PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

konkurssit
Kansalaisten velkakierre katki – työministeri Tuula Haatainen esittää, että Suomessa voisi hakeutua henkilökohtaiseen konkurssiin

Kan­sa­lais­ten vel­ka­kier­re katki – työ­mi­nis­te­ri Tuula Haa­tai­nen esit­tää, että Suo­mes­sa voisi ha­keu­tua hen­ki­lö­koh­tai­seen kon­kurs­siin

25.02.2021 06:30 1
Tilaajille

Tie­to­mur­ron koh­teek­si jou­tu­nut Vas­taa­mo haettu kon­kurs­siin, lii­ke­toi­min­nan myyn­nis­tä tehty esi­so­pi­mus

11.02.2021 20:04
Yle: Atol Avion hakeutui konkurssiin – Siirsi toimintansa Rovaniemeltä Jämsän Halliin  viime vuoden lopulla

Yle: Atol Avion ha­keu­tui kon­kurs­siin – Siirsi toi­min­tan­sa Ro­va­nie­mel­tä Jämsän Halliin viime vuoden lopulla

08.02.2021 12:53 1
Tilaajille
Millainen yritystuho muhii konkurssisuojan alla? – Helmikuussa tulevan muutoksen vaikutukset Lapissa usvan peitossa

Mil­lai­nen yri­tys­tu­ho muhii kon­kurs­si­suo­jan alla? – Hel­mi­kuus­sa tulevan muu­tok­sen vai­ku­tuk­set Lapissa usvan pei­tos­sa

22.01.2021 09:39 1
Tilaajille
Joulun ja uuden vuoden matkailulla iso merkitys matkailualan yritysten selviämisessä koronan yli – MaRan kyselyn perusteella yritysten konkurssiriski on kasvanut

Joulun ja uuden vuoden mat­kai­lul­la iso mer­ki­tys mat­kai­lu­alan yri­tys­ten sel­viä­mi­ses­sä koronan yli – MaRan kyselyn pe­rus­teel­la yri­tys­ten kon­kurs­si­ris­ki on kas­va­nut

17.12.2020 09:31 1
Tilaajille

Kä­rä­jä­oi­keus odottaa nyt Nuo­ri­so­sää­tiön lau­sun­toa kon­kurs­si­ha­ke­muk­seen

10.12.2020 18:33
Yritysten väliaikainen suoja velkojia vastaan saattaa heiketä ensi helmikuussa– Lapissa ainakin matkailualalle sillä on merkitystä

Yri­tys­ten vä­li­ai­kai­nen suoja vel­ko­jia vastaan saattaa heiketä ensi hel­mi­kuus­sa– Lapissa ainakin mat­kai­lu­alal­le sillä on mer­ki­tys­tä

19.11.2020 07:00
Tilaajille

Kon­kurs­sien määrä väheni Lapissa ja koko maassa viime vuo­des­ta

21.10.2020 17:08
Tilaajille
Junkohalli Oy:n konkurssipesän omaisuutta tuli myyntiin nettihuutokauppaan– Kemin Karihaaran tekonurmikenttä on suurin myynnissä olevista asioista

Jun­ko­hal­li Oy:n kon­kurs­si­pe­sän omai­suut­ta tuli myyn­tiin net­ti­huu­to­kaup­paan– Kemin Ka­ri­haa­ran te­ko­nur­mi­kent­tä on suurin myyn­nis­sä ole­vis­ta asiois­ta

16.10.2020 16:26
Tilaajille
Pullinki Ski ajautui konkurssiin - länsirajan sulkeutuminen piti suomalaiset poissa

Pul­lin­ki Ski ajautui kon­kurs­siin - län­si­ra­jan sul­keu­tu­mi­nen piti suo­ma­lai­set poissa

28.05.2020 14:03
Tilaajille
Kysely: Vain yhdeksän prosenttia matkailu- ja ravintola-alan yrityksistä toimii kannattavasti puolen vuoden kuluttua

Kysely: Vain yh­dek­sän pro­sent­tia mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan yri­tyk­sis­tä toimii kan­nat­ta­vas­ti puolen vuoden ku­lut­tua

