Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Turvallisuus
Kuukausi
Kuolemaan johtanut onnettomuus huskysafarilla nosti esiin tarpeen valtakunnalliselle ohjeistukselle – Tukes kieltää ohjelmapalveluita vaarallisina aniharvoin

Kuo­le­maan joh­ta­nut on­net­to­muus hus­ky­sa­fa­ril­la nosti esiin tarpeen val­ta­kun­nal­li­sel­le oh­jeis­tuk­sel­le – Tukes kieltää oh­jel­ma­pal­ve­lui­ta vaa­ral­li­si­na ani­har­voin

20.01.2023 16:53 2
Tilaajille
Harva tekee perinteistä reitti-ilmoitusta, vaikka kadonneen etsijöille tiedot ovat kullan arvoisia  – tunturissa ei kannata luottaa pelkkään älypuhelimeen

Harva tekee pe­rin­teis­tä reit­ti-il­moi­tus­ta, vaikka ka­don­neen et­si­jöil­le tiedot ovat kullan ar­voi­sia – tun­tu­ris­sa ei kannata luottaa pelk­kään äly­pu­he­li­meen

18.01.2023 05:00 3
Tilaajille
Kemin rautatieaseman alikulkukäytävän toteuttamisselvitys etenee – kolmannen raiteen poistamista tutkitaan leveän välilaiturin saamiseksi

Kemin rau­ta­tie­ase­man ali­kul­ku­käy­tä­vän to­teut­ta­mis­sel­vi­tys etenee – kol­man­nen raiteen pois­ta­mis­ta tut­ki­taan leveän vä­li­lai­tu­rin saa­mi­sek­si

10.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Tältä näyttää junan ja moottorikelkan kolaripaikalla Iissä – Tasoristeyksen poiston jälkeen rataa ei saisi ylittää, mutta jäljet ja asukkaat kertovat muuta

Tältä näyttää junan ja moot­to­ri­kel­kan ko­la­ri­pai­kal­la Iissä – Ta­so­ris­teyk­sen poiston jälkeen rataa ei saisi ylit­tää, mutta jäljet ja asuk­kaat ker­to­vat muuta

03.01.2023 19:15 3
Tilaajille
Vanhemmat
Turvallisuutta liikenteeseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­suut­ta lii­ken­tee­seen

09.12.2022 05:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luiska kor­jat­ta­va heti

21.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­pu­te­taan tur­val­li­sel­le lap­suu­del­le

19.11.2022 04:00
Tilaajille
Pohjoismaiden pääministerit lupasivat jatkaa Ukrainan tukemista – Marin pitää energiatilannetta huolestuttavana

Poh­jois­mai­den pää­mi­nis­te­rit lu­pa­si­vat jatkaa Uk­rai­nan tu­ke­mis­ta – Marin pitää ener­gia­ti­lan­net­ta huo­les­tut­ta­va­na

01.11.2022 21:52
Norja nostaa sotilaallista valmiuttaan – suoraa uhkaa Norjaa kohtaan ei ole havaittu, sanoo pääministeri Jonas Gahr Störe

Norja nostaa so­ti­laal­lis­ta val­miut­taan – suoraa uhkaa Norjaa kohtaan ei ole ha­vait­tu, sanoo pää­mi­nis­te­ri Jonas Gahr Störe

31.10.2022 21:18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uudet uh­ka­ku­vat haas­ta­vat tur­val­li­suus­työ­tä

27.10.2022 05:00
Tilaajille
Pohjoisen merkitys noussut geopoliittisen tilanteen seurauksena, kertoo selvitys – Lapin kauppakamari: Lapilla on nyt vahva argumentti pohjoisen väyläinvestointien edistämiseen

Poh­joi­sen mer­ki­tys noussut geo­po­liit­ti­sen ti­lan­teen seu­rauk­se­na, kertoo sel­vi­tys – Lapin kaup­pa­ka­ma­ri: Lapilla on nyt vahva ar­gu­ment­ti poh­joi­sen väy­lä­in­ves­toin­tien edis­tä­mi­seen

