Kemijoki Oy
Viimeisin tunti

Ke­mi­jo­ki Oy jätti lau­sun­non Elylle koskien ve­sien­hoi­to­suun­ni­tel­maa – Yhtiön mukaan Elyn kun­to­luo­kit­te­lu on vir­heel­li­nen: "Tämä on erit­täin tärkeää meidän oi­keus­tur­van kan­nal­ta ja yhtiön tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta"

18:18 12
Tilaajille
Vanhemmat

Viime kevään suur­tul­vat oli­si­vat olleet Ro­va­nie­mel­lä lähes metrin kor­keam­mat ilman te­ko­al­tai­ta - Ke­mi­jo­ki Oy:lla ei ole suun­ni­tel­mis­sa uusia al­las­hank­kei­ta

05.05.2021 15:16 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Laki vaatii vael­lus­ka­lo­jen pa­laut­ta­mis­ta

27.03.2021 05:25 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ve­si­voi­ma tuhoaa ym­pä­ris­töä – Sie­ri­lää ei tule ra­ken­taa

08.03.2021 04:20
Tilaajille

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton mukaan Sie­ri­län lyk­käys­ha­ke­muk­sel­la pei­tel­lään huonoa val­mis­te­lua – "Ke­mi­jo­ki Oy ei ole nel­jäs­sä vuo­des­sa pys­ty­nyt sel­vit­tä­mään ra­ken­ta­mi­sen edel­ly­tyk­siä"

05.03.2021 08:31 3
Tilaajille

Ke­mi­jo­ki Oy hakee alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta kolme vuotta jat­ko­ai­kaa Sie­ri­län voi­ma­lai­tok­sen ra­ken­nus­töi­den aloit­ta­mi­sel­le

04.03.2021 11:35 5
Tilaajille

Tästä kiis­tel­lään nyt: Onko Ke­mi­joen ve­sis­tön tila hyvä vai tyy­dyt­tä­vä? Ja mitä väliä sillä on?

03.03.2021 08:59 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Vas­tuu­ton­ta ve­si­voi­maa

03.03.2021 05:25 4
Tilaajille

HS: Ke­mi­jo­ki Oy lähetti Lapin ely-kes­kuk­sel­le tiuk­ka­sa­nai­sen oh­jeis­ta­van kir­jel­män: Vaatii mää­rit­te­le­mään Ke­mi­joen alaosan tilan hyväksi tyy­dyt­tä­vän sijaan

26.02.2021 08:29 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ve­si­voi­ma on il­mas­to­te­ko

26.02.2021 06:30
Tilaajille

Oulun yli­opis­to kom­men­toi niu­kas­ti Vesa Puu­ro­sen graf­fi­teis­ta saamaa tuo­mio­ta

22.02.2021 14:46 6
Tilaajille

Vesa Puu­ro­sel­le tuomio va­hin­gon­teos­ta – Voi­ma­lai­tok­siin graf­fi­te­ja maa­lan­nut pro­fes­so­ri sai mak­set­ta­vak­seen sakot ja isot kor­vauk­set

19.02.2021 14:17 16
Tilaajille

Vesa Puu­ro­nen vetosi sa­nan­va­pau­teen graf­fi­ti­oi­keu­den­käyn­nis­sä – Syyt­tä­jän ja Ke­mi­jo­ki Oy:n mukaan kyse on va­hin­gon­teos­ta

17.02.2021 15:48 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Suren jokeni koh­ta­loa – "Nyt ne aikovat myr­kyt­tää sinut, kun rais­kat­tu­na et voi mitään"

17.02.2021 08:51
Tilaajille

Ke­mi­joen voi­ma­lai­tok­siin maa­lat­tu­ja mie­len­il­mauk­sia kä­si­tel­lään tänään oi­keu­des­sa

17.02.2021 05:00 6
Tilaajille
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lohen kuvat Ke­mi­joen puo­les­ta­pu­hu­ji­na – Luonnon ja poh­jois­ten jo­ki­aluei­den puo­lus­ta­mi­nen vaatii kan­sa­lais­roh­keut­ta

02.02.2021 14:42 4
Lukijalta Mielipide

Raha ei voi olla ainoa arvo Sie­ri­läs­sä

19.01.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Padot mi­toi­te­taan tur­val­li­suus­lain mukaan

17.12.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Voi­ma­lai­tos­alueil­la oles­ke­lu tur­val­li­suus­ris­ki

12.12.2020 05:15
Tilaajille

Pan­de­mia on vauh­dit­ta­nut yri­tys­ten di­gi­loik­kaa – Kun mat­kus­ta­mi­nen koronan takia hiipui, yri­tyk­set sääs­ti­vät huo­mat­ta­via summia rahaa

11.12.2020 06:30
Tilaajille