konkurssit
Junkohalli Oy:n konkurssipesän omaisuutta tuli myyntiin nettihuutokauppaan– Kemin Karihaaran tekonurmikenttä on suurin myynnissä olevista asioista

Jun­ko­hal­li Oy:n kon­kurs­si­pe­sän omai­suut­ta tuli myyn­tiin net­ti­huu­to­kaup­paan– Kemin Ka­ri­haa­ran te­ko­nur­mi­kent­tä on suurin myyn­nis­sä ole­vis­ta asiois­ta

16.10.2020 11:01 0
Tilaajille
Pullinki Ski ajautui konkurssiin - länsirajan sulkeutuminen piti suomalaiset poissa

Pul­lin­ki Ski ajautui kon­kurs­siin - län­si­ra­jan sul­keu­tu­mi­nen piti suo­ma­lai­set poissa

28.05.2020 14:03 0
Tilaajille
Kysely: Vain yhdeksän prosenttia matkailu- ja ravintola-alan yrityksistä toimii kannattavasti puolen vuoden kuluttua

Kysely: Vain yh­dek­sän pro­sent­tia mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan yri­tyk­sis­tä toimii kan­nat­ta­vas­ti puolen vuoden ku­lut­tua

18.05.2020 14:52 0
Tilaajille
Yrittäjäjärjestön synkkä ennuste: Kuusisataa Lapin yritystä voi kaatua koronan tuomiin ongelmiin

Yrit­tä­jä­jär­jes­tön synkkä en­nus­te: Kuu­si­sa­taa Lapin yri­tys­tä voi kaatua koronan tuomiin on­gel­miin

01.04.2020 16:17 0
Tilaajille
Mitä tapahtuu, kun henkeen ja vereen yrittäjähenkinen joutuu hakemaan firmansa konkurssiin? Taina Torvelan ensimmäinen tunne oli valtava häpeä –Sitten hän huomasi, kuinka väärässä olikaan

Mitä ta­pah­tuu, kun henkeen ja vereen yrit­tä­jä­hen­ki­nen joutuu ha­ke­maan fir­man­sa kon­kurs­siin? Taina Tor­ve­lan en­sim­mäi­nen tunne oli valtava häpeä –Sitten hän huo­ma­si, kuinka vää­räs­sä olikaan

06.12.2019 07:30 0
Tilaajille
Työelämä tarvitsee lisää armollisuutta – Krista Kohtakangas halusi antaa äänen yrityksensä alasajon tai konkurssin kokeneille yrittäjille

Työ­elä­mä tar­vit­see lisää ar­mol­li­suut­ta – Krista Koh­ta­kan­gas halusi antaa äänen yri­tyk­sen­sä alas­ajon tai kon­kurs­sin ko­ke­neil­le yrit­tä­jil­le

16.11.2019 07:01 0
Tilaajille
Mammuttihirsi-taloja markkinoinut Pohjois-Suomen Hirsitalokeskus konkurssiin – 40 työpaikkaa vaakalaudalla, noin 100 asiakkaan tilanne auki

Mam­mut­ti­hir­si-ta­lo­ja mark­ki­noi­nut Poh­jois-Suo­men Hir­si­ta­lo­kes­kus kon­kurs­siin – 40 työ­paik­kaa vaa­ka­lau­dal­la, noin 100 asiak­kaan tilanne auki

31.10.2019 20:30 0
Tilaajille
Vielä viime talvena Kemiin puuelementtitehdasta suunnitellut Rakennusvarma asetettiin konkurssiin

Vielä viime talvena Kemiin puu­ele­ment­ti­teh­das­ta suun­ni­tel­lut Ra­ken­nus­var­ma ase­tet­tiin kon­kurs­siin

28.10.2019 14:27 0
Tilaajille
Tarjous jätetty Tjäreborgista ja muista Thomas Cookin pohjoismaisista toiminnoista – "Toivomme, että omistaja ratkeaa mahdollisimman nopeasti"

Tarjous jätetty Tjä­re­bor­gis­ta ja muista Thomas Cookin poh­jois­mai­sis­ta toi­min­nois­ta – "Toi­vom­me, että omis­ta­ja ratkeaa mah­dol­li­sim­man no­peas­ti"

11.10.2019 16:48 0
Tjäreborgin jumiin jääneet kotiin keskiviikoksi – matkustajiin ollaan yhteydessä tekstiviesteillä

Tjä­re­bor­gin jumiin jääneet kotiin kes­ki­vii­kok­si – mat­kus­ta­jiin ollaan yh­tey­des­sä teks­ti­vies­teil­lä

24.09.2019 11:06 0
Tilaajille
Tjäreborg ilmoitti jatkavansa lentoja normaalisti tiistaina – asiakkaille kerrotaan paluulennoista tekstiviestillä

Tjä­re­borg il­moit­ti jat­ka­van­sa lentoja nor­maa­lis­ti tiis­tai­na – asiak­kail­le ker­ro­taan pa­luu­len­nois­ta teks­ti­vies­til­lä

23.09.2019 22:39 0
Tuhansia Thomas Cookin brittituristeja kotiin tänään eri puolilta maailmaa – Tjäreborgin 2900 suomalaisturistia odottelee yhä tietoa paluulennoistaan

Tu­han­sia Thomas Cookin brit­ti­tu­ris­te­ja kotiin tänään eri puo­lil­ta maail­maa – Tjä­re­bor­gin 2900 suo­ma­lais­tu­ris­tia odot­te­lee yhä tietoa pa­luu­len­nois­taan

23.09.2019 21:21 0
Matkailussa "bulkkitavara" myy huonosti kun kuluttaja voi itse olla matkatoimisto – "Osa perinteisistä yrityksistä voi säilyä"

Mat­kai­lus­sa "bulk­ki­ta­va­ra" myy huo­nos­ti kun ku­lut­ta­ja voi itse olla mat­ka­toi­mis­to – "Osa pe­rin­tei­sis­tä yri­tyk­sis­tä voi säilyä"

23.09.2019 15:56 0
"Ikävä töyssy, mutta onneksi Lapin matkailu lepää leveillä hartioilla"

"Ikävä töyssy, mutta onneksi Lapin mat­kai­lu lepää le­veil­lä har­tioil­la"

23.09.2019 13:55 0
Tilaajille
Konkurssitilanteessa vakuus auttaa mutta oma matkavakuutus voi olla hyödytön – Tjäreborgin matkajärjestelyt selvityksessä

Kon­kurs­si­ti­lan­tees­sa vakuus auttaa mutta oma mat­ka­va­kuu­tus voi olla hyö­dy­tön – Tjä­re­bor­gin mat­ka­jär­jes­te­lyt sel­vi­tyk­ses­sä

23.09.2019 13:04 0
Tilaajille
Lapin matkailuala huolissaan – Konkurssiin mennyt Thomas Cook yksi keskeisimpiä suuria matkanjärjestäjiä Lapissa

Lapin mat­kai­lu­ala huo­lis­saan – Kon­kurs­siin mennyt Thomas Cook yksi kes­kei­sim­piä suuria mat­kan­jär­jes­tä­jiä Lapissa

23.09.2019 11:39 0
Tilaajille
Thomas Cookin konkurssi voi iskeä monille kentille Suomessa

Thomas Cookin kon­kurs­si voi iskeä monille ken­til­le Suo­mes­sa

23.09.2019 08:36 0