Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin historia
Kuukausi
Kuka oli Raja-Jooseppi, joka jätti nimensä kartalle? Lapin Kansan uusintajuttu kertoo noitanakin pidetystä erämaan asukkaasta, jonka elämä päättyi surkeasti

Kuka oli Ra­ja-Joo­sep­pi, joka jätti nimensä kar­tal­le? Lapin Kansan uu­sin­ta­jut­tu kertoo noi­ta­na­kin pi­de­tys­tä erämaan asuk­kaas­ta, jonka elämä päättyi sur­keas­ti

29.11.2023 19:59 6
Tilaajille
Pekka Aikio haki saamelaisvaikuttajan uralleen vauhtia Paavo Väyrysen "pompannapista" – 50 vuotta sitten aloittaneessa saamelaisten parlamentissa riekko nostettiin pöydälle tämän tästä

Pekka Aikio haki saa­me­lais­vai­kut­ta­jan ural­leen vauhtia Paavo Väy­ry­sen "pom­pan­na­pis­ta" – 50 vuotta sitten aloit­ta­nees­sa saa­me­lais­ten par­la­men­tis­sa riekko nos­tet­tiin pöy­däl­le tämän tästä

25.11.2023 05:00 2
Tilaajille
Vera Lundvall piti Rovaniemen ensimmäistä kirjakauppaa ja kohautti avioliitolla, jossa kumppanina oli lähes 45 vuotta vanhempi sukulaismies

Vera Lund­vall piti Ro­va­nie­men en­sim­mäis­tä kir­ja­kaup­paa ja ko­haut­ti avio­lii­tol­la, jossa kump­pa­ni­na oli lähes 45 vuotta van­hem­pi su­ku­lais­mies

18.11.2023 05:00 12
Tilaajille
Onko opettaja tullut hulluksi? Sitäkin kyseltiin, kun kaupunkilaispoika tuli etelästä Posion syrjäkylälle ja alkoi puuhata omaa koulua

Onko opet­ta­ja tullut hul­luk­si? Sitäkin ky­sel­tiin, kun kau­pun­ki­lais­poi­ka tuli ete­läs­tä Posion syr­jä­ky­läl­le ja alkoi puuhata omaa koulua

11.11.2023 05:00 5
Tilaajille
Vanhemmat
Ennen kuin saksalaiset tuhosivat Rovaniemen, yksi heistä ikuisti maisemia siveltimellään – kuka oli tämä sotilaskarkuri, jonka tauluja on nyt jonotettu katsomaan?

Ennen kuin sak­sa­lai­set tu­ho­si­vat Ro­va­nie­men, yksi heistä ikuisti mai­se­mia si­vel­ti­mel­lään – kuka oli tämä so­ti­las­kar­ku­ri, jonka tauluja on nyt jo­no­tet­tu kat­so­maan?

28.10.2023 05:00 13
Tilaajille
Kemijoen suulla oli hurja työmaa 120 vuotta sitten – harvinaiset valokuvat kertovat urakasta, johon tarvittiin niin saksalaista insinööriä kuin höyrähtänyttä "piispaa"

Ke­mi­joen suulla oli hurja työmaa 120 vuotta sitten – har­vi­nai­set va­lo­ku­vat ker­to­vat ura­kas­ta, johon tar­vit­tiin niin sak­sa­lais­ta in­si­nöö­riä kuin höy­räh­tä­nyt­tä "piis­paa"

21.10.2023 05:00 6
Tilaajille
Pöykkölässä seisoo hirsitalo, joka oli aikansa tunnetuimman julkkisparin koti – näiden seinien sisällä räiskyvän kirjailijan ja pirullisen everstin liitosta tuli perhehelvetti

Pöyk­kö­läs­sä seisoo hir­si­ta­lo, joka oli aikansa tun­ne­tuim­man julk­kis­pa­rin koti – näiden seinien sisällä räis­ky­vän kir­jai­li­jan ja pi­rul­li­sen evers­tin lii­tos­ta tuli per­he­hel­vet­ti

07.10.2023 05:00 18
Tilaajille
Lappiin rakastunut geologi kuvasi taitavasti pohjoista maisemaa – lähes sata vuotta myöhemmin inarilainen Tapio Tynys lähti hänen jäljilleen ja teki pysäyttävän havainnon

Lappiin ra­kas­tu­nut geologi kuvasi tai­ta­vas­ti poh­jois­ta mai­se­maa – lähes sata vuotta myö­hem­min ina­ri­lai­nen Tapio Tynys lähti hänen jäl­jil­leen ja teki py­säyt­tä­vän ha­vain­non

30.09.2023 05:00 16
Tilaajille
Kun Laanilan surmayöstä oli kulunut 80 vuotta, pellolainen Heimo Kallio kaivoi albuminsa esiin ja löysi harvinaisia valokuvia

Kun Laa­ni­lan sur­ma­yös­tä oli kulunut 80 vuotta, pel­lo­lai­nen Heimo Kallio kaivoi al­bu­min­sa esiin ja löysi har­vi­nai­sia va­lo­ku­via

