Kunnostustyöt
Kemijärven rataa peruskorjataan tänä vuonna 2,9 miljoonalla eurolla

Ke­mi­jär­ven rataa pe­rus­kor­ja­taan tänä vuonna 2,9 mil­joo­nal­la eurolla

06.08.2020 20:51 0
Tilaajille
Moottorikelkkaurien kunnostaminen vähentää luvatonta maastoliikennettä – Valtion lisätalousarvioista 900 000 euroa maastoliikenneväylästön kunnostamiseen

Moot­to­ri­kelk­ka­urien kun­nos­ta­mi­nen vä­hen­tää lu­va­ton­ta maas­to­lii­ken­net­tä – Valtion li­sä­ta­lous­ar­viois­ta 900 000 euroa maas­to­lii­ken­ne­väy­läs­tön kun­nos­ta­mi­seen

30.06.2020 09:49 0
Tilaajille
Pohjois-Lapissa kunnostetaan siltoja kesän aikana – Vaellusreitit kannattaa suunnitella etukäteen korjaustyöt huomioiden

Poh­jois-La­pis­sa kun­nos­te­taan siltoja kesän aikana – Vael­lus­rei­tit kan­nat­taa suun­ni­tel­la etu­kä­teen kor­jaus­työt huo­mioi­den

29.06.2020 15:09 0
Tilaajille
Urakoitsija parturoi Konttisenpuiston syreenit vahingossa - Porokadun mäntyjen kaato liittyy kaukolämpöremonttiin

Ura­koit­si­ja par­tu­roi Kont­ti­sen­puis­ton sy­ree­nit va­hin­gos­sa - Po­ro­ka­dun män­ty­jen kaato liittyy kau­ko­läm­pö­re­mont­tiin

29.05.2020 07:00 12
Tilaajille

Posion torien kun­nos­tus siirtyy ensi vuoteen – syynä korkeat kus­tan­nuk­set ja ko­ro­na­krii­sin ai­heut­ta­mat ta­lous­pai­neet

28.05.2020 11:47 1
Tilaajille
Porttipahdan voimalaitoksen peruskorjaus käynnistyi – työt kestävät viisi kuukautta

Port­ti­pah­dan voi­ma­lai­tok­sen pe­rus­kor­jaus käyn­nis­tyi – työt kes­tä­vät viisi kuu­kaut­ta

23.04.2020 14:13 0
Latuja suljetaan väliaikaisesti: Metsähallitus aloittaa soranajon Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa

Latuja sul­je­taan vä­liai­kai­ses­ti: Met­sä­hal­li­tus aloit­taa so­ran­ajon Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­tos­sa

11.02.2020 09:57 0
Tilaajille
Vesistöjen kunnostus innostuttaa Ranua kylillä – Työt jatkuvat ensi kesänä, ja ympäristön kohentaminen laajenee myös pihakilpailuksi

Ve­sis­tö­jen kun­nos­tus in­nos­tut­taa Ranua kylillä – Työt jat­ku­vat ensi kesänä, ja ym­pä­ris­tön ko­hen­ta­mi­nen laa­je­nee myös pi­ha­kil­pai­luk­si

15.10.2019 10:17 0
Tilaajille