Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Konkurssit
Kuukausi
Uusi koti jää saamatta ja rahaa katoaa taivaan tuuliin – rakennuttajan konkurssi voi tuoda asunnonostajille järkyttäviä uutisia

Uusi koti jää saa­mat­ta ja rahaa katoaa taivaan tuuliin – ra­ken­nut­ta­jan kon­kurs­si voi tuoda asun­non­os­ta­jil­le jär­kyt­tä­viä uutisia

10.02.2024 11:48 5
Oulun käräjäoikeus asetti Lehdon tytäryhtiöt konkurssiin

Oulun kä­rä­jä­oi­keus asetti Lehdon ty­tär­yh­tiöt kon­kurs­siin

08.02.2024 12:37
Tilaajille
Lehto Tilat oy:n oli tarkoitus huolehtia Ivalon koulukeskuksen ylläpidosta – miten käy nyt, kun rakennusyhtiö meni konkurssiin?

Lehto Tilat oy:n oli tar­koi­tus huo­leh­tia Ivalon kou­lu­kes­kuk­sen yl­lä­pi­dos­ta – miten käy nyt, kun ra­ken­nus­yh­tiö meni kon­kurs­siin?

08.02.2024 05:00 8
Tilaajille
Liuta rakennusyhtiö Lehdon tytäryhtiöitä hakeutuu konkurssiin – toiminnan jatkamiseen ei ole enää riittävää rahoitusta

Liuta ra­ken­nus­yh­tiö Lehdon ty­tär­yh­tiöi­tä ha­keu­tuu kon­kurs­siin – toi­min­nan jat­ka­mi­seen ei ole enää riit­tä­vää ra­hoi­tus­ta

06.02.2024 10:25 1
Vanhemmat
Torniolaisyhtiö vaati oikeudessa yli 100 000:ta euroa oululaisfestivaaliin liittyen – käräjäoikeus hylkäsi vaatimuksen

Tor­nio­lais­yh­tiö vaati oi­keu­des­sa yli 100 000:ta euroa ou­lu­lais­fes­ti­vaa­liin liit­tyen – kä­rä­jä­oi­keus hylkäsi vaa­ti­muk­sen

06.12.2023 09:35 1
Tilaajille
Uroksen pesänhoitaja Sami Uoti kertoo, miten kadonneiden miljoonien metsästys etenee – Suurin kysymys on yhä mysteeri

Uroksen pe­sän­hoi­ta­ja Sami Uoti kertoo, miten ka­don­nei­den mil­joo­nien met­säs­tys etenee – Suurin kysymys on yhä mys­tee­ri

25.11.2023 10:47 2
Tilaajille
Hotelli Ilveslinna on myynnissä Ranualla –  "laajentamismahdollisuuksia on ihan hyvin", toteaa kunnan kehittämispäällikkö

Hotelli Il­ves­lin­na on myyn­nis­sä Ra­nual­la – "laa­jen­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia on ihan hyvin", toteaa kunnan ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö

12.10.2023 16:14 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Val­tio­kin osa­syyl­li­nen kon­kurs­sei­hin

09.10.2023 22:16 2
Uroksen Luxemburg-kaupat määrättiin peruttavaksi – konkurssipesän mukaan alihintaisilla kaupoilla siirrettiin varoja velkojien ulottumattomiin

Uroksen Lu­xem­burg-kau­pat mää­rät­tiin pe­rut­ta­vak­si – kon­kurs­si­pe­sän mukaan ali­hin­tai­sil­la kau­poil­la siir­ret­tiin varoja vel­ko­jien ulot­tu­mat­to­miin

06.10.2023 10:09 1
Siklatilat Oy hakeutuu konkurssiin – Sikla-konserniin kuuluvan yhtiön vaikeudet liittyvät materiaalikustannuksiin ja "ajoituksellisesti epäonnistuneeseen tehdasinvestointiin"

Sik­la­ti­lat Oy ha­keu­tuu kon­kurs­siin – Sik­la-kon­ser­niin kuu­lu­van yhtiön vai­keu­det liit­ty­vät ma­te­riaa­li­kus­tan­nuk­siin ja "a­joi­tuk­sel­li­ses­ti epä­on­nis­tu­nee­seen teh­da­sin­ves­toin­tiin"

