Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Peruskorjaus
Toimittajalta: Aalto käy kalliiksi, mutta sillä on arvonsa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Aalto käy kal­liik­si, mutta sillä on arvonsa

30.11.2023 11:06 8
Kemi aikoo sijoittaa liikuntahalliensa toiminnot samaan yhtiöön – tavoitteena on säästää kuluissa ja parantaa palveluja

Kemi aikoo si­joit­taa lii­kun­ta­hal­lien­sa toi­min­not samaan yhtiöön – ta­voit­tee­na on säästää ku­luis­sa ja pa­ran­taa pal­ve­lu­ja

20.11.2023 16:32 2
Tilaajille
Rovaniemen pääkirjasto joutunee taas ensi vuonna väistötiloihin – "Se oli viimeksi kevyt ponnistus verrattuna siihen, mitä on tulossa"

Ro­va­nie­men pää­kir­jas­to jou­tu­nee taas ensi vuonna väis­tö­ti­loi­hin – "Se oli vii­mek­si kevyt pon­nis­tus ver­rat­tu­na siihen, mitä on tu­los­sa"

07.10.2023 11:08 9
Tilaajille
Ylitornion kuntotalon remontti siirtyy –  kuntapäättäjät halusivat ottaa aikalisän

Yli­tor­nion kun­to­ta­lon re­mont­ti siirtyy – kun­ta­päät­tä­jät ha­lu­si­vat ottaa ai­ka­li­sän

03.10.2023 09:42 2
Tilaajille
Kemiläinen arvotalo palasi asuinkäyttöön – ravintoloitsija Kauko Hyvärinen halusi pelastaa viimeksi päiväkotina toimineen rakennuksen, josta hänellä on paljon mukavia muistoja

Ke­mi­läi­nen ar­vo­ta­lo palasi asuin­käyt­töön – ra­vin­to­loit­si­ja Kauko Hy­vä­ri­nen halusi pe­las­taa vii­mek­si päi­vä­ko­ti­na toi­mi­neen ra­ken­nuk­sen, josta hänellä on paljon mukavia muis­to­ja

01.10.2023 16:30 8
Tilaajille
Peruskorjauksessa olevan Tervolan sillan molemmat kaistat ovat ensi viikolla jälleen käytössä – työt jatkuvat sen jälkeen sillan alla

Pe­rus­kor­jauk­ses­sa olevan Ter­vo­lan sillan mo­lem­mat kaistat ovat ensi vii­kol­la jälleen käy­tös­sä – työt jat­ku­vat sen jälkeen sillan alla

30.09.2023 11:00 1
Tilaajille
Konsultti selvittää Keminmaan koulutilojen tilanteen ja tarpeet – tarveselvityksen ja hankesuunnitelman pitää valmistua helmikuun loppuun mennessä

Kon­sult­ti sel­vit­tää Ke­min­maan kou­lu­ti­lo­jen ti­lan­teen ja tarpeet – tar­ve­sel­vi­tyk­sen ja han­ke­suun­ni­tel­man pitää val­mis­tua hel­mi­kuun loppuun men­nes­sä

26.09.2023 19:26 6
Tilaajille
Rovaniemen kaupungintaloon tehdään laaja peruskorjaus kolmessa vuodessa – valtuusto päätti asiasta yksimielisesti

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­loon tehdään laaja pe­rus­kor­jaus kol­mes­sa vuo­des­sa – val­tuus­to päätti asiasta yk­si­mie­li­ses­ti

15.05.2023 18:49 16
Tilaajille
Rovaniemen Valtakadun peruskorjaus jatkuu vapun jälkeen ja osa kadusta suljetaan liikenteeltä – Linkkarin linjat kulkevat poikkeusreiteillä lokakuun puoliväliin saakka

Ro­va­nie­men Val­ta­ka­dun pe­rus­kor­jaus jatkuu vapun jälkeen ja osa kadusta sul­je­taan lii­ken­teel­tä – Link­ka­rin linjat kul­ke­vat poik­keus­rei­teil­lä lo­ka­kuun puo­li­vä­liin saakka

26.04.2023 14:56
Tilaajille
Uuden uimahallin rakentaminen voi olla Kemissä järkevämpi vaihtoehto kuin vanhan säilyttäminen – nykyisen hallin korjaaminen maksaisi noin 13 miljoonaa euroa

Uuden ui­ma­hal­lin ra­ken­ta­mi­nen voi olla Kemissä jär­ke­väm­pi vaih­to­eh­to kuin vanhan säi­lyt­tä­mi­nen – ny­kyi­sen hallin kor­jaa­mi­nen mak­sai­si noin 13 mil­joo­naa euroa

