – päätös yllätti kaikki, Suomi oli juuri syöksymässä syvään lamaan

Ke­mi­joen uitto lo­pe­tet­tiin 30 vuotta sitten – päätös yllätti kaikki, Suomi oli juuri syök­sy­mäs­sä syvään lamaan

21.10.2021 18:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eri­tyis­lail­la lohi ta­kai­sin Ke­mi­jo­keen

07.10.2021 05:50 3
Tilaajille
Vaelluskalojen seurantaa Isohaaran ja Taivalkosken voimalaitosten välillä jatketaan lokakuun loppuun – kaloja seuraamalla selvitetään kannan suuruutta ja liikkeitä

Vael­lus­ka­lo­jen seu­ran­taa Iso­haa­ran ja Tai­val­kos­ken voi­ma­lai­tos­ten välillä jat­ke­taan lo­ka­kuun loppuun – kaloja seu­raa­mal­la sel­vi­te­tään kannan suu­ruut­ta ja liik­kei­tä

14.09.2021 14:45 1
Tilaajille
Suomessa yksikään pato ei ole vielä koskaan sortunut –  uhkana tulvat, eroosio ja terrori-isku

Suo­mes­sa yk­si­kään pato ei ole vielä koskaan sor­tu­nut –  uhkana tulvat, eroosio ja ter­ro­ri-is­ku

08.09.2021 19:28 6
Tilaajille
Kemijärven Jumiskon voimala otettu käyttöön remontin jälkeen

Ke­mi­jär­ven Ju­mis­kon voimala otettu käyt­töön re­mon­tin jälkeen

06.09.2021 10:03
Tilaajille
Kitisen voimalaitokset peruskorjataan – toisena on vuorossa Kokkosniva Pelkosenniemellä

Kitisen voi­ma­lai­tok­set pe­rus­kor­ja­taan – toisena on vuo­ros­sa Kok­kos­ni­va Pel­ko­sen­nie­mel­lä

21.08.2021 07:00 1
Tilaajille
Taistelu Sierilästä jatkuu – Kemijoki oy hakee jatkoaikaa töiden aloittamiselle

Tais­te­lu Sie­ri­läs­tä jatkuu – Ke­mi­jo­ki oy hakee jat­ko­ai­kaa töiden aloit­ta­mi­sel­le

11.08.2021 09:00 8
Kemijoki Oy jätti lausunnon Elylle koskien vesienhoitosuunnitelmaa – Yhtiön mukaan Elyn kuntoluokittelu on virheellinen: "Tämä on erittäin tärkeää meidän oikeusturvan kannalta ja yhtiön tulevaisuuden kannalta"

Ke­mi­jo­ki Oy jätti lau­sun­non Elylle koskien ve­sien­hoi­to­suun­ni­tel­maa – Yhtiön mukaan Elyn kun­to­luo­kit­te­lu on vir­heel­li­nen: "Tämä on erit­täin tärkeää meidän oi­keus­tur­van kan­nal­ta ja yhtiön tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta"

12.05.2021 18:18 18
Tilaajille
Viime kevään suurtulvat olisivat olleet Rovaniemellä lähes metrin korkeammat ilman tekoaltaita - Kemijoki Oy:lla ei ole suunnitelmissa uusia allashankkeita

Viime kevään suur­tul­vat oli­si­vat olleet Ro­va­nie­mel­lä lähes metrin kor­keam­mat ilman te­ko­al­tai­ta - Ke­mi­jo­ki Oy:lla ei ole suun­ni­tel­mis­sa uusia al­las­hank­kei­ta

05.05.2021 15:16 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Laki vaatii vael­lus­ka­lo­jen pa­laut­ta­mis­ta

27.03.2021 05:25 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­si­voi­ma tuhoaa ym­pä­ris­töä – Sie­ri­lää ei tule ra­ken­taa

08.03.2021 04:20
Tilaajille
Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan Sierilän lykkäyshakemuksella peitellään huonoa valmistelua – "Kemijoki Oy ei ole neljässä vuodessa pystynyt selvittämään rakentamisen edellytyksiä"

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton mukaan Sie­ri­län lyk­käys­ha­ke­muk­sel­la pei­tel­lään huonoa val­mis­te­lua – "Ke­mi­jo­ki Oy ei ole nel­jäs­sä vuo­des­sa pys­ty­nyt sel­vit­tä­mään ra­ken­ta­mi­sen edel­ly­tyk­siä"

05.03.2021 08:31 3
Tilaajille
Kemijoki Oy hakee aluehallintovirastolta kolme vuotta  jatkoaikaa Sierilän voimalaitoksen rakennustöiden aloittamiselle

Ke­mi­jo­ki Oy hakee alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta kolme vuotta jat­ko­ai­kaa Sie­ri­län voi­ma­lai­tok­sen ra­ken­nus­töi­den aloit­ta­mi­sel­le

04.03.2021 11:35 5
Tilaajille
Tästä kiistellään nyt: Onko Kemijoen vesistön tila hyvä vai tyydyttävä? Ja mitä väliä sillä on?

Tästä kiis­tel­lään nyt: Onko Ke­mi­joen ve­sis­tön tila hyvä vai tyy­dyt­tä­vä? Ja mitä väliä sillä on?

03.03.2021 08:59 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tuu­ton­ta ve­si­voi­maa

03.03.2021 05:25 4
Tilaajille
HS: Kemijoki Oy lähetti Lapin ely-keskukselle tiukkasanaisen ohjeistavan kirjelmän: Vaatii määrittelemään Kemijoen alaosan tilan hyväksi tyydyttävän sijaan

HS: Ke­mi­jo­ki Oy lähetti Lapin ely-kes­kuk­sel­le tiuk­ka­sa­nai­sen oh­jeis­ta­van kir­jel­män: Vaatii mää­rit­te­le­mään Ke­mi­joen alaosan tilan hyväksi tyy­dyt­tä­vän sijaan

26.02.2021 08:29 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­si­voi­ma on il­mas­to­te­ko

26.02.2021 06:30
Tilaajille
Oulun yliopisto kommentoi niukasti Vesa Puurosen graffiteista saamaa tuomiota

Oulun yli­opis­to kom­men­toi niu­kas­ti Vesa Puu­ro­sen graf­fi­teis­ta saamaa tuo­mio­ta

22.02.2021 14:46 7
Tilaajille