Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Liikenneturvallisuus
Kuukausi
Sytytä nyt se takavalo! – Liian moni ajaa keskitalven lumipöllyssä perä pimeänä, koska ei tunne autonsa valojen toimintaperiaatteita

Sytytä nyt se ta­ka­va­lo! – Liian moni ajaa kes­ki­tal­ven lu­mi­pöl­lys­sä perä pi­meä­nä, koska ei tunne autonsa valojen toi­min­ta­pe­riaat­tei­ta

21.01.2023 06:30 18
Tilaajille
Nämä tappoivat liikenteessä 209 ihmistä, katso tarkat luvut – ennen kaikkea miesten piittaamattomuus pitää liikennekuolemien määrän liian korkeana

Nämä tap­poi­vat lii­ken­tees­sä 209 ih­mis­tä, katso tarkat luvut – ennen kaikkea miesten piit­taa­mat­to­muus pitää lii­ken­ne­kuo­le­mien määrän liian kor­kea­na

14.01.2023 06:30 3
Tilaajille
Näin Norjasta tuli myös liikenneturvallisuuden mallimaa – monet liikennettä koskevat päätökset on tehty aivan päinvastoin kuin Suomessa

Näin Nor­jas­ta tuli myös lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den mal­li­maa – monet lii­ken­net­tä kos­ke­vat pää­tök­set on tehty aivan päin­vas­toin kuin Suo­mes­sa

31.12.2022 06:30 1
Tilaajille
Lapissa ennätysalhaiset lukemat liikennekuolemissa – "iso teko ollut alentaa keskustojen nopeusrajoituksia"

Lapissa en­nä­ty­sal­hai­set lukemat lii­ken­ne­kuo­le­mis­sa – "iso teko ollut alentaa kes­kus­to­jen no­peus­ra­joi­tuk­sia"

30.12.2022 19:30 4
Tilaajille
Vanhemmat
Vakuutusyhtiön kysely: joka kolmas lappilainen on ollut nukahtaa rattiin ja joka kymmenes ollut päihtyneen kyydissä

Va­kuu­tu­syh­tiön kysely: joka kolmas lap­pi­lai­nen on ollut nu­kah­taa rattiin ja joka kym­me­nes ollut päih­ty­neen kyy­dis­sä

28.12.2022 13:54
Tilaajille
Autoliiton tiepalvelu valmistautuu taas joululiikenteeseen: Operaatio Lumihiutale käynnistyy tänään 54. kerran

Au­to­lii­ton tie­pal­ve­lu val­mis­tau­tuu taas jou­lu­lii­ken­tee­seen: Ope­raa­tio Lu­mi­hiu­ta­le käyn­nis­tyy tänään 54. kerran

17.12.2022 12:59
Lapissa tapahtuu suhteessa enemmän kitkarenkailla aiheutettuja kuolonkolareita kuin Suomessa keskimäärin

Lapissa ta­pah­tuu suh­tees­sa enemmän kit­ka­ren­kail­la ai­heu­tet­tu­ja kuo­lon­ko­la­rei­ta kuin Suo­mes­sa kes­ki­mää­rin

11.11.2022 19:58 16
Tilaajille
Konsta ottaa lunkisti, mutta moni säikkyy – hevonen voi pelästyä liikenteessä melkein mitä vain, ja erityisesti malttia vaaditaan autoilijoilta

Konsta ottaa lun­kis­ti, mutta moni säikkyy – hevonen voi pe­läs­tyä lii­ken­tees­sä melkein mitä vain, ja eri­tyi­ses­ti malttia vaa­di­taan au­toi­li­joil­ta

29.10.2022 06:30 1
Tilaajille
Oikein valittu lisävalo täydentää kaukovaloja – kuluttajan oltava tarkkana, jotta ei osta laitonta valoa

Oikein valittu li­sä­va­lo täy­den­tää kau­ko­va­lo­ja – ku­lut­ta­jan oltava tark­ka­na, jotta ei osta lai­ton­ta valoa

26.10.2022 08:06 1
Tilaajille
Liikenneturvan kysely: 71 prosenttia henkilöautolla ajavista kertoo toisinaan ajavansa ylinopeutta raskasta ajoneuvoa ohittaessaan

