Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Liikenneturvallisuus
Lappilaisten renkaiden kunnossa tapahtunut huima kehitys  – syksyn sateissa voivat kuluneet urat kostautua ikävällä tavalla

Lap­pi­lais­ten ren­kai­den kun­nos­sa ta­pah­tu­nut huima kehitys – ­syk­syn sa­teis­sa voivat ku­lu­neet urat kos­tau­tua ikä­väl­lä tavalla

13.09.2021 10:56 2
Tilaajille

Rat­ti­juop­po kaahasi sa­taa­kol­mea­kymp­piä Ter­vo­las­sa, kunnes poliisi tuli vastaan

12.09.2021 11:47
Tilaajille
"Ei ole valitettavasti uusi ongelma" – Rovaniemi sijoittui listan häntäpäähän suojateiden turvallisuustestissä

"Ei ole va­li­tet­ta­vas­ti uusi on­gel­ma" – Ro­va­nie­mi si­joit­tui listan hän­tä­pää­hän suo­ja­tei­den tur­val­li­suus­tes­tis­sä

08.09.2021 18:03 4
Tilaajille
Rovaniemi jäi listan häntäpäähän – TM testasi suojateiden turvallisuutta eri kaupungeissa

Ro­va­nie­mi jäi listan hän­tä­pää­hän – TM testasi suo­ja­tei­den tur­val­li­suut­ta eri kau­pun­geis­sa

08.09.2021 10:33 9
Tilaajille
Poliisi muistuttaa Simerockiin menijöitä: Autolla ei saa pysähtyä Nelostielle ja Kuusamontien liittymään

Poliisi muis­tut­taa Si­me­roc­kiin me­ni­jöi­tä: Autolla ei saa py­säh­tyä Ne­los­tiel­le ja Kuu­sa­mon­tien liit­ty­mään

20.08.2021 11:20
Tilaajille
Alaikäiset ajokortilliset ovat riskialtis kuljettajaryhmä – "Asiallisiakin ajajia on"

Ala­ikäi­set ajo­kor­til­li­set ovat ris­ki­al­tis kul­jet­ta­ja­ryh­mä – "A­sial­li­sia­kin ajajia on"

30.07.2021 19:34 4
Tilaajille
Moporälläys häiritsee keskustan asukkaiden yöunia Kemissä - viranomaisten, kaupungin ja lasten vanhempien toivotaan puuttuvan asiaan

Mo­po­räl­läys häi­rit­see kes­kus­tan asuk­kai­den yöunia Kemissä - vi­ra­no­mais­ten, kau­pun­gin ja lasten van­hem­pien toi­vo­taan puut­tu­van asiaan

21.07.2021 11:55 3
Poliisipartioita voi paikantaa puhelimella, poliisitarkastaja tyrmää sovellukset –  "Äärimmäisen typeriä"

Po­lii­si­par­tioi­ta voi pai­kan­taa pu­he­li­mel­la, po­lii­si­tar­kas­ta­ja tyrmää so­vel­luk­set – "Ää­rim­mäi­sen ty­pe­riä"

11.07.2021 06:30 6
Tilaajille
Tienvarsien niittäminen on aloitettu Lapissa –  autoilijan on syytä varoa niittokoneista mahdollisesti sinkoavia kiviä

Tien­var­sien niit­tä­mi­nen on aloi­tet­tu Lapissa – au­toi­li­jan on syytä varoa niit­to­ko­neis­ta mah­dol­li­ses­ti sin­koa­via kiviä

16.06.2021 11:33 1
Tilaajille
Toimittajalta: Jos autoilua halutaan vähentää, tarvitaan toimivia pyöräteitä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Jos au­toi­lua ha­lu­taan vä­hen­tää, tar­vi­taan toi­mi­via pyö­rä­tei­tä

11.06.2021 15:47
Ministeriö kannattaa alle 18-vuotiaiden yöaikaisen ajelun rajoittamista – nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta koskeviin ehdotuksiin voi nyt ottaa kantaa

