Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Eläimet
Viimeisin 24 tuntia
Poliisi tutkii hevosenkengittäjän kovakouraista toimintaa – eläimiä väkivalloin käsittelevät kengittäjät ovat yleinen mutta vaiettu ilmiö

Poliisi tutkii he­vo­sen­ken­git­tä­jän ko­va­kou­rais­ta toi­min­taa – eläimiä vä­ki­val­loin kä­sit­te­le­vät ken­git­tä­jät ovat yleinen mutta vaiettu ilmiö

03.12.2023 11:07 1
Tilaajille
Vanhemmat
Kultasakaalihavainnot lisääntyvät Suomessa ja painottuvat maan keskivaiheille –havaintoja tehty muun muassa Siikajoella

Kul­ta­sa­kaa­li­ha­vain­not li­sään­ty­vät Suo­mes­sa ja pai­not­tu­vat maan kes­ki­vai­heil­le –­ha­vain­to­ja tehty muun muassa Sii­ka­joel­la

01.12.2023 15:20 2
Tilaajille
Vajaan miljardin euron voimalahanke uhkaa Kemijärven Ailangantunturin nieriöitä – kalat jäivät jumiin tunturilampiin yli 10 000 vuotta sitten

Vajaan mil­jar­din euron voi­ma­la­han­ke uhkaa Ke­mi­jär­ven Ai­lan­gan­tun­tu­rin nie­riöi­tä – kalat jäivät jumiin tun­tu­ri­lam­piin yli 10 000 vuotta sitten

24.11.2023 19:48 7
Tilaajille
Tilhi ja räkättirastas kärjessä Lapin EuroBirdwatchissa

Tilhi ja rä­kät­ti­ras­tas kär­jes­sä Lapin Eu­ro­Bird­watc­his­sa

11.10.2023 16:00
Tilaajille
Petoasiantuntija vahvistaa: Enontekiöllä lampaita tappanut peto todennäköisesti susi – "Saattavat palata paikalle noin hyvän aterian saatuaan"

Pe­toa­sian­tun­ti­ja vah­vis­taa: Enon­te­kiöl­lä lam­pai­ta tap­pa­nut peto to­den­nä­köi­ses­ti susi – "Saat­ta­vat palata pai­kal­le noin hyvän aterian saa­tuaan"

28.09.2023 12:06 4
Tilaajille
Peto raateli Enontekiön Peltovuomassa sijaitsevan Salosen pienlammastilan kolme lammasta – puremajäljet ja hammasväli viittaavat suteen

Peto raateli Enon­te­kiön Pel­to­vuo­mas­sa si­jait­se­van Salosen pien­lam­mas­ti­lan kolme lam­mas­ta – pu­re­ma­jäl­jet ja ham­mas­vä­li viit­taa­vat suteen

27.09.2023 21:12 9
Tilaajille
Luke tutkii tuulivoimarakentamisen vaikutuksia eläimiin – voimaloilla on sekä huonoja että hyviä puolia elinympäristöille

Luke tutkii tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen vai­ku­tuk­sia eläi­miin – voi­ma­loil­la on sekä huonoja että hyviä puolia eli­nym­pä­ris­töil­le

27.09.2023 10:00 2
Tilaajille
Hassut eläinvideot ovat suosittuja, vaikka monessa niistä nauretaan eläimen ahdingolle

Hassut eläin­vi­deot ovat suo­sit­tu­ja, vaikka monessa niistä nau­re­taan eläimen ah­din­gol­le

17.09.2023 13:00
Islanninhevosen selässä viihtyy myös aloittelija – tältä tuntuu sen ikioma askellaji töltti

Is­lan­nin­he­vo­sen selässä viihtyy myös aloit­te­li­ja – tältä tuntuu sen ikioma as­kel­la­ji töltti

31.08.2023 19:37
Tilaajille
Lapissa ei ole todettu uusia lintuinfluenssatapauksia – tämän vuoden epidemia ollut poikkeuksellinen

Lapissa ei ole todettu uusia lin­tuinf­luens­sa­ta­pauk­sia – tämän vuoden epi­de­mia ollut poik­keuk­sel­li­nen

