Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lahjoitukset
Rovaniemellä ehtii vielä lahjoittaa vähävaraisille lapsille – joululahjatoiveita on toteutettu Hope ry:n keräyksessä tänä vuonna tavallista hitaammin

Ro­va­nie­mel­lä ehtii vielä lah­joit­taa vä­hä­va­rai­sil­le lap­sil­le – jou­lu­lah­ja­toi­vei­ta on to­teu­tet­tu Hope ry:n ke­räyk­ses­sä tänä vuonna ta­val­lis­ta hi­taam­min

08.12.2023 15:00
Tilaajille
Ukrainalaispakolaiset kaipaavat talvivaatteita ja joulukoristeita – Rovaniemellä tavaraa vastaanotetaan joka torstai

Uk­rai­na­lais­pa­ko­lai­set kai­paa­vat tal­vi­vaat­tei­ta ja jou­lu­ko­ris­tei­ta – Ro­va­nie­mel­lä tavaraa vas­taan­ote­taan joka torstai

30.11.2023 19:19 3
Tilaajille
Lukijalta: Ukrainan sotapakolaisia autetaan yhä Rovaniemen Saarenkylässä – nyt kaivataan toppavaatteita, leluja, mattoja ja keittiövälineitä
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Uk­rai­nan so­ta­pa­ko­lai­sia au­te­taan yhä Ro­va­nie­men Saa­ren­ky­läs­sä – nyt kai­va­taan top­pa­vaat­tei­ta, leluja, mattoja ja keit­tiö­vä­li­nei­tä

23.11.2023 09:38
Tilaajille
Länsi-Pohjan keskussairaala saa lahjoituksena hengityksen apuvälineitä

Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­la saa lah­joi­tuk­se­na hen­gi­tyk­sen apu­vä­li­nei­tä

25.10.2023 08:55
Tilaajille
Lapin yliopistolle 150 000 euron lahjoitus Säästöpankki Optialta

Lapin yli­opis­tol­le 150 000 euron lah­joi­tus Sääs­tö­pank­ki Op­tial­ta

09.10.2023 15:46
Tilaajille
Metsä Group lahjoitti Redu Edulle kaksi metsäkonetta koulutuskäyttöön vuodeksi – rahallinen yhteisarvo on satoja tuhansia euroja

Metsä Group lah­joit­ti Redu Edulle kaksi met­sä­ko­net­ta kou­lu­tus­käyt­töön vuo­dek­si – ra­hal­li­nen yh­teis­ar­vo on satoja tu­han­sia euroja

19.09.2023 17:23
Tilaajille
Sara Seppänen (ps.) Iltalehdelle: 5 000 euron vaaliraha kairausyhtiön pomolta ei vaikuttanut mielipiteeseen kaivoksista

Sara Sep­pä­nen (ps.) Il­ta­leh­del­le: 5 000 euron vaa­li­ra­ha kai­raus­yh­tiön pomolta ei vai­kut­ta­nut mie­li­pi­tee­seen kai­vok­sis­ta

23.08.2023 21:03 18
Tilaajille
Meri-Lapin Meripelastajat ry:lle 20 000 euron lahjoitus vakuutusyhtiöltä

Me­ri-La­pin Me­ri­pe­las­ta­jat ry:lle 20 000 euron lah­joi­tus va­kuu­tus­yh­tiöl­tä

21.06.2023 19:17
Tilaajille
Jopen työ jatkuu Syväkankaalla

Jopen työ jatkuu Sy­vä­kan­kaal­la

26.05.2023 14:13
Kuolajärvi–Salla -postikorttikokoelman 450 korttia luovutettiin Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museolle – kokoelman kerääjä Pirjo Venäläinen haali kortteja 40 vuoden ajan ympäri maailmaa

Kuo­la­jär­vi–­Sal­la -pos­ti­kort­ti­ko­koel­man 450 korttia luo­vu­tet­tiin Sallan sota- ja jäl­leen­ra­ken­nus­ajan mu­seol­le – ko­koel­man kerääjä Pirjo Ve­nä­läi­nen haali kort­te­ja 40 vuoden ajan ympäri maail­maa

30.04.2023 19:30
Tilaajille
Saamelaisnuorten yhdistykselle myönnettiin 30 000 euron kulttuuripalkinto työstään saamelaisten puolesta

Saa­me­lais­nuor­ten yh­dis­tyk­sel­le myön­net­tiin 30 000 euron kult­tuu­ri­pal­kin­to työs­tään saa­me­lais­ten puo­les­ta

