Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

LähiTapiola Lappi
Paikallista palvelua naapurin Reinolta
Mainos LähiTapiola Lappi

Pai­kal­lis­ta pal­ve­lua naa­pu­rin Rei­nol­ta

23.02.2024 12:47
Lähi-Tapiola Lapin vakuutusmaksutulo kasvoi lähes kuusi prosenttia viime vuonna

Lä­hi-Ta­pio­la Lapin va­kuu­tus­mak­su­tu­lo kasvoi lähes kuusi pro­sent­tia viime vuonna

22.02.2024 19:12
Tilaajille
Lapin parhaassa työpaikassa arki on enemmän kuin työtä - se on täynnä elämää
Mainos LähiTapiola Lappi

Lapin par­haas­sa työ­pai­kas­sa arki on enemmän kuin työtä - se on täynnä elämää

31.01.2024 06:00
Lähitapiola: kevättulvien tuhoja korjataan Länsi-Lapissa edelleen

Lä­hi­ta­pio­la: ke­vät­tul­vien tuhoja kor­ja­taan Län­si-La­pis­sa edel­leen

11.09.2023 18:07
Tilaajille
Tuttu mies erätulilla - Yrityksen toimintaa ja riskejä voi kartoittaa myös nokipannukahvin äärellä
Mainos LähiTapiola Lappi

Tuttu mies erä­tu­lil­la - Yri­tyk­sen toi­min­taa ja riskejä voi kar­toit­taa myös no­ki­pan­nu­kah­vin äärellä

16.04.2023 06:00
Lähitapiola Lapin kokonaistulos painui tappiolliseksi – vakuutusyhtiö maksoi viime vuonna korvauksia yli 20 miljoonaa euroa

Lä­hi­ta­pio­la Lapin ko­ko­nais­tu­los painui tap­piol­li­sek­si – ­va­kuu­tu­syh­tiö maksoi viime vuonna kor­vauk­sia yli 20 mil­joo­naa euroa

15.02.2023 09:47 1
Tilaajille
Sijoitussuunnitelma auttaa sijoittajaa inflaation keskellä – LähiTapiolan pääekonomisti Jari Järvinen puhuu sijoitusmarkkinoiden kokonaiskuvasta sijoitusillassa
Mainos LähiTapiola Lappi

Si­joi­tus­suun­ni­tel­ma auttaa si­joit­ta­jaa inf­laa­tion kes­kel­lä – Lä­hi­Ta­pio­lan pääe­ko­no­mis­ti Jari Jär­vi­nen puhuu si­joi­tus­mark­ki­noi­den ko­ko­nais­ku­vas­ta si­joi­tu­sil­las­sa

09.11.2022 06:00
Torniolainen Petri ei unohda tuota aamua ikinä – kaikki mitä oli, paloi maan tasalle
Mainos LähiTapiola Lappi

Tor­nio­lai­nen Petri ei unohda tuota aamua ikinä – kaikki mitä oli, paloi maan tasalle

23.10.2022 06:00
Lämmityksestä säästäminen lisää putkirikkojen riskiä – "Jos mökin jättää kylmilleen, tulee vedet katkaista"

Läm­mi­tyk­ses­tä sääs­tä­mi­nen lisää put­ki­rik­ko­jen ris­kiä – "Jos mökin jättää kyl­mil­leen, tulee vedet kat­kais­ta"

09.09.2022 10:07 2
Tilaajille
Katoille kertyvä lumi riski kiinteistöille – alkuvuoden lumikerroksen paino on jo nyt paikoin reilusti yli 100 kiloa neliömetriä kohden

Ka­toil­le kertyvä lumi riski kiin­teis­töil­le – al­ku­vuo­den lu­mi­ker­rok­sen paino on jo nyt paikoin rei­lus­ti yli 100 kiloa ne­liö­met­riä kohden