22.08.2023 16:11 1
Tilaajille
Posion keskustassa liikkui karhu – pariskunta kertoo karhun yöllisestä vierailusta kotipihalla

Posion kes­kus­tas­sa liikkui karhu – pa­ris­kun­ta kertoo karhun yöl­li­ses­tä vie­rai­lus­ta ko­ti­pi­hal­la

14.08.2023 14:20 11
Tilaajille
Pitäisikö pitkien valojen väläytys porojen kohdalla lopettaa? Asiantuntijan mukaan ikiaikaisesta tavasta on "enemmän haittaa kuin hyötyä"

Pi­täi­si­kö pitkien valojen vä­läy­tys porojen koh­dal­la lo­pet­taa? Asian­tun­ti­jan mukaan ikiai­kai­ses­ta tavasta on "e­nem­män haittaa kuin hyötyä"

02.08.2023 10:28 48
Tilaajille
Yhteistyö varmistaa onnistuneen eläinavusteisen ryhmätoiminnan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­työ var­mis­taa on­nis­tu­neen eläi­na­vus­tei­sen ryh­mä­toi­min­nan

19.07.2023 05:30
Tavallinen kana lakkasi munimasta, kasvatti heltan ja rupesi kukoksi: "Harvinaisuus osui eteen", kommentoi professori – sama ilmiö toimii myös ihmisillä

Ta­val­li­nen kana lakkasi mu­ni­mas­ta, kas­vat­ti heltan ja rupesi ku­kok­si: "Har­vi­nai­suus osui eteen", kom­men­toi pro­fes­so­ri – sama ilmiö toimii myös ih­mi­sil­lä

18.07.2023 17:30 1
Tilaajille
Karhuun saattaa törmätä Suomen luonnossa nyt aiempaa useammin – suoja ja helppo ravinto saattavat ohjata ihmisten luo

Karhuun saattaa törmätä Suomen luon­nos­sa nyt aiempaa useam­min – suoja ja helppo ravinto saat­ta­vat ohjata ih­mis­ten luo

15.07.2023 13:00
Keskustelu ahmatuomiosta paljastaa kaksinaismoralismin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­te­lu ah­ma­tuo­mios­ta pal­jas­taa kak­si­nais­mo­ra­lis­min

13.07.2023 18:06 11
Huumehivakat peräsuolessa ovat Pelson vankilassa totisinta totta – Kävimme katsomassa, miten "kamahommiin" erikoiskoulutettu Aava-koira löytää amfetamiinikätköt

Huu­me­hi­va­kat pe­rä­suo­les­sa ovat Pelson van­ki­las­sa to­ti­sin­ta totta – Kävimme kat­so­mas­sa, miten "ka­ma­hom­miin" eri­kois­kou­lu­tet­tu Aa­va-koi­ra löytää am­fe­ta­mii­ni­kät­köt

09.07.2023 05:00 2
Tilaajille
Aida päätyi Sodankylään sattumalta ja nyt se on osa maamme pohjoisinta alpakkalaumaa – pohjoisen oloihin hyvin sopeutuneet pörröturkit ovat uteliaita mutta ujoja eläimiä

Aida päätyi So­dan­ky­lään sat­tu­mal­ta ja nyt se on osa maamme poh­joi­sin­ta al­pak­ka­lau­maa – poh­joi­sen oloihin hyvin so­peu­tu­neet pör­rö­tur­kit ovat ute­liai­ta mutta ujoja eläimiä

01.07.2023 05:00
Tilaajille
Liisa Koiviston podcast tuo maalaiselämän lähelle

Liisa Koi­vis­ton podcast tuo maa­lai­se­lä­män lähelle

30.06.2023 11:34
Perämeren lammaspaimenella on leppoisaa, kun lampaatkin huolehtivat itse itsestään – Tällainen oli lomaviikko Suomen vähiten vieraillussa kansallispuistossa

Pe­rä­me­ren lam­mas­pai­me­nel­la on lep­poi­saa, kun lam­paat­kin huo­leh­ti­vat itse it­ses­tään – Täl­lai­nen oli lo­ma­viik­ko Suomen vähiten vie­rail­lus­sa kan­sal­lis­puis­tos­sa

25.06.2023 08:00 1
Tilaajille