Kemijoki Oy
Viimeisin 4 tuntia
Asemakaavoitus alkaa Sierilän voimalaitosalueella – mielipiteitä voi jättää kahden viikon ajan

Ase­ma­kaa­voi­tus alkaa Sie­ri­län voi­ma­lai­tos­alueel­la – mie­li­pi­tei­tä voi jättää kahden viikon ajan

11:05 0
Tilaajille
Vanhemmat
Kemijoen voimalaitosten läheisyydessä valvotaan kalastusta tehostetusti – Syynä rauhoitetun nahkiaisen pyynti ja lohen sekä meritaimenen rokastaminen

Ke­mi­joen voi­ma­lai­tos­ten lä­hei­syy­des­sä val­vo­taan ka­las­tus­ta te­hos­te­tus­ti – Syynä rau­hoi­te­tun nah­kiai­sen pyynti ja lohen sekä me­ri­tai­me­nen ro­kas­ta­mi­nen

08.09.2020 12:55 0
Tilaajille
Kemin Vallitussaaren huonokuntoiset rakennukset puretaan – Jätteenkäsittelylaitokselle lähtevät talot eivät ole enää asumiskunnossa

Kemin Val­li­tus­saa­ren huo­no­kun­toi­set ra­ken­nuk­set pu­re­taan – Jät­teen­kä­sit­te­ly­lai­tok­sel­le läh­te­vät talot eivät ole enää asu­mis­kun­nos­sa

02.09.2020 15:42 0
Kemijoki Oy hakee jälleen rakennuslupaa Sierilän voimalaitoksen rakennuksille – Rovaniemen ympäristölautakunta käsitteli lupaa, mutta palautti sen uudelleen valmisteluun

Ke­mi­jo­ki Oy hakee jälleen ra­ken­nus­lu­paa Sie­ri­län voi­ma­lai­tok­sen ra­ken­nuk­sil­le – Ro­va­nie­men ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­li lupaa, mutta pa­laut­ti sen uu­del­leen val­mis­te­luun

27.08.2020 10:39 0
Tilaajille
Eduskunnasta: Jonain päivänä lohi vielä nousee Kemijokeen
Kolumni Kaisa Juuso

Edus­kun­nas­ta: Jonain päivänä lohi vielä nousee Ke­mi­jo­keen

12.08.2020 15:35 3
Lapin Vihreät kannattaa Lapin ELY-keskuksen hakemusta Kemijoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta

Lapin Vihreät kan­nat­taa Lapin ELY-kes­kuk­sen ha­ke­mus­ta Ke­mi­joen voi­ma­lai­tos­ten ka­la­ta­lous­vel­voit­tei­den muut­ta­mi­ses­ta

10.08.2020 18:35 4
Tilaajille
Kemijoki Oy:n mielestä Kemijoen vesistöön on mahdotonta luoda täysin luonnonvaraisia vaelluskalakantoja

Ke­mi­jo­ki Oy:n mie­les­tä Ke­mi­joen ve­sis­töön on mah­do­ton­ta luoda täysin luon­non­va­rai­sia vael­lus­ka­la­kan­to­ja

10.08.2020 10:33 13
Tilaajille
Tätä rantaa ei ehkä enää ole sitten, kun nämä lapset ovat aikuisia – Rovaniemellä vastustettiin vesivoimaa melat ja airot viuhuen

Tätä rantaa ei ehkä enää ole sitten, kun nämä lapset ovat ai­kui­sia – Ro­va­nie­mel­lä vas­tus­tet­tiin ve­si­voi­maa melat ja airot viuhuen

18.07.2020 19:03 3
Tilaajille
Tervolan Runkausjoki aiotaan palauttaa vaelluskalojen lisääntymisalueeksi – alla on vain kaksi voimalaitosta ennen merta