24.02.2022 09:36 1
Tilaajille
LähiTapiola Lapin tulos parani ja vakavaraisuus vahvistui vuonna 2021 – kokonaistulos oli 8,7 miljoonaa ja liiketulos 4,9 miljoonaa euroa

Lä­hi­Ta­pio­la Lapin tulos parani ja va­ka­va­rai­suus vah­vis­tui vuonna 2021 – ko­ko­nais­tu­los oli 8,7 mil­joo­naa ja lii­ke­tu­los 4,9 mil­joo­naa euroa

15.02.2022 10:36
Tilaajille
Paikallisuutta ja arjen tekoja – ”Lapissa on hyvä elää ja asua”
Mainos LähiTapiola Lappi

Pai­kal­li­suut­ta ja arjen tekoja – ”La­pis­sa on hyvä elää ja asua”

07.02.2022 06:00
Kokemattomuus ja liian suuri tilannenopeus korostuvat kelkkaonnettomuuksien vahinkotilastoissa – Lapissa keskimääräinen korvaussumma yli 7 000 euroa

Ko­ke­mat­to­muus ja liian suuri ti­lan­ne­no­peus ko­ros­tu­vat kelk­kaon­net­to­muuk­sien va­hin­ko­ti­las­tois­sa – ­La­pis­sa kes­ki­mää­räi­nen kor­vaus­sum­ma yli 7 000 euroa

04.02.2022 09:35 1
Tilaajille

Vuoden lap­pi­lais­ta kylää et­si­tään jälleen

12.01.2022 16:30
Tilaajille
Vesivahinko voi keskeyttää vuokratulojen maksun – asuntosijoittajien avuksi vakuutus
Mainos LähiTapiola Lappi

Ve­si­va­hin­ko voi kes­keyt­tää vuok­ra­tu­lo­jen maksun – asun­to­si­joit­ta­jien avuksi va­kuu­tus

26.07.2021 08:00
Tenojoen sivujokiin ei myydä tänä vuonna kalastuslupia ulkopaikkakuntalaisille: "Koemme, että tässä tilanteessa on vastuullista pidättäytyä kokonaan kalastuslupien myynnistä"

Te­no­joen si­vu­jo­kiin ei myydä tänä vuonna ka­las­tus­lu­pia ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­le: "Koem­me, että tässä ti­lan­tees­sa on vas­tuul­lis­ta pi­dät­täy­tyä ko­ko­naan ka­las­tus­lu­pien myyn­nis­tä"

06.05.2021 08:31 12
Tilaajille
Yrittäjä – hyväksytkö ostovoimatappion vai hyödynnätkö sijoittamisen mahdollisuudet?
Mainos LähiTapiola Lappi

Yrit­tä­jä – hy­väk­syt­kö os­to­voi­ma­tap­pion vai hyö­dyn­nät­kö si­joit­ta­mi­sen mah­dol­li­suu­det?

26.01.2021 06:00
Harvennushakkuu ja päätehakkuu ovat metsäsijoittajalle tuottoisimmat vaiheet
Mainos LähiTapiola Lappi

Har­ven­nus­hak­kuu ja pää­te­hak­kuu ovat met­sä­si­joit­ta­jal­le tuot­toi­sim­mat vaiheet

12.01.2021 06:00
Säästämällä voi varautua talouden töyssyihin tai toteuttaa unelmiaan
Mainos LähiTapiola Lappi

Sääs­tä­mäl­lä voi va­rau­tua ta­lou­den töys­syi­hin tai to­teut­taa unel­miaan

17.12.2020 06:00 2
Lapissa syttyi viime vuonna 129 rakennuspaloa – valtaosa paloista olisi ehkäistävissä toimivalla palovaroittimella

Lapissa syttyi viime vuonna 129 ra­ken­nus­pa­loa – val­tao­sa pa­lois­ta olisi eh­käis­tä­vis­sä toi­mi­val­la pa­lo­va­roit­ti­mel­la

26.11.2020 09:33
Tilaajille