Lii­ken­ne­tur­van kysely: 71 pro­sent­tia hen­ki­löau­tol­la aja­vis­ta kertoo toi­si­naan aja­van­sa yli­no­peut­ta ras­kas­ta ajo­neu­voa ohit­taes­saan

17.10.2022 10:06 10
Tilaajille
Ristiriitaisia tunteita herättäviä sähköpotkulautoja voi vuokrata jo 40 kaupungista Suomessa

Ris­ti­rii­tai­sia tun­tei­ta he­rät­tä­viä säh­kö­pot­ku­lau­to­ja voi vuok­ra­ta jo 40 kau­pun­gis­ta Suo­mes­sa

14.10.2022 16:36
Tien päällä on pimeää jo iltakahdeksalta – varmista, että autossasi palaa takanakin valot

Tien päällä on pimeää jo il­ta­kah­dek­sal­ta – var­mis­ta, että au­tos­sa­si palaa ta­ka­na­kin valot

22.09.2022 10:10 2
Tilaajille
Liikenneturva mittasi ajonopeuksia suojatiellä, vain 17 prosenttia ajoi rajoitusten mukaan – edes koulujen läheisyys ei hillinnyt kaasujalkaa

Lii­ken­ne­tur­va mittasi ajo­no­peuk­sia suo­ja­tiel­lä, vain 17 pro­sent­tia ajoi ra­joi­tus­ten mukaan – edes kou­lu­jen lä­hei­syys ei hil­lin­nyt kaa­su­jal­kaa

14.09.2022 07:00 1
Tilaajille
Autoilijoiden renkaita ratsataan tällä viikolla – lappilaisten renkaiden kunnossa on tapahtunut huima parannus

Au­toi­li­joi­den ren­kai­ta rat­sa­taan tällä vii­kol­la – lap­pi­lais­ten ren­kai­den kun­nos­sa on ta­pah­tu­nut huima pa­ran­nus

12.09.2022 10:39 7
Tilaajille
Selkä menosuuntaan mahdollisimman pitkään – Ira Röytän kolmilapsisessa perheessä turvaistuimet valitaan tarkoilla kriteereillä

Selkä me­no­suun­taan mah­dol­li­sim­man pitkään – Ira Röytän kol­mi­lap­si­ses­sa per­hees­sä tur­vais­tui­met va­li­taan tar­koil­la kri­tee­reil­lä

03.09.2022 06:30
Tilaajille
Pysäköintivirhemaksun syyksi paljastui uusi liikennemerkki – Pihakadulla autoillaan jalankulkijoiden ehdoilla

Py­sä­köin­ti­vir­he­mak­sun syyksi pal­jas­tui uusi lii­ken­ne­merk­ki – ­Pi­ha­ka­dul­la au­toil­laan ja­lan­kul­ki­joi­den eh­doil­la

01.09.2022 16:26 1
Tilaajille
"Koulumatkaa ei koeta riittävän turvalliseksi" – Moni pieni koululainen kulkee Vaaranlammen väistökouluun autokyydillä

"Kou­lu­mat­kaa ei koeta riit­tä­vän tur­val­li­sek­si" – Moni pieni kou­lu­lai­nen kulkee Vaa­ran­lam­men väis­tö­kou­luun au­to­kyy­dil­lä

10.08.2022 09:27
Tilaajille
Turvallista koulumatkaa!
Kolumni

Tur­val­lis­ta kou­lu­mat­kaa!

10.08.2022 08:36
Tilaajille
Vain noin puolet suomalaisista tietää miten polkupyöräilijöiden ja sähköpotkulautailijoiden väistämissääntö suojatiellä menee – koulujen alku tuo liikenteeseen taas paljon pikkuväkeä

Vain noin puolet suo­ma­lai­sis­ta tietää miten pol­ku­pyö­räi­li­jöi­den ja säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­joi­den väis­tä­mis­sään­tö suo­ja­tiel­lä menee – kou­lu­jen alku tuo lii­ken­tee­seen taas paljon pik­ku­vä­keä

02.08.2022 11:11 8
Tilaajille
Poliisi on huolissaan nuorten kaahailusta – Rovaniemellä useaa nuorta epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta

Poliisi on huo­lis­saan nuorten kaa­hai­lus­ta – Ro­va­nie­mel­lä useaa nuorta epäil­lään tör­keäs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta

16.06.2022 10:02 10
Tilaajille