Ter­vo­lan Run­kaus­jo­ki aiotaan pa­laut­taa vael­lus­ka­lo­jen li­sään­ty­mis­alueek­si – alla on vain kaksi voi­ma­lai­tos­ta ennen merta

11.07.2020 10:00 1
Tilaajille
Kalasydän käynnistyi Taivalkosken voimalaitoksella – ensimmäinen taimen nousi tunnin sisällä Tervolan puolelle

Ka­la­sy­dän käyn­nis­tyi Tai­val­kos­ken voi­ma­lai­tok­sel­la – en­sim­mäi­nen taimen nousi tunnin sisällä Ter­vo­lan puo­lel­le

08.07.2020 15:15 1
Tilaajille
Porttipahdasta irti liki kolmannes enemmän sähköä – Ensimmäinen peruskorjaus 40 vuoteen seitsemällä miljoonalla eurolla

Port­ti­pah­das­ta irti liki kol­man­nes enemmän sähköä – En­sim­mäi­nen pe­rus­kor­jaus 40 vuoteen seit­se­mäl­lä mil­joo­nal­la eurolla

30.06.2020 06:30 2
Tilaajille
Peruskorjaukset nostavat hyötysuhdetta – Kemijokivartta lähes puoli vuosisataa padonnut Kemijoki Oy korjaa voimalaitoksiaan remonteilla

Pe­rus­kor­jauk­set nos­ta­vat hyö­ty­suh­det­ta – Ke­mi­jo­ki­vart­ta lähes puoli vuo­si­sa­taa pa­don­nut Ke­mi­jo­ki Oy korjaa voi­ma­lai­tok­siaan re­mon­teil­la

30.06.2020 06:30 0
Tilaajille
Kemijoen kalatalousvelvoitteen muutosprosessi eteni kolmen vuoden jälkeen kuulutusvaiheeseen

Ke­mi­joen ka­la­ta­lous­vel­voit­teen muu­tos­pro­ses­si eteni kolmen vuoden jälkeen kuu­lu­tus­vai­hee­seen

18.06.2020 20:00 2
Tilaajille
Kemijoki Oy on huolissaan voimalaitoksen tulvayleisöstä, lapsia nostetaan jopa kaiteelle kuohuja katsomaan

Ke­mi­jo­ki Oy on huo­lis­saan voi­ma­lai­tok­sen tul­vay­lei­sös­tä, lapsia nos­te­taan jopa kai­teel­le kuohuja kat­so­maan

28.05.2020 23:01 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Huo­mau­tuk­sia Sie­ri­län voi­ma­lai­tok­ses­ta

26.05.2020 08:50 0
Tilaajille
Virtaus kiihtyy ja suurtulva on ovella – Miksi Valajaskosken tulvaluukut eivät ole kokonaan auki?

Virtaus kiihtyy ja suur­tul­va on ovella – Miksi Va­la­jas­kos­ken tul­va­luu­kut eivät ole ko­ko­naan auki?

25.05.2020 14:51 3
Tilaajille
Lukijalta: Ahdas jokiuoma nostaa tulvaa
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ahdas jo­ki­uo­ma nostaa tulvaa

25.05.2020 08:25 2
Tilaajille
Lukijalta: Tulvaluukut enemmän auki
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tul­va­luu­kut enemmän auki

20.05.2020 18:00 0
Tilaajille
Miten lohet käyttäytyvät voimalaitosten välillä? Sadan lohen kulkemista seurataan kesällä Isohaaran ja Taivalkosken alueella

Miten lohet käyt­täy­ty­vät voi­ma­lai­tos­ten vä­lil­lä? Sadan lohen kul­ke­mis­ta seu­ra­taan kesällä Iso­haa­ran ja Tai­val­kos­ken alueel­la

06.05.2020 11:28 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Marjatta Näätänen

Lu­ki­jal­ta: Kuka hyö­tyi­si Sie­ri­läs­tä?

04.05.2020 12:33 0
Tilaajille