23.09.2023 05:00 3
Tilaajille
Rovaniemen rikkaimmalla miehellä oli hurjaluontoinen hevonen, josta tuli Suomen nopein juoksija ja lopulta kuolematon

Ro­va­nie­men rik­kaim­mal­la mie­hel­lä oli hur­ja­luon­toi­nen he­vo­nen, josta tuli Suomen nopein juok­si­ja ja lopulta kuo­le­ma­ton

16.09.2023 05:00
Tilaajille
Mukavasta kenraalista tuli lappilaisten lemmikki, jonka traagisesta kohtalosta syntyi maansuru – Rovaniemellä vain harvat tiesivät "Tiitelin" pimeästä puolesta

Mu­ka­vas­ta ken­raa­lis­ta tuli lap­pi­lais­ten lem­mik­ki, jonka traa­gi­ses­ta koh­ta­los­ta syntyi maan­su­ru – Ro­va­nie­mel­lä vain harvat tie­si­vät "Tii­te­lin" pi­meäs­tä puo­les­ta

19.08.2023 16:17 13
Tilaajille
Kun piispaa kyydinnyt postiauto lähestyi kesäyössä Laanilaa, partisaanit odottivat sormi liipaisimella – siitä, mitä seuraavaksi tapahtui, on kaksi täysin erilaista versiota

Kun piispaa kyy­din­nyt pos­ti­au­to lä­hes­tyi ke­sä­yös­sä Laa­ni­laa, par­ti­saa­nit odot­ti­vat sormi lii­pai­si­mel­la – siitä, mitä seu­raa­vak­si ta­pah­tui, on kaksi täysin eri­lais­ta ver­sio­ta

01.07.2023 05:00 15
Tilaajille
Näin ikiaikaisesta arvoriistasta tehtiin hyljeksitty haittaeläin
Kolumni

Näin iki­ai­kai­ses­ta ar­vo­riis­tas­ta tehtiin hyl­jek­sit­ty hait­ta­eläin

22.06.2023 05:00 11
Yli sata vuotta sitten Muurolan asemalle ilmestyi nainen, joka oli päättänyt tehdä lopun miesten ylivallasta rautateillä

Yli sata vuotta sitten Muu­ro­lan ase­mal­le il­mes­tyi nainen, joka oli päät­tä­nyt tehdä lopun miesten yli­val­las­ta rau­ta­teil­lä

13.05.2023 05:00 6
Tilaajille
Kirja-arvio: Kun kirkkoherran hautajaiset lähtivät lapasesta – Osmo Pekosen viimeiseksi jääneessä teoksessa on koottu yhteen Tornioon liittyviä kertomuksia

Kir­ja-ar­vio: Kun kirk­ko­her­ran hau­ta­jai­set läh­ti­vät la­pa­ses­ta – Osmo Pekosen vii­mei­sek­si jää­nees­sä teok­ses­sa on koottu yhteen Tor­nioon liit­ty­viä ker­to­muk­sia

23.04.2023 12:30 1
Tilaajille
Pienen Hömpönkorvan koskialueen omistuksesta kiisteltiin korkeinta oikeutta myöten – lopulta se tuotti miljoonapotin Kemijokivarren rantatiloille

Pienen Höm­pön­kor­van kos­ki­alueen omis­tuk­ses­ta kiis­tel­tiin kor­kein­ta oi­keut­ta myöten – lopulta se tuotti mil­joo­na­po­tin Ke­mi­jo­ki­var­ren ran­ta­ti­loil­le

22.04.2023 05:00
Tilaajille
Vaaleista vaaleihin: Yöjunasta alkoi matka, joka päättyi joukkohautaan

Vaa­leis­ta vaa­lei­hin: Yö­ju­nas­ta alkoi matka, joka päättyi jouk­ko­hau­taan

13.03.2023 11:00 3
Tilaajille
Vaaleista vaaleihin: Neulojatar Kemistä tekee historiaa

Vaa­leis­ta vaa­lei­hin: Neu­lo­ja­tar Kemistä tekee his­to­riaa

07.03.2023 11:00
Tilaajille
Vaaleista vaaleihin: Kouluja käymättömästä talonpojasta tulee Lapin ensimmäinen kansanedustaja vastoin tahtoaan

Vaa­leis­ta vaa­lei­hin: Kouluja käy­mät­tö­mäs­tä ta­lon­po­jas­ta tulee Lapin en­sim­mäi­nen kan­san­edus­ta­ja vastoin tah­toaan

02.03.2023 12:45 1
Tilaajille
Lappilainen kansanedustaja on tuomittu kuolemaan ja muilutettu itärajalle – vaalihistoria tuntee myös läpimenijän, joka toivoi, ettei kukaan äänestäisi häntä
Kolumni

Lap­pi­lai­nen kan­san­edus­ta­ja on tuo­mit­tu kuo­le­maan ja mui­lu­tet­tu itä­ra­jal­le – vaa­li­his­to­ria tuntee myös lä­pi­me­ni­jän, joka toivoi, ettei kukaan ää­nes­täi­si häntä

02.03.2023 12:47 2