Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ahmat
Keskustelu ahmatuomiosta paljastaa kaksinaismoralismin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­te­lu ah­ma­tuo­mios­ta pal­jas­taa kak­si­nais­mo­ra­lis­min

13.07.2023 18:06 11
Mies ajoi Sallassa ahman yli, ampui kuonoon ja hukutti avantoon – tuomittiin ehdolliseen vankeuteen ja metsästyskieltoon

Mies ajoi Sal­las­sa ahman yli, ampui kuonoon ja hukutti avan­toon – tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen ja met­säs­tys­kiel­toon

06.07.2023 11:07 8
Urho Kekkosen kansallispuistosta sekä Pulju-Pöyrisjärven alueelta ei löytynyt yhtään ahmanjälkeä tänä keväänä – "Ahmaa on suojeltava tärkeänä osana luonnon monimuotoisuutta, vaikka eläin aiheuttaakin tuhoja"

Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­ta sekä Pul­ju-Pöy­ris­jär­ven alueel­ta ei löy­ty­nyt yhtään ah­man­jäl­keä tänä keväänä – "Ahmaa on suo­jel­ta­va tär­keä­nä osana luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta, vaikka eläin ai­heut­taa­kin tuhoja"

09.06.2023 12:30 11
Tilaajille
Sallassa epäillään ahman salakaatoa

Sal­las­sa epäil­lään ahman sa­la­kaa­toa

09.05.2023 15:39 1
Tilaajille
Petovahinkojen tarkastusmatkat ovat pitkiä ja lyhyessä ajassa listalle voi kertyä kymmeniä ilmoitettuja vahinkoja – Luppo oli tarkastajien ja poronhoitajien mukana Käsivarressa

Pe­to­va­hin­ko­jen tar­kas­tus­mat­kat ovat pitkiä ja ly­hyes­sä ajassa lis­tal­le voi kertyä kym­me­niä il­moi­tet­tu­ja va­hin­ko­ja – Luppo oli tar­kas­ta­jien ja po­ron­hoi­ta­jien mukana Kä­si­var­res­sa

15.04.2023 05:00 15
Tilaajille
Yksi on juhlista poissa, kun Suomen toiseksi suurin kansallispuisto täyttää tasavuosia
Kolumni

Yksi on juh­lis­ta poissa, kun Suomen toi­sek­si suurin kan­sal­lis­puis­to täyttää ta­sa­vuo­sia

30.03.2023 06:00 11
Petteri Polojärvi tuntee Ylä-Lapin ahmojen tavat paremmin kuin kukaan – suurpedon jälkiä löytyy kansallispuistoista yhä harvemmin, ja se on ahmamiehen mielestä häpeällistä

Petteri Po­lo­jär­vi tuntee Ylä-La­pin ahmojen tavat pa­rem­min kuin kukaan – suur­pe­don jälkiä löytyy kan­sal­lis­puis­tois­ta yhä har­vem­min, ja se on ah­ma­mie­hen mie­les­tä hä­peäl­lis­tä

25.03.2023 05:00 14
Tilaajille
Tuhansia petovahinkoja käsitellyt maaseutuviranomainen tyrmää virallisen arvion ahmojen määrästä Käsivarressa: "Kuin kahvinporoista katsoisi"

Tu­han­sia pe­to­va­hin­ko­ja kä­si­tel­lyt maa­seu­tu­vi­ran­omai­nen tyrmää vi­ral­li­sen arvion ahmojen mää­räs­tä Kä­si­var­res­sa: "Kuin kah­vin­po­rois­ta kat­soi­si"

24.02.2023 16:30 18
Tilaajille
Lapin Kansan Risto Pyykkö on ehdolla Suuren journalistipalkinnon saajaksi – palkintoehdokkuus tuli petovahinkokorvauksia koskevista jutuista

Lapin Kansan Risto Pyykkö on ehdolla Suuren jour­na­lis­ti­pal­kin­non saa­jak­si – pal­kin­to­eh­dok­kuus tuli pe­to­va­hin­ko­kor­vauk­sia kos­ke­vis­ta ju­tuis­ta

02.02.2023 10:35 12
Ahma kuuluu Suomen luontoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ahma kuuluu Suomen luon­toon

27.01.2023 05:01 1
Tilaajille
Uutisanalyysi: Suomen petopolitiikka tarvitsee lisää ahmankakkaa

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Suomen pe­to­po­li­tiik­ka tar­vit­see lisää ah­man­kak­kaa

15.01.2023 16:30 3
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus: Suomen riistakeskuksen viime vuonna myöntämät kaksi poikkeuslupaa ahmojen kaatamiseen eivät olleet lainmukaisia

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus: Suomen riis­ta­kes­kuk­sen viime vuonna myön­tä­mät kaksi poik­keus­lu­paa ahmojen kaa­ta­mi­seen eivät olleet lain­mu­kai­sia

29.06.2022 14:41 8
Tilaajille
Ahma laukkasi frisbeegolfaajien ja hiihtäjien vierestä Kempeleessä – katso lukijan jännittävä video

Ahma lauk­ka­si fris­bee­gol­faa­jien ja hiih­tä­jien vie­res­tä Kem­pe­lees­sä – katso lukijan jän­nit­tä­vä video

10.03.2022 15:35 3
Tilaajille
Ahma bongattu eilen Köykkyrissä ihmisten seassa.
Lukijalta

Ahma bon­gat­tu eilen Köyk­ky­ris­sä ih­mis­ten seassa.

10.03.2022 15:35
Ahmoja voidaan metsästää enintään kahdeksan tänä metsästysvuonna – asetuksen tavoitteena suojata poroelinkeinoa

Ahmoja voidaan met­säs­tää enin­tään kah­dek­san tänä met­säs­tys­vuon­na – ase­tuk­sen ta­voit­tee­na suojata po­ro­elin­kei­noa

28.12.2021 16:59 7
Ahman metsästämisestä poronhoitoalueella raju kiista – asetus poikkeusluvista vielä loppuvuoden aikana

Ahman met­säs­tä­mi­ses­tä po­ron­hoi­to­alueel­la raju kiista – a­se­tus poik­keus­lu­vis­ta vielä lop­pu­vuo­den aikana

19.12.2021 19:00 4
Ahmakanta on vahvistunut Suomessa – Ylä-Lapissa elää arvioiden mukaan 35–45 ahmaa

Ah­ma­kan­ta on vah­vis­tu­nut Suo­mes­sa – Ylä-La­pis­sa elää ar­vioi­den mukaan 35–45 ahmaa

25.11.2021 12:43 4
Tilaajille
Neljä ahmaa metsästettiin poikkeusluvin: Kahden tapon laillisuudesta valitettiin hallinto-oikeuteen

Neljä ahmaa met­säs­tet­tiin poik­keus­lu­vin: Kahden tapon lail­li­suu­des­ta va­li­tet­tiin hal­lin­to-oi­keu­teen

27.04.2021 09:54 5
Tilaajille
Tappoiko Ylä-Lapin jokainen ahma oikeasti 54 poroa vuodessa?
Kolumni

Tap­poi­ko Ylä-La­pin jo­kai­nen ahma oi­keas­ti 54 poroa vuo­des­sa?

06.04.2021 06:00 18
Tilaajille
Käsivarressa meni liki 900 poroa ahman piikkiin: "Lumi tuli aikaisin, sitä oli paljon ja se viipyi pitkään"

Kä­si­var­res­sa meni liki 900 poroa ahman piik­kiin: "Lumi tuli ai­kai­sin, sitä oli paljon ja se viipyi pit­kään"

30.03.2021 10:12 17
Tilaajille