05.09.2023 12:47
Tilaajille
Jäävätkö Jukkatalon asiakkaat konkurssin vuoksi ilman talojaan? Nämä asiat kannattaa muistaa talopakettia valitessa

Jää­vät­kö Juk­ka­ta­lon asiak­kaat kon­kurs­sin vuoksi ilman ta­lo­jaan? Nämä asiat kan­nat­taa muistaa ta­lo­pa­ket­tia va­li­tes­sa

30.08.2023 22:16
Tilaajille
Pyhäntä suree Jukkatalon konkurssia – "Aika monelle henkilökohtainen katastrofi"

Pyhäntä suree Juk­ka­ta­lon kon­kurs­sia – "Aika monelle hen­ki­lö­koh­tai­nen ka­tast­ro­fi"

30.08.2023 10:28 1
Tilaajille
Pyhäntäläinen pientalovalmistaja Jukkatalo hakeutuu konkurssiin

Py­hän­tä­läi­nen pien­ta­lo­val­mis­ta­ja Juk­ka­ta­lo ha­keu­tuu kon­kurs­siin

28.08.2023 15:29 3
Tilaajille
Konkurssiaalto höykyttää Suomea – kaatunutta moottoriurheilukeskus Kymi Ringiä yritetään myydä, mutta "ei renkaanpotkijoille"

Kon­kurs­si­aal­to höy­kyt­tää Suomea – kaa­tu­nut­ta moot­to­ri­ur­hei­lu­kes­kus Kymi Ringiä yri­te­tään myydä, mutta "ei ren­kaan­pot­ki­joil­le"

15.04.2023 08:00
Tilaajille
Boreal Biorefin konkurssipesästä paljastunut rikosepäilyjä – asian selvittely jatkuu valtion varoin tehtävänä julkisselvityksenä

Boreal Bio­re­fin kon­kurs­si­pe­säs­tä pal­jas­tu­nut ri­kos­epäi­ly­jä – asian sel­vit­te­ly jatkuu valtion varoin teh­tä­vä­nä jul­kis­sel­vi­tyk­se­nä

08.03.2023 19:30 8
Tilaajille
Oikeus vahvisti Uroksen jakoluettelon ja ratkaisi riitautukset – "Tässä on ollut hyvin paljon normaalista konkurssista poikkeavia piirteitä"

Oikeus vah­vis­ti Uroksen ja­ko­luet­te­lon ja rat­kai­si rii­tau­tuk­set – "Tässä on ollut hyvin paljon nor­maa­lis­ta kon­kurs­sis­ta poik­kea­via piir­tei­tä"

26.01.2023 17:32 1
Tilaajille
Konkurssipesä etsii ratkaisuja Sallan Kauppakeskuksen ongelmiin – "toiminnot pyritään turvaamaan toistaiseksi"

Kon­kurs­si­pe­sä etsii rat­kai­su­ja Sallan Kaup­pa­kes­kuk­sen on­gel­miin – "toi­min­not py­ri­tään tur­vaa­maan tois­tai­sek­si"

18.11.2022 05:00 4
Tilaajille
Jo sata vuotta lihakauppaa käynyt Kylmäsen lihajalostamo hakeutuu konkurssiin – yrityksellä on tehdas ja myymälä Sodankylässä

Jo sata vuotta li­ha­kaup­paa käynyt Kyl­mä­sen li­ha­ja­los­ta­mo ha­keu­tuu kon­kurs­siin – yri­tyk­sel­lä on tehdas ja myymälä So­dan­ky­läs­sä

31.10.2022 13:09 7
Tilaajille
Pesänhoitaja haluaa poliisin tutkivan Uroksen varojen käyttöä – konkurssipesä sai uutta tietoa "kiinalaismiljoonista"

Pe­sän­hoi­ta­ja haluaa po­lii­sin tut­ki­van Uroksen varojen käyttöä – kon­kurs­si­pe­sä sai uutta tietoa "kii­na­lais­mil­joo­nis­ta"

03.10.2022 20:16 1
Tilaajille
Kemijärven sellutehdashankkeen vetäjän Harri Vatasen toimet kiinnostavat syyttäjää ja konkurssipesää

Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­hank­keen vetäjän Harri Vatasen toimet kiin­nos­ta­vat syyt­tä­jää ja kon­kurs­si­pe­sää

03.10.2022 14:26 6
Tilaajille