Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Raha
Torniolaisyhtiö vaati oikeudessa yli 100 000:ta euroa oululaisfestivaaliin liittyen – käräjäoikeus hylkäsi vaatimuksen

Tor­nio­lais­yh­tiö vaati oi­keu­des­sa yli 100 000:ta euroa ou­lu­lais­fes­ti­vaa­liin liit­tyen – kä­rä­jä­oi­keus hylkäsi vaa­ti­muk­sen

06.12.2023 09:35 1
Tilaajille
Raha on ratkaisu, ikä vihollinen
Kolumni

Raha on rat­kai­su, ikä vi­hol­li­nen

13.10.2023 05:45
Tilaajille
Hoivapaikan työntekijä anasti potilaiden rahoja ja haki lainoja toisten nimissä – Oulun käräjäoikeus tuomitsi peliriippuvaisen naisen kolmeksi vuodeksi vankilaan

Hoi­va­pai­kan työn­te­ki­jä anasti po­ti­lai­den rahoja ja haki lainoja toisten nimissä – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si pe­li­riip­pu­vai­sen naisen kol­mek­si vuo­dek­si van­ki­laan

10.10.2023 06:00
Tilaajille
Kauko Varangan keksimällä laitteella voi keittää kahvit missä tahansa, missä ei ole sähköverkkoa

Kauko Va­ran­gan kek­si­mäl­lä lait­teel­la voi keittää kahvit missä ta­han­sa, missä ei ole säh­kö­verk­koa

03.07.2023 16:47 5
Tilaajille
Miten ihmeessä  Rovaniemen tilintarkastusta tekevä Tapio Raappana ehtii valvoa lähes 1200 yhtiön rahoja? - Selvityksemme paljasti koko maan mittakaavassa valtavan asiakasmäärän sekä kanteluja ja poliisitutkintoja

Miten ih­mees­sä Ro­va­nie­men ti­lin­tar­kas­tus­ta tekevä Tapio Raap­pa­na ehtii valvoa lähes 1200 yhtiön rahoja? - Sel­vi­tyk­sem­me pal­jas­ti koko maan mit­ta­kaa­vas­sa val­ta­van asia­kas­mää­rän sekä kan­te­lu­ja ja po­lii­si­tut­kin­to­ja

05.05.2023 06:00 17
Tilaajille
“Velkaisuus on valtiolle normaali olotila” – Nämä asiat ekonomi haluaa kertoa valtionvelasta

“Vel­kai­suus on val­tiol­le nor­maa­li olo­ti­la” – Nämä asiat ekonomi haluaa kertoa val­tion­ve­las­ta

14.04.2023 06:00 12
Tilaajille
OP:n kysely: Yli puolella suomalaisista ei ole suunnitelmaa taloutensa pyörittämiseen – miehet uskovat naisia  useammin omaan talousosaamiseensa

OP:n kysely: Yli puo­lel­la suo­ma­lai­sis­ta ei ole suun­ni­tel­maa ta­lou­ten­sa pyö­rit­tä­mi­seen – miehet uskovat naisia useam­min omaan ta­lous­osaa­mi­seen­sa

17.03.2023 08:35
Viisitoistavuotias Eelis Turpeinen on 4H-yrittäjä – haluaa rahoittaa harrastuksensa lumitöiden ja kiinteistönhuollon avulla

Vii­si­tois­ta­vuo­tias Eelis Tur­pei­nen on 4H-yrit­tä­jä – haluaa ra­hoit­taa har­ras­tuk­sen­sa lu­mi­töi­den ja kiin­teis­tön­huol­lon avulla

04.02.2023 16:17 2
Tilaajille
Kuluttajien luottamus valahti mittaushistorian ankeimpaan lukemaan, kaikkein heikoimmat luvut Pohjois-Suomessa

Ku­lut­ta­jien luot­ta­mus valahti mit­taus­his­to­rian an­keim­paan lu­ke­maan, kaik­kein hei­koim­mat luvut Poh­jois-Suo­mes­sa

