Liikenneturvallisuus
Päiväkirja: Turman jäljet pysäyttävät
Kolumni Henripekka Kallio

Päi­vä­kir­ja: Turman jäljet py­säyt­tä­vät

21.11.2020 05:00
Tilaajille
Jalankulkija on nyt vain varjo muiden joukossa – Älä lähde liikkeelle ilman heijastinta

Ja­lan­kul­ki­ja on nyt vain varjo muiden jou­kos­sa – Älä lähde liik­keel­le ilman hei­jas­tin­ta

28.10.2020 09:45 1
Toimittajalta: Nuorena astuu helposti sellaiseen autoon, jossa perille mennään tuurin turvin
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Nuorena astuu hel­pos­ti sel­lai­seen autoon, jossa perille mennään tuurin turvin

18.09.2020 15:39
Poliisi valvoo suojatiesääntöjen noudattamista ja kännyköiden käyttöä liikenteessä tehostetusti ensi viikolla – "Suojatie ei vieläkään ole nimensä veroinen"

Poliisi valvoo suo­ja­tie­sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta ja kän­ny­köi­den käyttöä lii­ken­tees­sä te­hos­te­tus­ti ensi vii­kol­la – "Suo­ja­tie ei vie­lä­kään ole nimensä ve­roi­nen"

11.09.2020 17:27 1
Tilaajille
Iltojen hämärtyessä tienkäyttäjien näkyvyys korostuu – Takavalot päälle hämärässä sekä autoihin että polkupyöriin

Iltojen hä­mär­tyes­sä tien­käyt­tä­jien nä­ky­vyys ko­ros­tuu – Ta­ka­va­lot päälle hä­mä­räs­sä sekä au­toi­hin että pol­ku­pyö­riin

28.08.2020 11:26
Tilaajille
Päiväkirja: Kirkonkylien uudet ympyrät

Päi­vä­kir­ja: Kir­kon­ky­lien uudet ympyrät

05.08.2020 07:00
Tilaajille
Lapin teiden varsilta raivataan ja harvennetaan puustoa kilometritolkulla – Näkyvyys paranee muun muassa valtatie 21:llä

Lapin teiden var­sil­ta rai­va­taan ja har­ven­ne­taan puustoa ki­lo­met­ri­tol­kul­la – Nä­ky­vyys paranee muun muassa val­ta­tie 21:llä

29.07.2020 22:04 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Vaaran paik­ko­ja Ke­mi­jär­ven tiellä

25.06.2020 05:30
Tilaajille
Keminmaan kunta hankki vilkkaille tieosuuksille nopeusnäyttöjä – ensimmäisen viikon ne keräsivät dataa salaa

Ke­min­maan kunta hankki vilk­kail­le tie­osuuk­sil­le no­peus­näyt­tö­jä – en­sim­mäi­sen viikon ne ke­rä­si­vät dataa salaa

24.06.2020 17:01
Tilaajille
Merkitsemällä tiensivuun jääneet autot hyvin voi säästää yhteiskunnan resursseja oikeaan tarpeeseen

Mer­kit­se­mäl­lä tien­si­vuun jääneet autot hyvin voi säästää yh­teis­kun­nan re­surs­se­ja oikeaan tar­pee­seen

13.06.2020 19:30
Tilaajille
Hirvionnettomuuksien kasvava määrä aiheuttaa huolta Lapissa – henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia sattuu vähemmän

Hir­vi­on­net­to­muuk­sien kasvava määrä ai­heut­taa huolta Lapissa – hen­ki­lö­va­hin­koi­hin joh­ta­via on­net­to­muuk­sia sattuu vä­hem­män

11.06.2020 10:23
Tilaajille
"Suomessa jo yli 400 turhaa liikennekuolemaa" – Liikenneturvan uusi toimitusjohtaja lyttää käsitykset Suomesta liikenteen mallimaana