05.04.2023 16:55 7
Tilaajille
Rovaniemen kaupungintalon korjausvaihtoehto palautettiin valmisteluun –"Tilajaosto päätyi alustavasti yksimielisyyteen siitä, että tehtäisiin laaja arviolta 30 miljoonan remontti mahdollisimman lyhyessä ajassa"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon kor­jaus­vaih­to­eh­to pa­lau­tet­tiin val­mis­te­luun –"­Ti­la­jaos­to päätyi alus­ta­vas­ti yk­si­mie­li­syy­teen siitä, että teh­täi­siin laaja ar­viol­ta 30 mil­joo­nan re­mont­ti mah­dol­li­sim­man ly­hyes­sä ajassa"

21.02.2023 19:22 3
Tilaajille
Rovaniemen kaupungintalon peruskorjaus vaatii taas päätöksiä – "Valmistelu on edennyt asiallisesti", kaupunginjohtaja vastaa arvosteluun

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon pe­rus­kor­jaus vaatii taas pää­tök­siä – "Val­mis­te­lu on edennyt asial­li­ses­ti", kau­pun­gin­joh­ta­ja vastaa ar­vos­te­luun

21.02.2023 19:21 5
Tilaajille
Rovaniemi haluaa säästää kaupungintalon peruskorjauksessa ja korjata nykyistä ilmanvaihtojärjestelmää sen uusimisen sijasta – lopullisen päätöksen neljästä eri vaihtoehdosta tekee valtuusto

Ro­va­nie­mi haluaa säästää kau­pun­gin­ta­lon pe­rus­kor­jauk­ses­sa ja korjata ny­kyis­tä il­man­vaih­to­jär­jes­tel­mää sen uu­si­mi­sen sijasta – lo­pul­li­sen pää­tök­sen nel­jäs­tä eri vaih­to­eh­dos­ta tekee val­tuus­to

18.02.2023 13:14 21
Tilaajille
Rovaniemi alkaa valmistella Arktikumin ja linja-autoaseman peruskorjausta – linja-autoaseman käyttötarkoitus voi muuttua

Ro­va­nie­mi alkaa val­mis­tel­la Ark­ti­ku­min ja lin­ja-au­to­ase­man pe­rus­kor­jaus­ta – lin­ja-au­to­ase­man käyt­tö­tar­koi­tus voi muuttua

31.01.2023 19:30 13
Tilaajille
Ylitornio valmistautuu kuntotalo-uimahallin remonttiin – 5,5 miljoonaa maksava remontti on kunnalta iso satsaus

Yli­tor­nio val­mis­tau­tuu kun­to­ta­lo-ui­ma­hal­lin re­mont­tiin – 5,5 mil­joo­naa maksava re­mont­ti on kun­nal­ta iso satsaus

12.01.2023 05:00 7
Tilaajille
Keminmaa tutkii koulukeskuksen peruskorjaamista tai uudisrakennuksen tekemistä sen tilalle

Ke­min­maa tutkii kou­lu­kes­kuk­sen pe­rus­kor­jaa­mis­ta tai uu­dis­ra­ken­nuk­sen te­ke­mis­tä sen tilalle

19.12.2022 20:30
Tilaajille
Rovaniemen sivistyslautakunta näytti vihreää valoa Korundin remontille – peruskorjaus tarkoitus aloittaa ensi vuonna

Ro­va­nie­men si­vis­tys­lau­ta­kun­ta näytti vihreää valoa Ko­run­din re­mon­til­le – ­pe­rus­kor­jaus tar­koi­tus aloit­taa ensi vuonna

16.12.2022 12:31
Tilaajille
Rovakatu 4 on Rovaniemen keskustassa harvinaisuus – entisöity opettajien asuntola henkii 1950-lukua

Ro­va­ka­tu 4 on Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa har­vi­nai­suus – en­ti­söi­ty opet­ta­jien asun­to­la henkii 1950-lu­kua

25.10.2022 15:26 11
Tilaajille
Rovaniemen kaupungintalon peruskorjaus on nytkähtämässä viimein eteenpäin – Aalto-kokonaisuuteen kuuluvan talon remontti maksaa vähintään 20 miljoonaa euroa

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon pe­rus­kor­jaus on nyt­käh­tä­mäs­sä viimein eteen­päin – Aal­to-ko­ko­nai­suu­teen kuu­lu­van talon re­mont­ti maksaa vä­hin­tään 20 mil­joo­naa euroa

17.09.2022 07:00 22
Tilaajille
Rovaniemen pääkirjasto avataankin lokakuussa – remontti viivästyy kolme viikkoa

Ro­va­nie­men pää­kir­jas­to ava­taan­kin lo­ka­kuus­sa – re­mont­ti vii­väs­tyy kolme viikkoa

28.07.2022 11:01 3
Tilaajille