Mi­nis­te­riö kan­nat­taa alle 18-vuo­tiai­den yö­ai­kai­sen ajelun ra­joit­ta­mis­ta – nuorten kul­jet­ta­jien lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta kos­ke­viin eh­do­tuk­siin voi nyt ottaa kantaa

29.05.2021 18:37 1
Tilaajille
Autoilija: Näillä 12 vinkillä selviät hengissä kesäliikenteessä

Au­toi­li­ja: Näillä 12 vin­kil­lä selviät hen­gis­sä ke­sä­lii­ken­tees­sä

15.05.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kä­ve­ly­sil­lat tuotava ta­kai­sin Muu­ro­laan

29.04.2021 08:34 2
Kittilän kirkonkylä uudistuu – Nämä näkymät Valtatiellä muttuvat

Kit­ti­län kir­kon­ky­lä uu­dis­tuu – Nämä näkymät Val­ta­tiel­lä mut­tu­vat

13.04.2021 07:00 3
Tilaajille
Moottoripyöräkorttien suosio kasvoi viime vuonna – muistathan tarkastaa moottoripyörän ennen liikenteeseen lähtöä? Näillä asiantuntijan neuvoilla keväthuolto onnistuu

Moot­to­ri­pyö­rä­kort­tien suosio kasvoi viime vuonna – muis­tat­han tar­kas­taa moot­to­ri­pyö­rän ennen lii­ken­tee­seen lähtöä? Näillä asian­tun­ti­jan neu­voil­la ke­vät­huol­to on­nis­tuu

10.04.2021 06:30
Tilaajille
Mikä ihmeen airbag-liivi? Moottoripyöräilijän turvatyyny mahtuu monen ajotakin alle – liikenteen asiantuntija: "Paras suoja on lopulta korvien välissä"

Mikä ihmeen air­bag-lii­vi? Moot­to­ri­pyö­räi­li­jän tur­va­tyy­ny mahtuu monen ajo­ta­kin alle – lii­ken­teen asian­tun­ti­ja: "Paras suoja on lopulta korvien vä­lis­sä"

10.04.2021 06:30 1
Tilaajille
Läheltäpiti-tilanne herätti huolen turvallisuudesta – Sahasaarenkadulle laitettiin stoppimerkit

Lä­hel­tä­pi­ti-ti­lan­ne herätti huolen tur­val­li­suu­des­ta – Sa­ha­saa­ren­ka­dul­le lai­tet­tiin stop­pi­mer­kit

07.04.2021 09:22 2
Osa oppilaista kulkee Mattisen kouluun hiihtämällä, koska tie on talvella vaarallisen kapea ja urainen

Osa op­pi­lais­ta kulkee Mat­ti­sen kouluun hiih­tä­mäl­lä, koska tie on tal­vel­la vaa­ral­li­sen kapea ja urainen

29.03.2021 06:30 7
Tilaajille
Laskettelukypärä kelpaa kelkkailuun enää näillä lumilla – Moottorikelkkareittien voimassaoloaika tarkentui, lasten kelkkailuturvallisuuteen tulossa tiukennuksia

Las­ket­te­lu­ky­pä­rä kelpaa kelk­kai­luun enää näillä lumilla – Moot­to­ri­kelk­ka­reit­tien voi­mas­sa­olo­ai­ka tar­ken­tui, lasten kelk­kai­lu­tur­val­li­suu­teen tulossa tiu­ken­nuk­sia

15.01.2021 20:20 5
Tilaajille
Hirvi toikkaroi nelostiellä hirviaitojen sisällä Simossa – portteja jätetään luvattoman paljon auki

Hirvi toik­ka­roi ne­los­tiel­lä hir­vi­ai­to­jen sisällä Simossa – port­te­ja jä­te­tään lu­vat­to­man paljon auki

04.01.2021 11:00
Tilaajille