kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

pääkirjoitus: Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Hotellit
Kuukausi
Päättääkö kaupunki vai matkailubisnes siitä, montako hotellia Rovaniemen keskustaan mahtuu?
Kolumni

Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

08.06.2023 06:00 24
Puitaan puolustava hotelliyrittäjä sai Rovaniemen kaupungilta luvan terassille – puiden kohtalosta päätetään myöhemmin

Puitaan puo­lus­ta­va ho­tel­li­yrit­tä­jä sai Ro­va­nie­men kau­pun­gil­ta luvan te­ras­sil­le – puiden koh­ta­los­ta pää­te­tään myö­hem­min

01.06.2023 15:17 17
Tilaajille
Jasper Pääkkönen ottaa vastaan Lapin kauppakamarin vierailukutsun – hänen toiveissaan on tutustua kaivosteollisuuteen ja alan ympäristövaikutuksiin

Jasper Pääk­kö­nen ottaa vastaan Lapin kaup­pa­ka­ma­rin vie­rai­lu­kut­sun – hänen toi­veis­saan on tu­tus­tua kai­vos­teol­li­suu­teen ja alan ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­siin

31.05.2023 20:40 30
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki selvittää, voiko hotelli sittenkin säilyttää puunsa –  vaihtoehtona on siirtää kevyen liikenteen väylä Aallonkadulle

Ro­va­nie­men kau­pun­ki sel­vit­tää, voiko hotelli sit­ten­kin säi­lyt­tää puunsa – vaih­to­eh­to­na on siirtää kevyen lii­ken­teen väylä Aal­lon­ka­dul­le

22.05.2023 14:30 16
Tilaajille
Kaunispään huipulle tulossa hotelli ja säätutka – rakentaminen ei saisi aiheuttaa merkittävää maisemahaittaa

Kau­nis­pään hui­pul­le tulossa hotelli ja sää­tut­ka – ra­ken­ta­mi­nen ei saisi ai­heut­taa mer­kit­tä­vää mai­se­ma­hait­taa

16.05.2023 15:24 1
Tilaajille
Mikael Gröhn ei halua luopua hotellinsa puista, vaikka Rovaniemen kaupunki vaatii poistamaan ne – "Yrittäjien toiveita ei kuunnella"

Mikael Gröhn ei halua luopua ho­tel­lin­sa puista, vaikka Ro­va­nie­men kau­pun­ki vaatii pois­ta­maan ne – "Y­rit­tä­jien toi­vei­ta ei kuun­nel­la"

16.05.2023 05:00 40
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemen Koskikadun varrelle kaavaillaan uusia hotelleja – Kauppayhtiön ja Haaween omistajat odottavat omine suunnitelmineen, mitä Keva päättää Vaakunan tontista

Ro­va­nie­men Kos­ki­ka­dun var­rel­le kaa­vail­laan uusia ho­tel­le­ja – Kaup­pa­yh­tiön ja Haaween omis­ta­jat odot­ta­vat omine suun­ni­tel­mi­neen, mitä Keva päättää Vaa­ku­nan ton­tis­ta

04.05.2023 20:00 9
Tilaajille
Vesi tuli sisään iglu-huoneiden ikkunoista ja aiheutti useita vesivahinkoja – yritys voitti hotelliyhtiön vahingonkorvauskiistassa

Vesi tuli sisään ig­lu-huo­nei­den ik­ku­nois­ta ja ai­heut­ti useita ve­si­va­hin­ko­ja – yritys voitti ho­tel­li­yh­tiön va­hin­gon­kor­vaus­kiis­tas­sa

04.04.2023 08:12
Tilaajille
Pyhätunturille juuri valmistuneessa hirsihotellissa myydään jo tulevaa talvea – hotellin avaamisen alkuperäinen aikataulu venyi pari kuukautta

Py­hä­tun­tu­ril­le juuri val­mis­tu­nees­sa hir­si­ho­tel­lis­sa myydään jo tulevaa talvea – ho­tel­lin avaa­mi­sen al­ku­pe­räi­nen ai­ka­tau­lu venyi pari kuu­kaut­ta

13.03.2023 05:00
Tilaajille
Luppion yrittäjä Johan Väisänen suunnittelee Aavasaksalle hotellia ja mökkejä – rakentaminen alkaisi kesällä 2024

Luppion yrit­tä­jä Johan Väi­sä­nen suun­nit­te­lee Aa­va­sak­sal­le ho­tel­lia ja mökkejä – ra­ken­ta­mi­nen alkaisi kesällä 2024