23.04.2023 15:24
Tilaajille
Ukraina sai suomalaiset lahjoittamaan ennätykset rikki – kokosimme tiedot ensimmäisen sotavuoden avusta

Ukraina sai suo­ma­lai­set lah­joit­ta­maan en­nä­tyk­set rikki – ko­ko­sim­me tiedot en­sim­mäi­sen so­ta­vuo­den avusta

27.03.2023 13:12 1
Tilaajille
Savukosken mummoissa heräsi palo auttaa, Ukrainaan lähtee vauvojen nuttuja ja peittoja – "Ukrainan orpokodit täyttyvät ja avun tarve on suuri”

Sa­vu­kos­ken mum­mois­sa heräsi palo auttaa, Uk­rai­naan lähtee vau­vo­jen nuttuja ja peit­to­ja – "Uk­rai­nan or­po­ko­dit täyt­ty­vät ja avun tarve on suuri”

22.03.2023 22:29
Tilaajille
Lapin moottorikelkkailijat saivat lahjoituksena vielä yhden junnukelkan varastetun tilalle: "Tämä on kerholle pelastus, jolla ratkaistaan monta ongelmaa"

Lapin moot­to­ri­kelk­kai­li­jat saivat lah­joi­tuk­se­na vielä yhden jun­nu­kel­kan va­ras­te­tun ti­lal­le: "Tämä on ker­hol­le pe­las­tus, jolla rat­kais­taan monta on­gel­maa"

30.01.2023 11:20
Tilaajille
Lapin moottorikelkkailijat sai uuden lastenkelkan varastetun tilalle – "Hienosti ovat ihmiset reagoineet tähän asiaan"

Lapin moot­to­ri­kelk­kai­li­jat sai uuden las­ten­kel­kan va­ras­te­tun tilalle – "Hie­nos­ti ovat ihmiset rea­goi­neet tähän asiaan"

24.01.2023 18:32 6
Tilaajille
Nykytaiteen professori Maaretta Jaukkuri lahjoitti Aineen taidemuseolle yli sadan teoksen taidekokoelman – "Ainutlaatuinen ja monin tavoin merkittävä kokoelma"

Ny­ky­tai­teen pro­fes­so­ri Maa­ret­ta Jauk­ku­ri lah­joit­ti Aineen tai­de­mu­seol­le yli sadan teoksen tai­de­ko­koel­man – "Ai­nut­laa­tui­nen ja monin tavoin mer­kit­tä­vä ko­koel­ma"

10.01.2023 09:07
Tilaajille
Talvivaatteet toivotuin lahjoitus – Rovaniemen Ritarinteellä välitetään vaateapua ukrainalaisille

Tal­vi­vaat­teet toi­vo­tuin lah­joi­tus – Ro­va­nie­men Ri­ta­rin­teel­lä vä­li­te­tään vaa­te­apua uk­rai­na­lai­sil­le

20.12.2022 16:07
Tilaajille
Rovaniemen lapsiperheiden palvelut sai 20 000 euron lahjoituksen yksityishenkilöltä – "Tulin niin iloiseksi, että voimme tarjota lapsiperheille jouluiloa"

Ro­va­nie­men lap­si­per­hei­den pal­ve­lut sai 20 000 euron lah­joi­tuk­sen yk­si­tyis­hen­ki­löl­tä – "Tulin niin iloi­sek­si, että voimme tarjota lap­si­per­heil­le jou­lui­loa"

05.12.2022 10:41 16
Tilaajille
Onko kotiisi kertynyt ylimääräistä talvikampetta? Rovaniemellä kerätään talvivaatteita ukrainalaisille torstaina ja perjantaina

Onko kotiisi ker­ty­nyt yli­mää­räis­tä tal­vi­kam­pet­ta? Ro­va­nie­mel­lä ke­rä­tään tal­vi­vaat­tei­ta uk­rai­na­lai­sil­le tors­tai­na ja per­jan­tai­na

09.11.2022 10:43
Tilaajille
"Eilen minulla oli numero 102, niin en jäänyt odottamaan" – ruokakassien kysyntä on kasvanut, mutta jaettavaa on yhä vähemmän

"Eilen minulla oli numero 102, niin en jäänyt odot­ta­maan" – ruo­ka­kas­sien kysyntä on kas­va­nut, mutta jaet­ta­vaa on yhä vä­hem­män

26.09.2022 19:30
Tilaajille