28.09.2022 20:29 4
Tilaajille
Sähköpotkulautailu tarvitsee säännöt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­pot­ku­lau­tai­lu tar­vit­see säännöt

27.09.2022 05:30 1
Tilaajille
Selkä menosuuntaan mahdollisimman pitkään – Ira Röytän kolmilapsisessa perheessä turvaistuimet valitaan tarkoilla kriteereillä

Selkä me­no­suun­taan mah­dol­li­sim­man pitkään – Ira Röytän kol­mi­lap­si­ses­sa per­hees­sä tur­va­is­tui­met va­li­taan tar­koil­la kri­tee­reil­lä

03.09.2022 06:30
Tilaajille
Sähköpotkulautojen turvalliseen käyttämiseen on suunnitteilla säännöt – Kemiin tullut yrittäjä Mika Sorsa veikkaa, että turvallisuutta saadaan parannettua yhdessä asiantuntijoiden kanssa

Säh­kö­pot­ku­lau­to­jen tur­val­li­seen käyt­tä­mi­seen on suun­nit­teil­la säännöt – Kemiin tullut yrit­tä­jä Mika Sorsa veik­kaa, että tur­val­li­suut­ta saadaan pa­ran­net­tua yhdessä asian­tun­ti­joi­den kanssa

31.08.2022 10:00 2
Tilaajille
Marinin kanssa juhlineet jäävät ilman turvallisuusselvityksiä – avustajien tilanne voi olla toinen

Marinin kanssa juh­li­neet jäävät ilman tur­val­li­suus­sel­vi­tyk­siä – avus­ta­jien tilanne voi olla toinen

26.08.2022 18:15 14
Tilaajille
Toimittajalta: Lapsen oma älypuhelin haastaa vanhemman
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Lapsen oma äly­pu­he­lin haastaa van­hem­man

24.08.2022 10:19 1
Tilaajille
Elintarvikeyritykset saaneet huonoja arvosanoja hygieniaongelmista, vanhentuneiden tuotteiden varastoimisesta sekä puutteellisista pakkausmerkinnöistä

Elin­tar­vi­ke­yri­tyk­set saaneet huonoja ar­vo­sa­no­ja hy­gie­niaon­gel­mis­ta, van­hen­tu­nei­den tuot­tei­den va­ras­toi­mi­ses­ta sekä puut­teel­li­sis­ta pak­kaus­mer­kin­nöis­tä

21.08.2022 19:30
Tilaajille
Lapin Kansa keräsi asiantuntijoiden parhaat vinkit helteeltä suojautumiseen – näin pidät kotisi viileänä

Lapin Kansa keräsi asian­tun­ti­joi­den parhaat vinkit hel­teel­tä suo­jau­tu­mi­seen – näin pidät kotisi vii­leä­nä

29.06.2022 18:15
Tilaajille
Perustuslakivaliokunnan mukaan itärajan lyhytaikainen täyssulku on mahdollinen – professori: "Ollaan uudentyyppisessä tilanteessa"

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan mukaan itä­ra­jan ly­hyt­ai­kai­nen täys­sul­ku on mah­dol­li­nen – p­ro­fes­so­ri: "Ollaan uu­den­tyyp­pi­ses­sä ti­lan­tees­sa"

23.06.2022 15:58 3
IS: Venäläinen yritti ostaa Rovaniemen lentokentän kupeessa sijaitsevan kiinteistön – valtio käytti etuosto-oikeutta

IS: Ve­nä­läi­nen yritti ostaa Ro­va­nie­men len­to­ken­tän ku­pees­sa si­jait­se­van kiin­teis­tön – valtio käytti etu­os­to-oi­keut­ta

21.06.2022 16:12 7
Tilaajille