Kolumni: Las­ten­hoi­ta­jan hymy ei hyydy edes palk­ka­kuo­pas­sa

Kalastus: Lo­hi­ke­sä Tor­nion­joel­la on al­ka­nut: Kasperi Tyni nosti Mat­ka­kos­kel­ta yli 16-ki­loi­sen von­ka­leen – lähetä kuva omasta lo­hi­saa­liis­ta­si

Marjastus: Kesäkuu alkoi, mutta hal­la­kart­ta hohkaa si­ni­se­nä – Miten käy mus­tik­ka- ja hil­la­sa­don?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kunnostustyöt
Keisarinmaja Aavasaksalla maalataan kesän aikana – työ on valmis elokuun lopulla

Kei­sa­rin­ma­ja Aa­va­sak­sal­la maa­la­taan kesän aikana – työ on valmis elokuun lopulla

03.06.2023 15:29 1
Tilaajille
Kaakamojoen sillan perusparannus alkaa Torniossa – tavoitteena sujuvoittaa liikennettä

Kaa­ka­mo­joen sillan pe­rus­pa­ran­nus alkaa Tor­nios­sa – ta­voit­tee­na su­ju­voit­taa lii­ken­net­tä

04.01.2023 09:36
Tilaajille
Tornion Kukkolankosken historiallinen Kalapuohi kunnostetaan vastaamaan nykyisiä hygienia- ja ympäristövaatimuksia

Tornion Kuk­ko­lan­kos­ken his­to­rial­li­nen Ka­la­puo­hi kun­nos­te­taan vas­taa­maan ny­kyi­siä hy­gie­nia- ja ym­pä­ris­tö­vaa­ti­muk­sia

22.09.2022 21:56
Tilaajille
Urho Kekkosen kansallispuistossa sijaitseva Raja-Joosepin kenttä kunnostetaan laajasti

Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa si­jait­se­va Ra­ja-Joo­se­pin kenttä kun­nos­te­taan laa­jas­ti

25.07.2022 08:13
Tilaajille
Rovajärven ampuma-alueella sijaitsevan Marasen tuvan kunnostustyöt alkavat heinäkuun lopulla

Ro­va­jär­ven am­pu­ma-alueel­la si­jait­se­van Marasen tuvan kun­nos­tus­työt alkavat hei­nä­kuun lopulla

22.07.2022 19:09 2
Tilaajille
Retkeilyreittien kestävöintityöt UKK-puistossa ja Sompion luonnonpuistossa alkavat – Pyhä-Nattasen huipulle johtava polku saa uuden pinnan, Kiilopäälle vaativa esteetön reitti

Ret­kei­ly­reit­tien kes­tä­vöin­ti­työt UKK-puis­tos­sa ja Sompion luon­non­puis­tos­sa alkavat – Py­hä-Nat­ta­sen hui­pul­le johtava polku saa uuden pinnan, Kii­lo­pääl­le vaativa es­tee­tön reitti

15.06.2022 10:09 1
Tilaajille
Sallan kansallispuiston palvelurakenteita uudistetaan kesällä ja syksyllä 2022 – tutustu alueen retkeilyvinkkeihin

Sallan kan­sal­lis­puis­ton pal­ve­lu­ra­ken­tei­ta uu­dis­te­taan kesällä ja syk­syl­lä 2022 – tutustu alueen ret­kei­ly­vink­kei­hin

04.04.2022 16:14
Tilaajille
Savukoskella selvitetään kirjasto-liikuntasalin peruskorjausta, sillä rahat eivät välttämättä riitä uuteen

Sa­vu­kos­kel­la sel­vi­te­tään kir­jas­to-lii­kun­ta­sa­lin pe­rus­kor­jaus­ta, sillä rahat eivät vält­tä­mät­tä riitä uuteen

16.02.2022 08:04
Tilaajille
Urho Kekkosen kansallispuistossa Aurorapolku ja Iisakkipään luontopolku suljettuina alkuviikosta

Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa Au­ro­ra­pol­ku ja Ii­sak­ki­pään luon­to­pol­ku sul­jet­tui­na al­ku­vii­kos­ta

