Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sijoittaminen
Rovaniemen kylien kehittämissäätiön sijoitustoiminta oli yli kaksi miljoonaa euroa tappiollista viime vuonna

Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön si­joi­tus­toi­min­ta oli yli kaksi mil­joo­naa euroa tap­piol­lis­ta viime vuonna

08.09.2023 14:47 10
Tilaajille
Lappilaiset sijoittajat suosivat Outokummun osaketta – "Kun näkee kuinka rauta sulaa, siinä on tunnetta mukana", sanoo rovaniemeläinen sijoittaja Juho Mutka

Lap­pi­lai­set si­joit­ta­jat suo­si­vat Ou­to­kum­mun osa­ket­ta – "Kun näkee kuinka rauta sulaa, siinä on tun­net­ta mu­ka­na", sanoo ro­va­nie­me­läi­nen si­joit­ta­ja Juho Mutka

25.05.2023 05:00 1
Tilaajille
Asun­to­si­joit­ta­jat ovat säik­ky­neet ko­hon­nei­ta korkoja myös Lapissa –  asuntolainahakemusten määrä on kasvanut kevään edetessä, mutta kauppoja tehdään nyt aiempaan varovaisemmin

Asun­to­si­joit­ta­jat ovat säik­ky­neet ko­hon­nei­ta korkoja myös Lapissa – asun­to­lai­na­ha­ke­mus­ten määrä on kas­va­nut kevään ede­tes­sä, mutta kaup­po­ja tehdään nyt aiem­paan va­ro­vai­sem­min

25.04.2023 15:02 1
Tilaajille
26-vuotiaasta Elias Joentakasesta tuli rahastosäästäjä jo 10-vuotiaana – viime vuonna rovaniemeläinen sai yli miljoonan euron tulot kryptovaluutoista

26-vuo­tiaas­ta Elias Joen­ta­ka­ses­ta tuli ra­has­to­sääs­tä­jä jo 10-vuo­tiaa­na – viime vuonna ro­va­nie­me­läi­nen sai yli mil­joo­nan euron tulot kryp­to­va­luu­tois­ta

10.11.2022 17:38 4
Tilaajille
Sijoitussuunnitelma auttaa sijoittajaa inflaation keskellä – LähiTapiolan pääekonomisti Jari Järvinen puhuu sijoitusmarkkinoiden kokonaiskuvasta sijoitusillassa
Mainos LähiTapiola Lappi

Si­joi­tus­suun­ni­tel­ma auttaa si­joit­ta­jaa inf­laa­tion kes­kel­lä – Lä­hi­Ta­pio­lan pää­eko­no­mis­ti Jari Jär­vi­nen puhuu si­joi­tus­mark­ki­noi­den ko­ko­nais­ku­vas­ta si­joi­tus­il­las­sa

09.11.2022 06:00
Oletko kuullut "firettämisestä"? Osa nuorista tavoittelee pitkäjänteisellä säästämisellä työelämän jättämistä jo nelikymppisenä

Oletko kuullut "fi­ret­tä­mi­ses­tä"? Osa nuo­ris­ta ta­voit­te­lee pit­kä­jän­tei­sel­lä sääs­tä­mi­sel­lä työ­elä­män jät­tä­mis­tä jo ne­li­kymp­pi­se­nä

30.10.2022 13:30
Jo neljä viidestä valitsee kestävän sijoittamisen rahaston – Nuoret eivät edes katso vaihtoehtoihin, joissa vastuullisuutta ei ole huomioitu

Jo neljä vii­des­tä va­lit­see kes­tä­vän si­joit­ta­mi­sen ra­has­ton – Nuoret eivät edes katso vaih­toeh­toi­hin, joissa vas­tuul­li­suut­ta ei ole huo­mioi­tu

23.10.2022 06:30 1
Tilaajille
Tulevaisuuden talousnäkymät luovat epävarmuutta nuorille – Vasa kokosi tietopaketin talouden suunnittelusta ja rahan käytöstä

Tu­le­vai­suu­den ta­lous­nä­ky­mät luovat epä­var­muut­ta nuo­ril­le – Vasa kokosi tie­to­pa­ke­tin ta­lou­den suun­nit­te­lus­ta ja rahan käy­tös­tä

14.10.2022 06:00
Tilaajille
Oma säästöstrategia kannattaa nyt päivittää korkean inflaation aikaan – Osakestrategi: "Varovaisuus maksaa jopa kahdeksan prosenttia ostovoimasta pois"

Oma sääs­tö­stra­te­gia kan­nat­taa nyt päi­vit­tää korkean inf­laa­tion aikaan – Osa­kest­ra­te­gi: "Va­ro­vai­suus maksaa jopa kah­dek­san pro­sent­tia os­to­voi­mas­ta pois"

04.09.2022 18:30 3
Tilaajille
Kouluihin tarvitaan lisää talousopetusta – kaikilla oltava mahdollisuus vaurastua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lui­hin tar­vi­taan lisää ta­lous­ope­tus­ta – kai­kil­la oltava mah­dol­li­suus vau­ras­tua

08.07.2022 05:00
Tilaajille
Todistajien mukaan Välikankaan virka oli pelkkä kirjoitusvirhe – mutta oliko Front Finance hyvämaineinen yhtiö vai pikavippifirma?