"Suo­mes­sa jo yli 400 turhaa lii­ken­ne­kuo­le­maa" – Lii­ken­ne­tur­van uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja lyttää kä­si­tyk­set Suo­mes­ta lii­ken­teen mal­li­maa­na

06.06.2020 07:00
Tilaajille
Pena paimentaa poroja parhaiten – kilpailu vauhditti poronpitävien esteiden kehittämistä

Pena pai­men­taa poroja par­hai­ten – kil­pai­lu vauh­dit­ti po­ron­pi­tä­vien es­tei­den ke­hit­tä­mis­tä

19.05.2020 17:01
Tilaajille
Kolme nuorta kaahasi korttinsa kuivumaan Torniossa – "Kokematon kuljettaja ja auto täynnä väkeä yhdistettynä kovaan ylinopeuteen on erittäin huono yhdistelmä"

Kolme nuorta kaahasi kort­tin­sa kui­vu­maan Tor­nios­sa – "Ko­ke­ma­ton kul­jet­ta­ja ja auto täynnä väkeä yh­dis­tet­ty­nä kovaan yli­no­peu­teen on erit­täin huono yh­dis­tel­mä"

17.05.2020 10:12
Tilaajille
Rattijuoppo pakeni poliisia kovalla ylinopeudella Rovaniemellä – pysähtyi vasta ulosajoon

Rat­ti­juop­po pakeni po­lii­sia kovalla yli­no­peu­del­la Ro­va­nie­mel­lä – py­säh­tyi vasta ulos­ajoon

29.03.2020 22:23
Tilaajille
Ohituskaistojen rakentaminen Simon ja Kuivaniemen välille aloitetaan lähipäivinä

Ohi­tus­kais­to­jen ra­ken­ta­mi­nen Simon ja Kui­va­nie­men välille aloi­te­taan lä­hi­päi­vi­nä

12.03.2020 09:35
Tilaajille
Nyrkit heiluivat Meri-Lapissa ja Pellossa ajettiin ylinopeutta – Erilaiset pahoinpitelyt ja liikennerikokset työllistivät poliisia

Nyrkit hei­lui­vat Me­ri-La­pis­sa ja Pel­los­sa ajet­tiin yli­no­peut­ta – Eri­lai­set pa­hoin­pi­te­lyt ja lii­ken­ne­ri­kok­set työl­lis­ti­vät po­lii­sia

08.03.2020 10:33
Tilaajille
Pöllirekasta tippui kymmeniä kolmimetrisiä koivupöllejä vt 21:lle Korpikylän ja Vojakkalan  välillä Torniossa – Pelastuslaitos kiittelee autoilijoita, jotka nostivat pöllejä tien sivuun

Pöl­li­re­kas­ta tippui kym­me­niä kol­mi­met­ri­siä koi­vu­pöl­le­jä vt 21:lle Kor­pi­ky­län ja Vo­jak­ka­lan välillä Tor­nios­sa – Pe­las­tus­lai­tos kiit­te­lee au­toi­li­joi­ta, jotka nos­ti­vat pöllejä tien sivuun

05.03.2020 19:29
Tilaajille
Lii­ken­ne­kes­kus varoittaa Kemin moot­to­ri­tiel­lä havaitusta hirvestä – eläin havaittiin Hepolan ja Ajoksen liittymän välillä

Lii­ken­ne­kes­kus va­roit­taa Kemin moot­to­ri­tiel­lä ha­vai­tus­ta hir­ves­tä – eläin ha­vait­tiin Hepolan ja Ajoksen liit­ty­män välillä

05.03.2020 19:03
Tilaajille
Läppärit pois rekan kojelaudalta – näkemäesteenä voi olla jopa kahvinkeitin tai mikroaaltouuni: Netflixiäkin katsellaan ajon aikana

Läp­pä­rit pois rekan ko­je­lau­dal­ta – nä­ke­mä­es­tee­nä voi olla jopa kah­vin­kei­tin tai mik­roaal­touu­ni: Netf­li­xiä­kin kat­sel­laan ajon aikana

05.03.2020 19:00
Tilaajille