18.05.2020 14:52
Tilaajille
Yrittäjäjärjestön synkkä ennuste: Kuusisataa Lapin yritystä voi kaatua koronan tuomiin ongelmiin

Yrit­tä­jä­jär­jes­tön synkkä en­nus­te: Kuu­si­sa­taa Lapin yri­tys­tä voi kaatua koronan tuomiin on­gel­miin

01.04.2020 16:24
Tilaajille
Mitä tapahtuu, kun henkeen ja vereen yrittäjähenkinen joutuu hakemaan firmansa konkurssiin? Taina Torvelan ensimmäinen tunne oli valtava häpeä –Sitten hän huomasi, kuinka väärässä olikaan

Mitä ta­pah­tuu, kun henkeen ja vereen yrit­tä­jä­hen­ki­nen joutuu ha­ke­maan fir­man­sa kon­kurs­siin? Taina Tor­ve­lan en­sim­mäi­nen tunne oli valtava häpeä –Sitten hän huo­ma­si, kuinka vää­räs­sä olikaan

06.12.2019 07:30
Tilaajille
Työelämä tarvitsee lisää armollisuutta – Krista Kohtakangas halusi antaa äänen yrityksensä alasajon tai konkurssin kokeneille yrittäjille

Työ­elä­mä tar­vit­see lisää ar­mol­li­suut­ta – Krista Koh­ta­kan­gas halusi antaa äänen yri­tyk­sen­sä alas­ajon tai kon­kurs­sin ko­ke­neil­le yrit­tä­jil­le

16.11.2019 07:01
Tilaajille
Mammuttihirsi-taloja markkinoinut Pohjois-Suomen Hirsitalokeskus konkurssiin – 40 työpaikkaa vaakalaudalla, noin 100 asiakkaan tilanne auki

Mam­mut­ti­hir­si-ta­lo­ja mark­ki­noi­nut Poh­jois-Suo­men Hir­si­ta­lo­kes­kus kon­kurs­siin – 40 työ­paik­kaa vaa­ka­lau­dal­la, noin 100 asiak­kaan tilanne auki

31.10.2019 20:30
Tilaajille
Vielä viime talvena Kemiin puuelementtitehdasta suunnitellut Rakennusvarma asetettiin konkurssiin

Vielä viime talvena Kemiin puu­ele­ment­ti­teh­das­ta suun­ni­tel­lut Ra­ken­nus­var­ma ase­tet­tiin kon­kurs­siin

28.10.2019 14:27
Tilaajille
Tarjous jätetty Tjäreborgista ja muista Thomas Cookin pohjoismaisista toiminnoista – "Toivomme, että omistaja ratkeaa mahdollisimman nopeasti"

Tarjous jätetty Tjä­re­bor­gis­ta ja muista Thomas Cookin poh­jois­mai­sis­ta toi­min­nois­ta – "Toi­vom­me, että omis­ta­ja ratkeaa mah­dol­li­sim­man no­peas­ti"

11.10.2019 16:48
Tjäreborgin jumiin jääneet kotiin keskiviikoksi – matkustajiin ollaan yhteydessä tekstiviesteillä

Tjä­re­bor­gin jumiin jääneet kotiin kes­ki­vii­kok­si – mat­kus­ta­jiin ollaan yh­tey­des­sä teks­ti­vies­teil­lä

24.09.2019 11:06
Tilaajille
Tjäreborg ilmoitti jatkavansa lentoja normaalisti tiistaina – asiakkaille kerrotaan paluulennoista tekstiviestillä

Tjä­re­borg il­moit­ti jat­ka­van­sa lentoja nor­maa­lis­ti tiis­tai­na – asiak­kail­le ker­ro­taan pa­luu­len­nois­ta teks­ti­vies­til­lä

23.09.2019 22:39
Tuhansia Thomas Cookin brittituristeja kotiin tänään eri puolilta maailmaa – Tjäreborgin 2900 suomalaisturistia odottelee yhä tietoa paluulennoistaan

Tu­han­sia Thomas Cookin brit­ti­tu­ris­te­ja kotiin tänään eri puo­lil­ta maail­maa – Tjä­re­bor­gin 2900 suo­ma­lais­tu­ris­tia odot­te­lee yhä tietoa pa­luu­len­nois­taan

23.09.2019 21:21