27.12.2022 09:56 4
Auttaisiko pankin vaihto, kun korot nousevat rytisten? Kokosimme viisi vinkkiä asuntovelan painamille

Aut­tai­si­ko pankin vaihto, kun korot nou­se­vat ry­tis­ten? Ko­ko­sim­me viisi vinkkiä asun­to­ve­lan pai­na­mil­le

21.12.2022 20:39 2
Tilaajille
Ensin iski ostovimma, sitten syyllisyys – olen toivoton tuhlaajaluonne
Kolumni

Ensin iski os­to­vim­ma, sitten syyl­li­syys – olen toi­vo­ton tuh­laa­ja­luon­ne

01.11.2022 05:00
Tilaajille
Tulevaisuuden talousnäkymät luovat epävarmuutta nuorille – Vasa kokosi tietopaketin talouden suunnittelusta ja rahan käytöstä

Tu­le­vai­suu­den ta­lous­nä­ky­mät luovat epä­var­muut­ta nuo­ril­le – Vasa kokosi tie­to­pa­ke­tin ta­lou­den suun­nit­te­lus­ta ja rahan käy­tös­tä

14.10.2022 06:00
Tilaajille
Euron arvo alimmillaan kahteenkymmeneen vuoteen – sähkön hinta hieman viime viikkoa maltillisempi

Euron arvo alim­mil­laan kah­teen­kym­me­neen vuoteen – sähkön hinta hieman viime viikkoa mal­til­li­sem­pi

05.09.2022 21:04 1
Meri-Lapin matkailun markkinointiyhtiön toiminta hiipuu – yhtiön rahatilanne on huolestuttava ja vain yksi henkilö on enää osa-aikaisesti töissä

Me­ri-La­pin mat­kai­lun mark­ki­noin­ti­yh­tiön toi­min­ta hiipuu – yhtiön ra­ha­ti­lan­ne on huo­les­tut­ta­va ja vain yksi henkilö on enää osa-ai­kai­ses­ti töissä

05.08.2022 06:30 5
Tilaajille
Sotkin talouteni, mutta avasin onneksi suuni – puhumattomuus voi pahentaa velkahäpeää
Kolumni

Sotkin ta­lou­te­ni, mutta avasin onneksi suuni – ­pu­hu­mat­to­muus voi pa­hen­taa vel­ka­hä­peää

23.07.2022 06:00 1
Tilaajille
Tilastokeskus: Inflaatio oli kesäkuussa 7,8 prosenttia Suomessa – energian lisäksi hintoja nosti omakotitalojen peruskorjausten kallistuminen

Ti­las­to­kes­kus: Inf­laa­tio oli ke­sä­kuus­sa 7,8 pro­sent­tia Suo­mes­sa – ener­gian lisäksi hintoja nosti oma­ko­ti­ta­lo­jen pe­rus­kor­jaus­ten kal­lis­tu­mi­nen

14.07.2022 12:21 2
Tilaajille
Lukuisten pankkien maksuliikenteessä ollut ongelmia keskiviikkona – Osuuspankki sanoo saaneensa ongelman kuntoon

Lu­kuis­ten pank­kien mak­su­lii­ken­tees­sä ollut on­gel­mia kes­ki­viik­ko­na – Osuus­pank­ki sanoo saa­neen­sa on­gel­man kuntoon

15.06.2022 17:07 3
Olympia-aatteesta vieraantunut KOK on myynyt itsensä kerta toisensa jälkeen eniten tarjoavalle – tällä kertaa on totalitaarisen Kiinan vuoro
Pääkirjoitus

Olym­pia-aat­tees­ta vie­raan­tu­nut KOK on myynyt itsensä kerta toi­sen­sa jälkeen eniten tar­joa­val­le – tällä kertaa on to­ta­li­taa­ri­sen Kiinan vuoro

03.02.2022 20:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­ral­lis­ta rahaa

10.01.2022 04:30
Tilaajille

Kun opet­ta­jil­la ei ole varaa tulla kouluun – Li­ba­no­nis­sa kuu­kau­den palkka kuluu pelk­kään polt­to­ai­nee­seen

12.12.2021 14:36