01.03.2023 20:44 5
Tilaajille
Hotelli Sodankylä laajenee ja uudistuu – uuden hotellirakennuksen on määrä valmistua vuoden 2024 alussa

Hotelli So­dan­ky­lä laa­je­nee ja uu­dis­tuu – uuden ho­tel­li­ra­ken­nuk­sen on määrä val­mis­tua vuoden 2024 alussa

28.02.2023 20:30 2
Tilaajille
Pellolaisen hotelliyrityksen konkurssi oikeudessa – syyttäjä vaatii yrittäjänelikolle vankeutta ja liiketoimintakieltoja vakavista talousrikoksista, yksi uhreista on marjayrittäjä Jukka Kriston kiinteistöyhtiö

Pel­lo­lai­sen ho­tel­li­yri­tyk­sen kon­kurs­si oi­keu­des­sa – ­syyt­tä­jä vaatii yrit­tä­jäneli­kol­le van­keut­ta ja lii­ke­toi­min­ta­kiel­to­ja va­ka­vis­ta ta­lous­ri­kok­sis­ta, yksi uh­reis­ta on mar­ja­yrit­tä­jä Jukka Kriston kiin­teis­tö­yh­tiö

30.01.2023 12:28 2
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi Valionrannan kaavan  – hotelliin ei tule viihdekylpylää

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi Va­lion­ran­nan kaavan – ho­tel­liin ei tule viih­de­kyl­py­lää

23.01.2023 19:39 9
Tilaajille
Rovaniemen vanha postitalo on saamassa uuden elämän – uusi omistaja haaveilee hotellista, mutta myös vuokra-asunnot ovat mahdollisia

Ro­va­nie­men vanha pos­ti­ta­lo on saa­mas­sa uuden elämän – uusi omis­ta­ja haa­vei­lee ho­tel­lis­ta, mutta myös vuok­ra-asun­not ovat mah­dol­li­sia

19.01.2023 05:00 9
Tilaajille
Matkailijat toivat viime vuonna ennätysmäärän rahaa Rovaniemelle – matkailun kasvu ja hotelli-investoinnit vaativat jatkossa suoria Euroopan lentoja myös kesällä

Mat­kai­li­jat toivat viime vuonna en­nä­tys­mää­rän rahaa Ro­va­nie­mel­le – mat­kai­lun kasvu ja ho­tel­li-in­ves­toin­nit vaa­ti­vat jat­kos­sa suoria Eu­roo­pan lentoja myös kesällä

16.01.2023 20:36 20
Tilaajille
Rovaniemellä täytyy maksaa majoituksesta uutena vuotena jopa 2 000 euroa – halvimmillaan huoneen saa 200 eurolla

Ro­va­nie­mel­lä täytyy maksaa ma­joi­tuk­ses­ta uutena vuotena jopa 2 000 euroa – hal­vim­mil­laan huoneen saa 200 eu­rol­la

29.12.2022 13:37 27
Tilaajille
Kemikin täyttyy turisteista, koska Rovaniemi on täynnä – "Meille on tulossa hyvä joulu"

Kemikin täyttyy tu­ris­teis­ta, koska Ro­va­nie­mi on täynnä – "Meille on tulossa hyvä joulu"

22.12.2022 19:30 2
Tilaajille
Moneksi taipuva jää kiinnostaa Lapin-matkailijaa – perinteisten iglujen rinnalle on tullut myös uusia toiminnallisia kohteita

Moneksi taipuva jää kiin­nos­taa La­pin-mat­kai­li­jaa – pe­rin­teis­ten iglujen rin­nal­le on tullut myös uusia toi­min­nal­li­sia koh­tei­ta

19.12.2022 17:42 3
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki laittoi tarjolle hotellitontin Pajakylästä – mahdollisuus jopa alueen korkeimpaan rakennukseen

Ro­va­nie­men kau­pun­ki laittoi tar­jol­le ho­tel­li­ton­tin Pa­ja­ky­läs­tä – mah­dol­li­suus jopa alueen kor­keim­paan ra­ken­nuk­seen

14.11.2022 05:00 6
Tilaajille
Rovaniemeläinen hotelli Arctic Treehouse palkittiin vuoden 2022 Pohjois-Euroopan kestävänä luksushotellina

Ro­va­nie­me­läi­nen hotelli Arctic Tree­hou­se pal­kit­tiin vuoden 2022 Poh­jois-Eu­roo­pan kes­tä­vä­nä luk­sus­ho­tel­li­na

23.10.2022 13:30 8
Tilaajille