16.08.2021 09:30
Tilaajille
Sodankylän Viiankiaavan pitkospuut uusittiin kesän aikana

So­dan­ky­län Viian­kiaa­van pit­kos­puut uu­sit­tiin kesän aikana

08.08.2021 15:49 1
Tilaajille
Isokurun reitin uusiminen alkaa Pyhä-Luoston kansallispuistossa – Reitti suljetaan töiden ajaksi

Iso­ku­run reitin uu­si­mi­nen alkaa Py­hä-Luos­ton kan­sal­lis­puis­tos­sa – Reitti sul­je­taan töiden ajaksi

27.05.2021 10:52 1
Tilaajille
Kevät kiritti Vaskojoen autiotuvan kunnostusta Lemmenjoen kansallispuistossa – Lapissa kunnostetaan kaikkiaan 18 tupaa tänä vuonna

Kevät kiritti Vas­ko­joen au­tio­tu­van kun­nos­tus­ta Lem­men­joen kan­sal­lis­puis­tos­sa – Lapissa kun­nos­te­taan kaik­kiaan 18 tupaa tänä vuonna

07.05.2021 12:35
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kii­tok­set ely-kes­kuk­sel­le

20.04.2021 08:30
Tilaajille
Eduskunnan lisämäärärahalla kunnostetaan muun muassa Sudenpesän kammi – Urho Kekkosen kansallispuistossa kuuluu tulevana kesänä vasaran pauketta

Edus­kun­nan li­sä­mää­rä­ra­hal­la kun­nos­te­taan muun muassa Su­den­pe­sän kammi – Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa kuuluu tu­le­va­na kesänä vasaran pau­ket­ta

30.03.2021 13:07
Tilaajille
Paakkolassa tehtiin talkoovoimin suuri työ museon rakentamiseksi – Laitetaan museo nyt kuntoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Paak­ko­las­sa tehtiin tal­koo­voi­min suuri työ museon ra­ken­ta­mi­sek­si – Lai­te­taan museo nyt kuntoon

09.02.2021 21:15
Tilaajille
Kemijärven rataa peruskorjataan tänä vuonna 2,9 miljoonalla eurolla

Ke­mi­jär­ven rataa pe­rus­kor­ja­taan tänä vuonna 2,9 mil­joo­nal­la eurolla

06.08.2020 20:51
Tilaajille
Moottorikelkkaurien kunnostaminen vähentää luvatonta maastoliikennettä – Valtion lisätalousarvioista 900 000 euroa maastoliikenneväylästön kunnostamiseen

Moot­to­ri­kelk­kau­rien kun­nos­ta­mi­nen vä­hen­tää lu­va­ton­ta maas­to­lii­ken­net­tä – Valtion li­sä­ta­lou­sar­viois­ta 900 000 euroa maas­to­lii­ken­ne­väy­läs­tön kun­nos­ta­mi­seen

30.06.2020 09:49
Tilaajille
Pohjois-Lapissa kunnostetaan siltoja kesän aikana – Vaellusreitit kannattaa suunnitella etukäteen korjaustyöt huomioiden

Poh­jois-La­pis­sa kun­nos­te­taan siltoja kesän aikana – Vael­lus­rei­tit kan­nat­taa suun­ni­tel­la etu­kä­teen kor­jaus­työt huo­mioi­den

29.06.2020 15:09
Tilaajille
Urakoitsija parturoi Konttisenpuiston syreenit vahingossa - Porokadun mäntyjen kaato liittyy kaukolämpöremonttiin

Ura­koit­si­ja par­tu­roi Kont­ti­sen­puis­ton sy­ree­nit va­hin­gos­sa - Po­ro­ka­dun män­ty­jen kaato liittyy kau­ko­läm­pö­re­mont­tiin

29.05.2020 07:00 12
Tilaajille

Posion torien kun­nos­tus siirtyy ensi vuoteen – syynä korkeat kus­tan­nuk­set ja ko­ro­nak­rii­sin ai­heut­ta­mat ta­lous­pai­neet

28.05.2020 11:47 1
Tilaajille