To­dis­ta­jien mukaan Vä­li­kan­kaan virka oli pelkkä kir­joi­tus­vir­he – mutta oliko Front Finance hy­vä­mai­nei­nen yhtiö vai pi­ka­vip­pi­fir­ma?

30.06.2022 18:11 23
Tilaajille
Sijoitussotkua istutaan käräjillä vasta kesäkuussa – Heli Välikangas jatkaa kylien kehittämissäätiön asiamiehenä

Si­joi­tus­sot­kua is­tu­taan kä­rä­jil­lä vasta ke­sä­kuus­sa – Heli Vä­li­kan­gas jatkaa kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön asia­mie­he­nä

01.04.2022 20:23 18
Tilaajille
Uusi hämäräfirma hamuaa ihmisten rahoja lupailemalla kultakaivosta Lappiin – Kari Merenluodosta tehtiin luvatta "päägeologi"

Uusi hä­mä­rä­fir­ma hamuaa ih­mis­ten rahoja lu­pai­le­mal­la kul­ta­kai­vos­ta Lappiin – Kari Me­ren­luo­dos­ta tehtiin luvatta "pää­geo­lo­gi"

18.03.2022 10:05 4
Tilaajille
Nordnet: Vain noin neljännes suomalaisnaisista omistaa tarpeeksi varoja avioeron tai lopputilin varalle

Nord­net: Vain noin nel­jän­nes suo­ma­lais­nai­sis­ta omistaa tar­peek­si varoja avio­eron tai lop­pu­ti­lin varalle

04.03.2022 15:05 3
Tilaajille
Pohjolan Osuuspankki kasvatti liikevoittoaan – vuosi 2021 oli asuntokaupan ja sijoittamisen huippuvuosi

Poh­jo­lan Osuus­pank­ki kas­vat­ti lii­ke­voit­toaan – vuosi 2021 oli asun­to­kau­pan ja si­joit­ta­mi­sen huip­pu­vuo­si

09.02.2022 10:08 2
Tilaajille
Rovaniemi ei täysin kiellä sijoittamasta pikavippifirmoihin – uuden sijoitusohjeen on määrä varmistaa, että Front Finance -sotku ei enää toistuisi

Ro­va­nie­mi ei täysin kiellä si­joit­ta­mas­ta pi­ka­vip­pi­fir­moi­hin – uuden si­joi­tus­oh­jeen on määrä var­mis­taa, että Front Finance -sotku ei enää tois­tui­si

19.01.2022 19:00 7
Tilaajille
Merja Mähkän Apple-osakkeiden arvo lähes kymmenkertaistui seitsemässä vuodessa – Kokenut sijoittaja paljastaa koronakriisin opetukset

Merja Mähkän App­le-osak­kei­den arvo lähes kym­men­ker­tais­tui seit­se­mäs­sä vuo­des­sa – Kokenut si­joit­ta­ja pal­jas­taa ko­ro­na­krii­sin ope­tuk­set

04.01.2022 13:39
Tilaajille
Miia Kaye ja Susanna Aaltonen tuovat kaivattua monimuotoisuutta  sijoitusmaailmaan – valtionyhtiö sijoittaa Ouraan ja muuhun terveyteen, jolle on vaikea saada pääomia

Miia Kaye ja Susanna Aal­to­nen tuovat kai­vat­tua mo­ni­muo­toi­suut­ta si­joi­tus­maail­maan – val­tion­yh­tiö si­joit­taa Ouraan ja muuhun ter­vey­teen, jolle on vaikea saada pääomia

11.12.2021 08:00
Tilaajille
Saamattomia metsänomistajia houkutellaan uudella sijoituspalvelulla – pääset eroon metsänhoidon huolista, mutta muutama seikka kannattaa miettiä tarkkaan

Saa­mat­to­mia met­sän­omis­ta­jia hou­ku­tel­laan uudella si­joi­tus­pal­ve­lul­la – pääset eroon met­sän­hoi­don huo­lis­ta, mutta muutama seikka kan­nat­taa miettiä tark­kaan

08.11.2021 18:30 8
Tilaajille
Inarilaisen porotilan pojasta tuli miljoonasijoitusten mies – nyt Nilla Länsman haaveilee drinkkitehtaasta Inarissa

Ina­ri­lai­sen po­ro­ti­lan pojasta tuli mil­joo­na­si­joi­tus­ten mies – nyt Nilla Länsman haa­vei­lee drink­ki­teh­taas­ta Ina­ris­sa

28.09.2021 17:00 4
Tilaajille